ITPB2/436-163/14/TJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Opodatkowanie umowy pożyczki zwolnionej z VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2014 r. (data wpływu 21 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 października 2014 r. (data wpływu 17 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy pożyczki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 14 października 2014 r. (data wpływu 17 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy pożyczki.

We wniosku tym i jego uzupełnieniu przedstawione został następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką kapitałową, która ma siedzibę w Polsce i podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów. Wnioskodawca może otrzymać pożyczkę/pożyczki od spółki komandytowo-akcyjnej, której będzie akcjonariuszem.

Zarówno Wnioskodawca jak i spółka komandytowo-akcyjna będą zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. Zgodnie ze statutem spółki komandytowo-akcyjnej przedmiotem jej działalności (klasyfikacja PKD) jest m.in.:

 • 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
 • 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;
 • 64.91.Z Leasing finansowy;
 • 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;
 • 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.

-

Pożyczka/pożyczki, o których mowa w zdarzeniu przyszłym będą zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z informacji Wnioskodawcy wynika, że w przypadku gdy spółka komandytowo-akcyjna będzie posiadała odpowiednie zasoby finansowe i przy uwzględnieniu uwarunkowań biznesowych, spółka ta rozważa udzielanie kolejnych oprocentowanych pożyczek (udzielona zostanie więcej niż jedna pożyczka).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy pożyczka/pożyczki od spółki komandytowo-akcyjnej będą opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, pożyczka/pożyczki od spółki komandytowo-akcyjnej nie będą opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca wskazuje, że na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku.

Zgodnie jednak z art. 2 pkt 4 ustawy, nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym spółka komandytowo-akcyjna udzieli pożyczki w ramach działalności gospodarczej, w związku z czym będzie działała jako podatnik VAT. Zatem czynność udzielenia pożyczki będzie podlegała przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, będąc jednocześnie zwolnioną z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług ze względu na fakt, że udzielenie pożyczki na rzecz Wnioskodawcy będzie usługą wyświadczoną przez spółkę komandytowo-akcyjną odpłatnie (za wynagrodzeniem w formie odsetek), w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności udzielania pożyczek w sposób częstotliwy (co spółka komandytowo-akcyjna potwierdzi występując o interpretację indywidualną).

Wnioskodawca wskazuje, że w wydawanych interpretacjach indywidualnych Minister Finansów podkreśla, że pożyczki udzielane pomiędzy podatnikami VAT podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tak np.:

 • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 marca 2013 r., nr IBPP2/443-1241/12/KO;
 • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 marca 2014 r., nr IPPP1/443-125/14-2/AS;
 • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 marca 2014 r., nr IPPP1/443-1321/13-2/AP;
 • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 11 marca 2014 r., nr ILPP1/443-1117/13-4/NS.

W konsekwencji, w świetle art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych pożyczka udzielona na rzecz Wnioskodawcy nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i w związku z tym na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tego tytułu. Wnioskodawca wskazuje, że analogiczne stanowisko przedstawione zostało w wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach interpretacji indywidualnej z dnia 15 kwietnia 2014 r., nr IBPBII/1/436-27/14/MZ.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu, co oznacza, że podatkowi temu podlegają wyłącznie czynności enumeratywnie wskazane w art. 1 ust. 1, w tym wymienione w pkt 1 lit. b) tego artykułu umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, a stosownie do jej art. 4 pkt 7, z zastrzeżeniem art. 5, przy umowie pożyczki ciąży on na biorącym pożyczkę.

Podstawa opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych określona została w art. 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i stosownie do ust. 1 pkt 7 powołanego wyżej przepisu w przypadku umowy pożyczki stanowi ją kwota lub wartość pożyczki. Natomiast, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 stawka podatku wynosi 2%.

W ustawie przewidziano również sytuacje, w których czynność cywilnoprawna mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stosownie bowiem do art. 2 pkt 4 ww. ustawy, nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
 • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
 • (uchylony)
 • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych;

Zacytowany przepis art. 2 pkt 4 ustanawia zasadę, że podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają wyłącznie czynności cywilnoprawne podejmowane w ramach obrotu nieprofesjonalnego, natomiast obrót zawodowy (profesjonalny) objęty został podatkiem od towarów i usług. Z jego treści wynika zasada rozgraniczenia obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych od obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, jak również zasada wzajemnego wykluczenia tych obowiązków. Powyższe oznacza, że nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych te czynności cywilnoprawne, których dokonanie rodzi obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.

Zaznaczyć jednak należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z tego podatku zwolniona.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca – Spółka kapitałowa – może otrzymać pożyczkę/pożyczki od spółki komandytowo-akcyjnej, której będzie akcjonariuszem. Pożyczka/pożyczki te będą zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wobec powyższych okoliczności, z uwagi na zacytowane przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, stwierdzić należy, że zawarcie przez Wnioskodawcę umowy pożyczki/umów pożyczek ze spółką komandytowo-akcyjną, której będzie akcjonariuszem – a więc dokonanie czynności, stanowiących co do zasady czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych – w niniejszej sprawie nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. W opisanej sytuacji zawarte umowy korzystać bowiem będą – wobec objęcia ich zakresem ustawy o podatku od towarów i usług (zwolnieniem ich z tego podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług) – z wyłączenia wynikającego z art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń