ITPP2/4512-257/15/PS | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
ITPP2/4512-257/15/PSinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  2. podatek od towarów i usług
  3. zwrot podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2015 r. (data wpływu 6 marca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 10 kwietnia 2015 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Budowa budynku xxx” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 10 kwietnia 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Budowa budynku xxx”.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny.

Na podstawie umowy Przyznania pomocy nr xxx z dnia 4 września 2014 r. (i aneksu z dnia 26 stycznia 2015 r.) na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 4.13 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, Fundacja uzyskała wsparcie na realizację projektu, którego celem jest zwiększenie potencjału obszaru w zakresie turystyki i rekreacji poprzez budowę budynku obserwatorium astronomicznego. Poprzez realizację projektu nastąpi również podniesienie poziomu wiedzy w zakresie astronomii, dziedzictwa historycznego i kulturowego, związanego z działalnością M., a w szczególności jego pobytu. Umowa została zawarta z Samorządem Województwa. Projekt jest w trakcie realizacji i zakończy się 31 marca 2015 r. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) z dnia 20 września 2005 r. - art. 71, kosztem kwalifikowanym w zakresie realizacji projektu wynikającego z zawartej umowy może być też VAT, pod warunkiem braku możliwości jego odzyskania przez beneficjenta. Stosownie do wskazanej wyżej umowy, na beneficjencie (Fundacji) spoczywa obowiązek uzyskania interpretacji od uprawnionego organu w zakresie możliwości odzyskania VAT. Wszelkie działania realizowane z Samorządem Województwa w ramach zawartej umowy będą odbywały się na zasadzie non profit. Od uczestników działań nie będą pobierane żadne należności. Wszelkie działania będą prowadzone z wykluczeniem możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców i rejestru podatników VAT. Zestawienie kosztów realizowanego projektu (w nawiasie VAT):

  • Budynek obserwatorium astronomicznego wraz z przyłączami – 38.130,00 zł (7.130,00 zł).
  • Kopuła obserwatorium – 34.440,00 zł (6.440,00 zł).
  • Nadzór nad realizacją projektu – 3.236,80 zł (0,00 zł) - (wartość pracy wolontariackiej, nieodpłatne świadczenie na rzecz Fundacji).
  • Mapa do celów projektowych i inne opłaty – 1.000,00 zł.
  • Projekt budowlany – 2.829,00 zł (529,00 zł).

Od uczestników projektu nie będą pobierane żadne opłaty.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w sytuacji prawnej Fundacja ma możliwość odzyskania VAT od towarów i usług poniesionego w toku realizacji umowy zawartej z Samorządem Województwa nr xxx z dnia 4 września 2014 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji prawnej nie może odzyskać kosztu podatku od towarów i usług poniesionego w związku z realizacją projektu, na dofinansowanie którego otrzymał środki od Samorządu Województwa. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na podstawie umowy z dnia 4 września 2014 r. zawartej z Samorządem Województwa, Fundacja uzyskała wsparcie na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich. Podatek od towarów i usług może zostać uznany za koszt kwalifikowany w przypadku, gdy beneficjent nie ma możliwości odzyskania kosztu podatku w trybie przepisów szczególnych prawa krajowego. Zgodnie z wpisem do KRS, Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie figuruje w rejestrach podatników VAT, jak również podmiotów gospodarczych. Sytuacja prawna Fundacji, zarówno w czasie realizacji projektu jak również obecnie, nie uległa zmianie i jest zgodna z powyższym opisem, dlatego brak jest prawnych możliwości odzyskania „przez podatnika – Fundację VAT” w związku ze zrealizowanym projektem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. W § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia określono katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że Fundacji nie przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego przy realizacji przedmiotowego projektu na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, a efekty projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi. Nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wymienionymi w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2013 r.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.