ITPP2/4512-611/15/PB | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
ITPP2/4512-611/15/PBinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku od towarów i usług
 2. podatek od towarów i usług
 3. zwrot podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 maja 2015 r. (data wpływu 15 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z projektem pn. „XXX” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „XXX”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu (zwana dalej Stowarzyszeniem) jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność opartą na realizacji zadań statutowych, posiada osobowość prawną, jest zarejestrowana w KRS (rejestr stowarzyszeń i rejestr przedsiębiorców). Stowarzyszenie prowadzi również w niewielkim zakresie i najczęściej sezonowo działalność gospodarczą (wydawnictwa, organizacja imprez, przewodnictwo turystyczne, sprzedaż pamiątek itp.).

Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie na projekt pn. „XXX” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, działanie 1.3 „Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych”. W dniu 26 listopada 2013 r. została zawarta z Zarządem Województwa umowa o dofinansowanie. Wartość projektu wynosi 449. 853,20 zł., w tym dofinansowanie: 373. 875,22 zł (po aneksowaniu). Podatek od towarów i usług uznano za kwalifikowany.

Przedmiot projektu obejmuje opracowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjno-marketingowej produktu regionalnego tzw. „XXX” z wykorzystaniem mediów oraz organizację imprez plenerowych wraz z konkursami kulinarnymi, z udziałem firm gastronomicznych, promujących produkt regionalny XXX.

Do kategorii kosztów (związanych z zawartymi umowami zlecenie/umowami o dzieło) zaliczono:

 • zarządzanie projektem;
 • opracowanie scenariusza kampanii promocyjnej;
 • przeprowadzenie kampanii promocyjnej (produkcja i emisja programów telewizyjnych i radiowych, kampania outdoor, działania PR- prasa, kampania ambientowa);
 • wykonanie materiałów promocyjnych (gadżety z logo, przygotowanie i druk);
 • przygotowanie techniczne konkursów kulinarnych i imprez plenerowych;
 • przygotowanie i prowadzenie konkursów kulinarnych;
 • oprawę artystyczną (honoraria artyści) występ N.;
 • oprawę artystyczną (honoraria artyści) występ zespołu T.-B.;
 • oprawę artystyczną (honoraria artyści) N. wykonanie koncertu z grupą K.;
 • oprawę artystyczną (honoraria artyści) występ zespołu V.;
 • oprawę artystyczną (honoraria artyści, konferansjer);
 • ochronę imprez plenerowych;
 • zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu kulinarnego.

Formą opodatkowania projektu jest pełna rachunkowość, prowadzona według ustawy o rachunkowości.

W związku z powyższym Stowarzyszenie prosi o udzielenie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości obniżenia należnego podatku od towarów i usług o podatek naliczony lub uzyskanie zwrotu podatku VAT zawartego w fakturach związanych z projektem.

Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, nie osiąga sprzedaży powyżej 150 tysięcy złotych. Zakupy dokonywane w ramach projektu nie mają i nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, w ramach realizacji ww. projektu Stowarzyszenie nie jest w stanie odzyskać poniesionego kosztu VAT zatem wskazało w Urzędzie Marszałkowskim (jako instytucji pośredniczącej), że wartość VAT jest kosztem poniesionym przez Stowarzyszenie, czyli kosztem kwalifikowanym. Interpretacja jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o płatność, który Stowarzyszenie powinno złożyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa.

Faktury VAT dokumentujące zakupy związane z realizowanym projektem, są wystawione na Stowarzyszenie. Efektem projektu będzie nieodpłatna i odpłatna dystrybucja publikacji wśród mieszkańców i turystów, która nie będzie wykorzystywana do podejmowania czynności nie podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Program, z którego pochodzą środki współfinansujące zakupy w ramach realizowanego projektu, to Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, działanie 1.3. „Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszeniu, które nie jest zarejestrowane w ewidencji Urzędu Skarbowego, jako podatnik VAT, przysługuje prawo do odliczenia bądź zwrotu (odzyskania) VAT w jakiejkolwiek formie w związku z nabyciem usług lub towarów dokonywanym w związku z realizacją projektu „XXX”...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest w stanie odzyskać poniesionego kosztu VAT za usługi/towary nabyte w ramach projektu pn. „XXX”, ponieważ nie jest podatnikiem VAT oraz dokonywane zakupy nie są i nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 88 ust. 4 cyt. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom VAT oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach, daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu, na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż – jak wskazano w treści wniosku – zakupione towary i usługi nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Wnioskodawcy nie przysługuje również zwrot podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wskazanymi w powołanym rozporządzeniu.

Jednocześnie zauważyć należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, gdyż kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP2/4512-24/15/KT | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
ILPP3/4512-1-178/15-4/WN | Interpretacja indywidualna

zwrot podatku od towarów i usług
IPTPP2/4512-171/15-2/IR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.