ITPP1/4512-488/15/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy Uniwersytet ma prawo do stosowania obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 8% do dokonywanych wpłat za korzystanie z siłowni?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2015 r. (data wpływu 6 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania świadczonych usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania świadczonych usług.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Uniwersytet jest publiczną szkołą wyższą działającą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 ze zm.). Uniwersytet jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Działalność Wnioskodawcy obejmuje zarówno obszar podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT, jak również niepodlegający i zwolniony od opodatkowania VAT. Wnioskodawca stworzył pomieszczenie na siłownię ze środków własnych, z dotacji oraz z projektu dla niepełnosprawnych. Korzystający z siłowni mogą być tylko pracownicy i studenci Uniwersytetu za okazaniem legitymacji pracowniczej lub studenckiej, posiadający opłacony karnet. Do dyspozycji korzystającego z siłowni są różnorodne urządzenia i przyrządy, m.in. sztangi, hantle, atlas, ergometry, rowery stacjonarne. Nad bezpieczeństwem korzystających z siłowni oraz prawidłową konserwacją urządzeń i przyrządów czuwa opiekun merytoryczny. Uniwersytet nie świadczy usług dodatkowych, takich jak usługi restauracyjne. Odpłatność za siłownię dotyczy urządzeń spoza projektu. Wpłaty za korzystanie z siłowni przekazywane są na konto Uniwersytetu. Sposób wyliczenia podatku VAT liczony jest od ceny opłaconego karnetu metodą „w stu” według stawki 23%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Uniwersytet ma prawo do stosowania obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 8% do dokonywanych wpłat za korzystanie z siłowni...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Usługa wstępu uprawniająca do korzystania z siłowni prowadzonej przez Studium Uniwersytetu powinna być opodatkowana wg stawki 8%. Podstawą do zastosowania obniżonej stawki VAT jest art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług. Pod poz. 186 załącznika nr 3 ustawy wskazano „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” (bez względu na symbol PKWiU). Pozycja ta stanowi uzupełnienie do pozostałych regulacji zawartych w pozycjach 179, 182-185 tego załącznika, które wyznaczają zakres stosowania obniżonej stawki VAT dla niektórych usług związanych m.in. z rekreacją. Natomiast usługi związane z rekreacją należy utożsamiać z aktywnym uczestnictwem ich odbiorców. Najnowsze orzecznictwa sądów administracyjnych potwierdzają nieracjonalność zawężonej wykładni pojęcia „wstęp”, rozumianego wyłącznie jako wejście do obiektu, bez możliwości korzystania z dostępnych urządzeń. Tak stwierdził np. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 30 stycznia 2014 r., sygn. akt I FSK 311/13 czy z 18 lutego 2014 r. sygn. akt 349/13. Nieracjonalne byłoby również preferowanie, poprzez stawki obniżone wyłącznie usług rekreacyjnych polegających na biernym korzystaniu z obiektów, w którym znajdują się urządzenia rekreacyjne, czy sportowe. Wnioskodawca powołał się również na treść interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. nr PT1/033/32/354/LJU/14: „sformułowanie „wyłącznie” w zakresie „wstępu” należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też instruktora, nie są objęte stawka obniżoną”. Wobec powyższego możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu urządzeń w obiekcie wiąże się z typowym użytkowaniem obiektu. Reasumując, Uniwersytet ma prawo stosować obniżoną stawkę VAT w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.