IPPP3/4512-848/15-2/JŻ | Interpretacja indywidualna

Określenie miejsca świadczenia i opodatkowania usługi oraz prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
IPPP3/4512-848/15-2/JŻinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. miejsce świadczenia usług
 3. odliczenie podatku od towarów i usług
 4. podatek od towarów i usług
 5. usługi kompleksowe
 6. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług transportowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 6 października 2015 r., (data wpływu 12 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia i opodatkowania usługi oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia i opodatkowania usługi oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest europejskim zgrupowaniem interesów gospodarczych (EZIG) z siedzibą we Francji, zrzeszającym ponad 800 agencji i firm prowadzących tak zwane biblioteki (stocki) z obrazami i zdjęciami i nie posiada w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

W związku z zamiarem zorganizowania w dniach od 3 do 6 czerwca 2015 r. kongresu Wnioskodawca zarejestrował się w Polsce do VAT jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z), i był czynnym podatnikiem VAT w Polsce w okresie poprzedzającym kongres to jest od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.

Dla potrzeb organizacji kongresu Wnioskodawca zawarł umowę z polskim podmiotem, który zobowiązał się dostarczyć Wnioskodawcy kompleksową usługę pod nazwą „pakiet konferencyjny” obejmującą:

 • wynajem pokoju konferencyjnego,
 • zapewnienie przerw kawowych, w czasie których uczestnikom kongresu dostępna byłaby kawa, herbata oraz napoje niezawierające alkoholu,
 • zapewnienie uczestnikom kongresu obiadu wraz z dwoma niealkoholowymi napojami (kawa i herbata i woda lub sok),
 • zapewnienie systemu obsługi dźwięku z dostępem do dwóch bezprzewodowych mikrofonów, ekranu oraz tablicy typu flipchart,
 • zapewnienie wody mineralnej na stolikach, zapewnienie notatników oraz długopisów.

Po wykonaniu usługi spółka O. S.A. wystawiła fakturę zawierającą podatek naliczony wg stawki 23%.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:
 1. Gdzie znajdowało się miejsce świadczenia na rzecz Wnioskodawcy, nieposiadającego w Polsce siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, opisanej kompleksowej usługi organizacji konferencji pod nazwą „pakiet konferencyjny”...
 2. Czy w przypadku, gdy miejscem świadczenia wymienionej w pkt 1 usługi jest, zgodnie z art. 28b, miejsce gdzie Wnioskodawca posiada siedzibę i stałe miejsce działalności, to jest Francja, usługa ta powinna być opodatkowana przez świadczącego usługę stawką podstawową 23%...
 3. Czy w przypadku, gdy podmiot świadczący na rzecz Wnioskodawcy usługę kompleksowej usługi organizacji konferencji opodatkował ją stawką podstawową 23%, pomimo iż Wnioskodawca nie posiada w Polsce siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, Wnioskodawcy jako nabywcy usługi przysługiwać będzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturze wystawionej przez ten podmiot...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad 1.

Zdaniem Wnioskodawcy miejscem świadczenia na rzecz podatnika kompleksowej usługi organizacji konferencji pod nazwą „pakiet konferencyjny”, obejmującej: wynajem pokoju konferencyjnego, zapewnienie tzw. przerw kawowych w czasie których dostępna byłaby kawa, herbata oraz napoje niezawierające alkoholu, zapewnienie obiadu wraz z dwoma niealkoholowymi napojami (kawa i herbata i woda lub sok) zapewnienie systemu obsługi dźwięku z dostępem do dwóch bezprzewodowych mikrofonów, ekranu oraz tablicy typu flipchart, zapewnienie wody mineralnej na stolikach, zapewnienie notatników oraz długopisów, jest zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy o VAT miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności lub zgodnie z art. 28b ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Ad 2.

Zważywszy, iż Wnioskodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej we Francji, a usługa świadczona była na rzecz siedziby podmiotu oraz to, iż miejscem opodatkowania przedmiotowej usługi jest miejsce ustalone w oparciu o art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, tj. miejsce opodatkowania znajdujące się poza Polską, usługa nie podlega opodatkowaniu w Polsce, a zatem usługa ta nie powinna była być opodatkowana przez świadczącego usługę stawką podstawową 23%.

Ad 3.

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku, gdy miejscem świadczenia wymienionej w pytaniu 1 usługi jest, zgodnie z art. 28b, miejsce gdzie nabywca posiada siedzibę lub stałe miejsce działalności, Wnioskodawca nie będzie uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na fakturze wystawionej przez świadczącego usługę organizacji konferencji z uwagi na zapisy art. 88 ust. 3a pkt . 2, który stanowi, iż nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Wnioskodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej we Francji, usługa nie podlegała opodatkowaniu w Polsce, a zatem Wnioskodawca nie będzie uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na fakturze wystawionej przez świadczącego usługę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Towarami zaś, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W przypadku świadczenia usług, bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależy, czy dana usługa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Kwestie dotyczące miejsca świadczenia przy świadczeniu usług uregulowane zostały w rozdziale 3 działu V ustawy. Stosownie do art. 28a ustawy, na potrzeby stosowania ww. rozdziału:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Wskazany powyżej art. 28a ustawy, wprowadza drugą definicję podatnika do ustawy. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalenia miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji jest osoba wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy. Za podatników są uznawane również podmioty wykonujące działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami innych państw członkowskich oraz państw trzecich.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Jak stanowi ust. 2 art. 28b ustawy w przypadku, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Z ogólnej zasady dotyczącej miejsca oświadczenia usług określonej w art. 28b ust. 1 ustawy wynika, że miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik ten posiada siedzibę swojej działalności gospodarczej gdy przepisy art. 28e, 28f ust. 1 i 1a, 28g ust. 1, 28i, 28j ust. 1 i 2 i 28n ustawy nie przewidują innych zasad ustalenia miejsca świadczenia.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca jest europejskim zgrupowaniem interesów gospodarczych (EZIG) z siedzibą we Francji, zrzeszającym ponad 800 agencji i firm prowadzących tak zwane biblioteki (stocki) z obrazami i zdjęciami i nie posiada w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z zamiarem zorganizowania w dniach od 3 do 6 czerwca 2015 r. kongresu Wnioskodawca zarejestrował się w Polsce do VAT jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z), i był czynnym podatnikiem VAT w Polsce w okresie poprzedzającym kongres to jest od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.

Dla potrzeb organizacji kongresu Wnioskodawca zawarł umowę z polskim podmiotem, który zobowiązał się dostarczyć Wnioskodawcy kompleksową usługę pod nazwą „pakiet konferencyjny” obejmującą:

 • wynajem pokoju konferencyjnego,
 • zapewnienie przerw kawowych, w czasie których uczestnikom kongresu dostępna byłaby kawa, herbata oraz napoje niezawierające alkoholu,
 • zapewnienie uczestnikom kongresu obiadu wraz z dwoma niealkoholowymi napojami (kawa i herbata i woda lub sok),
 • zapewnienie systemu obsługi dźwięku z dostępem do dwóch bezprzewodowych mikrofonów, ekranu oraz tablicy typu flipchart,
 • zapewnienie wody mineralnej na stolikach, zapewnienie notatników oraz długopisów.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia gdzie znajdowało się miejsce świadczenia kompleksowej usługi organizacji konferencji pod nazwą „pakiet konferencyjny” na rzecz Wnioskodawcy, nieposiadającego w Polsce siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

W pierwszej kolejności należy zatem rozstrzygnąć, czy w sytuacji opisanej we wniosku mamy faktycznie do czynienia z jednym kompleksowym świadczeniem.

Aby móc wskazać, że dana usługa jest usługą złożoną (kompleksową), winna składać się ona z różnych świadczeń, których realizacja prowadzi jednak do jednego celu. Na usługę złożoną składa się więc kombinacja różnych czynności, prowadzących do realizacji określonego celu - do wykonania świadczenia głównego, na które składają się różne świadczenia pomocnicze. Natomiast usługę należy uznać za pomocniczą, jeśli nie stanowi ona celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania usługi zasadniczej. Pojedyncza usługa traktowana jest zatem jak element usługi kompleksowej wówczas, jeżeli cel świadczenia usługi pomocniczej jest zdeterminowany przez usługę główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać usługi głównej bez usługi pomocniczej.

Co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji, gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę kompleksową, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej.

Trzeba zauważyć, że koncepcję opodatkowania świadczeń kompleksowych wypracował Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wydanych orzeczeniach na podstawie pierwotnie obowiązującej Szóstej Dyrektywy Rady (77/388/EWG) oraz obecnie obowiązującej Dyrektywy 2006/112/WE. W szczególności w wyroku w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd, Trybunał uznał, że jeżeli dwa lub więcej niż dwa świadczenia (czynności) dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta są tak ściśle powiązane, że obiektywnie tworzą w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jednolite świadczenie dla celów podatku od wartości dodanej. Pogląd ten znajduje również potwierdzenie w wyroku w sprawie C-2/95 Sparekassernes Datacenter (SDC), czy też w sprawie C-41/04 Levob Verzekeringen BV i OV Bank NV.

W kontekście powyższych uwag należy stwierdzić, że ze świadczeniem usługi złożonej (kompleksowej) mamy do czynienia wówczas, gdy świadczenie usługodawcy jest rozbudowane i obejmuje dwie lub więcej pojedynczych czynności (świadczeń), będących elementami częściowego zobowiązania strony transakcji. Jednocześnie usługa taka, jeśli może zostać uznana za usługę o charakterze złożonym, podlega takim samym zasadom opodatkowania jak świadczenie podstawowe, główne.

Zatem w przypadku usług o charakterze złożonym, o miejscu opodatkowania decydować będzie to, czy w danych okolicznościach mamy do czynienia z jedną usługą kompleksową, czy też z szeregiem jednostkowych usług. Ocena tej okoliczności winna odbywać się więc w oparciu o to, czy dokonywane czynności (świadczenia) wykazują ze sobą tak ścisłe powiązanie, że w sensie gospodarczym tworzą jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter.

Odnosząc powyższe do przedstawionego opisu stanu faktycznego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie na oferowane na rzecz Wnioskodawcy świadczenie składają się usługi nierozerwalnie ze sobą związane, które są usługami niezbędnymi do realizacji usługi organizacji kongresu. Wnioskodawca dla potrzeb kongrsu nabył kompleksową usługę polegającą m.in. na wynajmie pokoju konferencyjnego, zapewnieniu przerw kawowych, zapewnieniu uczestnikom kongresu obiadu wraz z dwoma niealkoholowymi napojami, zapewnieniu systemu obsługi dźwięku z dostępem do dwóch bezprzewodowych mikrofonów, ekranu oraz tablicy typu flipchart, zapewnieniu wody mineralnej na stolikach, zapewnieniu notatników oraz długopisów. Nie można uznać, że przedmiotowe usługi mają charakter samoistny. Każda z tych czynności stanowi bowiem element usługi złożonej związanej z organizacją kongresu. Należy zauważyć, że czynności te są niezbędne do świadczenia usługi organizacji kongresu oraz są ze sobą tak ściśle związane, że tworzą obiektywnie jedno świadczenie i nie powinny być sztucznie dzielone dla celów podatkowych.

Zatem, w analizowanej sprawie można mówić o jednej kompleksowej usłudze.

W odniesieniu do miejsca świadczenia przedmiotowej uslugi pod nazwą „pakiet konferencykny” na rzecz Wnioskodawcy nieposiadającego w Polsce siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, mając na uwadze powołane powyżej regulacje dotyczące miejsca świadczenia usług należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie ogólna zasada zawarta w art. 28b ust. 1 ustawy. Przedmiotowa usługa była świadczona na rzecz siedziby Wnioskodawcy, który jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy. Jednocześnie, dla nabytej przez Wnioskodawcę usługi przepisy nie przewidują szczególnych zasad ustalania miejsca świadczenia usług.

Zatem, miejsce świadczenia usługi pod nazwą „pakiet konferencyjny” na rzecz Wnioskodawcy nieposiadającego w Polsce siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej należy określać zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, tj. w kraju siedziby usługobiorcy.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe.

W myśl art. 106a pkt 2 lit. a ustawy - przepisy rozdziału 1 „Faktury” stosuje się do dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności, a w przypadku braku na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, z którego dokonywane są te czynności, w przypadku gdy miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika.

Zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy - faktura powinna zawierać:

  (...)
 1. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
  (...)
 2. stawkę podatku;
 3. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 4. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
  (...)
 5. w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy „odwrotne obciążenie”;
  (...).

Z kolei w świetle art. 106e ust. 5 pkt 1 ustawy - faktura może nie zawierać w przypadku, o którym mowa w art. 106a pkt 2 lit. a - danych określonych w ust. 1 pkt 10 i 12-14.

Tym samym, z uwagi na treść ww. przepisów, Wnioskodawca nie powinien być obciążony polskim podatkiem VAT w wysokości 23%. Faktura dokumentująca usługę pod nazwą „pakiet konferencyjny” winna zwierać adnotację „odwrotne obciążenie”.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 jest prawidłowe.

W odniesieniu do uprawnienia Wnioskodawcy do odliczenia podatku naliczonego, należy wskazać, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Ustawodawca stworzył zatem podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, na określonych zasadach pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy – zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze - w części dotyczącej tych czynności.

Biorąc po uwagę okoliczności niniejszej sprawy w kontekście zastosowania przytoczonych przepisów prawa, należy stwierdzić, że miejscem świadczenia przedmiotowej usługi organizacji konferencji na rzecz Wnioskodawcy było terytorium Francji, a zatem usługa nie podlegała opodatkowaniu w Polsce. W konsekwencji, Wnioskodawca na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy nie jest uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez usługodawcę, dokumentującą nabycie usługi pod nazwą „pakiet konferencyjny”.

Jednocześnie, należy podkreślić, że Wnioskodawca w przedstawionym stanowisku wskazał, że nie będzie uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na fakturze wystawionej przez świadczącego usługę z uwagi na zapisy art. 88 ust. 3a pkt . 2 . Jak wskazano powyżej Wnioskodawca nie jest uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy, natomiast w przedmiotowej sprawie art. 88 ust. 3a pkt . 2 ustawy nie ma zastosowania. Powyższe jednak nie wpływa na rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3 należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z poźn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.