ITPP2/4512-220/15/PS | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
ITPP2/4512-220/15/PSinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. podatek od towarów i usług
 3. zwrot podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2015 r. (data wpływu 25 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „xxx” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „xxx”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Szpital działa jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - świadczy usługi medyczne.

W dniu 30 września 2014 r. podpisał umowę z Województwem na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „xxx”, w ramach programu RPO na lata 2007-2013. Projekt jest finansowany w 85% ze środków EFRR, a w 15% ze środków własnych. Realizowany projekt ma na celu przetwarzanie dokumentacji papierowej na postać cyfrową historii choroby pacjentów, która pomoże w lepszym zarządzaniu informacją medyczną, zabezpieczy dokumentację medyczną i informacje o pacjencie.

Celem projektu jest poprawa funkcjonalności działania Szpitala oraz obsługi pacjentów poprzez rozwój wysokiej jakości usług cyfrowych. Jest to projekt inwestycyjny, związany z zakupem sprzętu oraz oprogramowania, co pozwoli na digitalizację dokumentacji medycznej od 2011 r.

W momencie złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Szpital złożył pisemne oświadczenie, że zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu nie ma możliwości odzyskania w żaden sposób w całości, bądź w części poniesionego kosztu podatku od towarów i usług. Szpital jest podatnikiem wykonującym usługi zwolnione od VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W 2013 r. (zgodnie ze złożonymi deklaracjami VAT-7) sprzedaż ogółem wyniosła: 169.776.275 zł. W tym:

 • sprzedaż usług zwolnionych od podatku - 165.970.718 zł;
 • sprzedaż usług opodatkowanych stawką 5%, 8% i 23% - 3.678.946 zł;
 • sprzedaż usług i dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca - 126.611 zł.

W 2014 r. (zgodnie ze złożonymi deklaracjami VAT-7) sprzedaż ogółem wyniosła: 162.284.312 zł. W tym:

 • sprzedaż usług zwolnionych od podatku - 157.938.500 zł;
 • sprzedaż usług opodatkowanych stawką 5%, 8% i 23% - 4.175.401 zł;
 • sprzedaż usług i dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca - 170.411 zł.

Statutową działalnością Szpitala jest świadczenie usług w zakresie opieki medycznej w ramach działalności leczniczej.

Ponadto Szpital prowadzi działalność dodatkową – opodatkowaną – wykorzystując działy i komórki pomocnicze Szpitala, które dotychczas świadczyły usługi tylko na rzecz Szpitala. Dodatkowa działalność to m. in.:

 • pranie odzieży ochronnej medycznej (stawka VAT 23%);
 • usługi hotelowe dla rodziców dzieci hospitalizowanych (stawka VAT 8%);
 • dzierżawa pomieszczeń (stawka VAT 23%);
 • usługi ksero (stawka VAT 23%).

W związku z powyższym Szpital odlicza strukturą podatek naliczony od podatku należnego od zakupów związanych ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną. Projekt pn. „xxx”, w ramach programu RPO na lata 2007-2013 dotyczy wyłącznie działalności zwolnionej z podatku od towarów i usług, od której nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość odzyskania przez Szpital podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, podatnikowi który korzysta z ustawowego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty VAT o kwotę podatku naliczonego. W związku z przyznanym Szpitalowi dofinansowaniem ze środków EFRR w ramach RPO na lata 2007-2013 na realizację ww. projektu, Szpital nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu podatku od towarów i usług, który został określony w umowie o dofinansowanie projektu jako wydatek kwalifikowany.

Usługi w zakresie opieki medyczne są zwolnione na podstawie art. 43 ust.1 pkt 18 ww. ustawy i dlatego Szpital nie nalicza i nie odprowadza podatku należnego z tytułu sprzedaży – nie może odliczyć podatku naliczonego, który w efekcie zwiększa koszt zadania inwestycyjnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z cytowanego przepisu wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. W § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia określono katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że Szpitalowi nie przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego przy realizacji przedmiotowego projektu na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż efekty projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi. Nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wymienionymi w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2013 r.

Jednocześnie informuje się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii kwalifikowalności podatku od towarów i usług, gdyż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.