IPTPP1/4512-66/15-2/IG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Prawo do odliczenia bądź zwrotu podatku VAT w związku z realizacją zadania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2015 r. (data wpływu 03 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia bądź zwrotu podatku VAT w związku z realizacją zadania pt. „Zagospodarowanie terenu wokół gospodarstwa agroturystycznego” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego działaniami PROW na lata 2007 -2013 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 03 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia bądź zwrotu podatku VAT w związku z realizacją zadania pt. „Zagospodarowanie terenu wokół gospodarstwa agroturystycznego” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego działaniami PROW na lata 2007 -2013.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w ramach posiadanego gospodarstwa rolnego prowadzi gospodarstwo agroturystyczne „...” w miejscowości ..., gmina .... W skład gospodarstwa agroturystycznego wchodzą jedynie 3 pokoje.

Aktualnie Wnioskodawca realizuje umowę zawartą z samorządem Województwa ... dotyczącą udzielenia pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich. W ramach operacji Zainteresowany zobowiązał się w części finansowanej z ww. środków do realizacji operacji pt. „Zagospodarowanie terenu wokół gospodarstwa agroturystycznego”, której celem jest wzrost atrakcyjności gospodarstwa agroturystycznego poprzez utworzenie i udostępnienie mieszkańcom z obszaru LSR infrastruktury turystycznej. Prace i zakup materiałów na rzecz Zainteresowanego został udokumentowany fakturami VAT.

W związku z realizowanym projektem Wnioskodawca wystąpi do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o płatność.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego PROW na lata 2007-2013 pomoc nie obejmuje podatku VAT, jeżeli możliwe jest jego odzyskanie. W przypadku braku takiej możliwości VAT jest kosztem kwalifikowalnym, czyli możliwym do współfinansowania EFRROW.

Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, jeżeli ich liczba nie przekracza 5.

Zainteresowany wskazuje, że nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest też zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i nie składa deklaracji VAT.

W ocenie Wnioskodawcy realizowane zadanie nie było wykonywane w ramach działalności gospodarczej i nie stanowi jej przedmiotu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca jako podatnik niebędący czynnym podatnikiem podatku VAT i niefigurujący w ewidencji płatników podatku VAT ma możliwość odliczenia i uzyskania zwrotu podatku VAT od towarów i usług w związku z wydatkami w ramach realizacji zadania z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego działaniami PROW na lata 2007 -2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwość odliczenia i uzyskania zwrotu podatku VAT od towarów i usług w związku z wydatkami w ramach realizacji zadania z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego działaniami PROW na lata 2007-2013.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie wykonuje czynności opodatkowanych i nie jest czynnym podatnikiem VAT w świetle art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym oraz treścią art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawca mógłby odliczyć i uzyskać zwrot podatku VAT tylko w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Mając na uwadze fakt, że podatnik nie wykonuje czynności opodatkowanych i nie jest czynnym podatnikiem VAT w przedmiotowym stanie faktycznym nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - podatnikiem są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle ustawy art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach posiadanego gospodarstwa rolnego prowadzi gospodarstwo agroturystyczne „...” w miejscowości ..., gmina .... W skład gospodarstwa agroturystycznego wchodzą jedynie 3 pokoje. Aktualnie Wnioskodawca realizuje umowę zawartą z samorządem Województwa dotyczącą udzielenia pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich. W ramach operacji Zainteresowany zobowiązał się w części finansowanej z ww. środków do realizacji operacji pt. „Zagospodarowanie terenu wokół gospodarstwa agroturystycznego”, której celem jest wzrost atrakcyjności gospodarstwa agroturystycznego poprzez utworzenie i udostępnienie mieszkańcom z obszaru LSR infrastruktury turystycznej. Prace i zakup materiałów na rzecz Zainteresowanego został udokumentowany fakturami VAT. Zainteresowany wskazuje, że nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest też zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i nie składa deklaracji VAT. W ocenie Wnioskodawcy realizowane zadanie nie było wykonywane w ramach działalności gospodarczej i nie stanowi jej przedmiotu.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie są spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług (nie wystąpi związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi). Jednocześnie Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem. Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013r. poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

W świetle przedstawionego opisu sprawy, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia bądź uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją operacji pt. „Zagospodarowanie terenu wokół gospodarstwa agroturystycznego” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego działaniami PROW na lata 2007 -2013, ponieważ zakupione towary i usługi nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a ponadto Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie wskazać należy, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., ul. ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.