ITPP2/4512-382/15-4/PS | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
ITPP2/4512-382/15-4/PSinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. podatek od towarów i usług
  3. zwrot podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 marca 2015 r. (data wpływu 3 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym w dniach 20 maja i 8 czerwca 2015 r. (daty wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Budowa x” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniach 20 maja i 8 czerwca 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Budowa x”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Klub realizuje operację pn. „Budowa x” Osi 4 Leader, w ramach PROW 2007-2013, działanie 4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Operacja jest realizowana na działce będącą własnością Gminy, którą Klub posiada nieodpłatnie w użyczeniu na podstawie umowy użyczenia. Celem operacji jest poprawa wizerunku i estetyki miejscowości poprzez powstanie miejsca pełniącego funkcje rekreacyjne i turystyczne, zapewnienie atrakcyjnego miejsca spędzania wolnego czasu wraz z organizacją imprezy. Operacja polega na stworzeniu placu integracyjnego, na jego wyposażeniu w dużą prostokątną altanę o wymiarach 6 m x 4 m, stoły typu bosman - 5 szt, dwie donice drewniane, utwardzeniu placu do tańca oraz ogrodzeniu placu i postawieniu tablicy z napisem „Plac x” z jednej strony, natomiast z drugiej strony zostaną umieszczone informacje historyczne o miejscowości. W ramach operacji zostanie zorganizowana impreza integracyjno-promocyjna. Tematem imprezy będzie otwarcie utworzonego placu integracyjnego oraz promocja realizowanego projektu. Poprzez realizację tego przedsięwzięcia mieszkańcy wioski zaczną się identyfikować ze swoim miejscem zamieszkania oraz z obszarem LSR. Nastąpi wzmocnienie więzi lokalnych. Wpłynie to na większą aktywizację, zaangażowanie ludzi do aktywnego życia społeczno-kulturalnego i zwiększy chęci do wyjścia z domów, aby wśród znajomych i nieznajomych spędzić miło czas. Stworzony plac wraz z wyposażeniem (altana + stoły) będzie udostępniany mieszkańcom do nieodpłatnego użytkowania w sposób ogólnodostępny i darmowy, a tym samym nie będzie podlegać czynnościom opodatkowanym VAT, co wyklucza możliwość odliczenia „VAT należnego od naliczonego”. Klub nie prowadzi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym Klub nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z realizowanym projektem Klub ma możliwość odliczenia podatku naliczonego...

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego, bowiem zakupione w ramach projektu towary i usługi nie będą wykorzystywane odpłatnie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z cytowanego przepisu wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanego przepisu prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że Klubowi nie przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego przy realizacji przedmiotowego projektu na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż efekty projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.