ITPP2/4512-680/15/PB | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z projektem.
ITPP2/4512-680/15/PBinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku
 2. odzyskanie
 3. podatek od towarów i usług
 4. zwrot podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2015 r. r. (data wpływu 1 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z projektem pn. „XXX” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z projektem pn. „XXX”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Projekt pn. „XXX” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej Infrastruktura społeczeństwa -informacyjnego RPO..., której głównym celem jest „poprawa jakości i efektywności świadczonych usług publicznych, poprawa procesów administracyjnych związanych ze świadczeniem usług publicznych poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu oraz systemu elektronicznego obiegu dokumentów jak również stworzenie możliwości informowania oraz ostrzegania mieszkańców i turystów na terenie gminy miejskiej ....”. Całkowita wartość projektu – 1.105.053,11 PLN, koszty kwalifikowane projektu – 1.105.053,11 PLN, całkowita wartość dotacji: 939.295,13 PLN.

Projekt wpisuje się w działanie 7.2 XYZ, umożliwiających współpracę wszystkich wydziałów Urzędu Miasta ... (klient wewnętrzny) oraz komunikację i załatwianie spraw przez obywateli i przedsiębiorców (klient zewnętrzny), informowanie o zagrożeniach jak również informowanie o utrudnieniach i wydarzeniach mających miejsce na terenie miasta ... a z drugiej strony poprawa efektywności usług administracji publicznej. Przedmiotem projektu ramach poddziałania 7.2.1 XYZ jest:

 1. uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej (modernizacja sieci lan, instalacja i wdrożenie urządzeń serwerowych, macierzy dyskowej do archiwizacji danych oraz sprzętu komputerowego i wyposażenia);
 2. wdrożenie: platform serwerowych (Elektroniczny Obieg Dokumentów, e-Urząd), aplikacji dziedzinowych (kadry-płace, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, System rezerwacji wejść, System rezerwacji i ewidencji miejsca pochówku.), aplikacji na urządzenia mobilne;
 3. wdrożenie szyny danych (ESB) oraz integracja aplikacji dziedzinowych z szyną danych;
 4. kreacja portalu „XXX”, który będzie w formie podportali, składający się na co najmniej następujące treści: XYZ, XYZ, XYZ, XYZ, XYZ.

W wyniku realizacji wskazanych działań przewidziane jest:

 • uruchomienie on-line usług na: poziomie 1 - informacja: 1, poziomie 3 - dwustronna interakcja: 24, na poziomie 4 -transakcja: 9;
 • uruchomienie portali o funkcjonalności umożliwiającej kontakt on-line obywatela z urzędem: 1;
 • zakup 2 serwerów;
 • uruchomienie 1 serwera archiwizacji i backupu danych;
 • korzystanie z usług oferowanych w sieci przez 2000 osób;
 • utworzenie jednego stanowiska pracy;
 • jeden portal umożliwiający kontakt on-line obywatela z jednostką publiczną;
 • jeden wdrożony system do backupu i archiwizacji dokumentów w jednostkach publicznych;
 • wdrożenie trzech platform serwerowych w jednostkach publicznych.

Realizacja celu projektu stworzy możliwość dalszego wdrażania nowych rozwiązań i przyczyni się do osiągnięcia długofalowych korzyści takich jak:

 • poprawa funkcjonowania Urzędu oraz jego jednostek organizacyjnych;
 • optymalizację kosztów utrzymania poprzez automatyzację części zachodzących procesów zarządzania oraz wytwarzania i archiwizacji dokumentów;
 • wdrożenie jednolitych mechanizmów wymiany informacji, opartych na technologii teleinformatycznej;
 • poprawę organizacji pracy oraz usprawnienie obsługi interesantów (mieszkańców oraz klientów wewnętrznych). Stworzenie zaprezentowanych produktów umożliwia osiągniecie zaplanowanych przez Beneficjenta rezultatów, a tym samym realizacje celów projektu. Przedstawiony do oceny projekt „XYZ”, stanowi rozwiązanie do upowszechnienia wykorzystania Internetu oraz narzędzi komunikacyjnych w życiu codziennym mieszkańców i przedsiębiorców jak i turystów z gminy miejskiej ... . Spowoduje to m. in. zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej miasta; podniesienie jakości życia mieszkańców oraz turystów przebywających na terenie miasta.

Właścicielem projektu po jego zakończeniu będzie Gmina Miejska ..., która jest jego inwestorem i beneficjentem. Po zakończeniu finansowania ze środków UE wytworzone w wyniku realizacji produkty pozostaną własnością beneficjenta - Gminy Miejskiej ... Jednostką bezpośrednio nadzorującą wdrażanie projektu jest Wydział ... Urzędu Miejskiego w ... . Projekt po jego zakończeniu nie będzie wymagał dalszego finansowania oprócz nakładów na bieżące utrzymanie. Środki na bieżące utrzymanie produktów projektu będą pochodziły z budżetu miasta G.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina Miejska ... będzie miała możliwość dokonania odliczeń VAT naliczonego...

Zdaniem Wnioskodawcy, pomimo że jest czynnym podatnikiem VAT, ale nie dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu w związku z powyższym nie może dokonać odliczenia podatku VAT, dlatego podatek ten jest kosztem kwalifikowanym. Nie jest także możliwe odzyskanie podatku naliczonego poprzez jego zwrot w trybie przewidzianym w rozdziale 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług z dnia 16 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, wobec czego nie są uznawane za środki finansowe bezzwrotnej pomocy zagranicznej w rozumieniu wymienionego rozporządzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach, daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu, na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż – jak wskazano w treści wniosku – zakupione towary i usługi nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Wnioskodawcy nie przysługuje również zwrot podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wskazanymi w powołanym rozporządzeniu.

Jednocześnie zauważyć należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, gdyż kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.