IPTPB3/423-267/14-6/KC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy podatek naliczony wynikający z tej korekty należy zaliczyć do wartości początkowej budynku i w jakim okresie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2014 r. (data wpływu 1 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 października 2014 r. (data wpływu 17 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości korekty wartości początkowej środka trwałego (pytanie nr 8) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 sierpnia 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3, § 4 i § 14f ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 6 października 2014 r., nr IPTPP1/443-544/14-2/MW IPTPB3/423-267/14-2/KC na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 8 października 2014 r., następnie w dniu 17 października 2014 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania 15 października 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (po uzupełnieniu):

Wnioskodawca - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „X” w .... jest spółką komunalną, w której 100% udziałów posiada Gmina...... W ramach swego majątku, Spółka jest właścicielem między innymi nieruchomości niezabudowanych w postaci dwóch działek zlokalizowanych na terenie miasta ....... Grunty te, ujęto w ewidencji księgowej środków trwałych jako „zurbanizowane tereny niezabudowane” rodzaj 033 Klasyfikacji Środków Trwałych, które przeznaczone są pod budowę bloku komunalnego, sklasyfikowanego w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11., wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Inwestorem jest „X” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią w...... Projekt budowlany przewiduje wybudowanie, zaliczonego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi o powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych nieprzekraczającej 150 m2. Projekt budowlany zakłada budowę czterech lokali przeznaczonych pod wynajem jako usługowe, których powierzchnia użytkowa stanowi mniej niż połowę całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywanej na cele mieszkalne. Istnieje możliwość - w przypadku braku chętnych na wynajęcie lokali użytkowych - adaptacji w przyszłości tych lokali na lokale mieszkalne. W razie adaptacji wymienionych powyżej lokali zachodzi konieczność wymiany drzwi wejściowych zewnętrznych na okna oraz zmiany aranżacji małej architektury wraz z podjazdami i chodnikami w celu odseparowania tych lokali od otoczenia. Wzdłuż budynku zaprojektowano wewnętrzny chodnik, w pasie drogowym schody oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Dookoła budynku wykonana będzie opaska o szerokości 30 cm. Dla potrzeb lokatorów tego budynku powstanie parking z dojazdami, powierzchnia czynna biologicznie oraz wiata śmietnikowa na składowanie odpadków. Na terenie usunięte zostaną istniejące drzewa, a w ich miejsce nasadzone będą nowe.

Po zakończeniu budowy i oddaniu budynku do użytkowania, Spółka wynajmować będzie odpłatnie mieszkańcom i ewentualnie przedsiębiorcom odpowiednio lokale mieszkalne i lokale użytkowe.

Świadcząc usługi w zakresie wynajmowania tej nieruchomości, Spółka korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na mocy przepisów art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy w części przeznaczonej na cele mieszkaniowe. Wynajem lokali użytkowych zostanie opodatkowany według stawki opisanej w art. 41 ust. 1 ustawy.

Nakłady inwestycyjne przeznaczone również będą na wybudowanie infrastruktury towarzyszącej tylko temu budynkowi poza jego bryłą, a więc: sieci wodociągowe i kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne.

Spółka zamierza, po zakończeniu budowy, zaewidencjonować w księgach rachunkowych następujące środki trwałe:

 1. Grunty zabudowane - rodzaj 030 Klasyfikacji Środków Trwałych, obejmujące grunty zajęte pod budynki mieszkalne (dokonane będzie przekwalifikowanie gruntów z „zurbanizowane tereny niezabudowane” rodzaj 033 KŚT) - bez prawa do amortyzacji. Na ten środek trwały nie będą ponoszone nakłady inwestycyjne;
 2. Budynek mieszkalny - rodzaj 110 KŚT obejmujący:
  1. wszystkie lokale (mieszkalne i użytkowe),
  2. wyposażenie budynku we wszystkie wbudowane w konstrukcję budynku na stałe instalacje, przy czym granice budynku stanowić będą mufy, studzienki rewizyjne, zawory zamykające dopływ mediów,
  3. pierwsze wyposażenie: wanny, brodziki, sanitariaty, umywalki, zlewy kuchenne,
  4. obiekty pomocnicze (z uwagi na to, że obsługiwać będą jeden budynek), a więc: wewnętrzny chodnik, w pasie drogowym schody oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych, opaskę, parking z dojazdami, powierzchnię czynną biologicznie, wiatę śmietnikową oraz drzewa,
 3. Obiekty inżynierii lądowej, ujęte w ewidencji środków trwałych zgodnie z KŚT w grupie 2 jako pojedyncze, samodzielne budowle.

W piśmie z dnia 15 października 2014 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z budową bloku komunalnego, Wnioskodawca będzie nabywał następujące towary i usługi: projekt budowlany, doradztwo techniczne, nadzór inwestorski, robocze przyłącze energii elektrycznej.

Wnioskodawca nie będzie sam budował/dokonywał adaptacji bloku komunalnego.Wykonanie tych czynności powierza innym podmiotom zewnętrznym.

Faktury dokumentujące nabycie towarów/usług w związku z budową/adaptacją wymienionego powyżej budynku wystawiane będą na Wnioskodawcę.

Stroną umów z dostawcami mediów do lokali mieszkalnych i użytkowych w zakresie dostawy wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, usług telekomunikacyjnych oraz odbioru ścieków będą najemcy tych lokali. W zakresie dostawy energii elektrycznej do części wspólnej budynku stroną umowy z dostawcą będzie Wnioskodawca. W zakresie odbioru odpadów komunalnych, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Wnioskodawca deklaruje dane niezbędne do wniesienia na rzecz Gminy opłat. Opłaty te są przenoszone na najemców lokali.

Postanowienia umowy w zakresie najmu lokali:

 1. lokali mieszkalnych

prawa Wnioskodawcy:

Z tytułu najmu Najemca zobowiązany jest opłacać miesięczny czynsz za lokal. Oprócz czynszu Najemca obowiązany jest do uiszczenia następujących opłat zaliczkowych za świadczenia związane z eksploatacją lokalu: za dostawę zimnej wody + obowiązujący podatek VAT, za odbiór ścieków + obowiązujący podatek VAT, za wywóz odpadów komunalnych centralne ogrzewanie + obowiązujący podatek VAT. Najemca jest obowiązany uiszczać powyższe opłaty miesięcznie z góry bez uprzedniego wezwania, w terminie do 10-tego każdego miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność w kasie Wynajmującego lub na rachunek. W razie zwłoki w uiszczaniu wyżej wymienionych należności, Wynajmującemu służy prawo naliczania odsetek ustawowych. Za zapłatę czynszu i opłat odpowiadają solidarnie z Najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie. Odpowiedzialność osób, o których mowa ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkania. Celem zabezpieczenia roszczeń mogących wynikać przy wykonywaniu niniejszej umowy Najemca składa zabezpieczenie w postaci kaucji w wysokości odpowiadającej ...krotności miesięcznego czynszu za lokal będący przedmiotem niniejszej umowy na konto Wynajmującego. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez Najemcę, po potrąceniu należności Wynajmującego z tytułu najmu lokalu. Zrewaloryzowana kwota kaucji na dzień jej zwrotu odpowiada iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w tym dniu i liczby, która po pomnożeniu przez kwotę miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu podpisania umowy najmu stanowiła podstawę ustalenia wysokości pobranej kaucji.

Wynajmujący może wypowiedzieć najem na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli Najemca:

 • pomimo pisemnego upomnienia nadal: używa lokalu w sposób z umową lub
 • niezgodnie z przeznaczeniem zaniedbuje obowiązki dopuszczając do powstania szkód albo niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców,
 • wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali,
 • jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, co najmniej za trzy pełne okresy płatności, pomimo uprzedzenia dokonanego przez Wynajmującego dokonanego na piśmie o zamiarze wypowiedzenia najmu i wyznaczenia dodatkowego miesięcznego terminu zapłaty i bieżących należności,
 • wynajął, podnajął lub oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez pisemnej zgody Wynajmującego,
 • używa lokalu który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku.

obowiązki Wnioskodawcy:

Wynajmujący obowiązany jest:

 • zapewnić sprawne działanie istniejących urządzeń technicznych budynku, umożliwiających Najemcy korzystanie z oświetlenia i ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, anteny zbiorczej i innych urządzeń należących do wyposażenia lokalu lub budynku,
 • trzymywać w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczenia i urządzenia budynku, służące do wspólnego użytku mieszkańców oraz jego otoczenie,
 • dokonywać napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń oraz przywracać do poprzedniego stanu budynek uszkodzony, niezależnie od przyczyn z tym, że Najemcę obciąża obowiązek pokrycia strat powstałych z jego winy,
 • dokonywać napraw lokali, naprawy lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego w zakresie nieobciążającym Najemcy, a zwłaszcza: napraw i wymiany wewnętrznej instalacji wodociągowej i ciepłej wody – bez urządzeń odbiorczych, a także napraw i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej, telefonicznej oraz anteny zbiorczej - z wyjątkiem osprzętu.
 1. lokali użytkowych

prawa Wnioskodawcy:

Ustala się czynsz miesięczny + obowiązujący podatek VAT. Czynsz płatny jest w terminie podanym na fakturze VAT w kasie Spółki lub na konto. Opłaty za dostarczane i odbierane media ponosi Najemca. W przypadku uchybienia terminu płatności będą naliczane przez Wynajmującego odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. Czynsz jest corocznie podwyższony o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni rok kalendarzowy opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny. Waloryzacja nie wymaga dla swej ważności pisemnego aneksu i wchodzi w życie z mocą obowiązującą od następnego miesiąca od opublikowania obwieszczenia Głównego Urzędu Statystycznego. Odbiór i pobieranie opłat za wywóz odpadów komunalnych realizowane będzie według „Regulaminu rozliczania kosztów odbioru odpadów komunalnych z lokali użytkowych oraz targowisk zarządzanych przez „X” Sp. z o. o. W.....”. Podnajem lokalu w całości lub jego część albo oddanie w bezpłatne użytkowanie jest możliwe tylko za pisemną zgodą Wynajmującego. Wynajmujący ma prawo do jednostronnego przejęcia lokalu, w przypadku gdy Najemca został powiadomiony zgodnie i nie zjawił się w wyznaczonym terminie w celu przekazania lokalu.

obowiązki Wnioskodawcy:

W okresie trwania najmu strony umowy są zobowiązane informować się nawzajem na piśmie o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na ostatni adres listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną.

Postanowienia umowy w zakresie najmu lokali:

 1. lokali mieszkalnych

prawa najemców:

Wynajmujący zobowiązuje się oddać Najemcy do używania lokal mieszkalny Nr... w budynku Nr... położony w ......przy ul. usytuowany na ... składający się z ... o łącznej powierzchni użytkowej ...m2, w tym powierzchni mieszkalnej ...m2, wyposażony w: ..., ogrzewanie ... Wraz z lokalem określonym powyżej, na czas trwania umowy Wynajmujący oddaje Najemcy do użytkowania: komórkę, piwnicę do wyłącznego użytku Najemcy, pomieszczenie gospodarcze o powierzchni ...m2 do wyłącznego użytku Najemcy, pralnię, suszarnię, strych do wspólnego użytku z innymi mieszkańcami domu. Najemca może wprowadzać w lokalu ulepszenia oraz dokonywać przemieszczeń urządzeń technicznych, jak i ich instalacji tylko za zgodą Wynajmującego i na podstawie pisemnej umowy określającej sposób rozliczeń z tego tytułu.

obowiązki najemcy:

Z tytułu najmu, Najemca zobowiązany jest opłacać miesięczny czynsz za lokal. Oprócz czynszu, Najemca obowiązany jest do uiszczenia następujących opłat zaliczkowych za świadczenia związane z eksploatacją lokalu: za dostawę zimnej wody + obowiązujący podatek VAT, za odbiór ścieków + obowiązujący podatek VAT, za wywóz odpadów komunalnych, centralne ogrzewanie + obowiązujący podatek VAT. Najemca jest obowiązany uiszczać opłaty miesięcznie z góry bez uprzedniego wezwania, w terminie do 10-tego każdego miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność w kasie Wynajmującego lub na rachunek. W razie zwłoki w uiszczaniu wyżej wymienionych należności Wynajmującemu służy prawo naliczania odsetek ustawowych. Za zapłatę czynszu i opłat odpowiadają solidarnie z Najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie. Odpowiedzialność osób, o których mowa ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkania. Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal i pomieszczenia do niego przynależne we właściwym stanie technicznym i sanitarnym oraz przestrzegać porządku domowego. Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem i dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego korzystania jak klatki schodowe, korytarze, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku. Najemcę obciąża naprawa i konserwacja: podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych wykładzin ceramicznych, szklanych i innych w kuchni i pomieszczeniach sanitarnych, okien i drzwi, wbudowanych mebli łącznie z ich wymianą, trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych) podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis ustępowych, umywalek i zlewozmywaków wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą, osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej, wyposażenia technicznego lokalu, etażowego centralnego ogrzewania, a w wypadku, gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt Wynajmującego, także jego wymiana, przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych poprzez: malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzonych tynków ścian i sufitów, malowanie drzwi i okien od strony wewnętrznej, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych w celu zabezpieczenia ich przed korozją. Poza naprawami, o których mowa powyżej, Najemca jest obowiązany do naprawienia szkód powstałych z jego winy. Odpowiedzialność Najemcy i pełnoletnich osób stale z nim zamieszkujących za powstałą szkodę jest solidarna. W przypadku zainstalowania przez Najemcę, za zgodą Wynajmującego, urządzeń pomiarowych wskazujących ilość zużytej zimnej i ciepłej wody (ilość odprowadzanych ścieków) c. o. (ewentualnie energii do podgrzania 1 m3 wody), obowiązek każdorazowej legalizacji urządzeń i poniesienie kosztów z tym związanych obciąża Najemcę. W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody, Najemca jest obowiązany niezwłocznie udostępnić lokal w celu jej usunięcia. Jeżeli najemca jest nieobecny lub odmawia udostępnienia lokalu, Wynajmujący ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza policji, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej - także przy jej udziale. Najemca powinien także udostępnić Wynajmującemu lokal w celu dokonania: okresowego, a w szczególności uzasadnionych przypadkach również doraźnego, przeglądu stanu i wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania, zastępczego wykonania przez Wynajmującego prac obciążających Najemcę.

obowiązki Najemcy po zakończeniu najmu:

Najemca zobowiązany jest odnowić lokal i dokonać obciążających go napraw, jak również wymienić zniszczone na skutek nieprawidłowego użytkowania elementy wyposażenia technicznego na podstawie wstępnego protokołu zdawczo - odbiorczego sporządzonego przez Wynajmującego przy udziale Najemcy na wniosek i w terminie wskazanym przez Najemcę. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty rozwiązania umowy opróżnić lokal. Na żądanie Wynajmującego usunąć ulepszenia wprowadzone przez Najemcę bez zgody Wynajmującego i przywrócić stan poprzedni lokalu.

 1. lokali użytkowych

prawa najemcy – nieokreślone

obowiązki najemcy:

Ustala się czynsz miesięczny: czynsz + obowiązujący podatek VAT. Czynsz płatny jest w terminie podanym na fakturze VAT w kasie Spółki lub na konto Opłaty za dostarczane i odbierane media ponosi Najemca. W przypadku uchybienia terminu płatności będą naliczane przez Wynajmującego odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. Czynsz jest corocznie podwyższony o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni rok kalendarzowy opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny. Waloryzacja nie wymaga dla swej ważności pisemnego aneksu i wchodzi w życie z mocą obowiązującą od następnego miesiąca od opublikowania obwieszczenia Głównego Urzędu Statystycznego. Odbiór i pobieranie opłat za wywóz odpadów komunalnych realizowane będzie według „Regulaminu rozliczania kosztów odbioru odpadów komunalnych z lokali użytkowych oraz targowisk zarządzanych przez „X” Sp. z o. o. w .....”. Najemca lokalu jest odpowiedzialny za utrzymanie pomieszczenia w należytym stanie technicznym i zapewnia ochronę p.poż. w myśl ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009 r., Nr 178 poz. 1380, z późn. zm.). Wszelkie zmiany przedmiotu najmu – remonty wymagają pisemnej zgody Wynajmującego. Strony przed rozpoczęciem tych prac uzgadniają, która z nich ponosi koszty związane z nimi. Najemca ma obowiązek utrzymania porządku i usuwania nieczystości z terenu.

Z wyżej wymienionych umów poprzez pobieranie opłat wynika, że Wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić najemcom dostawę mediów.

Wnioskodawca po wybudowaniu/adaptacji wymienionego powyżej budynku nie będzie dokonywał dostawy budynku lub jego części (dotyczy pytań: 3,4 i 5).

Obiekty pomocnicze w zakresie budowy/adaptacji wymienionego powyżej budynku to: wewnętrzny chodnik, schody i pochylnia dla osób niepełnosprawnych, opaska, parking z dojazdami, powierzchnia czynna biologicznie, wiata śmietnikowa oraz drzewa. Obiekty te przeznaczone są do obsługi tylko tego budynku. Nie będzie dokonywana dostawa od dostawy budynku.

Wartość początkowa budynku zostanie podwyższona o nakłady inwestycyjne poniesione w związku z przygotowaniem terenu do budowy.

Ponadto, Wnioskodawca wskazał, że podstawowym przedmiotem działalności ,,X’’ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ......jest pobór i uzdatnianie wody dla mieszkań, instytucji, zakładów komunalnych, zakładów produkcyjnych i ich innych użytkowników.

W związku z przygotowaniem terenu do budowy Spółka poniesie wydatki na robocze przyłącze energii elektrycznej.

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę wymienionego powyżej budynku mieszkalnego zostały poniesione następujące wydatki: doradztwo techniczne przy realizacji projektu bloku komunalnego, opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla wykonania bloku komunalnego z 80-cioma lokalami, wykonanie dokumentacji projektowej dla wykonania budowy bloku komunalnego na działkach nr ewid. 119/4, 120/4, wykonanie projektu sieci cieplnej, wodnej i kanalizacyjnej dla wykonania budowy bloku komunalnego z 80-cioma lokalami, opłaty za wydanie wypisu z rejestru gruntów dla wymienionych wyżej działek, kserokopie map z projektowanymi sieciami do mającego powstać bloku.

Wartość początkową budynku mieszkalnego stanowić będą wydatki poniesione na: wybudowanie wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych, wyposażenie budynku we wszystkie wbudowane w konstrukcję budynku na stałe instalacje sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne, przeciwpożarowe oraz normalne wyposażenie budynku (np. wanny, brodziki, sanitariaty, umywalki, ziewy kuchenne) przy czym granice budynku stanowić będą mufy, studzienki rewizyjne, zawory zamykające dopływ mediów, obiekty pomocnicze (obsługiwać będą jeden budynek), a więc: wewnętrzny chodnik, schody oraz pochylnia dla osób niepełnosprawnych, opaska, parking z dojazdami, powierzchnia czynna biologicznie, wiata śmietnikowa oraz drzewa.

Wartość początkowa wybudowanego budynku mieszkalnego zostanie ustalona w oparciu o przepisy art. 16g ust. l pkt 2 w powiązaniu z art. 16g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Prace adaptacyjne zostaną wykonane po oddaniu budynku mieszkalnego do użytku i wprowadzeniu go do ewidencji środków trwałych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

 1. Czy prawidłowym będzie ustalenie wartości początkowej budynku mieszkalnego w wysokości odpowiadającej kosztowi wytworzenia, w rozumieniu przepisów art. 16g ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wszystkich lokali wraz z wyposażeniem we wszystkie wbudowane w konstrukcję budynku na stałe instalacje i pierwsze wyposażenie tego budynku oraz obiekty pomocnicze służące tylko temu budynkowi...
 2. Czy dla tak ustalonej wartości początkowej budynku właściwą stawką roczną dla celów amortyzacji jest 1,5%...
 3. Czy w zakresie podatku należnego od towarów i usług prawidłową stawką opodatkowania budowy, dostawy, adaptacji budynku opisanego powyżej jest 8%...
 4. Czy wbudowanie wszystkich instalacji w konstrukcję budynku na stałe (na przykład: instalacje sanitarne, elektryczne, sygnalizacyjne, komputerowe, telekomunikacyjne, gazowe, przeciwpożarowe) będzie podlegać opodatkowaniu stawką w wysokości 8%...
 5. Czy budowa, dostawa, adaptacja w ramach tego budynku obiektów pomocniczych (wymienionych powyżej), jakie w przekonaniu Spółki, po przeanalizowaniu zapisów w KŚT, stanowią część budynku mieszkaniowego objęte są 8% podatkiem od towarów i usług...
 6. Czy prawidłowe jest przyjęcie, w celu wyliczenia naliczonego podatku od towarów i usług w części niepodlegającej odliczeniu od podatku należnego i w części podatku do odliczenia od podatku należnego, powierzchni użytkowej budynku...
 7. Czy w przypadku adaptacji, w przyszłości, lokali użytkowych na mieszkalne należy skorygować wysokość odliczonego podatku od towarów i usług...
 8. Czy podatek naliczony wynikający z tej korekty należy zaliczyć do wartości początkowej budynku i w jakim okresie...
 9. Czy naliczony podatek od towarów i usług wynikający z robót dotyczących budowy infrastruktury towarzyszącej temu budynkowi będzie można w całości odliczyć od podatku należnego...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 8, natomiast w pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy (po uzupełnieniu), kwota podatku od towarów i usług wynikająca z tej korekty na mocy przepisów art. 16g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powiększy, wskutek adaptacji, wartość początkową budynku, po zakończeniu roku w jakim doszło do adaptacji, ponieważ dopiero wtedy będzie możliwe obliczenie proporcji w zakresie podatku od towarów i usług, na podstawie której skorygowana będzie kwota tego podatku wpływająca na zmianę wartości początkowej budynku dla celu amortyzacji. W konsekwencji amortyzacja od zwiększonej wartości początkowej możliwa będzie dopiero po zakończeniu roku, a nie po zakończeniu robót związanych z adaptacją.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 16f ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość obejmującą likwidację majątku nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 16b.

W myśl art. 16g ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia. Za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

Na podstawie art. 16g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Za wartość początkową środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie uważa się koszt wytworzenia. Kosztem wytworzenia jest suma określonych w ww. przepisach wydatków pomniejszonych o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony.

W związku z dokonywaniem korekt podatku naliczonego, niewłaściwe byłoby dokonanie w kolejnych latach (np. po zakończeniu roku w jakim dokonano adaptacji) zmian wartości początkowej środka trwałego. Dokonywanie w kolejnych latach korekty kwoty podatku naliczonego przy jego wytworzeniu, nie powoduje obowiązku dokonywania korekty wartości początkowej środka trwałego, gdyż takiego wymogu ustawodawca nie zawarł ani w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, ani obowiązek taki nie wynika z przepisów innych ustaw. Tym samym wartość początkowa środka trwałego, będąca podstawą jego amortyzacji, nie będzie ulegała zmianom z powodu korekt podatku naliczonego.

Biorąc powyższe pod uwagę, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenie przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w.............., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację–w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu–do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi–Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach– art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.