ITPB2/436-42b/13/TJ | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie umowy sprzedaży nieruchomości zawartej przez nowoutworzoną spółkę komandytowo – akcyjną.
ITPB2/436-42b/13/TJinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. podatek od towarów i usług
 3. spółka komandytowo-akcyjna
 4. umowa sprzedaży
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2013 r. (data wpływu 4 marca 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 maja 2013 r. (data wpływu 27 maja 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy sprzedaży nieruchomości zawartej przez nowoutworzoną spółkę komandytowo – akcyjną – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 marca 2013 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 23 maja 2013 r. (data wpływu 27 maja 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy sprzedaży nieruchomości zawartej przez nowoutworzoną spółkę komandytowo – akcyjną.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest użytkownikiem wieczystym do 2089 r. następujących nieruchomości:

 1. działki nr 215 o pow. 0,3120 ha, na której znajdują się:
  1. budynek biurowy o kubaturze 8415 m3,
  2. budynek magazynowy o kubaturze 13.008 m3,
  3. budynek magazynowy o kubaturze 651,45 m3,
  4. pozostała infrastruktura wraz z portiernią, śmietnikiem, parkanem, węzłem cieplnym, kanalizacją deszczową, placem i drogami, kanalizacją sanitarną i kablami,
 2. działki nr 181 o pow. 0,2292 ha, na której znajdują się:
  1. budynek stróżówki,
  2. budynek handlowo-usługowy,
  3. wiata,
  4. zespół garaży.

Nieruchomość wymieniona w pkt 2 jest w części przedmiotem dzierżawy od 1 czerwca 2010 r.

Spółka stała się właścicielem ww. nieruchomości wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu w 2004 r., w związku z komercjalizacją przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Terminem początkowym, w związku z aktem komercjalizacji, był pierwszy dzień miesiąca następującego po wpisaniu Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Wpis nastąpił w dniu 10 maja 2004 r., zatem własność budynków i prawo użytkowania wieczystego przysługuje od dnia 1 czerwca 2004 r.

W latach 1995-2003 dokonano ulepszeń nieruchomości obejmującej działkę nr 215: w budynku biurowym na kwotę łączną 934.452,69 zł oraz w jednym z budynków magazynowych na kwotę łączną 196.967,90 zł. Ww. nieruchomości powstały przed 1991 r. Przedsiębiorstwo państwowe nabyło je na mocy decyzji Wojewody. Nowe budowle, jeszcze za czasów przedsiębiorstwa państwowego, wzniesiono w latach 1994-2001; były to: budynek śmietnika i portierni, węzeł cieplny, kanalizacja deszczowa, place i drogi, kanalizacja sanitarna oraz linia kablowa energetyczna.

W latach 1995-1997 miało miejsce zwiększenie wartości nieruchomości obejmującej działkę nr 181 - dokonano ulepszenia budynku biurowego na kwotę 12.163,47 zł. Nieruchomości znajdujące się na powyższej działce powstały przed 1991 r. Przedsiębiorstwo państwowe nabyło je na mocy decyzji Wojewody.

W związki ze sposobem nabycia własności opisanych nieruchomości, Spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Spółka, wraz z innymi spółkami kapitałowymi wchodzącymi w skład jednej Grupy Kapitałowej, w związku z planowaną reorganizacją majątkową, planuje powołanie spółki komandytowo- akcyjnej (dalej „SKA”) pod firmą „F Sp. z o.o. SKA” z siedzibą w K, na której majątek będą się składały m.in. składniki majątkowe wniesione przez Spółkę w drodze aportu (alternatywnie transakcji sprzedaży). Działalność powołanej SKA sprowadzać się będzie do zarządu otrzymanym majątkiem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie wyklucza to jednak późniejszego dalszego zbycia otrzymanych składników majątkowych na rzecz podmiotów trzecich. Alternatywnie, w celu przeprowadzenia reorganizacji majątkowej, wykorzystana może zostać jedna z już funkcjonujących w Grupie SKA. Spółka zostałaby akcjonariuszem nowo powstałej SKA, ewentualnie funkcjonującej SKA, przy czym w drugim przypadku obejmowałaby akcje w podwyższanym kapitale zakładowym SKA. Objęcie akcji miałoby nastąpić w zamian za aport.

W ramach aportu (alternatywnie transakcji sprzedaży) przeniesiona ma być własność budynków i budowli oraz prawo użytkowania wieczystego do gruntów, na których są posadowione.

Wnioskodawca wyjaśnia również, że w tym stanie rzeczy zostanie akcjonariuszem już istniejącej spółki komandytowo – akcyjnej, co oznacza, że obejmie akcje w jej podwyższonym kapitale zakładowym, oraz że obecnie pomiędzy potencjalnymi wspólnikami uzgadniane są szczegóły umowy spółki regulujące zakres ich uprawnień i obowiązków, jak również kwestie związane z ich udziałem w zyskach spółki komandytowo – akcyjnej. Etap uzgodnień powinien zakończyć się do dnia 31 maja, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w formalnym utworzeniu spółki.

Wobec powyższego zadano następujące pytania:
 1. Czy sprzedaż nieruchomości opisanej w zdarzeniu przyszłym pod pozycją 1, z wyłączeniem budynków i budowli wzniesionych przez przedsiębiorstwo państwowe w latach 1994-2001, będzie objęta zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT i w związku z tym będzie podlegała opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...
 2. Czy sprzedaż nieruchomości opisanej w zdarzeniu przyszłym pod pozycją 1, w zakresie dotyczącym budynków i budowli wzniesionych przez przedsiębiorstwo państwowe w latach 1994-2001, tj. budynku śmietnika i portierni, węzła cieplnego, kanalizacji deszczowej, placu i dróg, kanalizacji sanitarnej oraz linii kablowej energetycznej będzie objęta zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 10 bądź z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT i w związku z tym będzie podlegała opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...
 3. Czy sprzedaż nieruchomości opisanej w zdarzeniu przyszłym pod pozycją 2, w części nie oddanej w dzierżawę będzie objęta zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT i w związku z tym będzie podlegała opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...
 4. Czy sprzedaż nieruchomości opisanej w zdarzeniu przyszłym pod pozycją 2, w części oddanej w dzierżawę będzie objęta zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i w związku z tym będzie podlegała opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym dojdzie do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami – nieruchomościami jak właściciel pod tytułem odpłatnym, tzn. w zamian za środki pieniężne, a przedmiot sprzedaży z uwagi na opisany charakter nie może zostać uznany za przedsiębiorstwo ani za jego zorganizowaną część. Tym samym stwierdza, że planowana transakcja podlega regulacjom ustawy o VAT, a nadto nie znajduje do niej zastosowanie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, który wyłącza jej stosowanie do zbycia przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części. Wnioskodawca wskazuje również, że stosownie do art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
 • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
 • (uchylone),
 • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt 1 zdarzenia przyszłego, z wyłączeniem budynków i budowli wzniesionych przez przedsiębiorstwo państwowe w latach 1994 – 2001 będzie objęta zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Natomiast dostawa prawa użytkowania wieczystego gruntu korzystała będzie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.). Wobec powyższego stwierdza, że mając na uwadze treść art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, sprzedaż budynków i budowli wskazanych w ww. punkcie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Odnosząc się do sprzedaży nieruchomości opisanej w pkt 1 zdarzenia przyszłego w zakresie dotyczącym budynków i budowli wzniesionych przez przedsiębiorstwo państwowe w latach 1994 – 2001 Wnioskodawca stwierdza, że dostawa ta w części dotyczącej tych budynków i budowli, nie będzie korzystała ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT w związku z czym od dostawy ww. składników majątkowych będzie musiał uiścić podatek VAT w wysokości 23%. W zakresie dostawy prawa użytkowania wieczystego w części dotyczącej tych budynków i budowli, Wnioskodawca wskazuje, że w myśl art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Istotnym przy tym jest w ocenie Wnioskodawcy, że utrwalone przez organy podatkowe, jak i sądy stanowisko wyraźnie wskazuje, że gdy w ramach jednej transakcji dochodzi do przeniesienia własności nieruchomości wraz z posadowionymi na nich budynkami i budowlami, które są opodatkowane w różny sposób, to „wartość gruntu należy włączyć do podstawy opodatkowania poszczególnych budynków w takiej proporcji, w jakiej pozostają wobec siebie wartości poszczególnych budynków położonych na tym gruncie”. Tym samym w ocenie Wnioskodawcy nie zachodzą okoliczności, które w ramach jednej transakcji dostawy, uniemożliwiałyby objęcie części użytkowania wieczystego gruntu związanej z budynkami i budowlami opisanymi w pkt 1, zwolnieniem które obejmuje przedmiotowe składniki majątku Wnioskodawcy. W związku z powyższym, mając na uwadze treść art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż budynków i budowli wskazanych w niniejszym punkcie będzie zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych. Wynika to z faktu, że nie podlegają temu podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Z kolei przedstawiając stanowisko dotyczące sprzedaży nieruchomości opisanej w pkt 2 zdarzenia przyszłego, w części nie oddanej w dzierżawę, dostawa taka podlegała będzie zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Natomiast dostawa prawa użytkowania wieczystego gruntu korzystała będzie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie § 13 ust. 1 pkt 11 ww. rozporządzenia Ministra Finansów. Wobec powyższego, uwzględniając treść art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, sprzedaż budynków i budowli wskazanych w niniejszym punkcie przez Wnioskodawcę będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Odnośnie sprzedaży nieruchomości opisanej w zdarzeniu przyszłym pod pozycją nr 2 w części oddanej w dzierżawę Wnioskodawca stwierdza, że będzie ona korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, a dostawa prawa użytkowania wieczystego gruntu w części dotyczącej dzierżawionych budynków i budowli, ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie § 13 ust. 1 pkt 11 ww. rozporządzenia Ministra Finansów. W rezultacie sprzedaż budynków i budowli wskazanych w niniejszym punkcie, w związku z art. 2 pkt 4 lit. b) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych uznaje się za prawidłowe.

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności objętych opodatkowaniem. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie czynności enumeratywnie wskazane w art. 1 ust. 1, w tym wymieniona w pkt 1 lit. a) umowa sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

W ustawie przewidziano jednak sytuacje, w których czynność cywilnoprawna mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stosownie do art. 2 pkt 4 wskazanej ustawy, podatkowi nie podlegają czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
 • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
 • (uchylone),
 • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych;

Przepis ten ustanawia zasadę, że podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają wyłącznie czynności cywilnoprawne podejmowane w ramach obrotu nieprofesjonalnego, natomiast obrót zawodowy (profesjonalny) objęty został podatkiem od towarów i usług. Z jego treści wynika zasada rozgraniczenia obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych od obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, jak również zasada wzajemnego wykluczenia tych obowiązków. Powyższe oznacza, że nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych te czynności cywilnoprawne, których dokonanie rodzi obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.

Zaznaczyć jednakże należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z tego podatku zwolniona.

Wskazać również należy, że w przypadku umowy sprzedaży i zamiany, której przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach, o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych decyduje okoliczność, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Powyższe oznacza, że zwolnienie ww. umowy sprzedaży lub zamiany z opodatkowania podatkiem od towarów i usług spowoduje, że czynność taka podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca – Spółka Akcyjna – wraz z innymi podmiotami z jednej Grupy Kapitałowej, w związku z planowaną reorganizacją majątkową, planuje powołanie spółki komandytowo – akcyjnej, na której majątek będą składały się m.in. składniki majątkowe, które spółka ta może nabyć na podstawie umowy sprzedaży. W ramach sprzedaży przeniesiona ma być własność budynków i budowli oraz prawo użytkowania wieczystego do gruntów, na których są posadowione.

W wydanej na wniosek Spółki interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od towarów i usług z dnia 23 maja 2013 r., znak ITPP2/443-174/13/AP, tut. organ uznał w całości za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym:

 • dostawa w postaci sprzedaży nieruchomości opisanej w punkcie 1 zdarzenia przyszłego, z wyłączeniem budynków i budowli wzniesionych przez przedsiębiorstwo państwowe korzystała będzie ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług, a dostawa prawa użytkowania wieczystego zwolniona będzie z opodatkowania na podstawie § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług;
 • dostawa w postaci sprzedaży nieruchomości opisanej pod pozycją nr 1 w zakresie dotyczącym budynków i budowli wzniesionych przez przedsiębiorstwo państwowe nie będzie objęta zwolnieniem z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a więc związany z nią będzie obowiązek uiszczenia podatku od towarów i usług w wysokości 23%, a w przypadku dostawy prawa użytkowania wieczystego w części dotyczącej tych budynków i budowli, w związku z brzmieniem art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu, wartość gruntu należy włączyć do podstawy opodatkowania poszczególnych budynków w takiej proporcji, w jakiej pozostają wobec siebie wartości poszczególnych budynków położonych na tym gruncie, wobec czego nie zachodzą okoliczności, które w ramach jednej transakcji dostawy, uniemożliwiałyby objęcie części użytkowania wieczystego gruntu związanej z budynkami i budowlami opisanymi w pkt 1, zwolnieniem które obejmuje przedmiotowe składniki majątku Wnioskodawcy,
 • dostawa w postaci sprzedaży nieruchomości opisanej w zdarzeniu przyszłym pod pozycją nr 2, w części nie oddanej w dzierżawę, korzystała będzie ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług, a dostawa prawa użytkowania wieczystego zwolniona będzie z opodatkowania na podstawie § 13 ust. 1 pkt 11 ww. rozporządzenia,
 • dostawa w postaci sprzedaży nieruchomości opisanej w zdarzeniu przyszłym pod pozycją nr 2 w części oddanej w dzierżawę korzystała będzie ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, a dostawa prawa użytkowania wieczystego zwolniona będzie z opodatkowania na podstawie § 13 ust. 1 pkt 11 powołanego rozporządzenia.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że w opisanej sytuacji umowa sprzedaży w części odnoszącej się do budynków i budowli wzniesionych przez przedsiębiorstwo państwowe jak również prawa użytkowania wieczystego, na którym są one posadowione korzystała będzie z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych w związku z wypełnieniem dyspozycji art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałym zakresie na Wnioskodawcy ciążył będzie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z zaistnieniem wyjątku, o którym mowa w art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy. Wobec powyższego obowiązek podatkowy powstanie zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, a w myśl art. 4 pkt 1 ciążył będzie na kupującym, czyli w omawianej sprawie na spółce komandytowo – akcyjnej, której utworzenie planuje Wnioskodawca. Podstawę opodatkowania stanowiła będzie, stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 1 wartość rynkowa nabytych rzeczy i praw majątkowych, natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy stawka podatku, ze względu na przedmiot sprzedaży jakim będzie prawo użytkowania wieczystego oraz nieruchomość, wyniesie 2%.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

ITPP2/443-174/13/AP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.