IPTPP1/4512-19/15-5/IG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach realizowanego projektu współfinansowanego w ramach Osi 4 Leader, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, pod nazwą: „...” przysługuje prawo do odliczenia i zwrot naliczonego podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 08 stycznia 2015 r. (data wpływu 12 stycznia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 25 lutego 2015 r. (data wpływu 02 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektów:

  • pn. „...” oraz
  • pn. „...”.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 25 lutego 2015 r. (data wpływu 02 marca 2015 r.) w zakresie doprecyzowania przedmiotu wniosku, opisu zdarzenia przyszłego oraz przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

Ochotnicza Straż Pożarna złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania na operację z zakresu małych projektów w ramach Osi 4 Leader, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na przedsięwzięcie pn.: „...”. W ramach dofinansowania Wnioskodawca może finansować wszelkie działania związane z doposażeniem sali świetlicowej w Ochotniczej Straży Pożarnej.

Przedmiotem projektu pn.: „...” jest zakup 22 szt. blatów drewnianych oraz 1 szt. szafy w celu wyposażenia sali świetlicowej. Zakup zostanie udokumentowany fakturą VAT. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągnie żadnych przychodów. Działalność Wnioskodawcy związana z realizacją ww. projektu nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Ponadto przedmiotowy projekt nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu.

Dofinansowanie przedmiotowej inwestycji obejmować będzie jedynie koszty kwalifikowalne, do których instytucja - Urząd Marszałkowski nie zalicza podatku od towarów i usług - VAT. Podatek VAT nie zostanie odliczony, ponieważ podczas realizacji zadania objętego wnioskiem nie będzie prowadzona sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT. O kwotę zapłaconego podatku Ochotnicza Straż Pożarna będzie zmuszona zwiększyć udział własny, co będzie dużym obciążeniem dla budżetu OSP.

Ochotnicza Straż Pożarna informuje, iż po zakończeniu operacji jej efekty nie będą wykorzystane do odpłatnego świadczenia usług i pobierania opłat opodatkowanych podatkiem VAT.

Ponadto Wnioskodawca informuje, iż Ochotnicza Straż Pożarna nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

Czy Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach realizowanego projektu współfinansowanego w ramach Osi 4 Leader, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, pod nazwą: „...” przysługuje prawo do odliczenia i zwrot naliczonego podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), Ochotnicza Straż Pożarna jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, a także w oparciu o uchwalony statut. W myśl ustawowej definicji - stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działania, a działalność swoją opiera na pracy społecznej swoich członków, która nie wykonuje działalności gospodarczej. Podmiot nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorców, w związku z czym nie prowadzi działalności gospodarczej nie jest płatnikiem podatku VAT, oraz nie figuruje w ewidencji płatników podatku od towarów i usług. Działalność Wnioskodawcy jest nieodpłatna i służy realizacji celów statutowych stowarzyszenia. Ochotnicza Straż Pożarna ubiega się o dofinansowanie z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Operacja będzie realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Oś 4. Leader w zakresie Działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Realizacja przedmiotowej operacji wiąże się z poniesieniem kosztów dotyczących zakupu wyposażenia sali świetlicowej. Zakupione w ramach tego działania towary nie będą wykorzystywane do żadnych czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ochotniczej Straży Pożarnej nie przysługuje w związku z przedmiotową inwestycją prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż poniesione koszty w ramach operacji nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie dofinansowania na operację z zakresu małych projektów w ramach Osi 4 Leader, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na przedsięwzięcie pn.: „...”. W ramach dofinansowania Wnioskodawca może finansować wszelkie działania związane z doposażeniem sali świetlicowej w Ochotniczej Straży Pożarnej. Przedmiotem projektu pn.: „...” jest zakup 22 szt. blatów drewnianych oraz 1 szt. szafy w celu wyposażenia sali świetlicowej. Zakup zostanie udokumentowany fakturą VAT. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągnie żadnych przychodów. Działalność Wnioskodawcy związana z realizacją ww. projektu nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Ponadto przedmiotowy projekt nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu. Podatek VAT nie zostanie odliczony, ponieważ podczas realizacji zadania objętego wnioskiem nie będzie prowadzona sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT. Ochotnicza Straż Pożarna informuje, iż po zakończeniu operacji jej efekty nie będą wykorzystane do odpłatnego świadczenia usług i pobierania opłat opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, projekt nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem. Tym samym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze przepisy prawa oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Zainteresowany nie będzie miał prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca, projekt nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Dodatkowo tut. Organ zwraca uwagę, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie wskazać należy, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”. Natomiast wniosek w pozostałym zakresie zostanie załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.