ITPB3/423-657/11/DK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu i czy będzie można zaliczyć ten podatek do kosztów uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 listopada 2011 r. (data wpływu 16 grudnia 2011 r.) – uzupełnionym w dniu 1 marca 2012 r. – dotyczącym udzielenia pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku od towarów i usług – jest prawidłowe, o ile wartość tego podatku nie będzie sfinansowana z dochodów zwolnionych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53 ww. ustawy.

UZASADNIENIE

W dniu 16 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – uzupełniony w dniu 1 marca 2012 r. – w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku od towarów i usług.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawcą jest Stowarzyszenie realizujące zadania publiczne swoich członków. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Działalność statutowa

Cel działalności Stowarzyszenia oraz działalność Stowarzyszenia określa Statut Stowarzyszenia, który stanowi załącznik do wniosku.

Członkowie Stowarzyszenia to Gmina Miasto U., Urząd Gminy P., Gmina D., Gmina S., Ośrodek Sportu i Rekreacji w U., Urząd Gminy P., osoby prawne, osoby fizyczne.

Wnioskodawca realizuje operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „...” objętego na lata 2007-2013.

Operacja realizowana jest pt. "...”, której celem jest Promocja Atrakcyjności turystycznej poprzez popularyzację kuchni regionalnej w przewodniku kulinarnym oraz na stronie internetowej. Operacja wpływa na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych i przyczyni się do atrakcyjności turystycznej tych obszarów - co jest zgodne z celami 2007-2013. Umowa przyznania pomocy na realizację ww. projektu została zawarta z Samorządem Województwa.

Operacja powyższa realizowana jest w ramach zadania publicznego dla Gminy Miasto U. będącej głównym członkiem Stowarzyszenia. Umowa stanowi załącznik do wniosku. Niniejsze zadanie publiczne realizowane jest pod tytułem „ ....”.

Przedmiotem operacji będzie opracowanie oraz dystrybucja przewodnika kulinarnego wraz z częścią informacyjną i promocyjną o poszczególnych regionach oraz modernizacja strony internetowej Lokalnej Organizacji Turystycznej U. pod kątem promocji (tematycznie powiązaną z opracowanym przewodnikiem kulinarnym). Nakład przewodnika wyniesie 2500 sztuk i będzie on rozdystrybuowany bezpłatnie między działającymi w regionie punktami informacji turystycznej oraz lokalnymi samorządami. Dodatkowo to wydawnictwo będzie reprezentować na wszystkich targach turystycznych. Przedmiotem operacji będzie również modernizacja strony internetowej Lokalnej Organizacji Turystycznej (dwie bazy danych: miejsc noclegowych z możliwością zgłaszania oraz gastronomii z możliwością zgłaszania w różnych wersjach językowych). Strona będzie promocją. Adresatami zadania realizowanego w ramach ww. projektu będą wszyscy turyści odwiedzający U.oraz całą. Dodatkowo z oferty będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy.

W związku z powyższym, zadano następujące pytanie.

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją niniejszego projektu i czy będzie można zaliczyć ten podatek do kosztów uzyskania przychodu...

Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w pozostałym zakresie sprawa została rozpatrzona odrębnie.

We własnym stanowisku Wnioskodawca wskazał, że realizuje zadanie publiczne na rzecz swojego członka Gminy Miasto U. Realizowane zadanie wpisuje się w cel statutowy Stowarzyszenia. Po zakończeniu zadania Stowarzyszenie nie będzie pobierało opłat od swoich członków jak i innych użytkowników za korzystanie z produktów będących wynikiem projektu, a więc nie będzie osiągany obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym naliczony podatek od towarów i usług przy ponoszonych wydatkach na realizację projektu nie będzie podlegał odliczeniu gdyż nie dotyczy sprzedaży opodatkowanej. Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług czyni ten podatek kosztem uzyskania przychodów a więc również kosztem kwalifikowanym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe, o ile wartość tego podatku nie będzie sfinansowana z dochodów zwolnionych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami. Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Zatem do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

  • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
  • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
  • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
  • został właściwie udokumentowany,
  • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Należy ponadto wskazać, iż wykazanie związku poniesionych kosztów z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz okoliczności, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiąganych przychodów, obciąża Podatnika.

Warunkiem zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów jest również to, aby dany wydatek nie był zawarty w katalogu wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Za koszty uzyskania przychodów nie uważa się, zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług. Zasada ta wynika z konstrukcji prawnej tego podatku, który z założenia jest neutralny dla przedsiębiorców. Zgodnie bowiem z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi (osobie prawnej, jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej oraz osobie fizycznej, wykonującej samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności), przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Od zasady nieuznawania podatku od towarów i usług za koszt uzyskania przychodów ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki. Na mocy przepisu art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a, tiret drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztem uzyskania przychodów jest podatek naliczony w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług – jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Przy czym zauważyć należy, iż przepis ten daje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów naliczonego podatku od towarów i usług, o ile podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług. Innymi słowy, wskazany przepis nie dotyczy sytuacji, w których podatnik miał możliwość skorzystania z odliczenia w podatku od towarów i usług, ale z niej nie skorzystał.

Jeżeli zatem podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług, a naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, podatnik będzie uprawniony na podstawie przepisu art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) tiret drugi ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwotę podatku naliczonego od towarów i usług, który nie podlega odliczeniu od kwoty podatku należnego podatnika.

Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, iż stosownie do brzmienia art. 16 ust. 1 pkt 58 omawianej ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W konsekwencji jeżeli wartość naliczonego podatku od towarów i usług będzie zwrócona Stowarzyszeniu w ramach przedmiotowego dofinansowania, które będzie korzystało ze zwolnienia z dochodu, wówczas wartość ta nie będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów Stowarzyszenia.

Reasumując, kwota naliczonego podatku od towarów i usług, o którym mowa we wniosku nie podlegająca odliczeniu będzie mogła stanowić koszt uzyskania przychodu w myśl art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) tiret drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o ile wartość tego podatku nie będzie sfinansowana z dochodów zwolnionych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53 ww. ustawy.

Końcowo należy wskazać, iż niniejsza interpretacja przepisów prawa podatkowego wydana została – zgodnie z treścią złożonego wniosku ORD-IN – w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i nie rozstrzyga kwestii obniżenia należnego podatku od towarów i usług o naliczony podatek od towarów i usług od wydatków opisanych we wniosku.

Ponadto należy zauważyć, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, gdyż jednoznaczne przesądzenie o charakterze tego wydatku wymagałoby interpretacji przepisów innych niż przepisy prawa podatkowego, a w szczególności ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. U. UE L z dnia 21 października 2005 r.) – w szczególności art. 71 pkt 3 lit. a (kwalifikowalność wydatków).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu; ul. Św. Jakuba 20; 87-100 Toruń.