IPPP3/4512-933/15-2/JF | Interpretacja indywidualna

Opodatkowania usług związanych ze Światową Wystawą EXPO 2015 w ramach importu usług
IPPP3/4512-933/15-2/JFinterpretacja indywidualna
 1. import usług
 2. obowiązek podatkowy
 3. podatek od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług transportowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 listopada 2015 r. (data wpływu 12 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług związanych ze Światową Wystawą EXPO 2015 w ramach importu usług – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług związanych ze Światową Wystawą EXPO 2015 w ramach importu usług.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, które zostały określone dla niej w programach rozwoju gospodarki, w szczególności w zakresie wspierania:

 1. przedsiębiorców, w szczególności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą;
 2. eksportu;
 3. rozwoju regionalnego;
 4. działalności innowacyjnej w rozumieniu przepisów o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej;
 5. tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich;
 6. rozwoju potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców.

Zadania realizowane przez Wnioskodawce są finansowane z dotacji otrzymywanych na podstawie umów zawartych z ministerstwem lub ze środków pozyskanych z Komisji Europejskiej bądź środków otrzymanych na podstawie zawartych umów międzynarodowych.

Wnioskodawca na podstawie umów zawartych z Ministerstwem Gospodarki, wykonuje zadania z zakresu organizacji wystawy EXPO 2015 w Republice Włoskiej.

Wystawa EXPO to największe i najbardziej prestiżowe wydarzenie promocyjne na świecie. Ze względu na swój prestiżowy charakter, zasięg geograficzny, długość trwania (od 1 maja 2015 r. do dnia 31 października 2015 r.) oraz popularność imprezy, jest najbardziej skuteczną, pozwalającą na osiągnięcie znacznego efektu promocyjnego - informacyjnego dotyczącego Polski oraz jej gospodarki.

W ramach realizowanych działań Wnioskodawca zawarł umowę z polskim Wykonawcą na wybudowanie, utrzymanie oraz demontaż X. na EXPO 2015. Zgodnie z otrzymaną interpretacją indywidualną z dnia 17 sierpnia 2015 nr IPPP3/4512-368/15-4/JF X. nie stanowi nieruchomości i co się z tym wiąże, miejsce świadczenia usług należy rozpoznać zgodnie z przepisem ogólnym art. 28b ustawy o VAT (miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej).

W związku z realizacją zadań, Wnioskodawca zawarła również umowy z włoskimi Wykonawcami m.in. na zakup:

 • usługi polegającej na weryfikacji zgodności materiałów oraz zgodności z projektem wykonania konstrukcji żelbetonowych i stalowych podczas budowy X.;
 • usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora ds. bezpieczeństwa w X.;
 • usługi pełnienia funkcji „Direttore dei Lavori” w X. polegającej na kierowaniu robotami, wsparciu w procesie kontrolnym, testach akceptacyjnych, kontroli nad zmianami w projekcie wykonawczym, poświadczeniu należytego wykonania roboty budowlanej;
 • usługi rekrutacji pracowników;
 • usługi ochrony obiektu;
 • usługi doradczej.

Za zakup usług od włoskich Wykonawców Wnioskodawca rozpoznaje import usług oraz nalicza podatek należny zgodnie z zasadami ogólnymi ustawy o VAT.

W związku z realizacją Światowej Wystawy EXPO 2015, na podstawie Umowy podpisanej pomiędzy Rządem Republiki Włoskiej a B. (B.), organizacją międzynarodową działającą na podstawie konwencji międzynarodowej, w dniu 7 sierpnia 2014 r. został wydany przez A. doprecyzowujący kwestie podatkowe związane z Wystawą.

Zgodnie z pkt 3.2.1 Okólnika nr 26/E Uczestnicy Oficjalni mogą nabywać i/lub importować towary i usługi za znaczną kwotę, nieobciążone VAT-em, pod warunkiem że towary i/lub usługi zostaną wykorzystane w ramach prowadzonej oficjalnej działalności wystawienniczej.

Artykuł 10, ustęp 5, wyżej wymienionej Umowy przewiduje w tym zakresie, że w odniesieniu do podatku od wartości dodanej (VAT), zakupy towarów i usług, jak również import na znaczną kwotę towarów, związanych z działalnością prowadzoną przez Uczestników Oficjalnych nie podlegają opodatkowaniu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z wydanym przez Rząd Włoski, można uznać, że w odniesieniu do wszystkich importowanych usług, wykorzystywanych w ramach prowadzonej oficjalnej działalności wystawienniczej, które powinny zostać opodatkowane zgodnie z art. 28b ustawy (miejsce siedziby usługobiorcy), na terenie Polski nie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Importowane usługi nie powinny podlegać w Polsce podatkowi od towarów i usług.

Wnioskodawca otrzymała od Komisarza Generalnego powołanego uchwałą Rady Ministrów celem reprezentacji Polski oraz nadzoru nad organizacją ekspozycji narodowej, pełnomocnictwo zgodnie z którym, jest Uczestnikiem Oficjalnym na Wystawie Światowej EXPO 2015. Importowane usługi, są wykorzystane w ramach prowadzonej oficjalnej działalności wystawienniczej.

W związku z tym biorąc pod uwagą zapisy można uznać, iż Wnioskodawca dokonując importu usług wykorzystanych w ramach prowadzonej oficjalnej działalności wystawienniczej, które zostały opodatkowane zgodnie z art. 28b Ustawy o podatku od towarów i usług (miejsce siedziby usługobiorcy), nie był zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia należnego podatku od towarów i usług na terenie Polski.

W związku z powyższym Wnioskodawca powinna dokonać korekty VAT w zakresie podatku należnego, związanego z zakupem usług dotyczących prowadzonej oficjalnej działalności wystawienniczej, od podatników nieposiadających siedziby w Polsce (import usług).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 9 ustawy, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Przy czym na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,
 2. usługobiorcą jest:
  • w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b - podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4,
  • w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4.

Dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług istotnym jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dana usługa podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach obowiązujących w Polsce, czy też będzie podlegała opodatkowaniu w innym kraju na zasadach tam obowiązujących.

Stosownie do art. 28a ustawy na potrzeby stosowania przepisów regulujących miejsce świadczenia przy świadczeniu usług:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Powyższy artykuł wprowadza definicję podatnika mającą zastosowanie tylko w przypadku ustalenia miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji jest nie tylko podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, ale również osoba prawna niebędąca podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy lub też art. 15 ust. 6 ustawy. Wystarczy, że ta osoba jest zarejestrowanym podatnikiem lub też jest zobowiązana do rejestracji do celów podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej. Za podatnika uznaje się również każdy podmiot prowadzący działalność lub transakcje nieuznawane za podlegające opodatkowaniu, który nabywa usługi.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca jest podmiotem realizującym zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące rozwoju gospodarki. Wnioskodawca wykonuje zadania z zakresu organizacji wystawy EXPO 2015 w Republice Włoskiej. W przedstawionych przez Wnioskodawcę okolicznościach należy uznać, że Wnioskodawca realizujący zadania z zakresu administracji rządowej jako podmiot prawa publicznego dla potrzeb ustalenia miejsca świadczenia usług nabywanych na terytorium Włoch, staje się podatnikiem, o którym mowa w art. 28a ustawy. Wobec tego należy ustalić miejsce świadczenia usług według zasad świadczenia usług dla podatnika.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy nabywane przez Wnioskodawcę usługi wykorzystywane w ramach prowadzonej oficjalnej działalności wystawienniczej, które powinny zostać opodatkowane zgodnie z art. 28b stawy (miejsce siedziby usługobiorcy) powinny być opodatkowane na terytorium Polski (import usług).

Wnioskodawca wskazuje, że nabywa od włoskich wykonawców usługi związane z pawilonem wystawienniczym: usługi polegającej na weryfikacji zgodności materiałów oraz zgodności z projektem wykonania konstrukcji żelbetonowych i stalowych podczas budowy X.; usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora ds. bezpieczeństwa w X.; usługi pełnienia funkcji „Direttore dei Lavori” w X. polegającej na kierowaniu robotami, wsparciu w procesie kontrolnym, testach akceptacyjnych, kontroli nad zmianami w projekcie wykonawczym, poświadczeniu należytego wykonania roboty budowlanej; usługi rekrutacji pracowników; usługi ochrony oB.ktu; usługi doradczej. Usługa będzie wykonana na terytorium Włoch. Jednocześnie - jak wynika z opisu sprawy – względem nabywanych przez Wnioskodawcę usług należy stosować zasadę określoną w art. 28b ustawy.

Zatem, skoro usługi nabywane od włoskich wykonawców dotyczące X. na Światowej Wystawie EXPO 2015 są opodatkowane na podstawie art. 28b ustawy, tj. w miejscu, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej usługi te są opodatkowane w Polsce na zasadach określonych w ustawie o podatku od towarów i usług, tj. jako import usług na terytorium Polski.

W związku z powyższym Wnioskodawca nie jest zobowiązany do dokonania korekty VAT w zakresie podatku należnego, związanego z zakupem usług dotyczących prowadzonej oficjalnej działalności wystawienniczej, od podatników nie posiadających siedziby w Polsce (import usług).

Zauważyć należy, że na podstawie art. 4 ustawy ulgi i zwolnienia podatkowe udzielone na podstawie odrębnych ustaw nie mają zastosowania do podatku od towarów i usług. Tym samym akt normatywny, na który powołuje się Wnioskodawca wydany przez A. nie jest aktem wprowadzającym jakiekolwiek zwolnienia od podatku od towarów i usług na terytorium Polski. Poza tym wymieniony Okólnik jest aktem o lokalnym zasięgu obowiązywania i nie znajduje zastosowania na terytorium Polski.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania usług związanych ze Światową Wystawą EXPO 2015 w ramach importu usług należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

import usług
IPPP1/4512-1168/15-2/KC | Interpretacja indywidualna

obowiązek podatkowy
ILPP4/4512-1-368/15-2/PR | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
IPPP1/4512-1276/15-4/JL | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.