ITPP2/4512-609/15/PB | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
ITPP2/4512-609/15/PBinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. podatek od towarów i usług
  3. zwrot podatku od towarów i usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 czerwca 2015 r. (data wpływu 12 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z projektem pn. ”XXX” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „XXX”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zwraca się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „XXX” w ramach osi priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, działania 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, poddziałania 7.2.1 – „Usługi i aplikacje dla obywateli”, Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Wnioskodawca jest powiatową, samodzielną jednostką organizacyjną. Zgodnie ze statutem jednostki, przedmiotem jej działalności jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, które stanowią ok 99% całej sprzedaży. Świadczenia te są zwolnione od podatku od towarów i usług. Pozostałą sprzedaż stanowi głównie najem lokali i usługi sterylizacji narzędzi.

W dniu 26 września 2014 r. podpisana została umowa o dofinansowanie ww. projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, która zobowiązuje do przedłożenia w lipcu 2015 r. (wraz z rozliczeniem środków) interpretacji indywidualnej. Projekt polega na zakupie, dostawie i instalacji sprzętu informatycznego oraz wdrożenia systemu HIS wraz z modułami laboratorium i e-usługami, które będą wykorzystywane dla celów oddziałów, poradni i pracowni diagnostycznych szpitala. Zakupiony sprzęt oraz oprogramowanie w ramach projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Mając powyższe na względzie, nie ma możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku od towarów i usług w zakresie realizowanego projektu z tytułu zakupu, dostawy i instalacji sprzętu informatycznego wdrożenia systemu HIS wraz z modułami laboratorium oraz e-usługami. System informatyczny w całości służył będzie działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, polegającej na świadczeniu usług w zakresie opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawie towarów i świadczeniu usług związanymi ściśle z tymi usługami wykonywanymi w ramach działalności leczniczej (art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług), koszty tego podatku stanowią koszty uzyskania przychodów.

Zadanie zostanie sfinansowane z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych – w tym również podatek od towarów i usług. Pozostałe środki zostaną wydatkowane ze środków własnych SPZOZ. Przedmiot zamówienia podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a Zakład jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w związku z opisanym stanem faktycznym oraz w oparciu o art. 86 ust. 1 i art. 43 ust. 1 pkt 18 ma prawo odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją wyżej wymienionego projektu, czy też takiego prawa nie ma...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest możliwe odzyskanie poniesionego kosztu podatku od towarów i usług z tytułu zakupu, dostawy i instalacji sprzętu informatycznego oraz wdrożenia systemu HIS wraz z modułami laboratorium oraz e–usługami w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „XXX”, ponieważ zadanie powyższe w całości będzie służyło działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Nabycie sprzętu i jego instalacja oraz wdrożenie systemu HIS związane jest ściśle ze świadczeniem usług medycznych zwolnionych od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatków od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), a koszty tego podatku stanowią koszty uzyskania przychodów.

Wnioskodawca wskazał, że stosownie do postanowień art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom VAT oraz wtedy, gdy dokonywane zakupy czy usługi mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego tj. powstanie zobowiązania podatkowego. Wskazany przepis prawa wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca towaru czy usługi. Reasumując, ustawa wyłącza możliwość dokonania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami czy usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, co ma miejsce we wskazanym wniosku.

W konsekwencji, z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup, dostawę i instalację sprzętu informatycznego oraz wdrożenie systemu HIS wraz z modułami laboratorium oraz e-usługami związanymi z realizacją projektu, o którym mowa we wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w sytuacji, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach, daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że Zakładowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż – jak wskazano w treści wniosku – zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Wnioskodawcy nie przysługuje również zwrot podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wskazanymi w powołanym rozporządzeniu.

Ponadto zaznacza się, że w niniejszej interpretacji nie rozstrzygano kwestii dotyczącej zaliczenia kwoty podatku naliczonego do kosztów uzyskania przychodów, albowiem nie była ona przedmiotem zapytania.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP2/4512-24/15/KT | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
ITPB2/4514-18/15/DSZ | Interpretacja indywidualna

zwrot podatku od towarów i usług
IPTPP2/4512-171/15-2/IR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.