ITPP2/4512-996/15/PB | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z projektem finansowanym ze środków europejskich.
ITPP2/4512-996/15/PBinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku
 2. podatek od towarów i usług
 3. zwrot podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2015 r. (data wpływu 16 października 2015 r.), uzupełnionym w dniu 28 grudnia 2015 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z projektem finansowanym ze środków europejskich – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 28 grudnia 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z projektem finansowanym ze środków europejskich.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina K. jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym Gmina realizuje projekty, niezbędne do wykonywania zadań własnych wynikających z obowiązku przestrzegania ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Środowisko przyrodnicze” Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania. Przedmiotem projektu była budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,84 kW w miejscowości K. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 29 listopada 2013 r., między Gminą K. zwaną dalej Beneficjentem, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Płatnikiem środków europejskich, który dokonywał płatności na rzecz Gminy, na podstawie zlecenia płatności wystawianego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska był Bank Gospodarstwa Krajowego. Wydatki kwalifikowalne projektu wyniosły 574.132,02 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści dwa złote 02/100), w tym 50% wydatków kwalifikowalnych stanowiło dofinansowanie tj. 287.066,01 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych 01/100). Wydatki niekwalifikowalne wyniosły 94.336,08 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści sześć złotych 08/100), wydatki całkowite zaś 668.468,10 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 10/100). Okres realizacji projektu został ustalony na:

 • rozpoczęcie realizacji 5 września 2014 r.,
 • rozpoczęcie rzeczowe realizacji 5 września 2014 r.,
 • zakończenie rzeczowe realizacji 13 sierpnia 2015 r.,
 • zakończenie finansowe realizacji 9 października 2015 r.

W ramach projektu zostały zrealizowane prace budowlane polegające na wykonaniu instalacji elektrycznej do podłączenia farmy fotowoltaicznej 99,84 kW wraz z zakupem i instalacją konstrukcji stalowych oraz paneli 240Wp w ilości 400 sztuk do farmy fotowoltaicznej 99,84 kW, a także następujące usługi/dostawy:

 • projekt wykonawczy (usługa),
 • audyt zewnętrzny (usługa),
 • promocja projektu (usługa/dostawa).

W najbliższym czasie Gmina planuje przekazać rzeczoną sieć fotowoltaiczną, nieodpłatnie umową użyczenia P. Sp. z o. o., z siedzibą w miejscowości K.

Budowa instalacji fotowoltaicznej została zakończona dnia 13 sierpnia 2015 r. Tego samego dnia nastąpiło oddanie placu budowy. Przedmiotowa umowa dzierżawy infrastruktury fotowoltaicznej zawarta została 15 października 2015 roku. Tego samego dnia nastąpiło oddanie przedmiotu dzierżawy P. Sp. z o.o. z siedziba w miejscowości K. Gmina K. na etapie realizacji inwestycji oraz podczas nabycia materiałów niezbędnych do wykonania ww. sieci fotowoltaicznej, miała zamiar przekazać inwestycję odpłatnie, umową dzierżawy P. Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości K. Gmina K. jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina K. po zrealizowaniu zadania własnego, polegającego na ochronie środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy K., wynikającego z projektu polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,84 kW w miejscowości K. i odpłatnym przekazaniu powstałej infrastruktury na mocy umowy dzierżawy P. Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości K., nabędzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, lub też zwrotu podatku naliczonego, z tytułu zakupów dokonanych w związku z realizacją rzeczonego projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, fakt wydzierżawienia infrastruktury fotowoltaicznej tj. wykonywanie przez Gminę czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług powoduje, iż Gminie przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego, związanego z inwestycjami dotyczącymi majątku oddanego w dzierżawę. Gmina występuje bowiem dla tej transakcji w charakterze podatnika, a dzierżawa stanowiąca odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług podlega opodatkowaniu..

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast jak stanowi art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Według art. art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.), przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu, na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż – jak wskazała – na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji oraz podczas nabycia materiałów niezbędnych do wykonana przedmiotowej sieci fotowoltaicznej, miała zamiar przekazać odpłatnie przedmiotowa inwestycję w dzierżawę - zatem zakupione towary i usługi będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi.

Końcowo należy wskazać, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii sposobu odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem, gdyż nie przedstawiono w tym zakresie stanowiska i nie zadano pytania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.