IPPP3/4512-81/16-8/JŻ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Nieodpłatne wydanie towarówNieodpłatne świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 1 lutego 2016 r. (data wpływu 3 lutego 2016 r.), uzupełnionym w dniu 10 maja 2016 r. (data wpływu 12 maja 2016 r.), na wezwanie tut. Organu z dnia 22 kwietnia 2016 r. (skutecznie doręczone dnia 4 maja 2016 r.) oraz uzupełnionym w dniu 25 maja 2016 r. (data wpływu 30 maja 2016 r.), na wezwanie tut. Organu z dnia 17 maja 2016 r. (skutecznie doręczone 18 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnych przekazań:

 • pytań nr 1 i 3 – jest nieprawidłowe,
 • pytań nr 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnych przekazań. Wniosek został uzupełniony w dniu 10 maja 2016 r. (data wpływu 12 maja 2016 r.), na wezwanie tut. Organu z dnia 22 kwietnia 2016 r. (skutecznie doręczone dnia 4 maja 2016 r.) oraz uzupełniony w dniu 25 maja 2016 r. (data wpływu 30 maja 2016 r.), na wezwanie tut. Organu z dnia 17 maja 2016 r. (skutecznie doręczone 18 maja 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

M. Sp. z o.o. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) należy do koncernu L. Spółka jest zarejestrowana na VAT w Polsce. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż alkoholi wybranych krajowych i zagranicznych Producentów na rynku polskim.

W ramach zawartych z Producentami umów dystrybucyjnych, Spółka nabywa od nich towary (alkohole). Ponadto, umowy te przewidują, że Spółka zobowiązana jest do wykonywania kompleksowych czynności promocyjno – marketingowych, zmierzających do zwiększenia sprzedaży danych produktów wytwarzanych przez Producentów. Zgodnie z zawartymi umowami dystrybucyjnymi, za wykonywane kompleksowe usługi Spółka otrzymuje wynagrodzenie - marżę handlową - kalkulowane według ustalonego mechanizmu. Na podstawie umów dystrybucyjnych Spółka podejmuje z własnej inicjatywy szereg działań służących promocji i reklamie dystrybuowanych produktów wytwarzanych przez Producentów (akcje marketingowe, promocyjne, reklamowe), w ramach których Spółka dokonuje również wydania towarów na rzecz podmiotów trzecich.

Należy przy tym zauważyć, że model dystrybucji Spółki zakłada 3 rodzaje łańcuchów dystrybucyjnych:

 1. Spółka sprzedaje produkty do Hurtowni, które następnie sprzedają je kolejnym podmiotom gospodarczym - Ostatecznym Sprzedawcom (sklepy, restauracje, puby, kluby). W takim modelu rozliczeń, Spółka nie sprzedaje bezpośrednio żadnych produktów Ostatecznym Sprzedawcom i nie wystawia również na ich rzecz żadnych faktur VAT. Model sprzedaży wygląda zatem następująco: Producent - Spółka - Hurtownia - Ostateczny Sprzedawca - Konsument.
 2. Spółka sprzedaje produkty do sieci handlowych (dużych marketów), które sprzedają je detalicznie. Model sprzedaży wygląda zatem następująco: Producent - Spółka – Market - Konsument.
 3. Spółka sprzedaje produkty do operatorów B2B (pośredników), który dopiero sprzedaje produkty detalicznie. Model sprzedaży wygląda zatem następująco: Producent – Spółka - Pośrednik - Konsument.

Działania Spółki obejmują:

 1. Serwis/wizualizację
  • wydanie materiałów służących do serwisu — materiały (szklanki, tacki, wazy, repliki produktów, torebki, serwetki itp.) wydawane głównie do gastronomii oraz do punktów sprzedaży detalicznej (tj. do Ostatecznych Sprzedawców), czyli do podmiotów, które nie są bezpośrednimi klientami Spółki;
  • wydanie materiałów służących wizualizacji (ekspozytory): standy, materiały z logo, wazy, materiały ścienne;
  • nieodpłatne wyposażenie tzw. VIP roomów (ekskluzywnych, odizolowanych stref w lokalach) - w ramach tych działań, Spółka zapewnia odpowiedni wystrój VIP roomów, materiały serwisowe / wizualizacyjne, alkohol.
 2. Projekty — działania w formie projektów, które dotyczą promocji danej marki w danym okresie czasu:
  • w punktach gastronomicznych oraz w lokalach (tj. u Ostatecznych Sprzedawców) na podstawie zawartych umów — dla konsumentów, np. w celu promocji wódki wprowadzany jest nowy drink. Punkt gastronomiczny, (który nie jest bezpośrednim klientem Spółki) otrzymuje wszelkie materiały niezbędne do przygotowania takiego drinka (szklanki, tacka, obieraczka, kartonik) oraz materiały wizualizacyjne do promocji (kartonik, menu).
  • w punktach gastronomicznych (tj. u Ostatecznych Sprzedawców) — dla pracowników lokali (tj. pracowników zatrudnionych u Ostatecznych Sprzedawców). Ustalane są zasady projektu motywacyjnego i przekazywane wybranej grupie w formie prezentacji lub materiałów drukowanych (ulotka). Pracownik jest nagradzany za największą ilość sprzedanego alkoholu (metoda kasowa bądź korkowa), np. nagradzane są 3 pierwsze miejsca. Nagrodami mogą być butelki alkoholu. Ten rodzaj działania może pojawić się nie tylko w punktach gastronomicznych, ale również w hurtowniach.
 3. Szkolenia — organizowane dla: partnerów biznesowych, pracowników punktów gastronomicznych (barmani) oraz konsumentów (wybrane osoby z życia publicznego, biznesowego). Na szkoleniach jest wykorzystywany alkohol oraz inne niezbędne składniki (soki, owoce itp.) oraz materiały serwisowe (np. szklanki). Przygotowany alkohol jest konsumowany przez uczestników.
 4. Imprezy — Spółka organizuje imprezę, zapewnia lokal, wystrój, dekoracje, wypożycza materiały serwisowe/wizualizacyjne (materiały są zwracane po imprezie). Są to materiały o małej wartości jak i materiały bardziej wartościowe (np. bar). Głównie są to imprezy w punktach gastronomicznych, bądź imprezy zamknięte z zaproszeniami. Spółka jest też współorganizatorem imprez otwartych, podczas których promuje produkty. Taka promocja wiąże się często z nieodpłatnym wydawaniem na rzecz podmiotu organizującego imprezę alkoholu (produktów), który jest przeznaczany na poczęstunek dla gości.
 5. Konkursy z nagrodami — Spółka organizuje różnego rodzaju konkursy z nagrodami oraz programy lojalnościowe dla klientów mające na celu promowanie produktów producentów. Zwycięzcy takich konkursów otrzymują od Spółki różnego rodzaju nagrody (gadżety, alkohol, bony, karty przedpłacone, impreza zorganizowana w konkretnym miejscu przez Spółkę z obsługą).
 6. Programy realizowane z agencjami marketingowymi. Spółka nawiązuje współpracę z agencjami reklamowymi, w ramach których agencja jest zobowiązana na zlecenie Spółki do zorganizowania, przygotowania oraz przeprowadzenia konkursów oraz akcji promocyjnych, występując jako ich Organizator. Natomiast Spółka występuje jako zleceniodawca usługi. Obowiązkiem agencji reklamowej jest także zakup nagród oraz prezentów, ich przechowywanie oraz wydanie czy też ich dostarczenie laureatom konkursów oraz obdarowanym w ramach akcji promocyjnej. Agencja reklamowa dokumentuje koszt netto wyświadczonej usługi oraz podatek VAT z tego tytułu za pomocą faktury VAT. Natomiast koszt brutto towarów zakupionych przez agencję, a następnie przekazanych w konkursach oraz akcjach promocyjnych jest zwracany agencji przez spółkę na podstawie noty księgowej wystawionej przez agencje reklamową.

Wydawane materiały większej wartości (np. standy reklamowe), które nie są zużywane np. podczas przygotowania drinków, pozostają nadal środkiem trwałym Spółki, a przekazywane są one Ostatecznym Sprzedawcom do nieodpłatnego użytkowania.

Opisane świadczenia są realizowane z inicjatywy Spółki jako element jednej kompleksowej usługi dystrybucyjnej wykonywanej przez Spółkę na rzecz Producentów oraz przyczyniają się do promocji wytworzonych przez nich produktów (do czego Spółka jest zobowiązana na mocy zawartych z Producentami umów).

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca doprecyzował stan faktyczny/zdarzenie przyszłe do pytania 1, wskazując:

Na podstawie umów dystrybucyjnych, Spółka podejmuje z własnej inicjatywy szereg działań służących promocji i reklamie dystrybuowanych produktów wytwarzanych przez Producentów (akcje marketingowe, promocyjne, reklamowe), w ramach których Spółka dokonuje również wydania towarów. Towary są zakupywane przez Wnioskodawcę we własnym imieniu.

Należy przy tym zauważyć, że model dystrybucji Spółki zakłada, 3 rodzaje łańcuchów dystrybucyjnych:

 1. Spółka sprzedaje produkty do Hurtowni, które następnie sprzedają je kolejnym podmiotom gospodarczym - Ostatecznym Sprzedawcom (sklepy, restauracje, puby, kluby). W takim modelu rozliczeń, Spółka nie sprzedaje bezpośrednio żadnych produktów Ostatecznym Sprzedawcom i nie wystawia również na ich rzecz żadnych faktur VAT. Model sprzedaży wygląda zatem następująco: Producent - Spółka - Hurtownia - Ostateczny Sprzedawca - Konsument.
 2. Spółka sprzedaje produkty do sieci handlowych (dużych marketów), które sprzedają je detalicznie. Model sprzedaży wygląda zatem następująco: Producent - Spółka – Market - Konsument.
 3. Spółka sprzedaje produkty do operatorów B2B (pośredników), który dopiero sprzedaje produkty detalicznie. Model sprzedaży wygląda zatem następująco: Producent – Spółka - Pośrednik - Konsument.

Jedno z działań reklamowych Spółki obejmuje wydawanie materiałów służących do serwisu produktów dystrybuowanych przez Spółkę. Są to m.in. następujące towary: szklanki, tacki, wazy, repliki produktów, torebki, serwetki, obieraczki, kartoniki wydawane do Ostatecznych Sprzedawców (gastronomii oraz do punktów sprzedaży detalicznej), tj. do podmiotów, które nie są bezpośrednimi klientami Spółki. Materiały służą do serwisu w codziennej sprzedaży produktów przez Ostatecznego Sprzedawcę ale i do serwisu w ramach promocji konkretnego drinka na bazie produktów Producentów (np. w celu promocji wódki wprowadzany jest nowy drink).

Towary (materiały) te są jedną z dwóch kategorii:

 1. towarami małej wartości (jednostkowa cena nabycia towaru, bez podatku, a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł) albo
 2. towarami o wartości przewyższającej 10 zł (towarami nie zakwalifikowanymi jako małej wartości).

Są one własnością Spółki. Przy ich nabyciu przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia. VAT naliczony z tytułu zakupu powyższych towarów jest odliczany przez Spółkę. Ostateczni Sprzedawcy otrzymują materiały jedynie w celu prawidłowego serwowania produktów dystrybuowanych przez Spółkę, nie mają prawa do dalszego zbywania materiałów, są ograniczeni w ich używaniu/odpowiednio zużywaniu, jedynie na cele realizacji sprzedaży dystrybuowanych produktów. Nie nabywają ich własności.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca doprecyzował stan faktyczny/zdarzenie przyszłe do pytania 2, wskazując:

Na podstawie umów dystrybucyjnych, Spółka podejmuje z własnej inicjatywy szereg działań służących promocji i reklamie dystrybuowanych produktów wytwarzanych przez Producentów (akcje marketingowe, promocyjne, reklamowe), w ramach których Spółka dokonuje również wydania towarów. Towary są zakupywane przez Wnioskodawcę we własnym imieniu.

Należy przy tym zauważyć, że model dystrybucji Spółki zakłada, 3 rodzaje łańcuchów dystrybucyjnych:

 1. Spółka sprzedaje produkty do Hurtowni, które następnie sprzedają je kolejnym podmiotom gospodarczym - Ostatecznym Sprzedawcom (sklepy, restauracje, puby, kluby). W takim modelu rozliczeń, Spółka nie sprzedaje bezpośrednio żadnych produktów Ostatecznym Sprzedawcom i nie wystawia również na ich rzecz żadnych faktur VAT. Model sprzedaży wygląda zatem następująco: Producent - Spółka - Hurtownia - Ostateczny Sprzedawca - Konsument.
 2. Spółka sprzedaje produkty do sieci handlowych (dużych marketów), które sprzedają je detalicznie. Model sprzedaży wygląda zatem następująco: Producent - Spółka – Market - Konsument.
 3. Spółka sprzedaje produkty do operatorów B2B (pośredników), który dopiero sprzedaje produkty detalicznie. Model sprzedaży wygląda zatem następująco: Producent – Spółka - Pośrednik - Konsument.

Jedno z działań reklamowych Spółki obejmuje wydanie materiałów służących wizualizacji (ekspozytory): standy, materiały z logo, wazy, materiały ścienne, bar, kartonik, menu. Wydanie to może prowadzić do:

 • bądź ich fizycznego zużycia,
 • bądź nieodpłatnego ich użytkowania przez ostatecznego sprzedawcę.

Materiały (towary) te są:

 1. towarami małej wartości (jednostkowa cena nabycia towaru, bez podatku, a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł), materiały te są zawsze zużywane przez Ostatecznych Sprzedawców (przykładowo materiały ścienne, reklamujące produkty Spółki, są zużywane w momencie ich nałożenia na ścianę);
 2. towarami o wartości przewyższającej 10 zł (towarami nie zakwalifikowanymi jako małej wartości). Wydawane materiały większej wartości są bądź zużywane przez Ostatecznych Sprzedawców bądź - te, które nie są zużywane (np. standy reklamowe), pozostają nadal własnością, środkiem trwałym Spółki, a przekazywane są one Ostatecznym Sprzedawcom do nieodpłatnego użytkowania.

Zatem, materiały do wizualizacji mogą być przekazane jako towary - i wtedy są zawsze zużywane w toku procesu reklamy produktów Spółki, albo przekazywane w nieodpłatne używanie.

VAT naliczony z tytułu zakupu powyższych towarów jest odliczany przez Spółkę.

Materiały służą do wizualizacji w codziennej sprzedaży produktów (dystrybuowanych przez Spółkę) przez Ostatecznego Sprzedawcę ale i do wizualizacji w ramach promocji konkretnego drinka na bazie produktów Producentów (np. w celu promocji wódki wprowadzany jest nowy drink).

Ostateczni Sprzedawcy otrzymują materiały jedynie w celu prawidłowego wizualizowania (eksponowania) produktów dystrybuowanych przez Spółkę, nie mają prawa do dalszego zbywania materiałów, są ograniczeni w ich używaniu/odpowiednio zużywaniu, jedynie na cele realizacji sprzedaży dystrybuowanych produktów. Nie nabywają ich własności.

Opisane świadczenia są realizowane z inicjatywy Spółki jako element jednej kompleksowej usługi dystrybucyjnej wykonywanej przez Spółkę na rzecz Producentów oraz przyczyniają się do promocji wytwarzanych przez nich produktów (do czego Spółka jest zobowiązana na mocy zawartych z Producentami umów).

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca doprecyzował stan faktyczny/zdarzenie przyszłe do pytania 3, wskazując:

Na podstawie umów dystrybucyjnych Spółka podejmuje z własnej inicjatywy szereg działań służących promocji i reklamie dystrybuowanych produktów wytwarzanych przez Producentów (akcje marketingowe, promocyjne, reklamowe), w ramach których Spółka dokonuje również wydania towarów. Towary są zakupywane przez Wnioskodawcę we własnym imieniu.

Należy przy tym zauważyć, że model dystrybucji Spółki zakłada, 3 rodzaje łańcuchów dystrybucyjnych:

 1. Spółka sprzedaje produkty do Hurtowni, które następnie sprzedają je kolejnym podmiotom gospodarczym - Ostatecznym Sprzedawcom (sklepy, restauracje, puby, kluby). W takim modelu Spółka nie sprzedaje bezpośrednio żadnych produktów Ostatecznym Sprzedawcom i nie wystawia również na ich rzecz żadnych faktur VAT. Model sprzedaży wygląda zatem następująco: Producent - Spółka - Hurtownia - Ostateczny Sprzedawca - Konsument.
 2. Spółka sprzedaje produkty do sieci handlowych (dużych marketów), które sprzedają je detalicznie. Model sprzedaży wygląda zatem następująco: Producent - Spółka – Market - Konsument.
 3. Spółka sprzedaje produkty do operatorów B2B (pośredników), który dopiero sprzedaje produkty detalicznie. Model sprzedaży wygląda zatem następująco: Producent – Spółka - Pośrednik - Konsument.

Jedno z działań reklamowych Spółki obejmuje nieodpłatne wyposażenie tzw. VIP roomów (ekskluzywnych, odizolowanych stref w lokalach) - w ramach tych działań, Spółka zapewnia odpowiedni wystrój VIP roomów, materiały serwisowe / wizualizacyjne, alkohol. Materiały służące do wizualizacji (ekspozytory) to: standy, materiały z logo, wazy, materiały ścienne. Materiały służące do serwisu produktów Spółki to: szklanki, tacki, wazy, repliki produktów, torebki, serwetki, obieraczki, kartoniki. Wystrój VIP roomów to np. fotele, poduszki, stoliki, parasole, huśtawki ogrodowe, leżaki. Są one własnością Spółki. Przy ich nabyciu przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia.

W konsekwencji, świadczenia te dzielą się na:

 • wydanie materiałów serwisowych, wizualizacyjnych lub alkoholu prowadzące do ich fizycznego zużycia,
 • wydanie wyposażenia VIP roomów, materiałów serwisowych do ich nieodpłatnego użytkowania przez ostatecznego sprzedawcę. Alkohol jest przekazywany jedynie do zużycia (poczęstowanie gości VIP roomów, nie mogą go oni zabrać ze sobą, jest konsumowany na miejscu.).

Materiały przekazywane do wyposażenia VIP roomów są jedną z dwóch kategorii:

 1. towarami małej wartości (jednostkowa cena nabycia towaru, bez podatku, a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określony w momencie przekazania towaru, nie przekraczają 10 zł), materiały te są zawsze zużywane przez Ostatecznych Sprzedawców (przykładowo materiały ścienne do dekoracji VIP roomu, reklamujące produkty, są zużywane w momencie ich nałożenia na ścianę);
 2. towarami o wartości przewyższającej 10 zł (towarami nie zakwalifikowanymi jako małej wartości). Wydawane materiały większej wartości są zużywane przez Ostatecznych Sprzedawców (np. alkohol jest zużywany w ramach promocji produktów w VIP roomie). Materiały te zaś, które nie są zużywane (np. fotele, poduszki, stoliki, parasole, huśtawki ogrodowe, leżaki), pozostają nadal środkiem trwałym Spółki, a są przekazywane Ostatecznym Sprzedawcom do nieodpłatnego użytkowania.

Zatem, materiały do wizualizacji, serwisu, wyposażenia VIP roomu, alkohol, mogą być przekazane jako towary - i wtedy są zawsze zużywane w toku procesu reklamy produktów dystrybuowanych przez Spółkę, albo przekazywane w nieodpłatne używanie.

VAT naliczony z tytułu zakupu powyższych towarów jest odliczany przez Spółkę. Ostateczni Sprzedawcy otrzymują materiały oraz wyposażenie jedynie w celu prawidłowego serwowania i wizualizowania/eksponowania produktów dystrybuowanych przez Spółkę, nie mają prawa do dalszego zbywania materiałów ani wyposażenia, są ograniczeni w ich używaniu/odpowiednio zużywaniu jedynie na cele realizacji sprzedaży dystrybuowanych produktów. Nie nabywają ich własności.

Opisane świadczenia są realizowane z inicjatywy Spółki jako element jednej kompleksowej usługi dystrybucyjnej wykonywanej przez Spółkę na rzecz Producentów oraz przyczyniają się do promocji wytwarzanych przez nich produktów (do czego Spółka jest zobowiązana na mocy zawartych z Producentami umów).

Wydawane materiały większej wartości (np. standy reklamowe, leżaki, stoliki), które nie są zużywane np. podczas przygotowywania drinków, pozostają nadal środkiem trwałym Spółki, a przekazywane są one Ostatecznym Sprzedawcom do nieodpłatnego użytkowania.

Opisane świadczenia są realizowane z inicjatywy Spółki jako element jednej kompleksowej usługi dystrybucyjnej wykonywanej przez Spółkę na rzecz Producentów oraz przyczyniają się do promocji wytwarzanych przez nich produktów (do czego Spółka jest zobowiązana na mocy zawartych z Producentami umów).

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca doprecyzował stan faktyczny/zdarzenie przyszłe do pytania 4, wskazując:

Na podstawie umów dystrybucyjnych Spółka podejmuje z własnej inicjatywy szereg działań służących promocji i reklamie dystrybuowanych produktów wytwarzanych przez Producentów (akcje marketingowe, promocyjne, reklamowe) w ramach których Spółka dokonuje również wydania towarów. Towary są zakupywane przez Wnioskodawcę we własnym imieniu.

Należy przy tym zauważyć, że model dystrybucji Spółki zakłada, 3 rodzaje łańcuchów dystrybucyjnych:

 1. Spółka sprzedaje produkty do Hurtowni, które następnie sprzedają je kolejnym podmiotom gospodarczym - Ostatecznym Sprzedawcom (sklepy, restauracje, puby, kluby). W takim modelu rozliczeń, Spółka nie sprzedaje bezpośrednio żadnych produktów Ostatecznym Sprzedawcom i nie wystawia również na ich rzecz żadnych faktur VAT. Model sprzedaży wygląda zatem następująco: Producent - Spółka - Hurtownia - Ostateczny Sprzedawca - Konsument.
 2. Spółka sprzedaje produkty do sieci handlowych (dużych marketów), które sprzedają je detalicznie. Model sprzedaży wygląda zatem następująco: Producent - Spółka – Market - Konsument.
 3. Spółka sprzedaje produkty do operatorów B2B (pośredników), który dopiero sprzedaje produkty detalicznie. Model sprzedaży wygląda zatem następująco: Producent – Spółka - Pośrednik - Konsument.

Działania Spółki obejmują promocję marki w punktach gastronomicznych i hurtowniach (tj. u Ostatecznych Sprzedawców) — poprzez konkursy z nagrodami dla pracowników lokali i hurtowni (tj. pracowników zatrudnionych u Ostatecznych Sprzedawców). Ustalane są zasady projektu motywacyjnego i przekazywane wybranej grupie w formie prezentacji lub materiałów drukowanych (ulotka). Pracownik jest nagradzany za największą ilość sprzedanego alkoholu (metoda kasowa bądź korkowa), np. nagradzane są 3 pierwsze miejsca. Nagrodami są towary, np. butelki alkoholu. Są one własnością Spółki. Przy ich nabyciu przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia.

VAT z tytułu zakupu towaru został odliczony. Cena zakupu towaru przekracza 10 zł. Przenoszona jest własność towaru.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca doprecyzował stan faktyczny/zdarzenie przyszłe do pytania 5, wskazując:

Na podstawie umów dystrybucyjnych Spółka podejmuje z własnej inicjatywy szereg działań służących promocji i reklamie dystrybuowanych produktów wytwarzanych przez Producentów (akcje marketingowe, promocyjne, reklamowe).

Należy przy tym zauważyć, że model dystrybucji Spółki zakłada, 3 rodzaje łańcuchów dystrybucyjnych:

 1. Spółka sprzedaje produkty do Hurtowni, które następnie sprzedają je kolejnym podmiotom gospodarczym - Ostatecznym Sprzedawcom (sklepy, restauracje, puby, kluby). W takim modelu rozliczeń Spółka nie sprzedaje bezpośrednio żadnych produktów Ostatecznym Sprzedawcom i nie wystawia również na ich rzecz żadnych faktur VAT. Model sprzedaży wygląda zatem następująco: Producent - Spółka - Hurtownia - Ostateczny Sprzedawca - Konsument.
 2. Spółka sprzedaje produkty do sieci handlowych (dużych marketów), które sprzedają je detalicznie. Model sprzedaży wygląda zatem następująco: Producent - Spółka - Market.
 3. Spółka sprzedaje produkty do operatorów B2B (pośredników), który dopiero sprzedaje produkty detaliczne. Model sprzedaży wygląda zatem następująco: Producent – Spółka - Pośrednik - Konsument.

Działania Spółki obejmują promocję marki w punktach gastronomicznych i hurtowniach (tj. u Ostatecznych Sprzedawców) — konkursy z nagrodami dla pracowników lokali i hurtowni (tj. pracowników zatrudnionych u Ostatecznych Sprzedawców). Ustalane są zasady projektu motywacyjnego i przekazywane wybranej grupie w formie prezentacji lub materiałów drukowanych (ulotka). Pracownik jest nagradzany za większą ilość sprzedanego alkoholu (metoda kasowa bądź korkowa), np. nagradzane są 3 pierwsze miejsca. Nagrodami są usługi np. wycieczka, którą Wnioskodawca organizuje wraz z Ostatecznym Sprzedawcą.

VAT z tytułu wytworzenia usługi (tj. koszty organizacji wycieczki) zostaje odliczony.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca doprecyzował stan faktyczny/zdarzenie przyszłe do pytania 6, wskazując:

Na podstawie umów dystrybucyjnych Spółka podejmuje z własnej inicjatywy szereg działań służących promocji i reklamie dystrybuowanych produktów wytwarzanych przez Producentów (akcje marketingowe, promocyjne, reklamowe).

Należy przy tym zauważyć, że model dystrybucji Spółki zakłada, 3 rodzaje łańcuchów dystrybucyjnych:

 1. Spółka sprzedaje produkty do Hurtowni, które następnie sprzedają je kolejnym podmiotom gospodarczym - Ostatecznym Sprzedawcom (sklepy, restauracje, puby, kluby) W takim modelu rozliczeń Spółka nie sprzedaje bezpośrednio żadnych produktów Ostatecznym Sprzedawcom i nie wystawia również na ich rzecz żadnych faktur VAT. Model sprzedaży wygląda zatem następująco: Producent - Spółka - Hurtownia - Ostateczny Sprzedawca - Konsument.
 2. Spółka sprzedaje produkty do sieci handlowych (dużych marketów), które sprzedają je detalicznie. Model sprzedaży wygląda zatem następująco: Producent - Spółka - Market.
 3. Spółka sprzedaje produkty do operatorów B2B (pośredników), który dopiero sprzedaje produkty detaliczne. Model sprzedaży wygląda zatem następująco: Producent – Spółka - Pośrednik - Konsument.

Jedno z działań reklamowych Spółki obejmuje organizację nieodpłatnych szkoleń. Organizowane są one dla: partnerów biznesowych, pracowników punktów gastronomicznych (barmani) oraz konsumentów (wybrane osoby z życia publicznego, biznesowego). Uczestnikami szkoleń są partnerzy biznesowi, pracownicy punktów gastronomicznych (barmani) oraz konsumenci (wybrane osoby z życia publicznego, biznesowego). Szkolenia te mają na celu zaznajomienie wskazanych osób z technikami serwowania produktów dystrybuowanych przez Spółkę, dostarczyć wiedzy o tych produktach oraz promować markę.

Szkolenia są bezpłatne. Szkolenia są organizowane przez spółkę, wszelkie koszty organizacji ponosi Spółka, VAT jest odliczany. Uczestnicy dobierani są na szkolenie (zapraszani na nie) biorąc pod uwagę ich wkład w rozwój sprzedaży Spółki (mają wpływ na zwiększenie sprzedaży, czy bezpośredni, czy jedynie pośredni np. sposób życia publicznego).

Na szkoleniach jest wykorzystywany alkohol oraz inne niezbędne składniki do przygotowania drinków (soki, owoce) oraz materiały serwisowe (szklanki, tacki). Są one własnością Spółki. Materiały nie są przekazywane nieodpłatnie uczestnikom szkoleń, jedynie służą do ich organizacji. Przy ich nabyciu przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia. Przygotowany alkohol i drinki są konsumowane przez uczestników. VAT od zakupów towarów zużywanych do przeprowadzenia szkoleń jest odliczany. Nie następuje żadne przekazanie towarów.

Opisane świadczenia są realizowane z inicjatywy Spółki jako element jednej kompleksowej usługi dystrybucyjnej wykonywanej przez Spółkę na rzecz Producentów oraz przyczyniają się do promocji wytwarzanych produktów (do czego Spółka jest zobowiązana na mocy zawartych z Producentami umów).

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca doprecyzował stan faktyczny/zdarzenie przyszłe do pytania 7 i 8, wskazując:

Na podstawie umów dystrybucyjnych Spółka podejmuje z własnej inicjatywy szereg działań służących promocji i reklamie dystrybuowanych produktów wytwarzanych przez Producentów (akcje marketingowe, promocyjne, reklamowe).

Należy przy tym zauważyć, że model dystrybucji Spółki zakłada, 3 rodzaje łańcuchów dystrybucyjnych:

 1. Spółka sprzedaje produkty do Hurtowni, które następnie sprzedają je kolejnym podmiotom gospodarczym - Ostatecznym Sprzedawcom (sklepy, restauracje, puby, kluby) W takim modelu rozliczeń Spółka nie sprzedaje bezpośrednio żadnych produktów Ostatecznym Sprzedawcom i nie wystawia również na ich rzecz żadnych faktur VAT. Model sprzedaży wygląda zatem następująco: Producent - Spółka - Hurtownia - Ostateczny Sprzedawca - Konsument.
 2. Spółka sprzedaje produkty do sieci handlowych (dużych marketów), które sprzedają je detalicznie. Model sprzedaży wygląda zatem następująco: Producent - Spółka - Market.
 3. Spółka sprzedaje produkty do operatorów B2B (pośredników), który dopiero sprzedaje produkty detaliczne. Model sprzedaży wygląda zatem następująco: Producent – Spółka v- Pośrednik - Konsument.

Jedno z działań reklamowych Spółki obejmuje organizację i współorganizację imprez promocyjnych. Imprezy są organizowane w punktach gastronomicznych z odpowiednią oprawą muzyczną. Występują następujące rodzaje imprez: Sylwester, Walentynki, Urodziny partnerskiego lokalu, Otwarcie nowego partnerskiego lokalu, wprowadzenie nowego produktu lub limitowanej edycji, Imprezy towarzyszące wydarzeniom sportowym.

Spółka organizuje/współorganizuje imprezę, zapewnia lokal, wystrój, dekorację, wypożycza do lokalu materiały serwisowe/wizualizacyjne (materiały są zwracane po imprezie). Materiały te są własnością Spółki. Przy ich nabyciu przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia. Materiały nie są przekazywane nieodpłatnie uczestnikom imprez, jedynie służą do ich organizacji. Są to imprezy otwarte i zamknięte (na zaproszenie), podczas których Spółka promuje produkty. Podczas imprez serwowany jest alkohol przeznaczony na poczęstunek dla gości. Alkohol jest własnością Spółki. Przy jego nabyciu przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia. Nie następuje przeniesienie prawa do rozporządzania żadną rzeczą jak właściciel.

Opisane świadczenia są realizowane z inicjatywy Spółki jako element jednej kompleksowej usługi dystrybucyjnej wykonywanej przez Spółkę na rzecz Producentów oraz przyczyniają się do promocji wytwarzanych przez nich produktów (do czego Spółka jest zobowiązana na mocy zawartych z Producentami umów).

VAT związany ze wszelkimi kosztami imprez jest odliczany.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca doprecyzował stan faktyczny/zdarzenie przyszłe do pytania 9, wskazując:

Na podstawie umów dystrybucyjnych Spółka podejmuje z własnej inicjatywy szereg działań służących promocji i reklamie dystrybuowanych produktów wytwarzanych przez Producentów (akcje marketingowe, promocyjne, reklamowe), w ramach których Spółka dokonuje również wydania towarów. Towary są zakupywane przez Wnioskodawcę we własnym imieniu.

Należy przy tym zauważyć, że model dystrybucji Spółki zakłada, 3 rodzaje łańcuchów dystrybucyjnych:

 1. Spółka sprzedaje produkty do Hurtowni, które następnie sprzedają je kolejnym podmiotom gospodarczym - Ostatecznym Sprzedawcom (sklepy, restauracje, puby, kluby). W takim modelu rozliczeń, Spółka nie sprzedaje bezpośrednio żadnych produktów Ostatecznym Sprzedawcom i nie wystawia również na ich rzecz żadnych faktur VAT. Model sprzedaży wygląda zatem następująco: Producent - Spółka - Hurtownia - Ostateczny Sprzedawca - Konsument.
 2. Spółka sprzedaje produkty do sieci handlowych (dużych marketów), które sprzedają je detalicznie. Model sprzedaży wygląda zatem następująco: Producent - Spółka – Market - Konsument.
 3. Spółka sprzedaje produkty do operatorów B2B (pośredników), który dopiero sprzedaje produkty detalicznie. Model sprzedaży wygląda zatem następująco: Producent – Spółka - Pośrednik – Konsument.

Jedno z działań reklamowych Spółki obejmuje organizację konkursów z nagrodami i programów lojalnościowych. Mają one na celu promowanie produktów producentów. W wyniku konkursów i programów lojalnościowych uczestnicy - osoby trzecie - otrzymują nagrody. Nagrody to: gadżety reklamowe, alkohol. Nie są to próbki. Osoby trzecie są to osoby spoza łańcucha dystrybucji, tj. inne niż wskazane powyżej podmioty (pośrednik, producent, sieć handlowa, market, hurtownia).

VAT z tytułu nabycia towarów podlega odliczeniu. Pytanie Spółki dotyczy jedynie towarów, których jednostkowa cena nabycia (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, przekraczają 10 zł. Towary są przekazywane na własność.

Ponadto, Wnioskodawca w odpowiedzi na wezwanie z dnia 17 maja 2016 r. wskazał, że na kompleksowe czynności promocyjno-marketingowe składają się wszystkie czynności wymienione w stanie faktycznym wniosku (wydawanie towarów, organizacja imprez, zakup towarów, organizacja konkursów itp.).

Alkohol wydawany (serwowany) w ramach wyposażenia tzw. VIP roomów, organizowanych szkoleń oraz organizowanych imprez stanowi próbkę w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy.

Mechanizm według którego kalkulowane jest wynagrodzenie Spółki za wykonywanie w ramach umów dystrybucyjnych kompleksowych czynności promocyjno-marketingowych jest matematycznym wyliczeniem wysokości wynagrodzenia w oparciu o wiele różnych wskaźników finansowych, głównie osiąganą marżę handlową Wnioskodawcy i wszystkie jego koszty na koniec roku. Jest to jedynie sposób kalkulacji wynagrodzenia. Samo wynagrodzenie zaś zawiera odpłatność za wszystkie czynności (kompleksową usługę) bez ich specyfikacji. W szczególności, nie zawiera ono zwrotu za towary wydawane w ramach usługi.

Spółka nie otrzymuje zwrotu kosztów poniesionych przez Spółkę na zakup towarów (nagród, gadżetów, alkoholu, akcesoriów do serwisu, wyposażenia, materiałów i innych wymienionych w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym) wydawanych w ramach poszczególnych działań wymienionych we wniosku służących promocji i reklamie dystrybuowanych produktów.

Spółka nie otrzymuje zwrotu kosztów poniesionych przez Spółkę na wykonanie usługi stanowiącej działanie służące promocji i reklamie dystrybuowanych produktów takich jak zorganizowanie szkolenia (przeszkolenie osób), zorganizowanie imprezy (uczestnictwo w organizowanych imprezach).

Spółka nie otrzymuje zwrotu kosztów poniesionych przez Spółkę na nagrody w postaci usługi (wycieczkę). Niezależnie również od tego czy Wnioskodawca jest samodzielnym organizatorem czy współorganizatorem. W przypadku współorganizatora, koszty te ponosi Wnioskodawca wspólnie z innym podmiotem (np. Spółka ponosi koszty dojazdu uczestnika a partner koszty noclegu).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania ostatecznie sformułowane w odpowiedzi na wezwanie z dnia 22 kwietnia 2016 r.:

 1. Czy świadczenia polegające na wydaniu materiałów służących do serwisu (szklanki, tacki, wazy, repliki produktów, torebki, serwetki, obieraczki, kartoniki itp.) do Ostatecznych Sprzedawców (gastronomii oraz produktów sprzedaży detalicznej), czyli do podmiotów, które nie są bezpośrednimi klientami Spółki, podlegają opodatkowaniu VAT...
 2. Czy świadczenia polegające na wydawaniu materiałów służących wizualizacji (ekspozytory): standów, materiałów z logo, waz, baru, materiałów ściennych do Ostatecznych Sprzedawców (gastronomii oraz do punktów sprzedaży detalicznej), czyli do podmiotów, które nie są bezpośrednimi klientami Spółki, podlegają opodatkowaniu VAT...
 3. Czy wskazane w stanie faktycznym świadczenia polegające na nieodpłatnym wyposażeniu tzw. VIP roomów (ekskluzywnych, odizolowanych stref w lokalach gastronomicznych) znajdujących się u podmiotów, które nie są bezpośrednimi klientami Spółki, podlegają opodatkowaniu VAT...
 4. Czy wydawanie nieodpłatnie pracownikom Ostatecznych Sprzedawców (gastronomii, hurtowni) nagród towarowych typu: butelki alkoholu nie będących próbką ani towarem niskiej wartości podlega opodatkowaniu VAT...
 5. Czy wydawanie nieodpłatnie pracownikom Ostatecznych Sprzedawców (gastronomii, hurtowni) nagród usługowych podlega opodatkowaniu VAT...
 6. Czy opisane w stanie faktycznym świadczenia w postaci nieodpłatnego przeszkolenia wymienionych w stanie faktycznym osób, podczas których zużywane składniki do drinków oraz używane materiały serwisowe Wnioskodawcy, podlegają opodatkowaniu VAT...
 7. Czy świadczenia na rzecz uczestników imprez opisane w stanie faktycznym tj. nieodpłatne uczestnictwo w organizowanych przez Spółkę imprezach, podlegają opodatkowaniu...
 8. Czy świadczenia na rzecz uczestników imprez opisane w stanie faktycznym tj. nieodpłatne zużycie - konsumpcja napoi w tym alkoholu podlega opodatkowaniu...
 9. Czy przekazanie nagród (niebędących próbką ani towarem niskiej wartości) bezpośrednio przez Wnioskodawcę osobom trzecim podlega opodatkowaniu...

Stanowisko Wnioskodawcy ostatecznie sformułowane w odpowiedzi na wezwanie z dnia 22 kwietnia 2016 r.:

W myśl art. 5 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Natomiast art. 7 ust. 2 ustawy o VAT wskazuje, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Warto nadmienić, iż przepisu ujętego w art. 7 ust 2 ustawy o VAT nie stosuje się do przekazywanych towarów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

A przez próbkę, o której mówi art. 7 ust. 7, rozumie się identyfikowalny jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

 1. ma na celu promocję tego towaru oraz
 2. nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

W konsekwencji, tam gdzie Spółka przekazuje towary nieodpłatnie (wskazane powyżej pytanie 4 i 9) a VAT naliczony został przez Spółkę odliczony przy zakupie, przekazanie to podlegać będzie opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 8. ust 2 za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Należy zatem zauważyć, że z literalnego brzmienia przepisu wynika, iż w odniesieniu do nieodpłatnego świadczenia usług, w sytuacji gdy podatnik jest w stanie wykazać związek usługi nieodpłatnej z działalnością gospodarczą - nie wystąpi konieczność opodatkowania VAT.

We wszystkich wskazanych w stanie faktycznym przypadkach, gdy Spółka nieodpłatnie świadczy usługę (szkolenie, zorganizowanie imprezy, nagroda w postaci usługi, zużycie materiałów) świadczenie to jest w sposób oczywisty związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą (sprzedażą towarów). Celem zużycia towarów jest zawsze cel gospodarczy-promowanie produktów dystrybuowanych przez Wnioskodawcę.

Analogiczna sytuacja występuje w przypadku organizowanych przez Spółkę imprez, które mają na celu podniesienie wielkości sprzedaży towarów oraz ich rozreklamowanie.

Zatem wobec art. 8 ust. 2 powyższe świadczenia nie będą musiały zostać opodatkowane podatkiem VAT z uwagi na nierozerwalny związek z działalnością gospodarczą Spółki.

W przypadku wydawania punktom sprzedaży materiałów służących wizualizacji. Spółka udostępnia te elementy zawsze w celu wykonywania umowy dystrybucyjnej oraz umów zawartych z hurtowniami. Zamiarem Spółki jest osiągnięcie jak najwyższej sprzedaży dystrybuowanych przez nią wyrobów czyli głównym celem jest maksymalizacja zysków prowadzonej przez Spółkę działalności. Wydane materiały większej wartości (np. standy reklamowe, wyposażenie VIP roomu), które nie są zużywane np. podczas przygotowywania drinków, pozostają nadal środkiem trwałym Spółki, a przekazywane są one do nieodpłatnego użytkowania. Świadczenie te ma na celu wspieranie prowadzonej działalności, zatem będzie ona korzystała z wyłączenia z opodatkowania.

Współpraca Wnioskodawcy z Producentami i Ostatecznymi Sprzedawcami opiera się na zasadach kooperacji i ma nierozerwalny związek z przedmiotem umowy. Takie przekazanie towarów do używania nie powinno być uznane za opodatkowaną dostawę towarów czy świadczenie usług, jest bowiem nierozerwalnie związane z przedmiotem umowy a Wnioskodawca zabezpiecza poprzez takie przekazanie prawidłowe wykonanie zobowiązania (np. optymalną, ciekawą dla konsumenta, wizualizację produktu w lokalu, estetyczne podanie drinka z produktu Wnioskodawcy) przez drugą ze stron umowy.

Wydawanie materiałów dla lokali oraz wyposażania VIP roomów są nieodłącznym elementem prawidłowego i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę. Przekazanie wymienionych w stanie faktycznym towarów jest niezbędnym elementem spełnienia zobowiązań z zawartych przez strony umów (wskazanych w stanie faktycznym) są istotną częścią ich prawidłowego wykonywania.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie m.in.:

W wyroku NSA z dnia 23 kwietnia 2008 r. I FSK 1788/07, sąd orzekł, iż „przy ustalaniu, stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przedmiotu opodatkowania świadczenia usług o złożonym charakterze jakie stanowią umowy kooperacyjne należy uwzględniać podstawowy cel wynikający z takich porozumień gospodarczych, a nie dokonywać wyodrębniania poszczególnych czynności służących realizacji tego celu dla potrzeb podatkowych w sposób oderwany od ich sensu gospodarczego. W związku z tym nie można traktować nieodpłatnego, czasowego udostępniania maszyn i urządzeń kontrahentom, służących im jedynie do wykonania działalności zleconej przez Spółkę, jako niezależnego świadczenia usługi, podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tego rodzaju czynności o charakterze technicznym, pomocniczym nie mają samodzielnej racji bytu bez realizacji usługi produkcji czy montażu, do których wykonania są niezbędne.

Bardzo dokładnie opisał analizowaną tematykę WSA w Poznaniu w wyroku z 10 maja 2013 r. (I SA/Po 148/13): „Sąd orzekający w niniejszym składzie podziela w pełni stanowisko utrwalone w orzecznictwie sądów administracyjnych, zgodnie z którym przy ustalaniu na gruncie art. 8 ust. 1 u.p.t.u. jako przedmiotu opodatkowania - świadczenia usług o złożonym charakterze, jakie stanowią umowy o współpracy (kooperacyjne), należy uwzględniać podstawowy cel wynikający z takich porozumień gospodarczych, a nie dokonywać wyodrębniania na potrzeby podatkowe w sposób oderwany od ich sensu gospodarczego poszczególnych czynności służących realizacji tego celu (por. np. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 kwietnia 2008 r., o sygn. akt I FSK 1788/07, z dnia 9 października 2008 r. o sygn. akt I FSK 291/08, z dnia 29 lutego 2012 o sygn. akt I FSK 562/11 - dostępne na stronach internetowych http://orzeczenia.nsa.gov.pl). (...) Jak wynika ze złożonego w rozpatrywanej sprawie wniosku - skarżąca przygotowuje koncert gwiazdy we współpracy z inną Spółką, jako współorganizatorem, na podstawie umowy o współpracy. Wnioskodawca podał, że opisana forma współpracy, w ramach której sygnatariusze umowy umawiają się, że prowadzić będą działania razem oznacza, że organizacja koncertu przybiera formę umowy o wspólne przedsięwzięcie, kooperację, czy formę swoistego konsorcjum, w którym wszyscy uczestnicy zgadzają się na współdziałanie w celu realizacji zgodnych i spójnych celów, przy uznaniu wiodącej roli jednego z nich. Co istotne, nie można powiedzieć, że w ramach uzgodnionych działań którykolwiek z uczestników porozumienia realizuje usługi na rzecz innych uczestników - działania te podejmowane są wspólnie, w imieniu wszystkich sygnatariuszy, jednakże, z uwagi na przyjęte na mocy porozumienia ustalenia, ich wykonanie, czy też zlecanie podmiotom zewnętrznym, powierzono jednemu z uczestników. Strony dały jednoznaczny wyraz swej woli podkreślając zamiar kooperacji i wspólnej realizacji celu gospodarczego, jakim ma być organizacja koncertu. Brak jest zatem świadczenia, które miałoby stanowić podstawę do uznania, że zainteresowany realizuje na rzecz współorganizatora koncertu usługę. (...) W rozpoznawanej sprawie mamy do czynienia z czynnością, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.”

Warto też wskazać na wyrok w sprawie Calsberg - w wyroku z dnia z dnia 30 stycznia 2006 r. WSA w Warszawie (sygn. III SA/Wa 2897/05) uznał, iż skoro Spółka uwzględniała w kalkulacji kosztowej skutki zakupu parasoli i ogródków i odpowiednio ustalała wartość sprzedaży swoich produktów, „to opodatkowanie przekazania restauratorom wymienionych środków trwałych na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT mogłoby de facto powodować efekt podwójnego opodatkowania tej samej czynności, tj. sprzedaży piwa. (...). Zdaniem Sądu, w rozpoznawanej sprawie Spółka ustaliła wartość marży ze sprzedaży piwa z uwzględnieniem kosztów nabycia parasoli i ogródków. Przekazania ich restauratorom nie należy zatem traktować jako odrębnej czynności podlegającej opodatkowaniu, gdyż jest to element dystrybucji jej produktów.

Stanowisko to potwierdzają również indywidualne interpretacje podatkowe m.in. w:

 1. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, z dnia 27 lutego 2014 r., ITPP1/443-1246/13/MN, organ zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy w bardzo podobnej sprawie będącej przedmiotem niniejszego zapytania. Spółka wyjaśniła, iż nabywa regały wykonane z drewna lub metalu w celu eksponowania i przechowywania na nich produktów sprzedawanych przez Spółkę, tj. na cele prowadzonej działalności. W celu wyeksponowania produktów będących w ofercie Spółki i tym samym wsparcia sprzedaży Spółka udostępnia powyższe regały do nieodpłatnego używania przez punkty sprzedaży - hurtownie oraz sklepy detaliczne. Regały, o których mowa skutecznie przyciągają uwagę konsumentów, skutkiem czego mą być realny wzrost sprzedaży. Spółka nie przenosi własności regałów na placówki handlowe, pozostaje ich właścicielem, tj. placówka handlowa nie ma w żadnym momencie możliwości rozporządzania tymi regałami jak właściciel. Zdaniem Wnioskodawcy, udostępnianie kontrahentom regałów w celu prezentacji towarów handlowych w punktach sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca uważa, że czynność ta nie spełnia definicji odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług, ponieważ nie następuje ani przeniesienie prawa do rozporządzania jak właściciel, ani świadczenie usługi. Organ potwierdził, iż „ze względu na fakt, iż świadczenie polegające na udostępnianiu regałów sklepom do ekspozycji produktów wyłącznie dystrybuowanych przez Spółkę i którego celem jest wsparcie sprzedaży, następuje do celów prowadzonej działalności gospodarczej, nie będzie również stanowiło świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, a zatem nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT”.
 2. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 4 września 2014 r. (nr IPTPP4/443-414/13-2/OS) „(...) Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywało się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełnione. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności jakie w danej sprawie występują”. „(...) Zużycie artykułów spożywczych lub przekazanie usługi cateringowej gastronomicznej na potrzeby pracowników i kontrahentów podczas różnego rodzaju spotkań, narad wewnętrznych, szkoleń i konferencji wewnętrznych, prac komisji wyborczych, spotkań biznesowych i przyjmowania kontrahentów, posiedzeń zarządu i rady nadzorczej, w sposób pośredni związane są z działalnością gospodarczą Spółki. Z uwagi na powyższe w świetle art. 7 ust. 2 pkt 1 oraz art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług czynności te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”.
 3. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 29 maja 2013 r., ITPP1/443-194/13/TS. Dla ustalenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywało się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności, jakie w danej sprawie występują”.
 4. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, z dnia 3 marca 2015 r. ILPP2/443-1306/14-2/ENwskazać należy, że opodatkowaniu podlegają te nieodpłatne usługi, które nie mają związku z prowadzoną działalnością, a więc nie mają wpływu na przyszłe obroty przedsiębiorstwa, jego zyski, wizerunek, odbiór przez kontrahentów. Przez świadczenie usług niezwiązanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy rozumieć takie świadczenie usług, które odbywa się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności. Natomiast przez usługi związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, należy rozumieć te usługi, które są wykonywane nieodpłatnie w związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej podmiotu, potrzebami związanymi z funkcjonowaniem prowadzonego przedsiębiorstwa. W tym więc aspekcie winny być rozpatrywane działania podejmowane przez podmiot.
 5. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 września 2014 r., IPPP1/443-775/14-3/EK: „O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży - towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy, bezpośrednio więc wiąże się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa, mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym osiąganymi przez podatnika przychodami. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. Nabycie przez Wnioskodawcę biletów dla pracowników i ich dzieci ma związek z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą i ma wpływ na wizerunek firmy.

Doprecyzowanie stanowiska Wnioskodawcy w uzupełnieniu do wniosku:

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania 1

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenia polegające na wydaniu materiałów służących do serwisu (szklanki, tacki, wazy, repliki produktów, torebki, serwetki, obieraczki, kartoniki itp.) do Ostatecznych Sprzedawców (gastronomii oraz do punktów sprzedaży detalicznej), czyli do podmiotów, które nie są bezpośrednimi klientami Spółki nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, ani w przypadku towarów niskiej wartości ani w przypadku towarów nie mogących być jako takie zakwalifikowane, ich przekazanie nie podlega opodatkowaniu, z następujących przyczyn.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Ad A) Przepisu ujętego w art. 7 ust 2 ustawy o VAT nie stosuje się do przekazywanych o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. Przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary, których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Zatem, przekazanie prezentów małej wartości nie podlega opodatkowaniu na bazie tego przepisu.

Ad B) Również przekazanie wskazanych w powyższym stanie faktycznym towarów powyżej 10 zł ceny nabycia / kosztu wytworzenia, nie podlega opodatkowaniu, z następujących przyczyn.

Po pierwsze, wskazane w stanie faktycznym towary służą do serwowania produktów dystrybuowanych przez Spółkę, a zatem zostają zużyte w celu oczywiście wiążącym się z działalnością gospodarczą Spółki. Nie są zużywane na potrzeby osobiste np. pracowników podatnika. Celem zużycia towarów jest zawsze cel gospodarczy - serwowanie klientom produktów dystrybuowanych przez Wnioskodawcę.

Po drugie, współpraca Wnioskodawcy z Producentami i Ostatecznymi Sprzedawcami opiera się na zasadach kooperacji i ma nierozerwalny związek z przedmiotem umowy. Takie przekazanie towarów do używania nie powinno być uznane za opodatkowaną dostawę towarów bowiem nierozerwalnie związane jest z przedmiotem umowy a Wnioskodawca zabezpiecza poprzez takie przekazanie prawidłowe wykonanie zobowiązania (np. estetyczne podanie drinka z produktu dystrybuowanego przez wnioskodawcę) przez drugą ze stron umowy. Wydawanie materiałów do Ostatecznych Sprzedawców jest nieodłącznym elementem prawidłowego i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę. Przekazanie wymienionych w stanie faktycznym towarów jest niezbędnym elementem spełnienia zobowiązań z zawartych przez strony umów (wskazanych w stanie faktycznym) są istotną częścią ich prawidłowego wykonywania. Wnioskodawca podał we wniosku liczne orzecznictwo (np. w sprawie C.) jak również stanowiska organów podatkowych, potwierdzające takie rozumienie.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma do czynienia z przeniesieniem prawa do rozporządzania materiałami jako właściciel. Ekonomiczne władztwo nad rzeczą nie jest przekazywane. Materiały są używane lub zużywane tylko w jednym celu – serwowania produktów dystrybuowanych przez Wnioskodawcę.

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania 2

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenia polegające na wydawaniu materiałów służących wizualizacji (ekspozytory): standów, materiałów z logo, baru, waz, materiałów ściennych do Ostatecznych Sprzedawców (gastronomii oraz do punktów sprzedaży detalicznej), czyli do podmiotów, które nie są bezpośrednimi klientami Spółki nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, ani w przypadku towary małej wartości ani w przypadku towarów nie mogących być jako takie zakwalifikowane, ich przekazie nie podlega opodatkowaniu niezależnie od tego czy są one zużywane czy użytkowanie nieodpłatne, z następujących przyczyn.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Ad A) Przepisu ujętego w art. 7 ust 2 ustawy o VAT nie stosuje się do przekazywanych o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. Przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary, których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Zatem, przekazanie materiałów służących do wizualizacji o małej wartości nie podlega opodatkowaniu na bazie tego przepisu.

Ad B) Również przekazanie wskazanych w poniższym stanie faktycznym towarów - materiałów służących wizualizacji, powyżej 1 zł ceny nabycia/kosztu wytworzenia, nie podlega opodatkowaniu (czy jako potencjalna dostawa towarów - gdy następuje zużycie, czy jako świadczenie usług - gdy materiały są użytkowane nieodpłatnie), z następujących przyczyn.

Po pierwsze, z literalnego brzmienia przepisu wynika, iż w odniesieniu do nieodpłatnego świadczenia usług (czyli w tych przypadkach gdy materiały służące wizualizacji nie są zużywane lecz używane nieodpłatnie), w sytuacji gdy podatnik jest w stanie wykazać związek usługi nieodpłatnej z działalnością gospodarczą – nie wystąpi konieczność opodatkowania VAT. Zgodnie z art. 8 ust. 2 za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Wnioskodawca nieodpłatnie oddaje do używania towary, świadczenie to jest w sposób oczywisty związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą (sprzedażą towarów). Celem zużycia towarów jest zawsze cel gospodarczy - promowanie produktów dystrybuowanych przez Wnioskodawcę.

Po drugie, wskazane w stanie faktycznym towary służą do wizualizacji produktów Spółki a zatem, zostają zużyte w celu oczywiście wiążącym się z działalnością gospodarczą Spółki. Nie są zużywane na potrzeby osobiste np. pracowników podatnika. Celem zużycia towarów jest zawsze cel gospodarczy - prawidłowe i atrakcyjne dla klientów zaprezentowanie produktów Spółki w lokalach gastronomicznych czy sklepach.

Po trzecie, współpraca Wnioskodawcy z Producentami i Ostatecznymi Sprzedawcami opiera się na zasadach kooperacji i ma nierozerwalny związek z przedmiotem umowy. Takie przekazanie towarów do używania nie powinno być uznane za opodatkowaną dostawę towarów bowiem nierozerwalnie jest związane z przedmiotem umowy, a Wnioskodawca zabezpiecza poprzez takie przekazanie prawidłowe wykonanie zobowiązania (np. prawidłowa ekspozycja) przez drugą ze stron umowy. W przypadku wydawania punktom sprzedaży materiałów służących wizualizacji, Spółka udostępnia te elementy zawsze w celu wykonywania umowy dystrybucyjnej oraz umów zawartych z hurtowniami. Zamiarem Spółki jest osiągnięcie jak najwyższej sprzedaży dystrybuowanych przez nią wyrobów czyli głównym celem jest maksymalizacja zysków prowadzonej przez Spółkę działalności. Wydane materiały większej wartości (np. standy reklamowe), które nie są zużywane pozostają nadal środkiem trwałym Spółki, a przekazywane są one do nieodpłatnego użytkowania. Świadczenie te ma na celu wspieranie prowadzonej działalności, zatem będzie ono korzystało z wyłączenia z opodatkowania.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie następuje tu przeniesienie prawa do dysponowania towarami jak właściciel. Ekonomiczne władztwo nad rzeczą nie jest przekazywane. Materiały są używane lub zużywane tylko w jednym celu - eksponowania produktów dystrybuowanych przez Wnioskodawcę.

Wnioskodawca podał we wniosku liczne orzecznictwo, (np. w sprawie Carlsberg) jak również stanowiska organów podatkowych, potwierdzające takie rozumienie.

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania 3

Zdaniem Wnioskodawcy, wskazane w stanie faktycznym, świadczenia polegające na nieodpłatnym wyposażeniu tzw. VIP roomów (ekskluzywnych, odizolowanych stref w lokalach gastronomicznych) znajdujących się u podmiotów, które nie są bezpośrednimi klientami Spółki nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Uzasadnienie wskazane do pytania 2 i 1 znajduje tu analogiczne zastosowanie, tj:

 • świadczenia polegające na przekazaniu towarów małej wartości nie podlegają opodatkowaniu,
 • świadczenia polegające na przekazaniu towarów o wyższej wartości, nie podlegają opodatkowana z uwagi na ich zużycie,
 • świadczenia polegające na przekazaniu towarów, które nie zostają zużyte, do używania nieodpłatnie w VIP roomie, nie podlegają opodatkowaniu.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Dodatkowo, w odniesieniu do alkoholu przekazywanego dla poczęstowania korzystających z VIP roomów, Wnioskodawca podkreśla, iż nawet jeżeli organ nie podziela powyższych argumentów, przekazanie alkoholu nie podlega opodatkowaniu również z uwagi na fakt, iż można go zaklasyfikować jako próbkę. Przepisu ujętego w art. 7 ust 2 ustawy o VAT nie stosuje się do przekazywanych o małej wartość i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

A przez próbkę, o której mówi art. 7 ust. 7, rozumie się identyfikowalny jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

 1. ma na celu promocję tego towaru oraz
 2. nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Alkohol jest bowiem przeznaczony na poczęstowanie korzystających z VIP roomów. Nie mogą go oni zabrać ze sobą, jest konsumowany na miejscu.

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania 4

Zdaniem Wnioskodawcy, wydawanie nieodpłatnie pracownikom Ostatecznych Sprzedawców (gastronomii, hurtowni) nagród towarowych typu: butelki alkoholu nie będących próbką ani towarem niskiej wartości podlega opodatkowaniu VAT.

W myśl art. 5 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Natomiast art. 7 ust. 2 ustawy o VAT wskazuje, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

W konsekwencji, nagrody i prezenty w postaci alkoholu dla pracowników Ostatecznych Sprzedawców podlegają opodatkowaniu.

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania 5

Zdaniem Wnioskodawcy, wydawanie nieodpłatnie pracownikom Ostatecznych Sprzedawców (gastronomii, hurtowni) nagród usługowych nie podlega opodatkowaniu VAT.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Należy zatem zauważyć, że z literalnego brzmienia przepisu wynika, iż w odniesieniu do nieodpłatnego świadczenia usług, w sytuacji gdy podatnik jest w stanie wykazać związek usługi nieodpłatnej z działalnością gospodarczą - nie wystąpi konieczność opodatkowania.

Spółka nieodpłatnie dostarcza usługę (nagroda w postaci usługi) świadczenie to jest w sposób oczywisty związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą (sprzedażą towarów). Celem jest zawsze cel gospodarczy - promowanie produktów dystrybuowanych przez Wnioskodawcę, zwiększenie sprzedaży produktów.

Zatem wobec art. 8 ust. 2 powyższe świadczenia nie będą musiały zostać opodatkowane podatkiem VAT z uwagi na nierozerwalny związek z działalnością gospodarczą Spółki.

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania 6

Zdaniem Wnioskodawcy, opisane w stanie faktycznym świadczenia w postaci nieodpłatnego przeszkolenia wymienionych w stanie faktycznym osób, podczas których zużywane są składniki do drinków oraz używane materiały serwisowe Wnioskodawcy, nie podlegają opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 8 ust 2 za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Należy zatem zauważyć, że z literalnego brzmienia przepisu wynika, iż w odniesieniu do nieodpłatnego świadczenia usług, w sytuacji gdy podatnik jest w stanie wykazać związek usługi nieodpłatnej z działalnością gospodarczą - nie wystąpi konieczność opodatkowania.

Spółka nieodpłatnie świadczy usługę (przeszkolenie) świadczenie to jest w sposób oczywisty związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą (sprzedażą towarów). Celem jest zawsze cel gospodarczy - promowanie produktów dystrybuowanych przez Wnioskodawcę, zwiększenie sprzedaży produktów.

Zatem wobec art. 8 ust. 2 powyższe świadczenia nie będą musiały zostać opodatkowane podatkiem VAT z uwagi na nierozerwalny związek z działalnością gospodarczą Spółki.

Zdaniem Spółki na odpowiedź nie wpływa fakt, iż podczas szkoleń konsumowany jest alkohol (a więc produkt dystrybuowany przez Spółkę) w postaci drinków ani fakt, iż używane są materiały wizualizacyjne Spółki (takie jak szklanki czy tacki). Wnioskodawca podkreśla, iż świadczenie w postaci zużycia alkoholu podczas szkolenia nie podlega opodatkowaniu również z uwagi na fakt, iż wykonywany podczas szkolenia drink można zaklasyfikować jako próbkę. Przepisu ujętego w art. 7 ust 2 ustawy o VAT, nie stosuje się do przekazywanych o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. A przez próbkę, o której mówi art. 7 ust. 7, rozumie się identyfikowalny jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

 1. ma na celu promocję tego towaru oraz;
 2. nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Alkohol jest bowiem przeznaczony na przeszkolenie uczestników szkoleń. Nie mogą oni zabrać go ze sobą, jest zużywany na miejscu.

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania 7 i 8

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenia na rzecz uczestników imprez opisane w stanie faktycznym tj. nieodpłatne uczestnictwo w organizowanych przez spółkę imprezach nie podlegają opodatkowaniu.

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenia na rzecz uczestników imprez opisane w stanie faktycznym tj. nieodpłatne zużycie - konsumpcja napoi w tym alkoholu nie podlega opodatkowaniu.

Art. 7 ust. 2 ustawy o VAT wskazuje, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego towarów lub ich części składowych.

Zgodnie z art. 8 ust 2 za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Należy zatem zauważyć, że z literalnego brzmienia przepisu wynika, iż w odniesieniu do nieodpłatnego świadczenia usług, w sytuacji gdy podatnik jest w stanie wykazać związek usługi nieodpłatnej z działalnością gospodarczą – nie wystąpi konieczność opodatkowania VAT.

Zatem, gdy Spółka nieodpłatnie świadczy usługę (świadczenie polegające na uczestnictwie nieodpłatnym w imprezie i konsumpcji napoi) świadczenie to jest w sposób oczywisty związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą (sprzedaż towarów). Celem zużycia towarów (alkoholu i innych napoi) jest zawsze cel gospodarczy – promowanie produktów dystrybuowanych przez Wnioskodawcę. Taka sytuacja występuje w przypadku organizowanych przez Spółkę imprez, które maja na celu podniesienie wielkości sprzedaży towarów oraz ich rozreklamowanie. Nie można twierdzić, iż zużycie towarów (w postaci napoi) następuje na cele osobiste pracowników.

Zdaniem Spółki, na odpowiedź nie wpływa fakt, iż podczas imprez konsumowanych jest alkohol, a więc produkt dystrybuowany przez Spółkę) w postaci drinków ani fakt, iż używane są materiały wizualizacyjne czy serwisowe Spółki.

Wnioskodawca podkreśla, iż - nawet jeżeli organ nie podziela powyższych argumentów świadczenie w postaci zużycia alkoholu podczas imprezy nie podlega opodatkowaniu również z uwagi na fakt, iż wykonywany podczas imprezy drink można zaklasyfikować jako próbkę. Przepisu ujętego w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT nie stosuje się do przekazywanych o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. A przez próbkę, o której mówi art. 7 ust. 7, rozumie się identyfikowalny jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielka ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

 1. ma na celu promocję tego towaru oraz
 2. nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Zatem wobec powyższego świadczenia nie będą musiały zostać opodatkowane podatkiem VAT c z uwagi na nierozerwalny związek z działalnością gospodarczą Spółki.

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania 9

Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie nagród (niebędących próbką ani towarem niskiej wartości) bezpośrednio przez Wnioskodawcę osobom trzecim podlega opodatkowaniu.

W myśl art. 5 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Natomiast art. 7 ust. 2 ustawy o VAT wskazuje, że przez dostawcę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia;
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

W konsekwencji, tam gdzie Spółka przekazuje towary nieodpłatnie a VAT naliczony został przez Spółkę odliczony przy zakupie, przekazanie to podlegać będzie opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w zakresie pytań nr 1 i 3 jest prawidłowe, natomiast w zakresie pytań nr 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak wynika z ww. przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy dla uznania, że dostawa towarów oraz świadczenie usługi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, warunkiem jest „odpłatność” za daną czynność. Odpłatność oznacza wykonanie czynności (dostawy towarów/wyświadczenia usługi) za wynagrodzeniem. W znaczeniu potocznym wynagrodzenie to zapłata za pracę, należność, a także odszkodowanie, nagroda. Natomiast odpłatny to taki, który wymaga zapłacenia, zwrotu kosztów, płatny. Zatem istotną cechą wynagrodzenia jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług i otrzymaną zapłatą.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Niemniej jednak stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Przy czym na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy, przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

W myśl ust. 4 cyt. artykułu, przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
 2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Natomiast, w myśl art. 7 ust. 7 ustawy, przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

 1. ma na celu promocję tego towaru oraz
 2. nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Zatem próbką jest niewielka ilość towaru lub jego egzemplarz zachowujący cechy i właściwości danego towaru. Przekazanie próbki nie podlega opodatkowaniu, jeżeli ma miejsce w celach promocyjno-reklamowych, czyli umożliwia klientom (potencjalnym klientom) poznanie właściwości i efektów działania towaru oferowanego przez podatnika, a dzięki temu wychwycenie jego zalet lub wad oraz różnic w porównaniu z innymi produktami dostępnymi na rynku. Przekazanie próbki służy zachęceniu odbiorcy do zakupu oferowanego towaru. Należy jednak zauważyć, że o uznaniu towaru za próbkę, obok innych przesłanek, decyduje brak charakteru handlowego przekazania, oceniany ze względu na ilość lub wartość przekazywanych przez podatnika próbek. W sytuacji, gdy pokrywają one lub mogą pokryć – ze względu na swoją ilość lub wartość – jego potencjalne zapotrzebowanie na dany towar lub część tego zapotrzebowania, eliminując lub ograniczając potrzebę dokonania zakupów tego towaru, uznać należy, że wspomniana przesłanka nie jest spełniona, a w konsekwencji nie ma również zastosowania wyłączenie z opodatkowania na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy, który jako przepis szczególny i wyjątkowy nie powinien być interpretowany w sposób prowadzący do rozszerzenia zakresu jego stosowania.

Mając na uwadze treść art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług. Od tej zasady przewidziano jednak pewne wyjątki. Jak wynika z art. 7 ust. 2 ustawy, czynnościami zrównanymi z odpłatną dostawą towarów jest także przekazanie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne darowizny, o ile przy zakupie, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części.

Tym samym jak wynika z powyższych uregulowań opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega również generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych. Wyjątkiem jest nieodpłatne przekazanie towarów stanowiących prezenty o małej wartości w rozumieniu art. 7 ust. 4 ustawy lub próbki w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy.

Jednocześnie przy badaniu, czy nieodpłatnie przekazane towary podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT należy w pierwszej kolejności określić, czy przekazywany towar ma wartość użytkową (konsumpcyjną) z punktu widzenia nabywcy. Jeżeli przekazywany nieodpłatnie towar nie miałby dla nabywcy żadnej wartości użytkowej (konsumpcyjnej), to wówczas przekazanie takiego towaru nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

W tym miejscu należy wskazać, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia wartości użytkowej (konsumpcyjnej). Zgodnie ze słownikową definicją (według Internetowego Słownika Języka Polskiego – http://www.sjp.pwn.pl) – „wartość” to „ile coś jest warte pod względem materialnym; cecha tego, co jest dobre pod jakimś względem”.

Z kolei „użytkowy” (według Internetowego Słownika Języka Polskiego – http://www.sjp.pl) to: „mający praktyczne zastosowanie, przeznaczony do użytku (np. drewno użytkowe)”, „konsumpcja” to „wykorzystywanie dóbr i usług do zaspokojenia potrzeb”.

Zatem wartość użytkowa (konsumpcyjna) towaru oznacza zdolność danego towaru do zaspokojenia potrzeb jego nabywcy.

Rozstrzygając kwestię opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania kontrahentom i klientom materiałów reklamowych i informacyjnych, stosownym jest także odwołanie się do założeń konstrukcyjnych podatku od towarów i usług. Otóż, u podstaw podatku VAT leży obciążenie tym podatkiem konsumpcji, co jest realizowane poprzez doliczanie go do ceny nabywanych przez konsumentów dóbr. Faktyczny ciężar podatku jest przerzucany na kolejnych nabywców, aby w końcu obciążyć ostatniego nabywcę – konsumenta, który nie uczestniczy już w tym systemie i nie ma możliwości dalszego przerzucenia podatku. Mając powyższe na uwadze, podatek VAT obciąża konsumpcję danego towaru (lub usługi), przez którą należy rozumieć użycie nabytego towaru (lub usługi) ze skutkiem zaspokojenia jakiejkolwiek potrzeby przez konsumenta.

W świetle powyższego należy uznać, że nieodpłatne przekazanie kontrahentom i klientom materiałów reklamowych i informacyjnych nie stanowi czynności, z którą ustawa o podatku od towarów i usług wiązałaby powstanie obowiązku podatkowego. Przyczyną pozostawienia poza zakresem podatku VAT tych przekazań jest brak ich konsumpcyjnego charakteru. Oznacza to, że odbiorca przekazywanych towarów nie konsumuje ich, nie jest też w wyniku dokonanej dostawy zaspokojona jakakolwiek potrzeba, ani też nie pojawia się wskutek tego przysporzenie majątkowe.

Ponadto mając na uwadze wyżej cytowane przepisy należy wskazać, że istotą dostawy towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przy czym należy zaznaczyć, że pojęcie „przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel” dotyczy tego rodzaju czynności, która daje otrzymującemu towar prawo do postępowania z nim jak właściciel. Chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość faktycznego dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym. Istotą dostawy towarów nie jest bowiem przeniesienie prawa własności, zatem zwrotu „prawo do rozporządzania jak właściciel” nie można interpretować jako „prawa własności”. Należy wskazać, że czynności przejścia własności ekonomicznej nie musi towarzyszyć przejście własności w sensie prawnym, bowiem „dostawa towarów” nie ogranicza się wyłącznie do zbycia prawa własności rzeczy. Dostawa, w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług nie może być utożsamiana z dostawą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Natomiast przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Należy wyjaśnić, że przepis art. 8 ust. 1 ustawy jest niejako dopełnieniem art. 7 ust. 1 ustawy i ma na celu objęcie opodatkowaniem każdej transakcji wykonywanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, która nie stanowi dostawy towarów, przez co realizowana jest w ten sposób zasada powszechności opodatkowania. Pojęcie usługi w ustawie o podatku od towarów i usług zostało zdefiniowane bardzo szeroko. Powyższa definicja jest niewątpliwie szersza niż zakres tego pojęcia w potocznym jego rozumieniu. Taka konstrukcja definicji usług pozwala na objęcie zakresem przedmiotowym podatku od towarów i usług wszelkich transakcji wykonywanych w ramach działalności gospodarczej.

Jednocześnie zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Zatem przepisy ustawy o podatku od towarów i usług formułują zasadę, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega co do zasady odpłatne świadczenie usług, a nieodpłatne ich świadczenie traktuje się jako odpłatne w przypadkach określonych w art. 8 ust. 2 ustawy

Analiza art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy wskazuje, że opodatkowaniu podlega jako odpłatne świadczenie usług, użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza (w tym w szczególności m.in. do celów osobistych podatnika lub jego pracowników), jeżeli przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, w całości lub w części, przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych. Tylko łączne zaistnienie ww. przesłanek umożliwia objęcie zakresem opodatkowania VAT usług świadczonych nieodpłatnie.

Natomiast treść powołanego art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy wskazuje, że dla ustalenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu istotne jest ustalenie celu tego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisuje się w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności jakie w danej sprawie występują. Zatem, aby nieodpłatne świadczenie uznać za odpłatne świadczenie usług, a tym samym za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, musi być ono świadczone na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika. Należy zatem stwierdzić, że opodatkowaniu podlegają te nieodpłatne usługi, które nie mają związku z prowadzoną działalnością. Za usługi świadczone do celów innych niż działalność gospodarcza należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej. Niedopełnienie któregokolwiek z warunków określonych w art. 8 ust. 2 ustawy, jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż alkoholi wybranych krajowych i zagranicznych Producentów na rynku polskim. W ramach zawartych z Producentami umów dystrybucyjnych, Spółka nabywa od nich towary (alkohole). Ponadto, umowy te przewidują, że Spółka zobowiązana jest do wykonywania kompleksowych czynności promocyjno–marketingowych, zmierzających do zwiększenia sprzedaży danych produktów wytwarzanych przez Producentów. Na podstawie umów dystrybucyjnych Spółka podejmuje z własnej inicjatywy szereg działań służących promocji i reklamie dystrybuowanych produktów wytwarzanych przez Producentów (akcje marketingowe, promocyjne, reklamowe), w ramach których Spółka dokonuje również wydania towarów na rzecz podmiotów trzecich. Zgodnie z zawartymi umowami dystrybucyjnymi, za wykonywane kompleksowe usługi Spółka otrzymuje wynagrodzenie - marżę handlową - kalkulowane według ustalonego mechanizmu. Mechanizm ten jest matematycznym wyliczeniem wysokości wynagrodzenia w oparciu o wiele różnych wskaźników finansowych, głównie osiąganą marżę handlową Wnioskodawcy i wszystkie jego koszty na koniec roku. Jest to jedynie sposób kalkulacji wynagrodzenia. Samo wynagrodzenie zaś zawiera odpłatność za wszystkie czynności (kompleksową usługę) bez ich specyfikacji. W szczególności, nie zawiera ono zwrotu za towary wydawane w ramach usługi.

Jak wskazała Spółka nie otrzymuje zwrotu kosztów poniesionych na zakup towarów (nagród, gadżetów, alkoholu, akcesoriów do serwisu, wyposażenia, materiałów i innych wymienionych w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym) wydawanych w ramach poszczególnych działań wymienionych we wniosku służących promocji i reklamie dystrybuowanych produktów. Ponadto Spółka nie otrzymuje zwrotu kosztów poniesionych na wykonanie usługi stanowiącej działanie służące promocji i reklamie dystrybuowanych produktów takich jak zorganizowanie szkolenia (przeszkolenie osób), zorganizowanie imprezy (uczestnictwo w organizowanych imprezach) oraz nie otrzymuje zwrotu kosztów poniesionych na nagrody w postaci usługi (wycieczka - niezależnie również od tego czy Wnioskodawca jest samodzielnym organizatorem czy współorganizatorem).

Model dystrybucji Spółki zakłada 3 rodzaje łańcuchów dystrybucyjnych:

 1. Spółka sprzedaje produkty do Hurtowni, które następnie sprzedają je kolejnym podmiotom gospodarczym - Ostatecznym Sprzedawcom (sklepy, restauracje, puby, kluby). W takim modelu rozliczeń, Spółka nie sprzedaje bezpośrednio żadnych produktów Ostatecznym Sprzedawcom i nie wystawia również na ich rzecz żadnych faktur VAT. Model sprzedaży wygląda zatem następująco: Producent - Spółka - Hurtownia - Ostateczny Sprzedawca - Konsument.
 2. Spółka sprzedaje produkty do sieci handlowych (dużych marketów), które sprzedają je detalicznie. Model sprzedaży wygląda zatem następująco: Producent - Spółka – Market - Konsument.
 3. Spółka sprzedaje produkty do operatorów B2B (pośredników), którzy dopiero sprzedają produkty detalicznie. Model sprzedaży wygląda zatem następująco: Producent – Spółka - Pośrednik - Konsument.

Działania Spółki obejmują:

 • Serwis/wizualizację
 • Projekty — działania w formie projektów, które dotyczą promocji danej marki w danym czasie
 • Szkolenia
 • Imprezy
 • Konkursy z nagrodami
 • Programy realizowane z agencjami marketingowymi.

Jednocześnie jak wskazał Wnioskodawca alkohol wydawany (serwowany) w ramach wyposażenia tzw. VIP roomów, organizowanych szkoleń oraz organizowanych imprez stanowi próbkę w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy.

Opisane świadczenia są realizowane z inicjatywy Spółki jako element jednej kompleksowej usługi dystrybucyjnej wykonywanej przez Spółkę na rzecz Producentów oraz przyczyniają się do promocji wytworzonych przez nich produktów (do czego Spółka jest zobowiązana na mocy zawartych z Producentami umów).

Ad. 1

Wątpliwości Wnioskodawcy sformułowane w pytaniu nr 1 dotyczą ustalenia czy świadczenia polegające na wydaniu materiałów służących do serwisu (szklanki, tacki, wazy, repliki produktów, torebki, serwetki, obieraczki, kartoniki itp.) do Ostatecznych Sprzedawców (gastronomii oraz produktów sprzedaży detalicznej), czyli do podmiotów, które nie są bezpośrednimi klientami Spółki, podlegają opodatkowaniu VAT.

Jak wskazał Wnioskodawca, działania reklamowe Spółki obejmują wydawanie materiałów służących do serwisu produktów dystrybuowanych przez Spółkę. Są to m.in. następujące towary: szklanki, tacki, wazy, repliki produktów, torebki, serwetki, obieraczki, kartoniki wydawane do Ostatecznych Sprzedawców (gastronomii oraz do punktów sprzedaży detalicznej), tj. do podmiotów, które nie są bezpośrednimi klientami Spółki. Materiały służą do serwisu w codziennej sprzedaży produktów przez Ostatecznego Sprzedawcę ale i do serwisu w ramach promocji konkretnego drinka na bazie produktów Producentów (np. w celu promocji wódki wprowadzany jest nowy drink).

Towary (materiały) te są jedną z dwóch kategorii:

 • towarami małej wartości (jednostkowa cena nabycia towaru, bez podatku, a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł) albo
 • towarami o wartości przewyższającej 10 zł (towarami nie zakwalifikowanymi jako małej wartości).

Są one własnością Spółki. Przy ich nabyciu przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia. VAT naliczony z tytułu zakupu powyższych towarów jest odliczany przez Spółkę. Ostateczni Sprzedawcy otrzymują materiały jedynie w celu prawidłowego serwowania produktów dystrybuowanych przez Spółkę, nie mają prawa do dalszego zbywania materiałów, są ograniczeni w ich używaniu/odpowiednio zużywaniu, jedynie na cele realizacji sprzedaży dystrybuowanych produktów. Nie nabywają ich własności.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy należy przede wszystkim wskazać, że w analizowanym przypadku ma miejsce dostawa towarów. W wyniku wydania materiałów służących do serwisu produktów dystrybuowanych przez Spółkę dochodzi bowiem do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi materiałami jak właściciel na Ostatecznych Sprzedawców. Wydanie materiałów służących do serwisu produktów dystrybuowanych przez Spółkę skutkuje możliwością dysponowania nimi (rozporządzania) przez Ostatecznych Sprzedawców. Pojęcie „rozporządzanie towarami jak właściciel” należy rozumieć szeroko, jako obejmujące nie tylko uprawnienie do prawnego dysponowania towarem. Przepisy ustawy o VAT mają zastosowanie do każdego przeniesienia prawa na inną stronę, które to przeniesienie skutkuje tym, że nabywca uzyskuje możliwość korzystania z rzeczy jak właściciel. Nie ma wątpliwości, że Ostatecznym Sprzedawcom przysługuje prawo do rozporządzania wydanymi im materiałami jak właściciel, mimo że jak wskazał Wnioskodawca Ostateczni Sprzedawcy nie mają prawa do dalszego zbywania tych materiałów. W analizowanym przypadku fakt, że Ostateczni Sprzedawcy nie mają prawa do dalszego zbywania tych materiałów nie świadczy, o tym że nie przysługuje im prawo do rozporządzania wydanymi materiałami jak właściciel, że nie dysponują tymi materiałami. Należy zauważyć, że Ostateczni Sprzedawcy są punktami gastronomii oraz punktami sprzedaży detalicznej zatem z samego charakteru działalności jaką prowadzą Ostateczni Sprzedawcy wynika, że nie zajmują się oni sprzedażą materiałów służących do serwisu produktów dystrybuowanych przez Spółkę. Zatem bez znaczenia jest, że nie mają prawa do dalszego zbywania tych materiałów. Ostateczni Sprzedawcy używają tych materiałów do serwowania produktów zatem zgodnie z przeznaczeniem tych materiałów oraz zgodnie z charakterem prowadzonej działalności.

Jednocześnie wymienione we wniosku materiały stanowią dla Ostatecznych Sprzedawców wartość użytkową – Wnioskodawca sam w opisie przekazywanych nieodpłatnie towarów wskazuje ich użytkowy i konsumpcyjny charakter: „służących do serwisu”.

Zatem biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz przedstawione w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, że przedmiotowe czynności polegające na wydaniu materiałów służących do serwisu (szklanki, tacki, wazy, repliki produktów, torebki, serwetki, obieraczki, kartoniki itp.), w przypadku gdy materiały te są towarami o wartości przewyższającej 10 zł (nie zakwalifikowanymi jako towary o małej wartości), do Ostatecznych Sprzedawców (gastronomii oraz produktów sprzedaży detalicznej), czyli do podmiotów, które nie są bezpośrednimi klientami Spółki wypełniają znamiona dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy. Tym samym przedmiotowa czynność przekazania materiałów służących do serwisu nie będących prezentem o małej wartości w rozumieniu art. 7 ust. 4 ustawy, do podmiotów, które nie są bezpośrednimi klientami Spółki stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, a więc czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Natomiast, uwzględniając przedstawione przez Wnioskodawcę okoliczności w kontekście powołanego art. 7 ust. 3 ustawy, stwierdzić należy, że czynność przekazania materiałów służących do serwisu (szklanki, tacki, wazy, repliki produktów, torebki, serwetki, obieraczki, kartoniki itp.), w przypadku gdy materiały te są towarami o wartości nie przewyższającej 10 zł (zakwalifikowanymi jako towary o małej wartości) do Ostatecznych Sprzedawców (gastronomii oraz produktów sprzedaży detalicznej), czyli do podmiotów, które nie są bezpośrednimi klientami Spółki, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 należało uznać je za nieprawidłowe.

Ad. 2

Wątpliwości Wnioskodawcy sformułowane w pytaniu nr 2 dotyczą ustalenia czy świadczenia polegające na wydawaniu materiałów służących wizualizacji (ekspozytory): standów, materiałów z logo, waz, baru, materiałów ściennych do Ostatecznych Sprzedawców (gastronomii oraz do punktów sprzedaży detalicznej), czyli do podmiotów, które nie są bezpośrednimi klientami Spółki, podlegają opodatkowaniu VAT.

Jak wskazał Wnioskodawca, działania reklamowe Spółki obejmują wydawanie materiałów służących wizualizacji (ekspozytory): standy, materiały z logo, wazy, materiały ścienne, bar, kartonik, menu. Wydanie to może prowadzić do ich fizycznego zużycia, bądź nieodpłatnego ich użytkowania przez ostatecznego sprzedawcę.

Materiały (towary) te są:

 1. towarami małej wartości (jednostkowa cena nabycia towaru, bez podatku, a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł), materiały te są zawsze zużywane przez Ostatecznych Sprzedawców (przykładowo materiały ścienne, reklamujące produkty Spółki, są zużywane w momencie ich nałożenia na ścianę);
 2. towarami o wartości przewyższającej 10 zł (towarami nie zakwalifikowanymi jako małej wartości). Wydawane materiały większej wartości są bądź zużywane przez Ostatecznych Sprzedawców bądź - te, które nie są zużywane (np. standy reklamowe), pozostają nadal własnością, środkiem trwałym Spółki, a przekazywane są one Ostatecznym Sprzedawcom do nieodpłatnego użytkowania.

Zatem, materiały do wizualizacji mogą być przekazane jako towary - i wtedy są zawsze zużywane w toku procesu reklamy produktów Spółki, albo przekazywane w nieodpłatne używanie.

Materiały służą do wizualizacji w codziennej sprzedaży produktów (dystrybuowanych przez Spółkę) przez Ostatecznego Sprzedawcę ale i do wizualizacji w ramach promocji konkretnego drinka na bazie produktów Producentów (np. w celu promocji wódki wprowadzany jest nowy drink). Ostateczni Sprzedawcy otrzymują materiały jedynie w celu prawidłowego wizualizowania (eksponowania) produktów dystrybuowanych przez Spółkę, nie mają prawa do dalszego zbywania materiałów, są ograniczeni w ich używaniu / odpowiednio zużywaniu, jedynie na cele realizacji sprzedaży dystrybuowanych produktów. Nie nabywają ich własności.

VAT naliczony z tytułu zakupu powyższych towarów jest odliczany przez Spółkę.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy należy przede wszystkim wskazać, że w analizowanym przypadku ma miejsce dostawa towarów w przypadku przekazania materiałów do wizualizacji (materiały zużywane w toku procesu reklamy produktów Spółki) oraz świadczenie usług w przypadku przekazania materiałów do wizualizacji w nieodpłatne używanie (materiały, które nie są zużywane np. standy reklamowe, pozostają nadal własnością, środkiem trwałym Spółki).

W przypadku przekazania materiałów do wizualizacji (materiały zużywane w toku procesu reklamy produktów Spółki) podobnie jak we wcześniej omawianym przypadku (wydania materiałów służących do serwisu produktów dystrybuowanych przez Spółkę) dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi materiałami jak właściciel na Ostatecznych Sprzedawców. Niemniej jednak w niniejszym przypadku wymienione we wniosku materiały służą do wizualizacji w codziennej sprzedaży produktów (a nie jak w poprzednim przypadku do serwisu produktów dystrybuowanych przez Spółkę) przez Ostatecznego Sprzedawcę oraz do wizualizacji w ramach promocji konkretnego drinka na bazie produktów Producentów (np. w celu promocji wódki wprowadzany jest nowy drink). Ostateczni Sprzedawcy otrzymują materiały jedynie w celu prawidłowego wizualizowania (eksponowania) produktów dystrybuowanych przez Spółkę. Zatem skoro przekazywane materiały nie mają konsumpcyjnego (użytkowego) charakteru a jedynie reklamowy czy informacyjny przekazywanie na rzecz Ostatecznych Sprzedawców wskazanych materiałów nie spełnia przesłanek określonych w art. 7 ust. 2 ustawy i nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Przy czym należy nadmienić, że w przypadku gdyby przedmiotowe materiały do wizualizacji obok funkcji reklamowych i informacyjnych, przedstawiały dla Ostatecznych Sprzedawców jakąkolwiek wartość użytkową, o ile nie będą wypełniały definicji prezentów o małej wartości, będą objęte podatkiem od towarów i usług.

Jednocześnie w analizowanym przypadku nie będzie podlegało opodatkowaniu świadczenie usług polegające na przekazaniu materiałów do wizualizacji w nieodpłatne używanie (materiały, które nie są zużywane np. standy reklamowe, pozostają nadal własnością, środkiem trwałym Spółki). Biorąc pod uwagę okoliczności sprawy w kontekście przedstawionych przepisów prawa, należy stwierdzić, że nieodpłatne świadczenie Wnioskodawcy nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż art. 8 ust. 2 ustawy nie znajdzie tutaj zastosowania. Jak wynika bowiem z wniosku, celem działania Spółki jest promocja marki w punktach gastronomicznych i hurtowniach (tj. u Ostatecznych Sprzedawców). Zatem, w tych okolicznościach przedmiotowa czynność przekazania materiałów do wizualizacji w nieodpłatne używanie ma związek z prowadzoną działalnością. Tym samym czynność wydania materiałów do wizualizacji w nieodpłatne używanie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Zatem, mając na uwadze, że Wnioskodawca wywiódł prawidłowy skutek prawny co do opodatkowania świadczenia polegającego na wydawaniu materiałów służących wizualizacji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 należało uznano za prawidłowe.

Ad. 3

Wątpliwości Wnioskodawcy sformułowane w pytaniu nr 3 dotyczą ustalenia czy wskazane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym świadczenia polegające na nieodpłatnym wyposażeniu tzw. VIP roomów (ekskluzywnych, odizolowanych stref w lokalach gastronomicznych) znajdujących się u podmiotów, które nie są bezpośrednimi klientami Spółki, podlegają opodatkowaniu VAT.

Jak wskazał Wnioskodawca, działania reklamowe Spółki obejmują nieodpłatne wyposażenie tzw. VIP roomów (ekskluzywnych, odizolowanych stref w lokalach) - w ramach tych działań, Spółka zapewnia odpowiedni wystrój VIP roomów, materiały serwisowe / wizualizacyjne, alkohol. Materiały służące do wizualizacji (ekspozytory) to: standy, materiały z logo, wazy, materiały ścienne. Materiały służące do serwisu produktów Spółki to szklanki, tacki, wazy, repliki produktów, torebki, serwetki, obieraczki, kartoniki. Wystrój VIP roomów to np. fotele, poduszki, stoliki, parasole, huśtawki ogrodowe, leżaki. Są one własnością Spółki. Przy ich nabyciu przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia.

W konsekwencji, świadczenia te dzielą się na: wydanie materiałów serwisowych, wizualizacyjnych lub alkoholu prowadzące do ich fizycznego zużycia oraz wydanie wyposażenia VIP roomów, materiałów serwisowych do ich nieodpłatnego użytkowania przez ostatecznego sprzedawcę.

Materiały przekazywane do wyposażenia VIP roomów są jedną z dwóch kategorii:

 1. towarami małej wartości (jednostkowa cena nabycia towaru, bez podatku, a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określony w momencie przekazania towaru, nie przekraczają 10 zł), materiały te są zawsze zużywane przez Ostatecznych Sprzedawców (przykładowo materiały ścienne do dekoracji VIP roomu, reklamujące produkty, są zużywane w momencie ich nałożenia na ścianę);
 2. towarami o wartości przewyższającej 10 zł (towarami nie zakwalifikowanymi jako małej wartości). Wydawane materiały większej wartości są zużywane przez Ostatecznych Sprzedawców (np. alkohol jest zużywany w ramach promocji produktów w VIP roomie). Materiały te zaś, które nie są zużywane (np. fotele, poduszki, stoliki, parasole, huśtawki ogrodowe, leżaki), pozostają nadal środkiem trwałym Spółki, a są przekazywane Ostatecznym Sprzedawcom do nieodpłatnego użytkowania.

Zatem, materiały do wizualizacji, serwisu, wyposażenie VIP roomu, alkohol, mogą być przekazane jako towary - i wtedy są zawsze zużywane w toku procesu reklamy produktów dystrybuowanych przez Spółkę, albo przekazywane w nieodpłatne używanie.

Ostateczni Sprzedawcy otrzymują materiały oraz wyposażenie jedynie w celu prawidłowego serwowania i zwizualizowania/eksponowania produktów dystrybuowanych przez Spółkę, nie mają prawa do dalszego zbywania materiałów ani wyposażenia, są ograniczeni w ich używaniu / odpowiednio zużywaniu jedynie na cele realizacji sprzedaży dystrybuowanych produktów. Nie nabywają ich własności. Wydawane materiały większej wartości (np. standy reklamowe, leżaki, stoliki), które nie są zużywane np. podczas przygotowywania drinków, pozostają nadal środkiem trwałym Spółki, a przekazywane są one Ostatecznym Sprzedawcom do nieodpłatnego użytkowania.

Alkohol jest przekazywany jedynie do zużycia (poczęstowanie gości VIP roomów, nie mogą go oni zabrać ze sobą, jest konsumowany na miejscu). Jak wskazał Wnioskodawca alkohol wydawany (serwowany) w ramach wyposażenia tzw. VIP roomów stanowi próbkę w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy.

VAT naliczony z tytułu zakupu powyższych towarów jest odliczany przez Spółkę.

W przedmiotowym przypadku – jak we własnym stanowisku wskazał sam Wnioskodawca – w stosunku do wydania materiałów serwisowych i wizualizacyjnych znajdą zastosowanie ustalenia wskazane do pytania 1 oraz 2.

Natomiast, odnosząc się wydania alkoholu wskazać należy, że skoro stanowi on próbkę w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy jego wydanie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Zatem, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3 należało uznać je za nieprawidłowe.

Ad. 4

W pytaniu nr 4 Wnioskodawca powziął wątpliwości czy wydawanie nieodpłatnie pracownikom Ostatecznych Sprzedawców (gastronomii, hurtowni) nagród towarowych typu: butelki alkoholu nie będących próbką ani towarem niskiej wartości podlega opodatkowaniu VAT.

Jak wskazano w opisie sprawy, działania Spółki obejmują promocję marki w punktach gastronomicznych i hurtowniach (tj. u Ostatecznych Sprzedawców) — poprzez konkursy z nagrodami dla pracowników lokali i hurtowni (tj. pracowników zatrudnionych u Ostatecznych Sprzedawców). Ustalane są zasady projektu motywacyjnego i przekazywane wybranej grupie w formie prezentacji lub materiałów drukowanych (ulotka). Pracownik jest nagradzany za największą ilość sprzedanego alkoholu (metoda kasowa bądź korkowa), np. nagradzane są 3 pierwsze miejsca. Nagrodami są towary, np. butelki alkoholu. Są one własnością Spółki. Przy ich nabyciu przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia. Cena zakupu towaru przekracza 10 zł. Przenoszona jest własność towaru.

Uwzględniając przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz przedstawione w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, że przedmiotowe wydawania nieodpłatnie pracownikom Ostatecznych Sprzedawców (gastronomii, hurtowni) nagród towarowych typu: butelki alkoholu, nie będących próbką ani towarem niskiej wartości (cena zakupu towaru przekracza 10 zł), wypełniają znamiona dostawy towarów w rozumieniu ww. art. 7 ust. 2 ustawy w związku z darowizną nagród (nieodpłatnym wydaniem nagród). Zatem przedmiotowa czynność wydania nagród towarowych typu butelki alkoholu nie będących próbką ani towarem o niskiej wartości, jako dostawa towarów, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 4 należało uznać za prawidłowe.

Ad. 5

Wątpliwości Wnioskodawcy wskazane w pytaniu nr 5 sprowadzają się do ustalenia czy wydawanie nieodpłatnie pracownikom Ostatecznych Sprzedawców (gastronomii, hurtowni) nagród usługowych podlega opodatkowaniu VAT.

Jak wskazano w opisie sprawy, działania Spółki obejmują promocję marki w punktach gastronomicznych i hurtowniach (tj. u Ostatecznych Sprzedawców) — konkursy z nagrodami dla pracowników lokali i hurtowni (tj. pracowników zatrudnionych u Ostatecznych Sprzedawców). Ustalane są zasady projektu motywacyjnego i przekazywane wybranej grupie w formie prezentacji lub materiałów drukowanych (ulotka). Pracownik jest nagradzany za większą ilość sprzedanego alkoholu (metoda kasowa bądź korkowa), np. nagradzane są 3 pierwsze miejsca. Nagrodami są usługi np. wycieczka, którą Wnioskodawca organizuje wraz z Ostatecznym Sprzedawca.

VAT z tytułu wytworzenia usługi (tj. koszty organizacji wycieczki) zostaje odliczony.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności sprawy w kontekście przedstawionych przepisów prawa, należy stwierdzić, że nieodpłatne świadczenie Wnioskodawcy nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż art. 8 ust. 2 ustawy nie znajdzie tutaj zastosowania. Jak wynika bowiem z wniosku, celem działania Spółki jest promocja dystrybuowanych produktów. Zatem, w tych okolicznościach przedmiotowa czynność wydania nieodpłatnie pracownikom Ostatecznych Sprzedawców (gastronomii, hurtowni) nagród usługowych np. wycieczka, nie wypełnia znamion odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu ww. art. 8 ust. 2 ustawy. Tym samym czynność wydania nagród usługowych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 5 należało uznać za prawidłowe.

Ad. 6

W pytaniu nr 6 wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia opodatkowania świadczenia w postaci nieodpłatnego przeszkolenia wymienionych w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym osób, podczas których zużywane są składniki do drinków oraz używane są materiały serwisowe Wnioskodawcy.

Jak wskazał Wnioskodawcy działania Spółki obejmują organizację nieodpłatnych szkoleń. Organizowane są one dla: partnerów biznesowych, pracowników punktów gastronomicznych (barmani) oraz konsumentów (wybrane osoby z życia publicznego, biznesowego). Uczestnikami szkoleń są partnerzy biznesowi, pracownicy punktów gastronomicznych (barmani) oraz konsumenci (wybrane osoby z życia publicznego, biznesowego). Szkolenia te mają na celu zaznajomienie wskazanych osób z technikami serwowania produktów dystrybuowanych przez Spółkę, dostarczyć wiedzy o tych produktach oraz promować markę. Uczestnicy dobierani są na szkolenie (zapraszani na nie) biorąc pod uwagę ich wkład w rozwój sprzedaży Spółki (mają wpływ na zwiększenie sprzedaży, czy bezpośredni, czy jedynie pośredni np. sposób życia publicznego).

Szkolenia są bezpłatne. Szkolenia są organizowane przez Spółkę. Wszelkie koszty organizacji ponosi Spółka, VAT jest odliczany.

Na szkoleniach jest wykorzystywany alkohol oraz inne niezbędne składniki do przygotowania drinków (soki, owoce) oraz materiały serwisowe (szklanki, tacki). Są one własnością Spółki. Materiały nie są przekazywane nieodpłatnie uczestnikom szkoleń, jedynie służą do ich organizacji. Przy ich nabyciu przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia. Przygotowany alkohol i drinki są konsumowane przez uczestników. VAT od zakupów towarów zużywanych do przeprowadzenia szkoleń jest odliczany. Nie następuje żadne przekazanie towarów.

Alkohol wydawany (serwowany) w ramach organizowanych szkoleń stanowi próbkę w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności sprawy w kontekście przedstawionych przepisów prawa, należy stwierdzić, że świadczenie Spółki w postaci nieodpłatnego przeszkolenia (tj. świadczenia usług) wymienionych w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym osób, podczas których zużywane są składniki do drinków oraz używane są materiały serwisowe Wnioskodawcy nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż art. 8 ust. 2 ustawy nie znajdzie tutaj zastosowania. Jak wynika bowiem z wniosku, szkolenia te mają na celu zaznajomienie wskazanych osób z technikami serwowania produktów dystrybuowanych przez Spółkę, dostarczenie wiedzy o tych produktach oraz promowanie marki. Zatem, w tych okolicznościach przedmiotowa czynność nieodpłatnego przeszkolenia wymienionych w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym osób ma związek z prowadzoną działalnością. Tym samym, w tych okolicznościach przedmiotowa czynność nieodpłatnego przeszkolenia wymienionych w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym osób, podczas których zużywane są składniki do drinków oraz używane są materiały serwisowe Wnioskodawcy, nie wypełnia znamion odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu ww. art. 8 ust. 2 ustawy.

Natomiast, odnosząc się do zużywanych w trakcie szkolenia składników do drinków oraz używanych w ich trakcie materiałów serwisowych, należy wskazać, że materiały te nie są przekazywane nieodpłatnie uczestnikom szkoleń, jedynie służą do ich organizacji. Ponadto, alkohol wydawany (serwowany) w ramach organizowanych szkoleń stanowi próbkę w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy. W tych okolicznościach nieodpłatne szkolenie organizowane przez Spółkę, w ramach którego zużywane są składniki do drinków oraz używane są materiały serwisowe Wnioskodawcy, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 6 należało uznać za prawidłowe.

Ad. 7 i 8

Wątpliwości Wnioskodawcy sformułowane w pytaniu nr 7 i 8 dotyczą ustalenia czy świadczenia na rzecz uczestników imprez opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym tj. nieodpłatne uczestnictwo w organizowanych przez Spółkę imprezach oraz nieodpłatne zużycie - konsumpcja napoi w tym alkoholu, podlegają opodatkowaniu.

Z wniosku wynika, że jedno z działań reklamowych Spółki obejmuje organizację i współorganizację imprez promocyjnych. Imprezy są organizowane w punktach gastronomicznych z odpowiednią oprawą muzyczną. Występują następujące rodzaje imprez: Sylwester, Walentynki, Urodziny partnerskiego lokalu, Otwarcie nowego partnerskiego lokalu, wprowadzenie nowego produktu lub limitowanej edycji, Imprezy towarzyszące wydarzeniom sportowym. Spółka organizuje/współorganizuje imprezę, zapewnia lokal, wystrój, dekorację, wypożycza do lokalu materiały serwisowe/wizualizacyjne (materiały są zwracane po imprezie). Materiały te są własnością Spółki. Przy ich nabyciu przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia. Materiały nie są przekazywane nieodpłatnie uczestnikom imprez, jedynie służą do ich organizacji. Są to imprezy otwarte i zamknięte (na zaproszenie), podczas których Spółka promuje produkty. Nie następuje przeniesienie prawa do rozporządzania żadną rzeczą jak właściciel. VAT związany ze wszelkimi kosztami imprez jest odliczany.

Podczas imprez serwowany jest alkohol przeznaczony na poczęstunek dla gości. Alkohol jest własnością Spółki. Przy jego nabyciu przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia. Alkohol wydawany (serwowany) w ramach organizowanych imprez stanowi próbkę w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności sprawy w kontekście przedstawionych przepisów prawa, należy stwierdzić, że nieodpłatne uczestnictwo w organizowanych przez Spółkę imprezach nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż art. 8 ust. 2 ustawy nie znajdzie tutaj zastosowania. Jak wynika bowiem z wniosku, imprezy te mają na celu podniesienie wielkości sprzedaży towarów oraz ich rozreklamowanie. W tych okolicznościach przedmiotowa czynność nieodpłatnej organizacji imprezy ma związek z prowadzoną działalnością. Zatem, w tych okolicznościach przedmiotowa czynność nieodpłatnej organizacji imprezy, nie wypełnia znamion odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu ww. art. 8 ust. 2 ustawy. Tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Natomiast, odnosząc się do alkohol wydawanego (serwowanego) w ramach organizowanych imprez alkoholu wskazać należy, że skoro stanowi on próbkę w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 7 i 8 należało uznać za prawidłowe.

Ad. 9

Wątpliwości Wnioskodawcy sformułowane w pytaniu nr 9 dotyczą ustalenia czy przekazanie nagród (niebędących próbką ani towarem niskiej wartości) bezpośrednio przez Wnioskodawcę osobom trzecim podlega opodatkowaniu.

Z treści wniosku wynika, że jedno z działań reklamowych Spółki obejmuje organizację konkursów z nagrodami i programów lojalnościowych. Mają one na celu promowanie produktów producentów. W wyniku konkursów i programów lojalnościowych uczestnicy - osoby trzecie - otrzymują nagrody. Nagrody to: gadżety reklamowe, alkohol. Nie są to próbki. Osoby trzecie są to osoby spoza łańcucha dystrybucji, tj. inne niż wskazane powyżej podmioty (pośrednik, producent, sieć handlowa, market, hurtownia).

VAT z tytułu nabycia towarów podlega odliczeniu.

Uwzględniając przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz przedstawione w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, że przedmiotowe przekazanie nagród (niebędących próbką ani towarem niskiej wartości) bezpośrednio przez Wnioskodawcę osobom trzecim wypełniają znamiona dostawy towarów w rozumieniu ww. art. 7 ust. 2 ustawy w związku z darowizną towarów (nieodpłatnym przekazaniem nagród). Zatem przedmiotowa czynność przekazania nagród (niebędących próbką ani towarem niskiej wartości) bezpośrednio przez Wnioskodawcę osobom trzecim, jako dostawa towarów, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 9 należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę wyroków oraz interpretacji indywidualnych należy zwrócić uwagę na fakt, iż zarówno wyroki jak i interpretacje indywidualne są wydawane w indywidualnych sprawach i nie wiążą innych organów wydających interpretacje indywidualne w sprawach innych podatników, co jest tym bardziej zrozumiałe zważywszy na różnorodność i odmienność okoliczności faktycznych występujących w każdej z indywidualnych spraw podlegających rozstrzygnięciu. Również interpretacje oraz wyroki powołane przez Stronę na poparcie własnego stanowiska rozstrzygają w odmiennych stanach faktycznych od stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku. Niemniej jednak rozstrzygnięcie zawarte w przedmiotowej interpretacji jest analogiczne z rozstrzygnięciem w powołanych interpretacjach. Tut. Organ podatkowy bowiem, również uznał, że nieodpłatne świadczenie usług mających związek z prowadzoną działalnością nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie zaznaczenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki podatkowoprawne tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, interpretacja traci aktualność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Ponadto, tut. Organ informuje, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 10 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z poźn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.