IPTPP1/443-832/14-4/ŻR | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odzyskania podatku VAT od całej kwoty dofinansowania w zakresie wykonania podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.
IPTPP1/443-832/14-4/ŻRinterpretacja indywidualna
 1. czynności podlegające opodatkowaniu
 2. podatek od towarów i usług
 3. przyłącze
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 02 lutego 2015 r. (data wpływu 04 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z wykonaniem podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika;
 • podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z wykonaniem podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 02 lutego 2015 r. (data wpływu 04 lutego 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisanego zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

WFOŚiGW .... uruchomił program priorytetowy w zakresie wykonania podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Celem programu jest poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa .... poprzez dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu wypełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Efektem ekologicznym uruchomionego programu ma być poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, podniesienie jakości życia mieszkańców oraz wywiązanie się z przyjętych przez Polskę zobowiązań względem Unii Europejskiej. Wnioskodawcą/Beneficjentem jest Gmina ...., która przystąpiła do programu, w części dotyczącej podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Beneficjentami końcowymi są właściciele nieruchomości lub osoby posiadające prawo do nieruchomości, na której ma zostać wykonane przyłącze. Wsparcie działań w ramach Programu odbywać się będzie w formie udzielenia Beneficjentowi końcowemu (zwanemu dalej Dotowanemu) dotacji celowej. Budowa przyłączy jest realizowana przez spółkę gminą, tj., Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy ..... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy czym realizacja odbywa się na podstawie powierzeń dokonanych zgodnie z Uchwałą .... Rady Gminy .... z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia tejże spółki oraz Zarządzenia Nr ... Wójta Gminy .... z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania zadań własnych gminy powierzonych jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy .... Sp. z o.o.

Kwota udzielonej dotacji dla osoby fizycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 126 ustawy), wypłacona z budżetu Gminy mieści się w kategoriach dotacji zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wysokość dotacji wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania, tj. podłączenia kanalizacyjnego, jednak nie więcej niż 5.100,00 zł. tj.:

 1. wysokość dotacji celowej z WFOŚiGW w ...., wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania, jednak nie więcej niż 3.000,00 zł brutto,
 2. wysokość dotacji celowej z Budżetu Gminy ...., wynosi do 35% kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania, jednak nie więcej niż 2.100,00 zł brutto,
 3. pozostała część kosztów budowy przyłącza stanowi wkład własny Dotowanych.

Środki finansowe, zarówno z WFOŚiGW jak i z tytułu wpłat indywidualnych dokonywanych przez Dotowanych wpływać będą na rachunek bankowy Beneficjenta programu (tj. Gminy). Natomiast wykonawca usługi, tj. Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Gminy .... Spółka z o.o. będzie wystawiało sukcesywnie faktury za wykonanie przyłączy na Gminę ..... Dotacja z WFOŚiGW wpłynie na rachunek Gminy .... (Wnioskodawcy) i będzie stanowiła refundację kosztów poniesionych na podstawie wystawionych przez wykonawcę, tj. Spółkę faktur związanych z realizacją przyłączy. Natomiast dotacja przyznana Dotowanemu z budżetu Gminy będzie przekazana na wskazany przez niego rachunek bankowy Spółki i stanowić będzie częściową zapłatę należnego Spółce wynagrodzenia.

Wniosek do WFOŚiGW w .... został złożony na kwotę brutto 74.636,00 zł, z czego wynika, iż podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym.

Program wsparcia budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy ..... jest realizowany, zgodnie z Uchwałą Nr .... z dnia 17 marca 2014 r. Rady Gminy .... w sprawie przyjęcia Programu wsparcia budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy .... w latach 2014 – 2015 wraz z Regulaminem udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu budowy podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego od 17 marca 2014 r. i wszystkie prace będą trwały do końca 2015 r.

Na dzień dzisiejszy tj. 02 lutego 2015 r. Gmina .... nie otrzymała dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania, gdyż WFOŚiGW w .... czeka na wydanie interpretacji. Powyższa dotacja udzielana jest na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Otrzymane dofinansowanie będzie pochodzić z własnych środków WFOŚiGW w ..... Dotację celową mogą uzyskać osoby będące właścicielami nieruchomości, położonych na terenie Gminy ...., tzn. osoby fizyczne oraz osoby prawne. Na dzień dzisiejszy, tj. 02 lutego 2015 r. są złożone wnioski wyłącznie osób fizycznych. Środki finansowane są wpłacane osobom fizycznym przez Wnioskodawcę jednorazowo, tzn. Gmina .... bezpośrednio nie wpłaca dotacji Beneficjentom końcowym tylko pokrywa całą kwotę z F-ry wystawionej przez Wykonawcę zadania na Gminę .... Beneficjent końcowy wskazuje w umowie z Gminą .... konto Wykonawcy zadania, na które ma być przekazana dotacja z budżetu Gmin oraz z WFOŚiGW w .....

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego będących przedmiotem wniosku nie będzie realizowane w ramach wykonywanych zadań własnych, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.). Przyłącza, o których mowa we wniosku są przyłączami, których realizacja, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 Nr 123 poz. 858 z późn. zm.), należy do osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci. Obowiązek realizacji przyłączy objętych zakresem pytania leży w gestii poszczególnych właścicieli nieruchomości. Wnioskodawca będzie pobierał od mieszkańców opłaty za budowę przyłączy tylko w części wkładu własnego. Przedmiotowa dotacja nie ma wpływu na wysokość opłaty pobieranej od mieszkańców za odprowadzanie ścieków. Efekty programu w zakresie podłączeń budynków do zbiorczego sytemu kanalizacyjnego będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

(we wniosku pytanie nr 1) Czy Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w .... w ramach programu priorytetowego w zakresie wykonania podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego może odzyskać podatek VAT od całej kwoty dofinansowania programu jeśli podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym...

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina ubiegając się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW nie może odzyskać podatku VAT, z uwagi na brak możliwości spełnienia warunków do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Art. 15 ust. 1 ustawy stanowi, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, należy rozumieć wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z kolei, stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, iż organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. L Nr 347, poz. 1 ze zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym).

Ponadto, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r., Nr 123, poz. 858, z późn. zm.), zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art. 21 ust. 1.

Natomiast zgodnie z przepisem art. 15 ust. 2 ww. ustawy, realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

Z powołanych wyżej przepisów wynika zatem, iż gmina w ramach zadań własnych zobowiązana jest do zapewnienia budowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych (w rozumieniu przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków), nie jest natomiast zobowiązana do realizacji budowy przyłączy do sieci, gdyż powyższe zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Tym samym budowa przyłącza wodociągowego nie mieści się w ramach zadań własnych gminy.

Z opisu sprawy wynika, że WFOŚiGW w .... uruchomił program priorytetowy w zakresie wykonania podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Celem programu jest poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa. Efektem ekologicznym uruchomionego programu ma być poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, podniesienie jakości życia mieszkańców oraz wywiązanie się z przyjętych przez Polskę zobowiązań względem Unii Europejskiej.

Gmina przystąpiła do programu, w części dotyczącej podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Beneficjentami końcowymi są właściciele nieruchomości lub osoby posiadające prawo do nieruchomości, na której ma zostać wykonane przyłącze. Wsparcie działań w ramach Programu odbywać się będzie w formie udzielenia Beneficjentowi końcowemu dotacji celowej. Budowa przyłączy jest realizowana przez spółkę gminą, tj., Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy .... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wysokość dotacji wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania, tj. podłączenia kanalizacyjnego, jednak nie więcej niż 5.100,00 zł. tj.:

 1. wysokość dotacji celowej z WFOŚiGW w ...., wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania, jednak nie więcej niż 3.000,00 zł brutto,
 2. wysokość dotacji celowej z Budżetu Gminy ...., wynosi do 35% kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania, jednak nie więcej niż 2.100,00 zł brutto,
 3. pozostała część kosztów budowy przyłącza stanowi wkład własny Dotowanych.

Środki finansowe, zarówno z WFOŚiGW jak i z tytułu wpłat indywidualnych dokonywanych przez Dotowanych wpływać będą na rachunek bankowy Gminy. Natomiast wykonawca usługi, będzie wystawiał sukcesywnie faktury za wykonanie przyłączy na Gminę.

Dotacja z WFOŚiGW wpłynie na rachunek Wnioskodawcy i będzie stanowiła refundację kosztów poniesionych na podstawie wystawionych przez wykonawcę, tj. Spółkę faktur związanych z realizacją przyłączy. Natomiast dotacja przyznana Dotowanemu z budżetu Gminy będzie przekazana na wskazany przez niego rachunek bankowy Spółki i stanowić będzie częściową zapłatę należnego Spółce wynagrodzenia.

Wniosek do WFOŚiGW w .... został złożony na kwotę brutto 74.636,00 zł, z czego wynika, iż podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym.

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego będących przedmiotem wniosku nie będzie realizowane w ramach wykonywanych zadań własnych. Przyłącza o których mowa we wniosku, są przyłączami których realizacja, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, należy do osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci. Obowiązek realizacji przyłączy objętych zakresem pytania leży w gestii poszczególnych właścicieli nieruchomości. Wnioskodawca będzie pobierał od mieszkańców opłaty za budowę przyłączy tylko w części wkładu własnego. Przedmiotowa dotacja nie ma wpływu na wysokość opłaty pobieranej od mieszkańców za odprowadzanie ścieków. Efekty programu w zakresie podłączeń budynków do zbiorczego sytemu kanalizacyjnego będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Mając na uwadze ww. okoliczności sprawy należy zauważyć, iż Gmina nabędzie usługę budowy przyłączy kanalizacyjnych od podmiotu zewnętrznego (tj. Przedsiębiorstwa Komunikacji, Transportu i Usług Gminy .... Spółka z o.o.), a następnie „odsprzeda tą usługę” i obciąży mieszkańca stosownym wynagrodzeniem. Tym samym należy stwierdzić, iż wpłaty mieszkańców za wykonaną przez Gminę usługę będą podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż stanowią zapłatę z tytułu czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, wykonywanych przez Wnioskodawcę będącego w tym zakresie podatnikiem podatku VAT.

Jak już wyżej podano, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek nabywanych towarów i usług z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”.

Mając na uwadze opis sprawy oraz obowiązujące przepisy, Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w pełnej wysokości w związku z wykonaniem podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca, efekty programu w zakresie podłączeń budynków do zbiorczego sytemu kanalizacyjnego będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a Zainteresowany jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Ze względu więc na związek dokonanych zakupów, wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie tych towarów i usług. Prawo to przysługuje Wnioskodawcy bez względu na źródło finansowania zakupów (dotacja czy wkład własny), pod warunkiem niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy.

W sytuacji gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, będzie w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady zwrotu różnicy regulują przepisy art. 87 ust. 2- ust. 10a ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, iż Gmina ubiegając się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW nie może odzyskać podatku VAT, z uwagi na brak możliwości spełnienia warunków do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy i własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Należy zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z wykonaniem podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Natomiast wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika zostanie rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności podlegające opodatkowaniu
IPPP1/443-958/14-2/AW | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
IPTPB3/423-398/14-4/GG | Interpretacja indywidualna

przyłącze
IPPP1/443-1099/14-2/JL | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.