IPPP3/4512-97/15-4/JŻ | Interpretacja indywidualna

Miejsce świadczenia i opodatkowania usług konserwacji urządzeń oraz pomiaru w urządzeniach służących do regeneracyjnego utleniania termicznego
IPPP3/4512-97/15-4/JŻinterpretacja indywidualna
 1. miejsce opodatkowania
 2. miejsce świadczenia usług
 3. podatek od towarów i usług
 4. podatnik
 5. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług transportowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 29 stycznia 2015 r. (data wpływu 5 lutego 2015 r.), uzupełnionym w dniu 16 marca 2015 r. (data wpływu 19 marca 2015 r.), na wezwanie tut. Organu z dnia 9 marca 2015 r. (skutecznie doręczone 12 marca 2015 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia i opodatkowania usług konserwacji urządzeń oraz pomiaru w urządzeniach służących do regeneracyjnego utleniania termicznego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia i opodatkowania usług konserwacji urządzeń oraz pomiaru w urządzeniach służących do regeneracyjnego utleniania termicznego. W dniu 19 marca 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku, będące odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 9 marca 2015 r. (skutecznie doręczone 12 marca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

C. GmbH (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) jest spółką handlową prawa niemieckiego (GmbH - odpowiednik sp. z o.o.) mająca siedzibę działalności gospodarczej w Niemczech. Spółka prowadzi działalność w zakresie projektowania, produkcji, montażu, utrzymania i eksploatacji urządzeń zasilających, w szczególności chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji, elektrotechniki, energetyki i elektrotermii. Spółka nie posiada na terytorium Polski siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka jest zarejestrowana w Polsce dla celów podatku VAT.

W ramach wykonywanej przez siebie działalności Spółka wykonała na rzecz polskiego podatnika VAT (z siedzibą w Polsce) usługę konserwacji urządzeń oraz pomiaru w urządzeniach służących do regeneracyjnego utleniania termicznego (dalej: Urządzenie). Usługi zostały wykonane na terytorium Polski. Urządzenie do regeneracyjnego utleniania termicznego wykorzystuje moc cieplną substancji zanieczyszczających zawartych w powietrzu wydmuchiwanym w procesie spalania. Energia termiczna wytwarzana w procesie spalania jest odzyskiwana w regeneratorze ceramicznym i wykorzystywana w drugiej fazie do ogrzewania dostarczanego powietrza uzyskanego w procesie wydmuchu. Urządzenie to nie jest na stałe powiązane z gruntem, jest przymocowane kilkoma śrubami po to, aby mogło stabilnie stać. Urządzenie to jest natomiast połączone z budynkiem za pomocą specjalnej rury przez którą doprowadzane i odprowadzane jest powietrze. Ponadto Urządzenie to może być swobodnie przeniesione w inne miejsce, bez jego zniszczenia i bez utraty jakiejkolwiek funkcjonalności, konieczne jest odkręcenie kilku śrub.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy świadczone przez Spółkę usługi konserwacji i pomiaru w Urządzeniach powinny zostać opodatkowane na zasadach określonych w art. 28b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 nr 177 poz. 1054 z późn. zm.; dalej: ustawa o VAT), tj. w siedzibie usługobiorcy...
 2. Czy świadczone przez Spółkę usługi konserwacji Urządzenia i dokonywania w nich pomiarów na rzecz polskiego nabywcy będącego podatnikiem podatku VAT powinna zostać opodatkowana w Polsce na zasadach procedury odwrotnego obciążenia...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W zakresie pytania nr 1

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia jest terytorium kraju, przez które - w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy o VAT rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest osobą prawną z siedzibą w Niemczech prowadzącą działalność gospodarczą. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ustawy VAT. Wnioskodawca świadczy na rzecz polskiego podatnika VAT z siedzibą w Polsce usługi konserwacji urządzeń oraz dokonywania w nich pomiaru. Usługi wykonywane są na urządzeniach, które stanowią rzeczy ruchome w rozumieniu art. 45 kodeksu cywilnego, nie stanowią one nieruchomości ani też ich części składowych.

Natomiast w rozumieniu prawa o rachunkowości urządzenia te stanowią środki trwałe, rozumiane jako odrębne rzeczy.

Bez wątpienia pozostaje fakt, że Wnioskodawca świadczy na rzecz polskiej Spółki usługi. W przypadku świadczenia usług bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku VAT jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależy, czy dane świadczenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce, czy też nie i która ze stron transakcji - usługodawca czy usługobiorca jest zobligowany do rozliczenia podatku VAT.

Miejsce świadczenia usług - a w konsekwencji miejsce ich opodatkowania - zostało szczegółowo uregulowane w ustawie o VAT. Zgodnie z generalną zasadą miejscem opodatkowania usług świadczonych na rzecz podatnika (a taki stan faktyczny mamy w analizowanym przypadku), jest miejsce, w którym nabywca usługi posiada siedzibę działalności gospodarczej. W przypadku, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba lub stałe miejsce zamieszkania, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności. Powyższa zasada jest uregulowana w art. 28b ustawy o VAT.

W odniesieniu do pewnych kategorii usług - transportu towarów, restauracyjnych, wynajmu środków transportu czy też związanych z nieruchomością, przepisy ustawy o VAT wprowadzają szczególne regulacje dotyczące miejsca świadczenia.

Ustawa o VAT nie przywiduje natomiast wyjątku od zasady ogólnej w przypadku określania miejsca świadczenia usług konserwacji urządzeń czy też dokonywania w nich pomiarów. Nie jest możliwe również powiązanie tego rodzaju usług z usługą związaną z nieruchomością. Urządzenie, na którym wykonywane są usługi stanowi samodzielną rzecz, która nie stanowi nieruchomości ani też jej części składowej. Urządzenie to może zostać posadowione i być używane w dowolnej, a nie w konkretnej nieruchomości. Może ono zostać w każdym czasie rozmontowane i zamontowane w innym miejscu, gdzie po jego uruchomieniu będzie w pełni funkcjonalne. Urządzenie to nie pozostaje w bezpośrednim związku z żadną nieruchomością. W orzeczeniu w sprawie C-l66/05 pomiędzy Rud i Heger GmbH a Finanzamt Graz-Stadt ETS uznał, że jedynie świadczenie usług, które pozostaje w bezpośrednim związku z nieruchomością, mieścić się będzie w zakresie art. 9 ust. 2 lit. a) Szóstej Dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku. W przedstawionym stanie faktycznym brak jest bezpośredniego związku pomiędzy świadczonymi usługami a jakąkolwiek nieruchomością.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, nie posiada na terytorium Polski siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Spółka świadczy usługi na rzecz nabywców z siedzibą w Polsce zarejestrowanych dla celów podatku VAT w Polsce. W zaprezentowanym stanie faktycznym nie znajdzie zastosowania żadna szczególna zasada regulująca miejsce świadczenia usług na zasadach szczególnych. Świadczone przez Spółkę usługi konserwacji Urządzenia i dokonywania w nich pomiarów należy opodatkować na zasadach art. 28b ustawy o VAT.

Powyższy pogląd prezentują również organy podatkowe w wydanych przez siebie interpretacjach np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja z dnia 18 sierpnia 2014 r., sygn. IPPP3/443-273/14-3/LK.

W zakresie pytania nr 2

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Podmiot dokonujący dostawy towarów/świadczenia usług, jest co do zasady zobligowany do ich opodatkowania. Od ogólnej zasady przewidziane zostały wyjątki - mechanizm odwróconego obciążenia, w efekcie czego obowiązek opodatkowania świadczenia usług przeniesiony został na nabywcę towarów usługobiorcę.

Procedura odwrotnego obciążenia mająca zastosowanie w przypadku świadczenia usług została uregulowana w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Zgodnie z powyższym przepisem podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,
 2. usługobiorcą jest
  • w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b - podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4,
  • w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.

W konsekwencji, gdy dana usługa jest świadczona na rzecz polskiego podatnika podatku VAT przez podmiot zagraniczny (nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski) wówczas taka usługa powinna być opodatkowana przez nabywcę (usługobiorcę), niezależnie od tego, czy podmiot zagraniczny jest zarejestrowany jako podatnik podatku VAT w Polsce. Fakt zarejestrowania usługodawcy, jako podatnika VAT w Polsce ma jedynie znaczenie w przypadku świadczenia usług, do których stosuje się art. 28e ustawy o VAT tj. do usług związanych z nieruchomością.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, nie posiada na terytorium Polski siedziby jak również stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka świadczy usługi na rzecz nabywców z siedzibą w Polsce zarejestrowanych dla celów podatku VAT w Polsce. Świadczone przez Spółkę usługi konserwacji Urządzeń i dokonywania w nich pomiarów należy opodatkować podatkiem VAT na zasadach procedury odwrotnego obciążenia. W konsekwencji podmiotem zobligowanym do rozliczenia podatku VAT jest usługobiorca.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z poźn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.