ITPP2/4512-72/15/PS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2015 r. (data wpływu 22 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Przygotowanie i xxx” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Przygotowanie xxx”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina Miasto zakończyła realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie xxx”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Osi Priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

Gimnazjum Nr ... wzbogaciło się o nowocześnie wyposażone pracownie fizyczną i chemiczną oraz mini laboratorium. W ramach niniejszego projektu pracownia fizyczna wyposażona została w stół demonstracyjny wraz z dostawką, przystosowany do prowadzenia pokazów z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, 15 nowych ławek szkolnych, 30 krzeseł uczniowskich oraz szafy służące do przechowywania sprzętu laboratoryjnego. Zakupione zostały pomoce dydaktyczne, takie jak Wahadło Newtona, Młynek Crooksa, czy przyrząd do pokazu prawa Pascala. Pracownia wzbogaciła się też o laptopa wraz z rzutnikiem multimedialnym oraz dwie białe tablice.

Do pracowni chemicznej zakupione natomiast zostało dygestorium, dzięki któremu możliwe będzie bezpieczne przeprowadzanie doświadczeń chemicznych. Pracownia wzbogaciła się również o laptopa wraz z projektorem oraz białą tablicę tryptyk. W celu bezpiecznego przechowywania niebezpiecznych chemikaliów zakupione zostały dwie metalowe szafy, z których jedna wyposażona jest w wentylator - przeznaczona jest do odczynników, zaś druga do szkła laboratoryjnego.

Ostatnim etapem przedmiotowego zadania było przygotowanie mini laboratorium służącego do przeprowadzania doświadczeń i ćwiczeń przez uczniów. W jego wnętrzu znajduje się osiem stanowisk pozwalających pracować jednocześnie szesnaściorgu uczniom. Każde stanowisko składa się ze stolika laboratoryjnego, zlewu, nadstawki oraz dwóch krzeseł. Uzupełnieniem tego wyposażenia są zestawy szkła laboratoryjnego w ilości ośmiu sztuk oraz cztery zestawy odczynników. W ramach projektu zakupiono także liczny, inny aniżeli wymieniony powyżej sprzęt laboratoryjny, m. in. lampkę spirytusową, statywy uniwersalne, deski do suszenia szkła laboratoryjnego, czy rozdzielacz cylindryczny.

Głównym celem projektu polegającego na wyposażeniu pracowni fizycznej i chemicznej w Gimnazjum Nr ... jest podniesienie stanu i jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie miasta. Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na poprawę jakości kształcenia, a tym samym, poprzez rozwój zainteresowań uczniów i możliwość ich realizacji, wzrośnie poziom wykształcenia mieszkańców. Dzięki realizacji projektu gimnazjaliści będą mogli rozwijać własne pasje i zainteresowania, co w przyszłości może mieć pozytywny wpływ na wybieranie przez absolwentów gimnazjum w kolejnych etapach kształcenia kierunków ścisłych.

W związku z powyższym, Miasto zwraca się z prośbą o wydanie opinii - interpretacji, określającej brak możliwości odzyskania VAT (w całości lub w części).

Miasto, jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w ramach zrealizowanej inwestycji, gdyż czynnościami opodatkowanymi, które wykonuje w ramach prowadzonej działalności są: wieczyste użytkowanie gruntów, dzierżawa gruntów, sprzedaż mienia komunalnego oraz zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi.

Wymienione wyżej czynności opodatkowane nie mają związku z zakończoną inwestycją. Ponadto w ramach przedmiotowej inwestycji Miasto nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego na podstawie zasad określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013r. „w sprawie towarów i usług”, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Miasto uznało, że pozyskane na realizację przedmiotowego projektu środki nie są środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej o której mowa w § 5 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia. Z tytułu zrealizowanego projektu nie będzie uzyskiwać przychodów, a także zawierać w związku z tą inwestycją umów cywilnoprawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Miasto ma możliwość odzyskania VAT, jeśli brak jest czynności opodatkowanych i nie był zaliczany podatek naliczony wynikający z nakładów ponoszonych na inwestycję do kosztów uzyskania przychodów...

Zdaniem Wnioskodawcy, powołując się na art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług, bowiem nie wykonywał i wykonywać nie będzie czynności opodatkowanych w związku z przedmiotową inwestycją i nie zaliczył podatku naliczonego, wynikającego z nakładów ponoszonych na inwestycję, do kosztów uzyskania przychodów. Podatek naliczany jest jedynie od wieczystego użytkowania gruntu i sprzedaży mienia komunalnego. W ramach zrealizowanego projektu Miasto nie będzie podpisywać umów cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z cytowanego powyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. W § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia określono katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treść przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że Miastu nie przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego przy realizacji przedmiotowego projektu na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż efekty projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi. Nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wymienionymi w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2013 r.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.