ITPP2/4512-865/15/PB | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
ITPP2/4512-865/15/PBinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku od towarów i usług
 2. podatek od towarów i usług
 3. zwrot podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 25 sierpnia 2015 r. (data wpływu 1 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z projektem pn. „XYZ” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z projektem pn. „XYZ

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 22 września 2009 r. została podpisana umowa pomiędzy W. XX. z siedzibą w miejscowości X. reprezentowanym przez X.X., w imieniu którego działają X.X. X., X. X.X. oraz YY.,Y.Y.Y.YY. a XXXX z siedzibą w miejscowości X. reprezentowaną przez J.M. Rektor prof. dr XXX. na dofinansowanie ww. projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2017-2013, osi priorytetowej 3 Infrastruktura społeczna, działanie 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną. Zakres projektu obejmuje modernizację i przebudowę istniejącego już budynku mieszczącego się przy ul. X. X w którym powstanie 5 sal wykładowych, 1 sala seminaryjna oraz 3 laboratoria w pełni wyposażone w sprzęt medyczny oraz komputerowy. Priorytetem jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia studentów, poprawa infrastruktury społeczno-edukacyjnej oraz stworzenie warunków dla szerokiej, równorzędnej współpracy międzynarodowej dla studentów i kadry naukowej XXXX. W wyniku realizacji inwestycji zostały zaspokojone potrzeby użytkowe XXXX, rozumiane jako adaptacja i modernizacja oraz wyposażenie i dostosowanie bazy dydaktycznej Uczelni. Zmodernizowane pomieszczenia i nowo powstałe sale seminaryjne, poprzez swoją wielofunkcyjność i otwartość, umożliwią prowadzenie nowoczesnych zajęć dydaktycznych dla studentów. Celem projektu jest zwiększenie potencjału XXXX poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej i naukowo-badawczej poprzez:

 1. zapewnienie wysokiej jakości kształcenia studentów - przyszłej kadry pracującej w regionie,
 2. poprawa infrastruktury społeczno-edukacyjnej, służącej prowadzeniu działalności dydaktycznej na poziomie wyższym oraz działalności rozwojowej i nauko-badawczej,
 3. zapewnienie możliwości rozwoju kadry naukowo-badawczej XXXX,
 4. zapewnienie możliwości realizacji racjonalnego harmonogramu prowadzonych wykładów.

Rozbudowa bazy dydaktycznej XXXX realizowana jest w ramach:

 1. dokończenia przebudowy dawnego budynku hali produkcyjnej dla potrzeb dydaktycznych,
 2. wydzielenia w budynku nowych pracowni i laboratoriów dla XXXX,
 3. zakupu wyposażenia laboratoryjnego na kierunki fizjoterapii, pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego,
 4. utworzenia w budynku nowych auli wykładowych,
 5. zakupu sprzętu audio-wizualnego,
 6. powiększenia istniejącego parkingu dla samochodów osobowych.

Zakres projektu obejmuje modernizację jednego obiektu kubaturowego. W ramach prac budowlanych zostały wykonane następujące czynności:

 1. modernizacja istniejącego budynku,
 2. budowa kanalizacji sanitarnej,
 3. montaż instalacji energetycznej i centralnego ogrzewania,
 4. budowa niezbędnej infrastruktury towarzyszącej - budowa dojść i powiększenie parkingu,
 5. organizacja niezbędnych terenów zielonych i elementów małej architektury,
 6. okablowanie strukturalne.
 7. sieć bezprzewodowa,
 8. monitoring wizyjny.

W skład zakupionego wyposażenia wchodzą następujące elementy:

 1. wyposażenie medyczne, w tym m.in.:
  1. fantomy do iniekcji, do ćwiczeń intubacji, konikotomii i konikopunkcji, do resuscytacji, do nakłucia jamy opłucnowej, do symulacji urazów, do pozoracji ran i urazów,
  2. zestaw do pozoracji ran i urazów,
  3. butle tlenowe,
  4. torby ratownicze,
  5. pulsoksymetr, elektrokardiograf, kardiomonitor, stymulator cewnikowania, zestawy kołnierzy ortopedycznych, nosze próżniowe. Zestaw worków samorozprężalnych, ssak próżniowy i elektryczny, fotel i platforma do ćwiczeń,
 2. meble i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć, zgodnie ze szczegółową specyfikacją, w tym m.in.: siedziska, tablice, krzesła, biurka, regały, rolety, szafki, kosze, tabliczki informacyjne, plansze, krzesła audytoryjne, wieszaki,
 3. sprzęt audiowizualny - pracownie medyczne, w tym m.in.: rzutniki, ekrany, specjalne telewizory i odtwarzacze DVD,
 4. sprzęt komputerowy - pracownie medyczne - zestawy komputerowe, oprogramowanie Basic oraz oprogramowanie specjalistyczne do prowadzenia zajęć i wykładów z nauk o zdrowiu,
 5. sprzęt komputerowy do sal audytoryjnych,
 6. sprzęt audiowizualny do pięciu sal wykładowych - pięć kompletów zestawów sprzętu audiowizualnego, niezbędnego do prowadzenia zajęć i wykładów,
 7. system foniczny,
 8. system sterowania,
 9. elementy dodatkowe.

Inwestycja została rozpoczęta 15 grudnia 2009 r. a zakończona 15 listopada 2010 r. Wartość inwestycji to 2.998.638,35 zł z czego 2.430.784.31 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W związku z powyższym opisem zadano pytanie sprowadzające się do następującej kwestii.

Czy istnieje możliwość odzyskania przez XXXX w miejscowości X. podatku VAT zawartego w fakturze VAT w związku z realizacją przedmiotowego projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest możliwym odzyskanie kosztu VAT, ponieważ m.in. zrealizowana inwestycja nie jest wykorzystywana na cele wynajmu, dzierżawy i odsprzedaży, w myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Poza tym, w myśl art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez uczelnie, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W związku z tym, że wniosek dotyczy stanu faktycznego zaistniałego w latach 2009-2010, niniejszą interpretację wydaje się na podstawie przepisów obowiązujących w tym okresie.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. Nr 2012, poz. 1336, z późn. zm.) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach, daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Natomiast w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. powyższa kwestia była w ten sam sposób uregulowana w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799, z późn. zm.).

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że Uczelni nie przysługiwało i nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu, na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż zakupione towary i usługi nie miały i nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi. Wnioskodawcy nie przysługuje również zwrot podatku, gdyż środki, z których realizowany był projekt wymieniony we wniosku, nie są środkami wskazanymi w powołanych rozporządzeniach.

Jednocześnie zauważyć należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, gdyż kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP2/443-1049/14/16-S/AK | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
ILPP2/4512-1-895/15-4/EW | Interpretacja indywidualna

zwrot podatku
IPTPP2/4512-614/15-3/PRP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.