ITPB2/4514-10/15/DSZ | Interpretacja indywidualna

Skoro opisana we wniosku umowa sprzedaży podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, to podlegała ona opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, na podstawie art. 1 ust. 1 pkt lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
ITPB2/4514-10/15/DSZinterpretacja indywidualna
 1. nabycie
 2. nieruchomości
 3. podatek od towarów i usług
 4. sprzedaż
 5. wyłączenie
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 lutego 2015 r. (data wpływu 11 lutego 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 marca 2015 r. (data wpływu 25 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony w dniu 25 marca 2015 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zakupił od nadleśnictwa lokal mieszkalny wraz z przynależnościami w dniu 31 grudnia 2014 r. Określona przez rzeczoznawcę wartość lokalu wynosi 137.939 zł. Po zastosowaniu ulgi z tytułu stażu pracy i okresu najmu lokalu, ostateczna wartość lokalu przyjęta do sprzedaży wyniosła 42.761,09 zł. Do ostatecznej kwoty został doliczony podatek od towarów i usług w wysokości 23%. Z racji naliczenia tego podatku notariusz nie pobrał podatku od czynności cywilnoprawnych od sprzedaży lokalu oraz od ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej.

Wnioskodawca zauważa, że we wcześniejszych przypadkach sprzedaży przez nadleśnictwo lokali naliczano podatek od czynności cywilnoprawnych. W przypadku sprzedaży zajmowanego przez Wnioskodawcę lokalu został natomiast naliczony podatek od towarów i usług ponieważ, jak twierdzi sprzedający, wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych na cały budynek (sprzedawano 4 lokale wraz z przynależnościami) w ciągu ostatnich dziesięciu lat przekroczyła 30% wartości budynku. Wnioskodawca wskazuje, że budynek, który został sprzedany, w skład którego wchodzi zajmowany lokal ma około 100 lat.

Wnioskodawca oświadcza, że był najemcą zakupionego lokalu nieprzerwanie od 1 kwietnia 2011 r. Wcześniej lokal ten był wynajmowany przez innych pracowników. Praktycznie całość nakładów inwestycyjnych została wykonana przed rokiem 2011, czyli przez zawarciem umowy najmu z Wnioskodawcą.

Podczas najmu lokalu czynsz naliczany z tytułu najmu mieszkania był zwolniony z podatku od towarów i usług (stosowano stawkę ZW).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy właściwe było naliczenie w opisanym przypadku przez sprzedającego podatku od towarów i usług (23%) czy nie powinien zostać naliczony jedynie podatek od czynności cywilnoprawnych...

W ocenie Wnioskodawcy opisana wyżej sprzedaż (dostawa części budynku) podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług. Wskazuje, że podobny problem został przedstawiony w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 października 2014 r. znak IPPP1/443-1049/14-3/JŻ. Zdaniem Wnioskodawcy, skoro opisana sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, właściwszym wydaje się być podatek od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja stanowi ocenę stanowiska Wnioskodawcy tylko w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności objętych opodatkowaniem. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie czynności enumeratywnie wskazane w art. 1 ust. 1, w tym wymieniona w pkt 1 lit. a) umowa sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 przy umowie sprzedaży, podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy przy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym stawka podatku wynosi 2%. Jednocześnie zauważyć należy, że stosownie do art. 4 pkt 1 w przypadku umowy sprzedaży obowiązek podatkowy ciąży na kupującym. Natomiast stosownie do art. 10 ust. 2 ustawy notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego. Z kolei jak stanowi ust. 3 ww. przepisu płatnicy obowiązani są uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność cywilnoprawna mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stosownie do art. 2 pkt 4 wskazanej ustawy, podatkowi nie podlegają czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
 • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
 • (uchylone),
 • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych;

Przepis ten ustanawia zasadę, że podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają wyłącznie czynności cywilnoprawne podejmowane w ramach obrotu nieprofesjonalnego, natomiast obrót zawodowy (profesjonalny) objęty został podatkiem od towarów i usług. Z jego treści wynika zasada rozgraniczenia obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych od obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, jak również zasada wzajemnego wykluczenia tych obowiązków. Powyższe oznacza, że nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych te czynności cywilnoprawne, których dokonanie rodzi obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.

Zaznaczyć jednakże należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z tego podatku zwolniona.

Wskazać również należy, że w przypadku umowy sprzedaży i zamiany, której przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach, o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych decyduje okoliczność, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Powyższe oznacza, że zwolnienie ww. umowy sprzedaży lub zamiany z opodatkowania podatkiem od towarów i usług spowoduje, że czynność taka podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca zakupił w dniu 31 grudnia 2014 r. od nadleśnictwa lokal mieszkalny wraz z przynależnościami. Określona przez rzeczoznawcę wartość lokalu wynosi 137.939 zł. Po zastosowaniu ulgi z tytułu stażu pracy i okresu najmu lokalu, ostateczna wartość lokalu przyjęta do sprzedaży wyniosła 42.761,09 zł. Do ostatecznej kwoty został doliczony podatek od towarów i usług w wysokości 23%. Z racji naliczenia tego podatku notariusz nie pobrał podatku od czynności cywilnoprawnych od sprzedaży lokalu oraz od ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej.

Wnioskodawca zauważa, że we wcześniejszych przypadkach sprzedaży przez nadleśnictwo lokali naliczano podatek od czynności cywilnoprawnych. W przypadku sprzedaży zajmowanego przez Wnioskodawcę lokalu został natomiast naliczony podatek od towarów i usług ponieważ, jak twierdzi sprzedający, wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych na cały budynek (sprzedawano 4 lokale wraz z przynależnościami) w ciągu ostatnich dziesięciu lat przekroczyła 30% wartości budynku. Wnioskodawca wskazuje, że budynek, który został sprzedany, w skład którego wchodzi zajmowany lokal ma około 100 lat. Wnioskodawca oświadcza, że był najemcą zakupionego lokalu nieprzerwanie od 1 kwietnia 2011 r. Wcześniej lokal ten był wynajmowany przez innych pracowników. Praktycznie całość nakładów inwestycyjnych została wykonana przed rokiem 2011, czyli przez zawarciem umowy najmu z Wnioskodawcą. Podczas najmu lokalu czynsz naliczany z tytułu najmu mieszkania był zwolniony z podatku od towarów i usług (stosowano stawkę ZW).

W związku z tym należy podkreślić, że jakkolwiek pytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania zawartej umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa transakcja – dokonana pomiędzy wskazanymi we wniosku stronami – podlega regulacjom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.), bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Mając na uwadze powyższe zauważyć należy, że w interpretacji indywidualnej wydanej w zakresie podatku od towarów i usług z dnia 13 kwietnia 2015 r., znak ITPP2/4512-150/15/EK Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził, że opisane zbycie lokalu mieszkalnego, który Wnioskodawca nabył w dniu 31 grudnia 2014 r. korzystało ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Organ zauważył bowiem, że okoliczności przedstawionego stanu faktycznego wskazują, że czynność ta została dokonana po pierwszym zasiedleniu w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy i po upływie 2 lat od tego zasiedlenia, do którego doszło na skutek oddania lokalu w najem. Zdaniem organu, skoro – jak wskazano we wniosku – „praktycznie całość nakładów inwestycyjnych została wykonana przed 2011 r.”, to okoliczność ich poniesienia nie ma wpływu na treść cytowanego rozstrzygnięcia.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że skoro opisana we wniosku umowa sprzedaży podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, to podlegała ona opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, na podstawie art. 1 ust. 1 pkt lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, na zasadach przedstawionych wyżej. W opisanej sytuacji, ze względu na wystąpienie wyjątku, o którym mowa w art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy, wyłączenie zawarte w tym przepisie nie mogło więc znaleźć zastosowania.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.