ITPB3/423-272a/13/PS | Interpretacja indywidualna

Czy przy założeniu, że nabycie od kontrahentów zagranicznych (usługodawców będących podatnikami nieposiadającymi siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski) Systemów IT spełnia (spełni) wszystkie warunki uznania za nabycie nowej technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 i ust. 2a ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych, po spełnieniu wszystkich pozostałych warunków określonych w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka uprawniona jest (będzie) do uwzględnienia w kalkulacji podstawy ustalenia wielkości odliczenia związanego z ulgą na nabycie nowych technologii podatku od towarów i usług, który został (zostanie) wykazany na fakturach wewnętrznych wystawionych przez Spółkę - w części, w której nie był (nie będzie) uznany za podatek naliczony podlegający odliczeniu na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
ITPB3/423-272a/13/PSinterpretacja indywidualna
 1. kontrahent zagraniczny
 2. licencja
 3. nabycie
 4. nowe technologie
 5. odliczenia
 6. odliczenie od dochodu
 7. pobór podatku
 8. podatek od towarów i usług
 9. podstawa opodatkowania
 10. ulga
 11. wartości niematerialne i prawne
 12. warunki odliczenia
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 czerwca 2013 r. (data wpływu 13 czerwca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania odliczenia określonego w art. 18b tej ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 czerwca 2013 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania odliczenia określonego w art. 18b tej ustawy.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności bankowej, tj. m.in. przyjmowanie wkładów, prowadzenie rachunków bankowych, udzielanie kredytów, udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych i potwierdzanie akredytyw, emitowanie bankowych papierów wartościowych, przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, udzielanie pożyczek pieniężnych oraz przeprowadzanie innych czynności w zakresie przewidzianym przez przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz innych ustaw.

Działalność Spółki oparta jest na zaawansowanych technologicznie rozwiązaniach. W celu prowadzenia swojej działalności w sposób optymalny, Spółka od roku 2008 nabywała i zamierza nabywać w przyszłości licencje na systemy informatyczne (dalej: „Systemy IT”), stanowiące usługi licencyjne, przeznaczone do kompleksowej obsługi procesów związanych z czynnościami bankowymi dokonywanymi przez Spółkę.

Spółka wskazuje, że nabycie licencji na systemy informatyczne, przeznaczone do kompleksowej obsługi procesów związanych z czynnościami bankowymi dokonywanymi przez Bank umożliwiło/umożliwi:

 • ograniczenie kosztów działalności Banku poprzez zmniejszenie liczby konsultantów potrzebnych do obsługi klientów,
 • poprawę jakości świadczonych usług w obszarze obsługi klienta,
 • poprawę jakości usług świadczonych przez centrum telefoniczne oraz oddziały,
 • skrócenie czasu podejmowania decyzji biznesowych/wykonywania zadań/działań w obszarze komunikacji wewnątrz Banku oraz z podmiotami zewnętrznymi,
 • poprawę jakości świadczonych usług w obszarze zarządzania relacjami z klientami,
 • ograniczenie kosztów działalności Banku poprzez automatyzację czynności operacyjnych obecnie wykonywanych manualnie,
 • ograniczenie kosztów działalności Banku poprzez lepsze wykorzystanie krytycznych zasobów organizacji (np. zasoby IT) w realizacji strategii Banku poprzez realizację projektów.

Część Systemów IT została nabyta od usługodawców zagranicznych będących podatnikami nieposiadającymi siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski. W odniesieniu do tej części nabytych Systemów IT, Spółka - jako usługobiorca - rozliczała podatek od towarów i usług z tytułu importu usług w ten sposób, że wystawiała faktury wewnętrzne, na których wykazywała kwoty podatku należnego, a następnie w deklaracji podatkowej wykazywała całą kwotę podatku należnego oraz jedynie część kwoty podatku naliczonego podlegającą odliczeniu i skalkulowaną w oparciu o proporcję, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Również część Systemów IT, które Spółka nabędzie w przyszłości, będzie nabywana od usługodawców zagranicznych będących podatnikami nieposiadającymi siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski. W odniesieniu do tej części Systemów IT, Spółka - jako usługobiorca - będzie rozliczać podatek od towarów i usług z tytułu importu usług w ten sposób, że będzie wystawiać faktury wewnętrzne, na których będzie wykazywać kwoty podatku należnego, a następnie w deklaracjach podatkowych będzie wykazywać całą kwotę podatku należnego oraz jedynie część kwoty podatku naliczonego podlegającą odliczeniu i skalkulowaną w oparciu o proporcję, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Spółka rozlicza podatek od towarów i usług w ten sposób, że pomniejsza kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od części nabytych towarów i usług podlegającą odliczeniu przy zastosowaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (współczynnika struktury sprzedaży). Z tego względu Spółka ujmowała tę część kwoty podatku od towarów i usług, która nie stanowiła podatku naliczonego podlegającego odliczeniu na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w wartości początkowej Systemów IT przy ich wprowadzaniu do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Ten sposób rozliczania podatku od towarów i usług Spółka będzie stosować również w przyszłości.

Nabycie Systemów IT spełnia i będzie spełniało kryteria nabycia nowej technologii w rozumieniu przepisu art. 18b ust. 2 i ust. 2a ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przy założeniu, że nabycie od kontrahentów zagranicznych (usługodawców będących podatnikami nieposiadającymi siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski) Systemów IT spełnia (spełni) wszystkie warunki uznania za nabycie nowej technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 i ust. 2a ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych, po spełnieniu wszystkich pozostałych warunków określonych w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka uprawniona jest (będzie) do uwzględnienia w kalkulacji podstawy ustalenia wielkości odliczenia związanego z ulgą na nabycie nowych technologii podatku od towarów i usług, który został (zostanie) wykazany na fakturach wewnętrznych wystawionych przez Spółkę - w części, w której nie był (nie będzie) uznany za podatek naliczony podlegający odliczeniu na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług...

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź w zakresie przedstawionego stanu faktycznego. Wniosek Spółki w zakresie zdarzenia przyszłego zostanie rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem.

Zdaniem Wnioskodawcy, przy założeniu, że nabycie od kontrahentów zagranicznych (usługodawców będących podatnikami nieposiadającymi siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski) Systemów IT spełnia (spełni) wszystkie warunki uznania za nabycie nowej technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 i ust. 2a ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych, po spełnieniu wszystkich pozostałych warunków określonych w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka uprawniona jest (będzie) do uwzględnienia w kalkulacji podstawy ustalenia wielkości odliczenia związanego z ulgą na nabycie nowych technologii podatku od towarów i usług, który został (zostanie) wykazany na fakturach wewnętrznych wystawionych przez Spółkę - w części, w której nie był (nie będzie) uznany za podatek naliczony podlegający odliczeniu na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z treścią art. 18b ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku poprzedzającym ten rok, lub w roku następującym po tym roku, oraz która nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Zgodnie z przepisem art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych uważa się w razie odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia.

Zgodnie z art. 16g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Biorąc pod uwagę powyższe warunki, podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków spełniających kumulatywnie poniższe warunki, tj.:

 • zostały poniesione przez podatnika na nabycie nowej technologii oraz
 • wydatki zostały uwzględnione w wartości początkowej WNiP, oraz
 • zostały zapłacone podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym wprowadzono nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku poprzedzającym ten rok podatkowy (przedpłaty, zadatki), lub w roku następującym po tym roku podatkowym, oraz
 • nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Spółka zajmuje stanowisko, że podatek od towarów i usług rozliczony przez Spółkę z tytułu importu usług w części, w jakiej nie stanowił (nie będzie stanowił) on podatku naliczonego podlegającego odliczeniu zgodnie z kalkulacją przeprowadzoną w oparciu o proporcję, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, spełnia (spełni) warunki włączenia do podstawy ustalenia wielkości odliczenia związanego z ulgą na nabycie nowej technologii, która pomniejsza podstawę opodatkowania wykazaną przez Spółkę w zeznaniu podatkowym dotyczącym podatku dochodowego od osób prawnych.

Wprawdzie podatek od towarów i usług w przypadku nabycia usług licencyjnych od kontrahentów zagranicznych nie jest bezpośrednio wykazywany na fakturach zakupu Systemów IT, to jednak obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług ciąży na Spółce z mocy prawa tylko i wyłącznie z uwagi na zawarcie tej transakcji. Gdyby podatnikiem z tytułu tej transakcji był kontrahent Spółki, kwota podatku od towarów i usług zostałaby mu zapłacona przez Spółkę. Nabywanie Systemów IT od kontrahentów zagranicznych stanowi jednak import usług w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku importu usług podatnikiem staje się usługobiorca usług świadczonych przez kontrahentów zagranicznych będących podatnikami nieposiadającymi siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski. Tym samym, usługobiorca zobowiązany jest do rozliczenia należnego podatku od towarów i usług. Wskazany wyżej mechanizm jest wyjątkiem od reguły, w której to usługodawca rozlicza i wpłaca do urzędu skarbowego należny podatek od towarów i usług. Innymi słowy, Spółka zobowiązana jest do rozliczenia podatku od towarów i usług, który w tradycyjnym modelu rozliczeniowym Spółka zapłaciłaby w cenie nabytej usługi licencyjnej na rzecz usługodawcy.

W efekcie, zarówno cena zapłacona usługodawcy zagranicznemu, który udostępnił Spółce prawo do korzystania z Systemu IT, jak i kwota rozliczonego należnego podatku od towarów i usług są/będą bez wątpienia związane z nabyciem nowej technologii.

Należy zwrócić uwagę, iż kwoty podatku od towarów i usług rozliczonego przez Spółkę (usługobiorcę) w ramach importu usług licencyjnych, w części w której nie stanowią podatku naliczonego podlegającego odliczeniu na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z regulacją zawartą w przepisie art. 16g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uwzględniane są podczas kalkulacji wartości początkowej nowej technologii, tj. „kwoty należnej zbywcy”, która powiększona może być przez koszty związane z zakupem środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Spółka podkreśla, że pewną modyfikację do rozliczeń Spółki, jako nabywcy Systemów IT, oraz jej kontrahenta wnosi wprowadzona przez ustawodawcę konstrukcja stosowana przy imporcie usług, która nakłada na Spółkę (usługobiorcę) obowiązki podatnika w zakresie regulowania rozliczeń podatkowych w podatku od towarów i usług. Nie zmienia to jednak faktu, że nie tylko w sytuacji wykazania podatku od towarów i usług na fakturze nabycia, lecz także przy rozliczeniu przez Spółkę należnego podatku od towarów i usług z tytułu importu usług, do kosztów związanych z nabyciem usług przez Spółkę będzie wchodziła ta część podatku naliczonego, która nie podlega odliczeniu. W typowym przypadku nabycia krajowego, kwota należna zbywcy (w rozumieniu art. 16g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) zawiera podatek od towarów i usług, a przy ustalaniu ceny nabycia (w rozumieniu art. 16g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) dochodzi do jej obniżenia o kwotę podatku naliczonego (o ile podlega on odliczeniu), co daje kwotę netto stanowiącą cenę nabycia na potrzeby ustalenia wartości początkowej. W przypadku Spółki natomiast, aby przy imporcie usług należycie odzwierciedlić koszty związane z nabyciem usług i aby Spółka znalazła się w takiej samej sytuacji, jak spółki nabywające usługi od krajowych dostawców, czego wymaga zasada neutralności, kwota należna wykazana na fakturze (w rozumieniu art. 16g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) powiększana jest najpierw o kwotę podatku z tytułu importu usług (koszt związany z nabyciem w rozumieniu art. 16g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), a następnie zostaje zmniejszona o kwotę podatku naliczonego (o ile podlega on odliczeniu), co także daje kwotę netto stanowiącą cenę nabycia na potrzeby ustalenia wartości początkowej. W związku z powyższym, w ocenie Spółki zasadne jest uznanie, że kwotę podatku z tytułu importu usług rozliczoną przez Spółkę należy uznać za integralną część kwoty zapłaconej przez Spółkę podmiotowi uprawnionemu (uprawnionym do otrzymania kwoty podatku jest ostatecznie urząd skarbowy). Od tego zaś, w jakim zakresie Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usług, zależy, jaka część podatku naliczonego stanowi wartość początkową i jaka część podatku naliczonego powinna zostać uwzględniona przy kalkulacji podstawy obliczenia ulgi na nowe technologie.

Mając na uwadze powyższe, przy założeniu, że nabycie od kontrahentów zagranicznych (usługodawców będących podatnikami nieposiadającymi siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski) Systemów IT spełnia (spełni) wszystkie warunki uznania za nabycie nowej technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 i ust. 2a ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych, po spełnieniu wszystkich pozostałych warunków określonych w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka uprawniona jest (będzie) do uwzględnienia w kalkulacji podstawy ustalenia wielkości odliczenia związanego z ulgą na nabycie nowych technologii podatku od towarów i usług, który został (zostanie) wykazany na fakturach wewnętrznych wystawionych przez Spółkę – w części, w której nie był (nie będzie) uznany za podatek naliczony podlegający odliczeniu na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii.

Stosownie do art. 18b ust. 2, za nowe technologie, w rozumieniu ust. 1, uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615).

Przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy technologicznej, o której mowa w ust. 2, w drodze umowy o ich przeniesienie, oraz korzystanie z tych praw (art. 18b ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Prawo do odliczeń nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia (art. 18b ust. 3 ustawy).

Zgodnie natomiast z art. 18b ust. 4 ustawy, podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Jeżeli podatnik dokonał przedpłat (zadatków) na poczet wydatków określonych w ust. 4 w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uznaje się je za poniesione w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji (ust. 5 art. 18b).

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki, o których mowa w ust. 4 i 5(...). (art. 18b ust. 6). Co istotne, odliczenia związane z nabyciem nowej technologii nie mogą przekroczyć 50% kwoty ustalonej zgodnie z ust. 4 i 5 (art. 18b ust. 7 ustawy).

Stosownie natomiast do brzmienia art. 16b ust. 1 pkt 5 ww. ustawy amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania licencje o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Licencje na korzystanie z systemu informatycznego, stanowią jeden ze szczególnych rodzajów utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.). Zgodnie z art. 74 ust. 1 tej ustawy, programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie (...). W sytuacji nabycia licencji do programów komputerowych przez jednostkę w celu wykorzystywania ich w działalności gospodarczej, a przewidywany okres ich ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż rok, ujmowane powinny być więc w ewidencji bilansowej jako wartości niematerialne i prawne na podstawie art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odpowiednio natomiast do treści art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia. Za cenę nabycia natomiast, zgodnie z art. 16g ust. 3 tejże ustawy uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Z kolei, zgodnie z art. 16g ust. 14 niniejszej ustawy, wartość początkową praw majątkowych, w tym licencji i autorskich praw majątkowych, stanowi cena nabycia tych praw; jeżeli wynagrodzenie (opłaty) wynikające z umowy licencyjnej albo z umowy o przeniesienie innych praw majątkowych jest uzależnione od przychodów z licencji lub praw uzyskanych przez licencjobiorcę albo nabywcę, przy ustalaniu wartości początkowej praw majątkowych, w tym licencji, nie uwzględnia się tej części wynagrodzenia.

Wskazać należy więc, że stosownie do treści art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Art. 90 ust. 2 tej ustawy wskazuje, że jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Reasumując, kwota należna sprzedającemu licencję, stanowi co do zasady element wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej. Tak ustalona wartość początkowa będzie wielkością podlegającą odliczeniu od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z treści art. 16g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika również, że w przypadku stosowania przez podatnika na potrzeby podatku od towarów i usług współczynnika sprzedaży (proporcji), o której mowa w art. 90 ust. 2 tej ustawy, istnieje możliwość zaliczenia do wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej, tj. licencji, będącej podstawą odliczenia, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatku naliczonego w części, w której nie przysługuje pomniejszenie kwoty podatku należnego.

Biorąc więc pod uwagę przedstawione we wniosku okoliczności, z których wynika, że nabycie Systemów IT spełnia kryteria nabycia nowej technologii w rozumieniu przepisu art. 18b ust. 2 i ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, spełniając pozostałe warunki określone w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka uprawniona jest do uwzględnienia w kalkulacji podstawy ustalenia wielkości odliczenia związanego z ulgą na nabycie nowych technologii podatku naliczonego w części, w której nie przysługuje pomniejszenie kwoty podatku należnego stosownie do treści art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, który został wykazany na fakturach wewnętrznych wystawionych przez Spółkę.

Stanowisko Spółki uznać należy więc za prawidłowe.

Zastrzec należy również, że przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest jedynie kwestia dotycząca uprawnienia do uwzględnienia w kalkulacji podstawy ustalenia wielkości odliczenia związanego z ulgą na nabycie nowych technologii podatku od towarów i usług, który został wykazany na fakturach wewnętrznych wystawionych przez Spółkę - w części, w której nie był uznany za podatek naliczony podlegający odliczeniu na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej nie dotyczy zatem prawidłowości zastosowania odliczenia, o którym mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnośnie nabycia systemów IT, jako nabycia nowej technologii jak również prawidłowości zastosowania na potrzeby podatku od towarów i usług współczynnika sprzedaży (proporcji), o której mowa w art. 90 ust. 2 tej ustawy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z dnia 13 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.