ITPP2/443-942/14/PS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 6 lipca 2014 r. (data wpływu 15 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Renowacja obiektów ruchomych xxx- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Renowacja obiektów ruchomych xxx”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Parafia w dniu 12 marca 2014 r. złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.13 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” w Stowarzyszeniu LGD „Siła w Grupie” w G. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa wniosek wpłynął dnia 16 kwietnia 2014 r. Tytuł operacji: „Renowacja obiektów ruchomych xxx”. W chwili obecnej wniosek jest na etapie weryfikacji. Beneficjent dostarczył już 2 poprawki i oczkuje na wyznaczenie terminu na podpisanie umowy o przyznanie pomocy z Urzędem Marszałkowskim. Został już wybrany wykonawca, podpisano umowę na renowację zabytków ruchomych i obiekty znajdują się w Pracowni K. w G. gdzie prowadzone są prace konserwatorskie zgodnie z zatwierdzonym programem prac. W zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji do kosztów kwalifikowanych zaliczono:

Renowacja zabytków ruchomych.

  1. Obraz św. Piotra i Pawła.
  2. Rama.
  3. Stoliczek.
  4. Misa.
  5. Wykładka z klamką.
  6. Transport zabytków.

Promocja.

  1. Zakup i montaż gabloty informacyjnej.
  2. Opracowanie i wydruk ulotek promocyjnych.
  3. Kronika.

Realizacja projektu rozpoczęła się od złożenia zapytań ofertowych i wyboru najwłaściwszej oferty zawierającej najniższą cenę oraz dobre rekomendacje i doświadczenie w pracach przy zabytkach, co przyczyni się do realizacji wszystkich celów projektu. Renowacja obiektów ruchomych objętych ewidencją zabytków przyczyni się do zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Zakup gabloty informacyjnej i wydanie ulotek promocyjnych wpłynie na promocję tych dóbr kultury. Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Parafii przysługuje odzyskanie podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług, ponieważ realizacja projektu nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną tym podatkiem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z cytowanego powyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. W § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia określono katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treść przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że Parafii nie przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego przy zakupach dokonywanych w związku z realizacją ww. projektu na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż efekty projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi. Nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wymienionymi w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2013 r.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70 - 561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.