IPPP3/4512-704/15-2/RM | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług – stawka opodatkowania, świadczenie usług
IPPP3/4512-704/15-2/RMinterpretacja indywidualna
 1. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)
 2. opodatkowanie
 3. podatek od towarów i usług
 4. stawka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną -> Towary własnej produkcji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego Dz. U. z 2015 r, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2015 r. (data wpływu 21 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% do świadczonych usług dodatkowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% do świadczonych usług dodatkowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. jest właścicielem sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i oczyszczalni. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy (dalej Spółka) jest świadczenie usług w zakresie gospodarki wodnościekowej na rzecz osób fizycznych i prawnych. Do zakresu podstawowych działań Spółki należy między innymi:

 • świadczenie usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowej - PKWiU 36.00.20.0,
 • usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków - PKWiU 37.00.11.0.

W ramach swojej podstawowej działalności Spółka wykonuje również usługi dodatkowe, takie jak:

 1. Usługi wydawania warunków technicznych wykonania przyłącza dostawy wody do odbiorcy i/lub wykonania przyłącza odbioru ścieków od odbiorcy,
 2. Usługi uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,
 3. Usługi prowadzenia odbiorów technicznych sieci/przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych,
 4. Usługi diagnozowania awarii sieci/przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych,
 5. Usługi usuwania awarii sieci/przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych,
 6. Usługi włączenia dostawy wody i/lub odbioru ścieków po odcięciu,
 7. Usługi wykonania wcinki - połączenia przyłącza z siecią wodociągową i/lub kanalizacyjną,
 8. Usługi montażu/wymiany wodomierza,
 9. Usługi dezynfekcji sieci/przyłącza wodociągowego,
 10. Usługi sprawdzenia wydajności i ciśnienia (wydatków) hydrantów,
 11. Przyłączenie nowego odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej poprzez wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub przyłączenie do sieci kanalizacyjnej poprzez wybudowanie przyłącza kanalizacyjnego.

Spółka wystąpiła do Urzędu Statystycznego o nadanie symbolu według klasyfikacji PKWiU dla powyższych usług dodatkowych.

W odpowiedzi na wniosek Spółki, Urząd Statystyczny usługi wykonywane przez właściciela lub zarządzającego istniejącą siecią wodociągową polegające na: wydawaniu warunków technicznych wykonania przyłącza, dostawy wody do odbiorcy, uzgodnieniu dokumentacji projektowej, prowadzeniu odbiorów technicznych sieci i przyłączy, diagnozowaniu, usuwaniu awarii, włączaniu dostaw wody po odcięciu, wykonaniu wcinki - połączeniu przyłącza z siecią wodociągową, montażu/wymiany wodomierzy, dezynfekcji sieci i przyłączy, sprawdzaniu wydajności i ciśnienia (wydatków) hydrantów, przyłączenie nowego odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej poprzez wykonanie przyłącza wodociągowego, zaklasyfikował do PKWiU 36.00.20.0 „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych”.

Usługi te zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Ustawy o podatku od towarów i usług poz. 140, są opodatkowane obecnie stawką 8%.

Usługi wykonywane przez właściciela lub zarządzającego istniejącą siecią kanalizacyjną polegające na: diagnozowaniu, usuwaniu awarii na sieci i przyłączu, wykonywaniu wcinki - połączeniu przyłącza z siecią kanalizacyjną, wydawaniu warunków technicznych wykonania przyłącza, uzgodnieniu dokumentacji projektowej, prowadzeniu odbiorów technicznych sieci i przyłączy, przyłączenie nowego odbiorcy do istniejącej sieci kanalizacyjnej poprzez wykonanie przyłącza kanalizacyjnego Urząd Statystyczny zaklasyfikował do PKWiU 37.00.11.0. „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.

Usługi te zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Ustawy o podatku od towarów i usług poz. 142, są opodatkowane obecnie stawką 8%.

Wnioskodawca za wykonywanie usług dodatkowych wymienionych powyżej w punktach od 1 do 11 wystawia faktury, w których stosuje stawkę VAT 23%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka ma prawo, po zakwalifikowaniu świadczonych usług dodatkowych odpowiednio:

 • do PKWiU 36.00.20.0 usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowej:
 1. Usługi wydawania warunków technicznych wykonania przyłącza dostawy wody do odbiorcy,
 2. Usługi uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej,
 3. Usługi prowadzenia odbiorów technicznych sieci/przyłączy wodociągowych,
 4. Usługi diagnozowania awarii sieci/przyłączy wodociągowych,
 5. Usługi usuwania awarii sieci/przyłączy wodociągowych,
 6. Usługi włączenia dostawy wody po odcięciu,
 7. Usługi wykonania wcinki - połączenia przyłącza z siecią wodociągową,
 8. Usługi montażu/wymiany wodomierza,
 9. Usługi dezynfekcji sieci/przyłącza wodociągowego,
 10. Usługi sprawdzenia wydajności i ciśnienia (wydatków) hydrantu,
 11. Przyłączenie nowego odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej poprzez wykonanie przyłącza wodociągowego,
 • do PKWiU 36.00.20.0 usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowej:
 1. Usługi wydawania warunków technicznych wykonania przyłącza odbioru ścieków od odbiorcy,
 2. Usługi uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie przyłączenia do sieci kanalizacyjnej,
 3. Usługi prowadzenia odbiorów technicznych sieci/przyłączy kanalizacyjnych,
 4. Usługi diagnozowania awarii sieci/przyłączy kanalizacyjnych,
 5. Usługi usuwania awarii sieci/przyłączy kanalizacyjnych,
 6. Usługi włączenia odbioru ścieków po odcięciu,
 7. Usługi wykonania wcinki - połączenie przyłącza z siecią kanalizacyjną,
 8. Przyłączenie nowego odbiorcy do istniejącej sieci kanalizacyjnej poprzez wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do zastosowania obniżonej stawki VAT (obecnie 8%)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z treścią art. 41 ust. 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, dla towarów i usług wymienionych w załączniku Nr 3 do ww. ustawy, stawka podatku wynosi 8%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt . 2 ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku., stawka podatku o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika Nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu tym podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary – na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast przez świadczenie usług – stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z przepisem art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2008 r., Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy,wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 140 wskazano PKWiU 36.00.20.0 - „usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych. Natomiast w poz. 142 ww. załącznika do ustawy wskazano PKWiU ex. 37 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Spółka świadczy usługi w zakresie gospodarki wodnościekowej na rzecz osób fizycznych i prawnych.

Do zakresu podstawowych działań Spółki należy między innymi świadczenie usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowej oraz usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Spółka wykonuje również usługi dodatkowe.

Wnioskodawca posiada dokonaną przez Urząd Statystyczny klasyfikację usług dodatkowych, zgodnie z którą:

 1. Usługi wydawania warunków technicznych wykonania przyłącza dostawy wody do odbiorcy,
 2. Usługi uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej,
 3. Usługi prowadzenia odbiorów technicznych sieci/przyłączy wodociągowych,
 4. Usługi diagnozowania awarii sieci/przyłączy wodociągowych,
 5. Usługi usuwania awarii sieci/przyłączy wodociągowych,
 6. Usługi włączenia dostawy wody po odcięciu,
 7. Usługi wykonania wcinki - połączenia przyłącza z siecią wodociągową,
 8. Usługi montażu/wymiany wodomierza,
 9. Usługi dezynfekcji sieci/przyłącza wodociągowego,
 10. Usługi sprawdzenia wydajności i ciśnienia (wydatków) hydrantu,
 11. Przyłączenie nowego odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej poprzez wykonanie przyłącza wodociągowego, są zaklasyfikowane do PKWiU 36.00.20.0, natomiast:
 1. Usługi wydawania warunków technicznych wykonania przyłącza odbioru ścieków od odbiorcy,
 2. Usługi uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie przyłączenia do sieci kanalizacyjnej,
 3. Usługi prowadzenia odbiorów technicznych sieci/przyłączy kanalizacyjnych,
 4. Usługi diagnozowania awarii sieci/przyłączy kanalizacyjnych,
 5. Usługi usuwania awarii sieci/przyłączy kanalizacyjnych,
 6. Usługi włączenia odbioru ścieków po odcięciu,
 7. Usługi wykonania wcinki - połączenie przyłącza z siecią kanalizacyjną,
 8. Przyłączenie nowego odbiorcy do istniejącej sieci kanalizacyjnej poprzez wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, są zaklasyfikowane do PKWiU 37.00.11.0.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości stosowania obniżonej stawki podatku VAT (8%) dla przedmiotowych usług dodatkowych, zakwalifikowanych odpowiednio do PKWiU 36.00.20.0 oraz PKWiU 37.00.11.0.

Mając na uwadze ww. przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić, że z uwagi na fakt, że pod poz. 140 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, wymienione zostały „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych” - PKWiU 36.00.20.0, oraz pod pozycją nr 142 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, wymienione zostały „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” - PKWiU ex 37, które podlegają opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 8%, a usługi świadczone przez Wnioskodawcę mieszczą się w ww. grupowaniach należy stwierdzić, że podlegają one opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 8%.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności zaklasyfikowania przez Wnioskodawcę świadczonych usług do odpowiedniego grupowania PKWiU, ponieważ Organ podatkowy nie jest właściwy do dokonywania klasyfikacji statystycznej towarów bądź usług, ani do oceny poprawności klasyfikacji. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r., Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi (...) według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Zatem interpretację wydano na podstawie wskazanej przez Wnioskodawcę w opisie sprawy klasyfikacji PKWiU.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)
IPPP3/4512-395/15-3/KT | Interpretacja indywidualna

opodatkowanie
IPTPP3/4512-298/15-5/UNR | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
IPPP1/4512-987/15-2/MP | Interpretacja indywidualna

stawka
IBPP2/443-545/15/ICz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.