ITPP1/443-1115/14/AP | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług budowy, konserwacji i naprawy ogrodzeń.
ITPP1/443-1115/14/APinterpretacja indywidualna
  1. podatek od towarów i usług
  2. stawki podatku
  3. świadczenie usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
  4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
  5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2014 r. (data wpływu 16 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług budowy, konserwacji i naprawy ogrodzeń – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług budowy, konserwacji i naprawy ogrodzeń.

W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Prowadzi Pan działalność gospodarczą na terenie Polski, polegającą na świadczeniu usług związanych z leśnictwem (PKD 02.10.Z). Usługi te wykonywane są na rzecz jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, tj. Nadleśnictw. Udzielając zamówień na wykonanie usług leśnych Nadleśnictwa, stosuje Pan procedury określone przepisami ustawy a w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia określa Pan, że przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie wszelkich usług związanych z gospodarką leśną na terenie, bądź całego Nadleśnictwa, bądź na terenie poszczególnych leśnictw. Zasadą jest, iż wszystkie usługi leśne na terenie objętym zamówieniem wykonuje jeden wykonawca. W ramach tych usług wykonawcy są również zobligowani do wykonania usługi ogrodzenia. Ogrodzenie upraw jest jedną z form ochrony lasu przed zwierzyną i zabezpiecza uprawy przed zgryzaniem. Budowa grodzeń polega na przygotowaniu słupów, tj. pozyskaniu materiału z istniejących drzewostanów, okorowaniu, opaleniu końca, który wkopany jest w ziemię, przewiezieniu go oraz siatki ogrodzeniowej na miejsce wykonania operacji, wkopaniu słupów, rozciągnięciu i umocowaniu siatki na słupach oraz przytwierdzeniu jej do gruntu żerdziami. Natomiast konserwacja tych ogrodzeń polega na naprawie jakichkolwiek zniszczeń, powstałych w okresie jej istnienia. Prace powyższe wykonywane na gruntach leśnych, nie wymagają pozwolenia na budowę ani zgłoszenia do nadzoru budowlanego. Ogrodzenia te nie mają charakteru trwałego, są one demontowane w momencie, kiedy drzewostan nie jest zagrożony.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy budowa, konserwacja i naprawa ogrodzeń w lasach jest robotą budowalną, na którą obowiązuje stawka podatku od towarów i usług 23%...

Zdaniem Wnioskodawcy prace wykonywane na gruntach leśnych, pomimo że nie wymagają pozwolenia na budowę ani zgłoszenia do nadzoru budowlanego, polegające na wykonaniu ogrodzeń upraw leśnych mieszczą się w zakresie grupowania PKWiU 43.29.12.0 – roboty związane z zakładaniem ogrodzeń. W związku z powyższym na usługi te obowiązuje stawka podatku VAT 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast w świetle postanowień art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku – stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy – wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8% nie zostały wymienione usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 45.29.12.0.

Natomiast pod pozycją 137 tego załącznika wymieniono - PKWiU ex 02.40.10 – „Usługi związane z leśnictwem, z wyłączeniem: patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3) oraz doradztwa w zakresie zarządzania lasami”.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca świadczy na rzecz jednostek organizacyjnych lasów państwowych (Nadleśnictw) usługi związane z gospodarką leśną, polegające na budowie, konserwacji i naprawie ogrodzeń upraw leśnych. Prace te nie wymagają pozwolenia na budowę ani zgłoszenia do nadzoru budowlanego. Niniejsze usługi Wnioskodawca klasyfikuje do grupowania PKWiU 43.29.12.0 „Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń”.

Zatem w świetle powołanych wyżej przepisów oraz przedstawionego zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że o ile usługi, które świadczy Wnioskodawca, polegające na budowie, konserwacji i naprawie ogrodzeń upraw leśnych, faktycznie mieszczą się w grupowaniu PKWiU 43.29.12.0, a podana klasyfikacja jest prawidłowa, to usługi te jako niewymienione w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do niej wśród czynności podlegających opodatkowaniu stawkami obniżonymi od podatku, podlegają opodatkowaniu 23% stawką podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1, w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

Jednocześnie podkreślenia wymaga, że tut. organ nie jest uprawniony, w ramach określonych art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towaru lub usługi do grupowania statystycznego.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, który udziela informacji w zakresie stosowania standardów klasyfikacyjnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podatek od towarów i usług
ILPP1/443-650/14-6/MK | Interpretacja indywidualna

stawki podatku
IPPP2/443-968/14-3/BH | Interpretacja indywidualna

świadczenie usług
ITPP1/443-1127/14/BS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.