ITPP2/443-1659/14/PS | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
ITPP2/443-1659/14/PSinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  2. podatek od towarów i usług
  3. zwrot podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku złożonym w dniu 3 grudnia 2014 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Budowa xxx” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Budowa xxx”.

We wniosku przedstawiono następując zdarzenie przyszłe.

Uniwersytet został powołany dnia xxx. (Dz. U. Nr 69 z dnia 20 sierpnia 1999 r., poz. 762). Łączy tradycje: pięćdziesięcioletnie A., trzydziestoletnie W. oraz ponad 450 lat kształcenia t.. Podstawowym kierunkiem działalności jest kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk humanistycznych, teologicznych, prawnych, weterynaryjnych, rolniczych, technicznych, biologicznych, fizycznych, chemicznych, ekonomicznych, matematycznych, medycznych, a także upowszechnianie osiągnięć nauki, sztuki i kultury. Uniwersytet jest czynnym podatnikiem VAT. Podstawowa działalność - usługi edukacyjne - podlega zwolnieniu od podatku VAT. Badania naukowe służące rozwojowi nauki nie podlegają opodatkowaniu VAT. Natomiast prace badawcze wykonywane na zlecenie, których celem jest osiągnięcie przychodu podlegają opodatkowaniu podstawową stawką VAT. Uczelnia osiąga również przychody z wynajmu pomieszczeń, posiada stacje Dydaktyczno-Badawcze, prowadzące działalność zarówno opodatkowaną jak i zwolnioną. Uniwersytet prowadzi ewidencję finansowo-księgową pozwalającą na ewidencjonowanie zakupów zgodnie z ich przeznaczeniem i źródłem finansowania. W związku z powyższym możliwe jest całkowite odliczenie VAT (przy działalności opodatkowanej), częściowe (przy działalności mieszanej) i brak odliczenia (w przypadku działalności zwolnionej).

Na Uniwersytecie realizowany jest projekt pod nazwą „Budowa xxx”. Projekt finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Poddziałanie - Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi, a przedsiębiorstwami.

Przedmiotem projektu jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia laboratorium w pomieszczeniach przy ul. xxx w xxx, na potrzeby stworzenia Laboratorium xxx. W ramach projektu przewidziany jest zakup tomografu komputerowego, min. 64-rzędowego, urządzeń systemowych oraz specjalistycznego oprogramowania. Zakupiony sprzęt będzie służył do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, które przyczynią się do rozwoju lub stworzenia nowych produktów/usług/technologii. Zakupiona aparatura nie będzie przeznaczona do „produkcji masowej” (bieżącej/zarobkowej). Zakupiony sprzęt nie będzie służył do opracowania nowych wzorów przemysłowych. W ramach realizowanego projektu prowadzone będą prace badawcze w dziedzinach:

  • W.
  • A.
  • W.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby wynikające z rozwoju działalności badawczo-rozwojowej Wydziału i współpracy z przedsiębiorcami w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Dzięki wykonanym w laboratorium fuzji obrazowych badaniom, których wyniki na zasadach zawartych porozumień o współpracy zostaną bezpłatnie przekazane i wdrożone w przedsiębiorstwach do końca 2016 r., nastąpi wzmocnienie współpracy z przedsiębiorstwami z branży medycznej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Uniwersytet ma możliwość odzyskania VAT od zakupów i usług w zakresie przedmiotowego projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, realizując ww. projekt w żaden sposób nie ma możliwości odzyskania podatku. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Podstawową zasadą do realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego jest istnienie związku tegoż podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Realizacja przedmiotowego projektu nie jest związana z czynnościami opodatkowanymi. Realizowana inwestycja przyczyni się do wzrostu znaczenia działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu. Ułatwi pozyskiwanie środków na realizację grantów badawczych, przyczyni się do rozwoju naukowego pracowników Wydziału, a co za tym idzie do podwyższenia poziomu kształcenia przyszłych lekarzy. Uzyskane rezultaty badawcze będą ogólnodostępne, publikowane w dostępnej literaturze krajowej i zagranicznej, upowszechniane przez artykuły w prasie specjalistycznej, prezentację wyników na konferencjach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 88 ust. 4 cyt. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. W § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia określono katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treść przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że Uniwersytetowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego przy zakupach dokonywanych w związku z realizacją ww. projektu na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż efekty projektu zostaną bezpłatnie przekazane przedsiębiorcom, a zatem nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi. Nie będzie przysługiwało również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wymienionymi w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2013 r.

Końcowo podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.