IPTPP3/4512-250/15-2/MWj | Interpretacja indywidualna

Czy w odniesieniu do programu pn. „............” SP ZOZ w ................ będzie miał brak prawa obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony z tytułu nabycia towarów i usług w celu realizacji programu w wymienionej lokalizacji?
IPTPP3/4512-250/15-2/MWjinterpretacja indywidualna
  1. odzyskanie podatku
  2. podatek od towarów i usług
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 czerwca 2015 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Łodzi 24 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony z tytułu nabycia towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „..................... -jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony z tytułu nabycia towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „..............................”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

SP ZOZ w ..........................jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ze sklasyfikowanym rodzajem działalności według klasyfikacji PKD 8621 Z - Praktyka lekarska ogólna.

SP ZOZ działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 ze zm.),
  2. wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
  3. wpisu do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę,
  4. innych przepisów dotyczących funkcjonowania podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą w formie samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Zadaniem statutowym jest udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w .........jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, zobowiązanym do składania miesięcznych deklaracji dla podatku od towarów i usług, prowadzącym pełną ewidencję sprzedaży i zakupu. Zakład jest w trakcie składania wniosku o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW w ramach programu priorytetowego, pn. „..........”. Okres wdrażania Programu odbywać się będzie w latach 2015 - 2016, a wydatkowanie środków do 31.12.2017 roku. Projekt zakłada termomodernizację budynku SPZOZ w..............., przy ul................... W omawianym zadaniu nabycie usługi w ramach realizacji projektu będzie dokumentowane fakturami VAT, wystawionymi przez dostawców towarów i usług. Przedmiotowe zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu prac polegających na wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych od strony wschodniej, zachodniej i północnej oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w części budynku SP ZOZ przy .............

Należy podkreślić, iż SP ZOZ prowadzi swoją działalność w kilku lokalizacjach na terenie gminy ................, wykonując usługi zwolnione, tj. usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawę towarów i usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze oraz usługi opodatkowane w zakresie wynajmu pomieszczeń. Udział wynajmu w strukturze przychodów stanowi 2,96% w działalności SP ZOZ i nie dotyczy modernizowanej części budynku. SP ZOZ VAT naliczony od towarów/usług/środków trwałych rozlicza proporcją sprzedaży zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług, którą określa w stosunku rocznym i w przypadku WSP SP ZOZ - jest ona zmienna (uzgodniona z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego), tj. w roku 2013 proporcja stanowiła 2%, 2014 stanowiła 3%, a w roku 2015 stanowi - 4%. Faktycznie wskazana proporcja sprzedaży dotyczy lokalizacji SP ZOZ nie objętych programem z WFOŚiGW.

W części budynku objętej projektem SP ZOZ nie generuje przychodów w zakresie czynności opodatkowanych, tj. z najmu pomieszczeń. Nakłady poniesione na termomodernizację budynku będą służyć sprzedaży usług medycznych zwolnionych od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. l pkt 18 ustawy o podatku towarów i usług.

SP ZOZ zajmuje stanowisko, że nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w związku z realizowanym projektem dotyczącym termomodernizacji medycznej części budynku we wskazanej lokalizacji SP ZOZ, gdyż w chwili obecnej występuje tam wyłącznie i bezspornie sprzedaż zwolniona i podatek VAT w całości może być kosztem kwalifikowalnym.

W oparciu o tak przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca prosi o wydanie interpretacji indywidualnej w celu ujęcia podatku VAT w koszcie całkowitym ww. zadania niezbędnej SP ZOZ przy złożeniu wniosku o udzielenie dofinansowania z WFOŚiGW.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do programu pn. „............” SP ZOZ w ................ będzie miał brak prawa obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony z tytułu nabycia towarów i usług w celu realizacji programu w wymienionej lokalizacji...

Zdaniem Wnioskodawcy

SP ZOZ w ............. uważa, że nie ma możliwości odliczenia podatku VAT przy zakupie towarów i usług w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „................”. Art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym podatnikom VAT przysługuje prawo do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony w zakresie w jakim nabywane towary lub usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych, nie ma zastosowania. Jako beneficjent ww. projektu podając informację o braku w tej części modernizowanego budynku czynności opodatkowanych oraz braku przychodów z tego tytułu pozwoli na prawidłowość rozliczeń. SP ZOZ podkreśla, iż świadczy wyłącznie usługi zwolnione od podatku VAT w tej części budynku, a stanowisko Izby Skarbowej potwierdzi prawidłowość przyjętego systemu rozliczeń VAT i brak prawa do odliczeń we wskazanym przez SP ZOZ zakresie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Zakład jest w trakcie składania wniosku o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW w ramach programu priorytetowego, pn. „............”. W omawianym zadaniu nabycie usługi w ramach realizacji projektu będzie dokumentowane fakturami VAT, wystawionymi przez dostawców towarów i usług. Nakłady poniesione na termomodernizację budynku będą służyć sprzedaży usług medycznych zwolnionych od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. l pkt 18 ustawy o podatku towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż towary i usługi zakupione w ramach projektu będą wykorzystywane do czynności zwolnionych od podatku VAT. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem. Tym samym Zainteresowany nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy wskazać, że Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „......................”, ponieważ towary i usługi zakupione przez Wnioskodawcę w ramach realizacji projektu będą służyły sprzedaży usług medycznych zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Należy dodatkowo zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy zatem zaznaczyć, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii zwolnienia od podatku VAT usług świadczonych przez Zainteresowanego w termomodernizowanym obiekcie, gdyż nie było to przedmiotem wniosku oraz nie zadano pytania w tym zakresie. Wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na opisie sprawy (zdarzenia przyszłego), w którym jednoznacznie wskazano, iż towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu będą wykorzystywane do świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego i nie było przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego (np. przeznaczenia zakupionych towarów do wykonywania czynności opodatkowanych), udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ................, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.