IPTPP1/4512-148/15-6/IG | Interpretacja indywidualna

Stawki podatku VAT dla usług remontowo-budowlano-montażowych.
IPTPP1/4512-148/15-6/IGinterpretacja indywidualna
 1. podatek od towarów i usług
 2. usługi montażowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 06 marca 2015 r. (data wpływu 10 marca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 27 kwietnia 2015 r. (data wpływu 29 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług remontowo-budowlano-montażowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • stawki podatku VAT dla usług remontowo-budowlano-montażowych,
 • stawki podatku VAT dla usług:
   • demontażu/montażu drzwi wewnętrznych i zewnętrznych;
   • demontażu/montażu okien;
   • demontażu/montażu futryn okiennych i drzwiowych z drewna i innych materiałów;
   • układania ceramicznych płytek podłogowych i ściennych, glazury, terakoty i kamienia;
   • układania paneli i innych pokryć podłogowych wraz z jego oblistwowaniem.

  Wniosek uzupełniono pismem z dnia 27 kwietnia 2015 r. (data wpływu 29 kwietnia 2015r.) w zakresie doprecyzowania zaistniałego stanu faktycznego oraz przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego.

  We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

  Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą od 1989 roku. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej Zainteresowanego jest sprzedaż materiałów budowlanych i wykończeniowych (PKD 47.52.Z), a w szczególności sprzedaż cegły, cementu, paneli, drzwi etc. Wnioskodawca prowadzi działalność na zasadach ogólnych w formie podatku liniowego z obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości. Jest płatnikiem podatku VAT.

  W 2014 roku Zainteresowany rozszerzył działalność gospodarczą o świadczenie usług remontowo - budowlano - montażowych (PKD 43.33.Z, PKD 43.32.Z). Poprzez rozszerzenie działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy usługi polegające na układaniu podłóg zgodnie z PKD 43.33.Z oraz zakładaniu bądź wymianie stolarki drzwiowej zgodnie z PKD 43.32.Z w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym na podstawie art. 41 ust. 12-12c. Wartość wykorzystywanych materiałów mieści się w przedziale 70-80% wartości całej usługi. Usługi te są świadczone na podstawie umowy cywilnoprawnej podpisywanej z klientem, w której zawarte są m.in.: przedmiot umowy, obowiązki wykonawcy, obowiązki zamawiającego, termin realizacji, wynagrodzenie, płatności oraz oświadczenie o powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. Usługę montażu wykonuje firma zewnętrzna, z którą również Zainteresowany zawiera umowę cywilnoprawną, w której wyszczególnione są: przedmiot umowy, obowiązki wykonawcy, odbiór pracy, gwarancja, termin wykonania umowy, zlecenie wykonania pomiaru oraz zlecenie wykonania prac budowlano-montażowych. Po wykonaniu usługi sporządzany jest protokół zdawczo - odbiorczy. Wykonawca wystawia fakturę za wykonaną usługę. Na podstawie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego wystawiana jest klientowi faktura VAT zawierająca jedną pozycję o treści: „Usługa remontowo - budowlano - montażowa stolarki drzwiowej PKD 43.32.Z” lub „Usługa remontowo - budowlano – montażowa układania podłóg PKD 43.33.Z”. Faktura wystawiana jest na kompleksową usługę montażu wraz z towarem według dołączonego dokumentu wydania WZ i jest opodatkowana podatkiem VAT 8%.

  W roku 2015 wykonano następujące usługi:

  • usługi rem.-bud.-mont. stolarki drzwiowej w budynkach mieszkalnych o powierzchni użytkowej: 80 m2, 151,44 m2 , 87,30 m2, 100 m2, 102,50 m2, 110m2,
  • usługi rem.-bud.-mont. stolarki drzwiowej w lokalach mieszkalnych o powierzchni użytkowej: 57,69 m2, 48,16 m2,
  • usługi rem.-bud.-mont. układania podłóg w budynkach mieszkalnych o powierzchni użytkowej: 108,70 m2, 110 m2

  Wnioskodawca zawiera umowy cywilne na wykonanie poszczególnych usług montażu z firmami zewnętrznymi. Każda umowa zawiera wyszczególniony: przedmiot umowy, obowiązki wykonawcy, obowiązki zamawiającego, odbiór pracy, gwarancję, termin wykonania umowy, zlecenie wykonania pomiaru oraz zlecenie wykonania prac budowlano-montażowych w określonym budynku lub lokalu. Po wykonaniu usługi sporządzany jest protokół zdawczo-odbiorczy, po podpisaniu którego wykonawca wystawia Wnioskodawcy fakturę za wykonaną usługę.

  Z każdym klientem zawierana jest umowa na świadczenie usługi kompleksowej, tj. dostawę towaru wraz z ich montażem.

  Każda umowa zawiera:

  1. wyszczególniony: przedmiot umowy, obowiązki wykonawcy, obowiązki zamawiającego, termin realizacji, wynagrodzenie i zasady płatności, odpowiedzialność za wady oraz zasady odstąpienia od umowy. Po wykonaniu usługi sporządzany jest protokół zdawczo-odbiorczy, po podpisaniu którego wykonawca wystawia Wnioskodawcy fakturę za wykonaną usługę,
  2. oświadczenie klienta zlecającego wykonanie usługi, określające w jakim budynku jest wykonywana usługa,
  3. protokół zdawczo-odbiorczy z wykonanej usługi.

  Po wykonaniu usługi i zgromadzeniu wszystkich dokumentów firma Zainteresowanego wystawia fakturę na klienta, u którego wykonano usługę o treści:

  • usługa rem.-bud.-mont. stolarki drzwiowej PKWiU 43.32.10.0 cena netto + 8% VAT, lub
  • usługa rem.-bud.-mont. układania podłóg PKWiU 43.33.29.0 cena netto + 8% VAT.

  Załącznikiem do faktury jest WZ, na której wyszczególnione są towary wydane z magazynu do wykonania usługi.

  Opisane czynności zawarte zgodnie z podpisaną umową nie polegają na dostarczeniu klientowi towarów, lecz na wykonaniu świadczenia kompleksowego, tj. dostawie towarów wraz z ich montażem.

  Usługi remontowo-budowlano-montażowe nie mają charakteru pomocniczego ani ubocznego. Uwzględniając stosowanie zasady VAT, zgodnie z którą podatek ten powinien odpowiadać rzeczywistości gospodarczej, złym byłoby uznanie, że klient nabywa tylko towar odrębnie od usługi montażu. Zgodnie z realiami gospodarczymi omawianą transakcję należy traktować jako jedną finalną transakcję kompleksową.

  Sposób zamocowania poszczególnych materiałów nie umożliwia późniejszego ich demontażu bez utraty wartości początkowej. Wykonywane przez Zainteresowanego usługi remontowo-budowlano-montażowe polegają na montowaniu na stałe bez możliwości przenoszenia w inne miejsce nieruchomych podłóg i drzwi. Po zamontowaniu towary zużyte do usługi są nierozerwalnie związane z pomieszczeniem, w którym zostały zamontowane. Zatem wykonanie indywidualnego zamówienia nie posiada samoistnego charakteru, stanowiąc część składową obiektu budowlanego, a o zespoleniu z obiektem budowlanym decyduje właśnie montaż.

  W związku z ewentualnym demontażem produktów będących przedmiotem wniosku ulegają one uszkodzeniu natomiast nie ulega uszkodzeniu budynek, w którym są zamontowane.

  Klasyfikacja statystyczna wykonywanych przez Zainteresowanego czynności będących przedmiotem wniosku, według obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) jest następująca:

  PKWiU 43.32.10.0,

  PKWiU 43.33.29.0.

  Klasyfikacja budynków, w których wykonywane są czynności będące przedmiotem wniosku, według obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) jest następująca:

  DZIAŁ 11

  BUDYNKI MIESZKALNE

  Symbol PKOB: 111, 112, 113.

  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

  Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo opodatkowując czynności opisane w stanie faktycznym stawką 8%, wydając towary do wykonania usługi z magazynu, które zakupił ze stawką 23%...

  Zdaniem Wnioskodawcy (doprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku), stawka podatku VAT w stanie faktycznym wynosi 8%, ponieważ spełnione są warunki określone w art. 41 ust. 12-12c ustawy o VAT. Wykonywane czynności stanowią usługi remontowe, modernizacyjne i termomodernizacyjne związane z budownictwem objętym społecznym programem mieszkaniowym. Opisane czynności zawarte zgodnie z podpisaną umową, nie polegają na dostarczeniu klientowi towarów, lecz na wykonaniu usługi wraz z użytymi materiałami.

  Z każdym klientem zawierana jest umowa na świadczenie usługi kompleksowej tj. dostawę towaru wraz z ich montażem.

  Każda umowa zawiera:

  1. wyszczególniony: przedmiot umowy, obowiązki wykonawcy, obowiązki zamawiającego, termin realizacji, wynagrodzenie i zasady płatności, odpowiedzialność za wady oraz zasady odstąpienia od umowy. Po wykonaniu usługi sporządzany jest protokół zdawczo-odbiorczy, po podpisaniu którego wykonawca wystawia Wnioskodawcy fakturę za wykonaną usługę,
  2. oświadczenie klienta zlecającego wykonanie usługi, określające w jakim budynku jest wykonywana usługa,
  3. protokół zdawczo-odbiorczy z wykonanej usługi.

  Po wykonaniu usługi i zgromadzeniu wszystkich dokumentów firma Wnioskodawcy wystawia fakturę na klienta, u którego wykonano usługę o treści:

  • usługa rem.-bud.-mont. stolarki drzwiowej PKWIU 43.32.10.0 cena netto + 8% VAT,

  lub

  • usługa rem.-bud.-mont. układania podłóg PKWIU 43.33.29.0 cena netto + 8% VAT.

  Załącznikiem do faktury jest WZ, na której wyszczególnione są towary wydane z magazynu do wykonania usługi. Klient nie jest zainteresowany zakupem samego towaru, lecz kompleksową i fachową obsługą w tym: doradztwem, oraz montażem towaru w wyznaczonym miejscu. Istotą jest wykonanie kompleksowej usługi polegającej na układaniu podłóg lub zakładaniu stolarki drzwiowej. Wnioskodawca uważa, że postępuje zgodnie z przepisami ustawy o VAT, wystawiają fakturę ze stawką 8%.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

  Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

  Stosownie do art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

  W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

  W świetle art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

  Ponadto, art. 8 ust. 1 ustawy określa, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

  W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi (art. 8 ust. 2a ustawy).

  Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

  Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

  W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

  Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

  Stosownie do art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

  Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym – zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy – rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

  Według art. 2 pkt 12 ustawy, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, to:

  1. w grupie 111:
   1. w klasie 1110 – budynki mieszkalne jednorodzinne. Klasa obejmuje: samodzielne budynki takie jak: pawilony, wille, domki wypoczynkowe, leśniczówki, domy mieszkalne w gospodarstwach rolnych, rezydencje wiejskie, domy letnie itp. Domy bliźniacze lub szeregowe, w których każde mieszkanie ma swoje własne wejście z poziomu gruntu. Klasa nie obejmuje: budynków gospodarstw rolnych (1271), budynków o dwóch mieszkaniach (1121) Budynków o trzech i więcej mieszkaniach (1122),
  2. w grupie 112:
   1. w klasie 1121 – budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe. Klasa obejmuje: budynki samodzielne, domy bliźniacze lub szeregowe o dwóch mieszkaniach.
   2. w klasie 1122 – budynki o trzech i więcej mieszkaniach. Klasa obejmuje: budynki mieszkalne pozostałe, takie jak: budynki mieszkalne, o trzech i więcej mieszkaniach. Klasa nie obejmuje: budynków zbiorowego zamieszkania (1130), hoteli (1211), schronisk młodzieżowych, domków kempingowych, domów wypoczynkowych (1212).
  3. w grupie 113:
   1. w klasie 1130 – budynki zbiorowego zamieszkania. Klasa obejmuje: budynki zbiorowego zamieszkania, w tym domy mieszkalne dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup społecznych, np.: domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych itp., budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych, budynki rezydencji prezydenckich i biskupich. Klasa nie obejmuje: szpitali, klinik i budynków instytucji z opieką medyczną (lekarską lub pielęgniarską) (1264), zabudowań koszarowych (1274).

  Art. 41 ust. 12b ustawy stanowi, iż do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
  • lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

  W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

  Powołany przepis (art. 41 ust. 12 ustawy) stanowi implementację art. 98 ust. 1 i ust. 2 zdanie pierwsze Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1, z późn. zm.). Zgodnie z art. 98 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE - państwa członkowskie mogą stosować jedną lub dwie stawki obniżone. W myśl art. 98 ust. 2 zdanie pierwsze Dyrektywy 2006/112/WE - stawki obniżone mają zastosowanie wyłącznie do dostaw towarów i świadczenia usług, których kategorie są określone w załączniku III. W załączniku tym, zatytułowanym: „Wykaz dostaw towarów i świadczenia usług, do których można zastosować stawki obniżone, o których mowa w art. 98”, w poz. 10 wskazano na dostawę, budowę, remont i przebudowę budynków mieszkalnych w ramach polityki społecznej.

  Mając na uwadze ww. przepisy, należy zauważyć, iż przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie czy czynności wykonywane przez podatnika mieszczą się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

  W związku z tym, że przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie definiują pojęć „budowa”, „remont”, „modernizacja”, „przebudowa”, „roboty budowlane”, „termomodernizacja”, należy dokonać ich wykładni w oparciu o przepisy z innych dziedzin oraz odwołać się do rozumienia tych terminów przyjętego w języku potocznym.

  W myśl art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o:

  • budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego (pkt 6),
  • robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (pkt 7),
  • przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; (...) (pkt 7a),
  • remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym (pkt 8).

  Według Słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 70, kol. 2), przez budowę należy rozumieć m.in. wznoszenie budowli, budowanie (...). Natomiast „budować” to znaczy wznosić budowle, pomieszczenia, ich części lub zespoły.

  Natomiast „przebudowa” – zgodnie z ww. Słownikiem języka polskiego (str. 770, kol. 1) – to zmiana istniejącego stanu czegoś na inny; ulepszenie, poprawienie czegoś.

  Pojęcie „modernizacja” – według ww. Słownika (str. 474, kol. 2) – oznacza unowocześnienie i usprawnienie czegoś.

  W znaczeniu słownikowym („Współczesny słownik języka polskiego”, red. Bogusław Dunaj, wyd. Langenscheidt Polska Sp. z o.o.), „remont” oznacza zespół czynności, w których wyniku przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia, natomiast „montaż” to składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, urządzeń, budowli; zakładanie instalacji. Z kolei „instalować” oznacza zakładać, montować jakieś urządzenia techniczne.

  Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej 8% stawki podatku.

  Zauważyć należy, że przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

  Strony w umowach cywilnoprawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest usługa remontowa, budowlana, budowlano-montażowa, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia itp.). Wyliczenie co składa się na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych).

  Świadczenie kompleksowe (złożone) to zgodnie z orzecznictwem TSUE szereg działań podejmowanych przez podatnika na rzecz konsumenta, które z gospodarczego punktu widzenia tworzy jedną całość i z podatkowego punktu widzenia nie powinno być w sposób sztuczny dzielone.

  Natomiast o tym, czy będziemy mieli do czynienia z dostawą towarów, czy świadczeniem usług powinien przesądzić element, który w ramach danego świadczenia ma charakter dominujący (zob. np. wyroki TSUE: z 2 maja 1996 r. w sprawie C-231/94, Faaborg – Gelting Linien; z 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd p-ko Commissioners of Custom and Excise; z 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04, Levob Verzekeringen BV i OV Bank NV v Staatssecretaris van Financien, z glosą P. Selera, opubl. Lex/el. 2010). Jeżeli elementem dominującym w ramach danej transakcji będzie wydanie towaru w celu przeniesienia prawa do rozporządzania nim jak właściciel, zaś pozostałe czynności będą miały charakter pomocniczy lub uboczny wówczas transakcja powinna być traktowana jako dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Natomiast w przypadku gdy istotą transakcji będą inne czynności to mimo, że w ramach takiej transakcji może także wystąpić wydanie towaru, powinna być ona traktowana jako świadczenie usług.

  Z opisu sprawy wynika, iż Zainteresowany rozszerzył działalność gospodarczą o świadczenie usług remontowo - budowlano - montażowych (PKD 43.33.Z, PKD 43.32.Z). Poprzez rozszerzenie działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy usługi polegające na układaniu podłóg zgodnie z PKD 43.33.Z oraz zakładaniu bądź wymianie stolarki drzwiowej zgodnie z PKD 43.32.Z w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym na podstawie art. 41 ust. 12-12c. Wartość wykorzystywanych materiałów mieści się w przedziale 70-80% wartości całej usługi. Usługi te są świadczone na podstawie umowy cywilnoprawnej podpisywanej z klientem, w której zawarte są m.in.: przedmiot umowy, obowiązki wykonawcy, obowiązki zamawiającego, termin realizacji, wynagrodzenie, płatności oraz oświadczenie o powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. Usługę montażu wykonuje firma zewnętrzna, z którą również Zainteresowany zawiera umowę cywilnoprawną, w której wyszczególnione są: przedmiot umowy, obowiązki wykonawcy, odbiór pracy, gwarancja, termin wykonania umowy, zlecenie wykonania pomiaru oraz zlecenie wykonania prac budowlano-montażowych. Po wykonaniu usługi sporządzany jest protokół zdawczo - odbiorczy. Wykonawca wystawia fakturę za wykonaną usługę. Na podstawie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego wystawiana jest klientowi faktura VAT zawierająca jedną pozycję o treści: „Usługa remontowo - budowlano - montażowa stolarki drzwiowej PKD 43.32.Z” lub „Usługa remontowo - budowlano – montażowa układania podłóg PKD 43.33.Z”. Faktura wystawiana jest na kompleksową usługę montażu wraz z towarem według dołączonego dokumentu wydania WZ i jest opodatkowana podatkiem VAT 8%.

  Z każdym klientem zawierana jest umowa na świadczenie usługi kompleksowej tj. dostawę towaru wraz z ich montażem. Sposób zamocowania poszczególnych materiałów nie umożliwia późniejszego ich demontażu bez utraty wartości początkowej. Wykonywane przez Zainteresowanego usługi remontowo-budowlano-montażowe polegają na montowaniu na stałe bez możliwości przenoszenia w inne miejsce podłóg i drzwi. Po zamontowaniu towary zużyte do usługi są nierozerwalnie związane z pomieszczeniem, w którym zostały zamontowane. Zatem wykonanie indywidualnego zamówienia nie posiada samoistnego charakteru, stanowiąc część składową obiektu budowlanego, a o zespoleniu z obiektem budowlanym decyduje właśnie montaż. W związku z ewentualnym demontażem produktów będących przedmiotem wniosku ulegają one uszkodzeniu natomiast nie ulega uszkodzeniu budynek, w którym są zamontowane. Klasyfikacja statystyczna wykonywanych przez Zainteresowanego czynności będących przedmiotem wniosku, według obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) jest następująca: PKWIU 43.32.10.0, PKWIU 43.33.29.0. Klasyfikacja budynków, w których wykonywane są czynności będące przedmiotem wniosku, według obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) jest następująca: DZIAŁ 11 Budynki Mieszkalne, symbol PKOB:111,112,113.

  Odnośnie wyżej przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca ma wątpliwości, jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w przypadku świadczenia kompleksowej usługi polegającej na układaniu podłóg i zakładaniu bądź wymianie stolarki drzwiowej na podstawie umowy o świadczenie robót remontowo-budowlano-montażowych w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

  Mając na uwadze opisane we wniosku czynności należy uznać, iż stanowią one kompleksowe świadczenie usług. Z charakteru wykonanych czynności wynika, że dominującą w tym przypadku jest usługa. Powyższego nie zmienia fakt, że wartość materiałów może być wyższa od usługi, gdyż cena może być jednym z elementów przesądzającym o charakterze wykonanych czynności, lecz nie jedynym. Zatem wskazany przez Wnioskodawcę udział procentowy wartości materiałów w wartości całej usługi 70-80% nie jest ostatecznym wyznacznikiem.

  Wskazać jeszcze raz należy, że z uwagi na to, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna stawka podatku miała i ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności związanych z budownictwem mieszkaniowym, jednakże nie do wszystkich usług dotyczących samego instalowania, czy montażu różnych towarów.

  Należy zauważyć, że sama usługa montażu, czy też instalacja poszczególnych towarów, nie może być traktowana jako remont, modernizacja lub termomodernizacja. Dopiero w połączeniu z zespołem innych czynności, w wyniku których podnosi się, bądź też przywraca poprzedni stan faktyczny czy wartość użytkową budynku lub lokalu, usługę taką można traktować jako usługę remontu, modernizacji lub termomodernizacji, o których mowa w ustawie.

  Mając na uwadze cytowane wyżej przepisy należy wskazać, że obniżona stawka podatku od towarów i usług znajduje zastosowanie wtedy, gdy montaż określonych towarów następuje z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu). Należy więc badać stopień konstrukcyjnego połączenia montowanych towarów i elementów obiektu budowalnego/lokalu. Nie chodzi tutaj o badanie powiązania elementów montowanych z konstrukcyjnymi w rozumieniu techniki budowalnej elementami obiektu budowlanego/lokalu, lecz o tak silne połączenie konstrukcyjne elementów montowanych i elementów obiektu budowalnego/lokalu, że powstaje trwała całość spełniającą określoną funkcję użytkową. Tylko bowiem w takim zakresie można mówić o modernizacji, remoncie obiektu budowlanego w rozumieniu art. 1 ust. 12 ustawy o VAT.

  Innymi słowy montaż towarów niezależnie od stopnia ich przetworzenia, do którego nie zostaną wykorzystane w sposób istotny elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego (lokalu) nie korzysta z obniżonej stawki przewidzianej w tym przepisie.

  Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w przypadku kompleksowej usługi polegającej na zakładaniu podłóg oraz zakładaniu bądź wymianie stolarki drzwiowej z jednoczesną ich dostawą, świadczonej w ramach robót remontowo-budowlano-montażowych obiektów budowlanych lub ich części, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu przepisów ustawy, zastosowanie znajdzie stawka podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy.

  Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

  Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

  Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślić należy, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

  Dodatkowo należy zauważyć, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania budynków według PKOB. Tut. Organ nie jest bowiem właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej klasyfikacji budynków według PKOB, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje działalność, swoje usługi oraz budynki według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług lub Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego. Tak więc to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania budynków, a razie wątpliwości Wnioskodawca może w tym zakresie zwrócić się do Urzędu Statystycznego.

  Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie 8% stawki podatku VAT dla usług remontowo-budowlano-montażowych. Natomiast wniosek w pozostałym zakresie został załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

  Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

  Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

  podatek od towarów i usług
  ILPP2/443-1155/14-2/TW | Interpretacja indywidualna

  usługi montażowe
  IBPP2/443-991/12/RSz | Interpretacja indywidualna

  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.