ITPP1/4512-1060/15/EA | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu.
ITPP1/4512-1060/15/EAinterpretacja indywidualna
 1. odzyskanie
 2. podatek od towarów i usług
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia ... listopada 2015 r. (data wpływu ... listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu ... listopada 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym ....., Gmina .... jako beneficjent, złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „...” i w dniu ... października 2015 r. podpisała umowę o dofinansowanie. Przedmiotem projektu jest przedsięwzięcie drogowe, polegające na przebudowie odcinka ul. S.... wraz z odbudową infrastruktury towarzyszącej w następującym zakresie:

 • wzmocnienie konstrukcji jezdni do kategorii KR5 wraz z pasami do skrętów, zjazdami i skrzyżowaniami w ramach: jezdni zachodniej (okolicy skrzyżowania ...... tj. 1012,85 mb) oraz jezdni wschodniej tj. okolica skrzyżowania ul. ........... czyli 932,24 mb);
 • wzmocnienie konstrukcji do KR5 fragmentów jezdni ulic ......, wjazdów na parking ....., oraz wjazdu na teren tymczasowej zajezdni dla autobusów w ul. S.... (w obrębie skrzyżowań z ulicą S.....);
 • wymiana krawężników wzdłuż wzmacnianych jezdni oraz wykonanie oznakowania poziomego i korekta oznakowania pionowego wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu (przejścia dla pieszych, zatoki autobusowe);
 • wykonanie i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż ulicy;
 • przebudowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia jezdni;
 • przebudowa oświetlenia drogowego z wymianą słupów i źródła na energooszczędne oprawy ledowe ze sterowaniem;
 • likwidacja kolizji sieci podziemnego uzbrojenia terenu.

Wymiana nawierzchni drogowej po obydwu stronach (wschodniej i zachodniej) do kategorii KR5 doprowadzi do jej ujednolicenia na całym odcinku ul. S..... Nowa nawierzchnia zwiększy bezpieczeństwo i przepustowość użytkowników jezdni oraz wzmocnienie do KR5 i zastosowanie cichej nawierzchni zmniejszy natężenie hałasu w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy. Projekt przewiduje wymianę konstrukcji nawierzchni istniejących chodników i ścieżek rowerowych będących w złym stanie technicznym i zagrażających poruszającym się po nich pieszym i rowerzystom. Istniejąca kanalizacja deszczowa i sanitarna jest przewidziana do rekonstrukcji ze względu na zły stan techniczny i zbyt małą sprawność. Po rozpoznaniu stanu technicznego okazało się, że część sieci znajduje się w kolizji z projektowanymi tramwajami oraz cześć sieci (głównie deszczowej) może nie wytrzymać natężenia ruchu na zaprojektowanej jezdni. W związku z tym, projektując wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z wymianą konstrukcji drogowej do wymaganej normatywami wartości 115KN/oś, przewidziano wymianę istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z dostosowaniem położenia wpustów oraz sieci sanitarnej. Powyższe działania mają za zadanie poprawić parametry pracy przedmiotowych sieci, zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia awarii oraz zapewnić ich długoletnie funkcjonowanie.

Podnosząc kategorię jezdni, dostosowując ją do potrzeb mieszkańców i kierunku rozbudowy ...... mając na uwadze zwiększenie natężenia ruchem, a tym samym zwiększenie obciążenia jezdni należało pamiętać o odpowiednim przebudowaniu i zabezpieczeniu istniejącej infrastruktury podziemnej. Przebudowywana jezdnia wymaga także przebudów fragmentów sieci wodociągowej, sanitarnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej i teletechnicznej. Na przedmiotowym odcinku jezdni powstały kolizje z ww. sieciami ze względu na swoją głębokość posadowienia, lokalizację oraz ze względu na swój stan techniczny i konieczność zabezpieczenia.

Planuje się też wymianę oświetlenia ulicznego z oświetlenia dwustronnego zachodniej i wschodniej części jezdni na bezpieczniejsze oświetlenie centralne w pasie rozdziału pomiędzy jezdniami. Oświetlenie uliczne będzie wykonane w technologii LED co zmniejszy zużycie energii oraz przez zwiększenie równomierności oświetlenia jest bardziej przyswajalne dla oka ludzkiego. Gmina stosując oświetlenie centralne na przedmiotowym odcinku doprowadza do ujednolicenia oświetlenia na całym odcinku ulicy S......

Dofinansowaniem objęte zostały także wydatki poniesione przez Gminę ...... na przygotowanie studium wykonalności projektu, a także realizację działań promocyjnych oraz zlecenie usługi audytu zewnętrznego.

W ramach projektu Gmina ...... jako beneficjent realizuje inwestycję w zakresie robót budowlanych, lecz jednostką ponoszącą wydatki z nimi związane jest Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w ..... – jednostka budżetowa gminy upoważniona do ponoszenia wydatków w ramach projektu. W odniesieniu do wydatków w zakresie budowy pasów autobusowych, Zarząd ma prawo do pełnego odliczenia podatku od towarów i usług, ponieważ wydatki te będą miały związek z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wytworzony w ramach inwestycji majątek (pasy autobusowe) będzie wykorzystywany przez autobusy komunikacji miejskiej. W związku z założeniami generowanych przychodów opodatkowanych dotyczących sprzedaży i dystrybucji biletów komunikacji miejskiej, Zarząd od faktur zakupu dokonuje odliczenia podatku od towarów i usług.

Po zakończeniu realizacji projektu, właścicielem powstałej infrastruktury będzie Gmina ....., zaś infrastrukturą będzie zarządzał Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu. Wydatki ponoszone w związku z utrzymaniem projektu będą ponoszone z budżetu gminy, która co roku zabezpiecza środki na bieżące funkcjonowanie i remonty dróg, chodników, ścieżek rowerowych, placów, mostów i skwerów. Zrealizowanie projektu w następującym zakresie rzeczowym: przygotowanie studium wykonalności, zlecenie audytu zewnętrznego projektu oraz działań promocyjnych nie będzie wykorzystywane przez Gminę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ..... ma możliwość prawną odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „....” w zakresie przygotowania studium wykonalności, działań promocyjnych oraz audytu zewnętrznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja niniejszego projektu w zakresie przygotowania studium wykonalności, działań promocyjnych oraz audytu zewnętrznego nie służy do wykonywania czynności opodatkowanych, a Gmina na podstawie obowiązujących przepisów nie ma prawnych możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu:

 1. zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072, z 2015 r. poz. 1045 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność;
 2. zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów;
 3. zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy stanowi, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, które w szczególności obejmują m.in. sprawy ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody oraz gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
 4. w myśl art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie uznaje się za podatnika organu władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych;
 5. zgodnie z art. 86 ust. 1 ww. ustawy do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykonywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy).

Z powołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzeniu.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Gmina zrealizowała projekt pn. „...”. Przedmiotem projektu było przedsięwzięcie drogowe polegające na przebudowie drogi wraz z odbudową infrastruktury towarzyszącej. W ramach realizowanego projektu dofinansowaniem objęte zostały także wydatki poniesione przez Gminę na przygotowanie studium wykonalności projektu, a także realizację działań promocyjnych oraz zlecenie usługi audytu zewnętrznego. Jak wskazano we wniosku, realizacja niniejszego projektu w zakresie przygotowania studium wykonalności, działań promocyjnych oraz audytu zewnętrznego nie służy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że skoro jak wynika z wniosku, zrealizowanie niniejszego projektu w zakresie przygotowania studium wykonalności, działań promocyjnych oraz audytu zewnętrznego nie służy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, to w świetle brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki.

Z wniosku wynika również, że środki, które Gmina otrzymała na dofinansowanie zakupów, nie są środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w powołanym rozporządzeniu. Zatem Gminie nie przysługuje również zwrot podatku naliczonego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ......, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.