ITPP1/443-929/14/AP | Interpretacja indywidualna

Brak opodatkowania sprzedaży nieruchomości.
ITPP1/443-929/14/APinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. dostawa
 3. grunty
 4. podatek od towarów i usług
 5. podatnik
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 5 sierpnia 2014 r. (data wpływu 7 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 16 października 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 sierpnia 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Jest Pan wraz z żoną (pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu X) posiadaczem gruntów o łącznej powierzchni 4,4453 ha, składających się z wielu działek nabywanych z majątku wspólnego na przestrzeni 27 lat (od 1978 do 2005). Ponieważ posiada Pan wraz z żoną ponad 1 hektar gruntów (ale tylko 0,7408 ha przeliczeniowego, a 0,4201 ha opodatkowanego podatkiem rolnym), jest traktowany przez gminę jako właściciel gospodarstwa rolnego. Działki położone są w trzech lokalizacjach:

 • grunt w zwartej zabudowie wsi D. o łącznej pow. 0,7020 ha, na którym znajduje się siedlisko: dom mieszkalny, budynek gospodarczy i garaż,
 • położona w odległości 1,5 km od siedliska działka nr 198/2 o pow. 1,5000 ha (w tym 1,0925 ha nieużytków i 0,4075 ha gruntów ornych) nabyta w 1991 r.
 • łąki zalewowe położone w miejscowości R. (ok. 6 km od siedliska) nad rz. L., składające się z działek nr 252 i 253 o łącznej pow. 2,2433 ha.

Jedynym źródłem Pana i żony utrzymania była i jest praca w charakterze nauczycieli akademickich. Nie prowadzi Pan uprawy roślin, ani hodowli zwierząt. Nie pobiera Pan, ani żona dopłat bezpośrednich do posiadanych gruntów.

W związku z planami oddania posiadanego siedliska synowi, postanowił Pan wraz z żoną podjąć działania, które pozwoliłoby na samodzielne zamieszkanie w niezależnej lokalizacji. W 2007 roku uzyskał Pan wskazanie lokalizacyjne na wybudowanie na działce 198/2 wolnostojącego domu jednorodzinnego i wolnostojącego budynku gospodarczego. Po przygotowaniu projektu uwzględniającego Pana i żony potrzeby, w 2011 roku uzyskał Pan pozwolenie na budowę i rozpoczął inwestycję. Stan aktualny to wybudowany budynek gospodarczy w stanie surowym zamkniętym. W maju 2014 r. u Pana żony wykryto chorobę nowotworową i pierwotne plany legły w gruzach. Ciężka choroba żony spowodowała podjęcie decyzji o niekontynuowaniu inwestycji i sprzedaży działki nr 198/2 o pow. 1,5000 ha (w tym 1,0925 ha nieużytków i 0,4075 ha gruntów ornych) nabytej w 1991 r. wraz z wybudowanym budynkiem gospodarczym w stanie surowym zamkniętym, a uzyskane środki przeznaczyć na zakup mieszkania w O., gdzie jest łatwiejszy i szybszy dostęp do usług medycznych oraz mieszkanie nie obciąża aktywnością fizyczną, w takim stopniu, jak samodzielne siedlisko na wsi. W związku z trudnością uzyskania jednoznacznych informacji dotyczących spraw podatkowych nie podjął Pan działań w celu realizacji sprzedaży.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie, sprowadzające się do kwestii:

Czy sprzedaż opisanej nieruchomości jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług...

Pana zdaniem planowana sprzedaż działki 198/2 nie powinna być obciążona podatkiem od towarów i usług, gdyż sprzedaż majątku prywatnego nie jest działalnością handlową. Grunt nie został nabyty w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Do sprzedaży działki zmusza Pana sytuacja wynikająca z ciężkiej choroby żony. Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Aby zatem dostawę towarów (nawet jednorazową) uznać za działalność gospodarczą, należy wykazać, że w momencie jej realizacji podatnik miał zamiar dokonywać takich czynności wielokrotnie, a wykorzystywane przez niego towary, czy usługi zostały nabyte w celu spożytkowania ich do wykonywania tej czynności. Tymczasem dokonał Pan wraz z żoną zakupu nieruchomości do majątku prywatnego. Podjął Pan działania w celu wybudowania domu mieszkalnego i budynku gospodarczego dla siebie, jednakże okazało się, że realizacja tego zamiaru jest nierealna ze względu na stan zdrowia żony. Działka 198/2 nie została nabyta w celach handlowych, czy też w celu wykorzystywania jej w działalności gospodarczej i stanowi majątek prywatny Pana i żony. Sprzedając ją będzie Pan korzystać z przysługującego prawa do rozporządzania własnym majątkiem, a zatem czynność ta nie oznacza wykonywania działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 cyt. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 powołanej wyżej ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem był podatnikiem podatku od towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w ust. 2 ww. artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług w świetle powyższych przepisów jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, iż zarówno grunty, jak i budynki, są towarami w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, a ich sprzedaż stanowi dostawę towaru i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Odnosząc powyższe na grunt rozpoznawanego wniosku stwierdzić należy by uznać planowaną sprzedaż działki z posadowionym na niej budynkiem gospodarczym przez osobę fizyczną jako podatnika podatku od towarów i usług, koniecznym jest by zakres sprzedaży przybrał formę zawodową. Aktywność taka musi odpowiadać działaniom, które podejmuje podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu nieruchomościami. Do czynności takich należałoby zaliczyć np.: nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży nieruchomości, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, czy też prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych usług o podobnym charakterze.

Jest to tylko przykładowe wyliczenie, na to by uznać osobę za podatnika podatku od towarów i usług mogą wystąpić inne czynności, które będą skutkowały koniecznością zapłaty podatku od towarów i usług

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że osoba fizyczna nieprowadząca regularnej, czy zorganizowanej działalności gospodarczej, dokonująca jednorazowej lub okazjonalnych transakcji, nie występuje w charakterze podatnika od towarów i usług. Jeśli więc dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego (np. działki wraz z wybudowanym budynkiem gospodarczym w stanie surowym zamkniętym), a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie oznacza prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że w okresie od 1978 do 2005 roku dokonywał Pan zakupu nieruchomości (działek) do majątku prywatnego. Grunty nie zostały nabyty do celu prowadzenia działalności gospodarczej. Następnie podjął Pan działania zmierzające do wybudowania na jednej z działek (działka nr 198/2) domu mieszkalnego i budynku gospodarczego dla siebie. Jednakże z przyczyn osobistych nie ukończył Pan tej inwestycji i podjął decyzję o sprzedaży tej działki wraz z wybudowanym budynkiem gospodarczym w stanie surowym zamkniętym, a uzyskane środki postanowił przeznaczyć na zakup mieszkania w O.

W tak przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego trudno uznać Pana za podatnika podatku od towarów i usług, w związku z planowaną sprzedażą niniejszej działki zabudowanej budynkiem gospodarczym. Pomimo, że przedmiot sprzedaży spełnia definicję towarów, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy, to nie można uznać, że dokonując tej sprzedaży będzie Pan działać w charakterze handlowca.

W konsekwencji sprzedając nieruchomość zabudowaną budynkiem gospodarczym, korzystać będzie Pan z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Zatem ww. czynności sprzedaży oznaczają działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania. Dokona Pan zbycia nieruchomości należącej do majątku prywatnego. Zatem, o ile nie podejmie Pan aktywnych działań o charakterze typowym dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie handlu, w związku z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, planowana jej dostawa, w tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podkreślić należy, iż niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, co oznacza, iż w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.