ITPP2/443-870/14/PS | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
ITPP2/443-870/14/PSinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  2. podatek od towarów i usług
  3. zwrot podatku akcyzowego
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2014 r. (data wpływu 3 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „R.”. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „R.”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Powiat wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa, jako instytucji zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 (RPO...), z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „R.”. W dniu 27 grudnia 2012 r. Powiat, będący organem założycielskim Szpitala, podpisał umowę z Województwem o dofinansowanie projektu. Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 4 - Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.2 - Rewitalizacja miast xxx. Zgodnie z zapisami umowy projekt jest realizowany przez Powiat oraz Szpital wskazany w umowie jako Partner projektu. Szpital, na podstawie dodatkowej umowy zawartej z Powiatem w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia, stał się wykonawcą zadań wynikających z zawartych umów. Do zadań Szpitala należy:

  • opracowanie dokumentacji technicznej,
  • przeprowadzenie postępowań o zamówienie zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
  • podpisanie umowy z wykonawcami zadań,
  • promocja projektu.

W fakturach wystawionych przez wykonawców, Szpital wskazywany jest jako nabywca towarów i usług. Faktury te Powiat składa w Urzędzie Marszałkowskim, jako załącznik do wniosku o płatność. Realizacja projektu dotyczy modernizacji i zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącego budynku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Wspomniane pomieszczenia wykorzystane będą na potrzeby prosektorium, szatni dla pracowników, na magazyn bielizny oraz na magazyn rzeczy pacjentów Szpitala. Projekt przewiduje również zakup wyposażenia i sprzętu do ww. pomieszczeń, które zostaną uruchomione w pomieszczeniach piwnicznych. W ramach projektu przewidziano również wykonanie drogi dojazdowej do budynków Szpitala oraz wykonanie parkingów. Parkingi wykonane w ramach projektu są otwarte i bezpłatne. Szpital nie pobiera opłat za korzystanie z parkingów i nie planuje wprowadzenia takich odpłatności. Po zakończeniu projektu powstała infrastruktura zostanie przejęta do majątku Szpitala. Całkowita wartość projektu wynosi 3.010.024,71 zł, wydatki kwalifikowane to 3.003.960,67 zł. Dofinansowanie stanowi 70% kosztów kwalifikowanych, czyli 2.102.772,45 zł. Wkład własny to 901.188,22 zł, w tym, koszty niekwalifikowane 6.604,04 zł (ponosi Szpital), wkład Szpitala 871.148,61 zł, wkład Powiatu to kwota 30.039,61 zł. Wszystkie wydatki związane z realizacją projektu dokonywane były zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn.) oraz Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn.), w zakresie obowiązywania ww. ustaw. Powiat opłacił tylko fakturę za opracowanie studium wykonalności dla projektu w kwocie 9.840 zł brutto. Płatnikiem pozostałych faktur jest Szpital w ... .

Zgodnie z interpretacją indywidualną z dnia 10 lutego 2014 r. Szpital nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w zakresie realizowanego projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Powiat ma możliwość odliczenia podatku VAT w zakresie realizowanego projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę fakt, że realizowane zadanie służyć będzie świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia, nie ma możliwości odliczenia podatku VAT. Usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związanych, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), są zwolnione od podatku. W związku z powyższym, że Szpitalowi jako realizatorowi zadania nie przysługuje prawo odliczenia podatku VAT, to również Powiat jako Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z cytowanego powyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że Powiatowi nie przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż efekty projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku
IBPP4/443-596/14/PK | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
ILPP2/443-848/14-2/TW | Interpretacja indywidualna

zwrot podatku akcyzowego
IPPP3/443-134/13/14-7/S/SM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.