ITPB2/436-302/14/DSZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Sprzedaż przez rolnika ryczałtowego ciągnika rolniczego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w sytuacji w której z tytułu dokonania tej konkretnej czynności był on z tego podatku zwolniony.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 grudnia 2014 r. (data wpływu 23 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie wyłączenia z opodatkowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie wyłączenia z opodatkowania.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą jako czynny podatnik podatku od towarów i usług w zakresie 46.61.Z – sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia.

Wnioskodawczyni zakupiła od rolnika ryczałtowego ciągnik rolniczy wykorzystywany do pracy w rolnictwie na umowę kupna sprzedaży, który jako towar handlowy zostanie sprzedany i opodatkowany podatkiem od towarów i usług w prowadzonej przez Nią pozarolniczej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionej sytuacji transakcja zakupu używanej maszyny rolniczej od rolnika ryczałtowego, który jest zwolniony z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czynności cywilnoprawne inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

  1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług;
  2. zwolniona z podatku od towarów i usług z wyjątkiem:

umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach.

Wnioskodawczyni zauważa ponadto, że przez rolnika ryczałtowego zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalania się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zdaniem Wnioskodawczyni powyższe ustalenia pozwalają na zakwalifikowanie czynności sprzedaży przez rolnika ryczałtowego używanego ciągnika rolniczego bez prawa do odliczenia podatku przy jego zakupie służącego wyłącznie do działalności rolniczej zwolnionej na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług za transakcję mieszczącą się w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.

W związku z tym Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że transakcja zakupu wyżej wymienionej maszyny udokumentowana umową kupna sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zaś Wnioskodawczyni jako kupująca nie jest zobowiązana do zapłaty podatku od tej transakcji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

W ustawie przewidziano jednak sytuacje, w których czynność cywilnoprawna mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

  1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
  2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • (uchylone),
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Z treści art. 2 pkt 4 wynika więc zasada rozgraniczenia obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych od obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, jak również zasada wzajemnego wykluczenia tych obowiązków. Powyższe oznacza, że nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych te czynności cywilnoprawne, których dokonanie rodzi obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.

Zaznaczyć jednakże należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z tego podatku zwolniona.

Z treści wniosku wynika, że, Wnioskodawczyni prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą jako czynny podatnik podatku od towarów i usług w zakresie 46.61.Z – sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia. Wnioskodawczyni zakupiła od rolnika ryczałtowego, który jest zwolniony z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług ciągnik rolniczy wykorzystywany do pracy w rolnictwie na umowę kupna sprzedaży, który jako towar handlowy zostanie sprzedany i opodatkowany podatkiem od towarów i usług w prowadzonej przez Nią pozarolniczej działalności gospodarczej.

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, iż w sytuacji, w której przedmiotem umowy sprzedaży jest ciągnik stanowiący składnik majątkowy wykorzystywany przez rolnika ryczałtowego w prowadzonej działalności, mamy do czynienia z dostawą dokonywaną przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a więc przez podmiot będący podatnikiem podatku od towarów i usług. Oznacza to, że czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a przy spełnieniu warunków określonych w ustawie o podatku od towarów i usług może korzystać ze zwolnienia z tego podatku w tym ze wskazanego przez Wnioskodawczynię zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. W konsekwencji sprzedaż przez rolnika ryczałtowego ciągnika rolniczego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w sytuacji w której z tytułu dokonania tej konkretnej czynności był on z tego podatku zwolniony.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.