ITPP2/443-1410/14/PS | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
ITPP2/443-1410/14/PSinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku
 2. podatek od towarów i usług
 3. zwrot podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2014 r. (data wpływu 13 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „R.” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „R.”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie funkcjonuje od 2011 r. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług jest zwolnione podmiotowo z podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej i nie podlega rejestracji w rejestrze podatników. Stowarzyszenie od września 2014 r. rozpoczęło realizację działań związanych z wdrażaniem operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 4.13 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego PROW na lata 2007-2013, pod tytułem: „R.”.

Celem operacji jest przebudowa boiska sportowego w miejscowości G, w celu popularyzacji aktywnego stylu życia i zaktywizowania społeczności lokalnej. W ramach operacji przewidziano następujące koszty:

 1. mechaniczny wysiew nawozów mineralnych granulowanych i pylistych – wapnowanie;
 2. orka mechaniczna pługiem przyczepnym na głębokość 21-28 cm w gruncie kategorii I-II;
 3. mechaniczny wysiew nawozów mineralnych granulowanych i pylistych - fosforan amonu;
 4. mechaniczny wysiew nawozów mineralnych granulowanych i pylistych -sól potasowa;
 5. mechaniczny wysiew nawozów mineralnych granulowanych i pylistych – mocznik;
 6. mechaniczny wysiew nawozów mineralnych granulowanych i pylistych – PRP;
 7. orka gleby glebogryzarką przyczepną gruntu kategorii I-II;
 8. wykonanie łąk parkowych siewem na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II, przy uprawie mechanicznej bez nawożenia;
 9. ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej z przejechaniem walcem kolczatką;
 10. oprysk, zwalczanie chwastów dwuliściennych;
 11. mechaniczny wysiew nawozów mineralnych granulowanych i pylistych- saletra;
 12. deszczownia;
 13. trybuny dla kibiców;
 14. oświetlenie boiska - 4 lampy w narożnikach boiska.

Realizacja projektu w ramach działania 4.13 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 pod tytułem: „R.” nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku od towarów 1 usług w ramach przyznanej pomocy z działania 4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego PROW na lata 2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług w żaden sposób nie może odzyskać podatku VAT poniesionego w ramach realizowanego projektu. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem VAT. Realizacja projektu nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 88 ust. 4 cyt. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. W § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia określono katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treść przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że Stowarzyszeniu nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego przy zakupach dokonywanych w związku z realizacją ww. projektu na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie jest zarejestrowane jako podatnik VAT czynny, a efekty projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi. Nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wymienionymi w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2013 r.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku
IBPP4/443-596/14/PK | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
ITPP2/443-1591/14/PS | Interpretacja indywidualna

zwrot podatku
ITPP1/443-860/14/MN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.