IPPP3/4512-565/15-5/JF | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia dla dostawy niklu
IPPP3/4512-565/15-5/JFinterpretacja indywidualna
 1. obciążenia
 2. podatek od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Inne grupy podatników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 lipca 2015 r. (data wpływu 6 lipca 2015 r.) uzupełnionym w dniu 9 września 2015 r. (data wpływu 11 września 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 4 września 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 7 września 2015 r.) oraz pismem a dnia 16 września 2015 r. (data wpływu 18 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy niklu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy niklu. Wniosek uzupełniony został w dniu 9 września 2015 r. (data wpływu 11 września 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie tut. Organu z dnia 4 września 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka nabywa nikiel nieobrobiony plastycznie, który następnie tnie na kawałki (np. 10x10 cm) i sprzedaje. Z uzupełnienia wniosku wynika, że sprzedawany przez Spółkę nikiel pocięty na kawałki nie stanowi odpadu lub złomu metali nieszlachetnych o symbolu PKWiU 24.45.30.0, lecz zakupiony wcześniej przez Spółkę pełnowartościowy surowiec o symbolu 24.45.11.0.

Do przedmiotu działalności Spółki należy zarówno sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z), jak i sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z), jednakże wątpliwość Spółki dotyczy sytuacji, gdy zakupiony nikiel o symbolu 24.45.11.0 jest cięty przez Spółkę na zamówienie (zlecenie) kupującego i na określone przez niego kawałki, a zatem nikiel ten nie stanowi ani odpadu, ani złomu.

Ponadto wskazano, że Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (uściślone w odpowiedzi na wezwanie):

Czy w przypadku zakupienia przez Spółkę niklu o symbolu PKWiU 24.45.11.0, a następnie pocięcia go na kawałki na zlecenie kupującego sprzedaż pociętego niklu objęta będzie podatkiem VAT odwróconym, czy też Spółka powinna naliczyć VAT od sprzedaży na zasadach ogólnych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Sprzedaż niklu po jego pocięciu należy traktować jako nikiel obrobiony plastycznie, co wyklucza stosowanie VAT odwróconego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak stanowi przepis art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, z zastrzeżeniem ust. 1c, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
 2. nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
 3. dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122 ustawy.

W myśl art. 17 ust. 2 ustawy - w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

Wskazać należy, że przepis art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy wprowadza mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku VAT na podatnika, na rzecz którego jest dokonywana dostawa towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy.

Pod poz. 27a załącznika nr 11 do ustawy – stanowiącym wykaz towarów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, ustawodawca wymienił ex 24.45.11.0 – nikiel nieobrobiony plastycznie.

W poz. 28 ww. załącznika ustawodawca wymienił ex 24.45.30.0 – pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierają cermetale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali.

W świetle wyżej powołanych przepisów mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 • przedmiotem dostawy jest towar wymieniony w załączniku nr 11 do ustawy,
 • nabywcą towaru jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy,
 • dostawcą towaru jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy, u którego sprzedaż nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy,
 • dostawa towaru nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2, ani art. 122 ustawy.

Jeżeli choćby jeden z wymienionych warunków nie jest spełniony, nabywca towaru nie powinien rozliczać podatku VAT.

Wątpliwości Spółki dotyczą tego czy sprzedaż niklu nieobrobionego plastycznie przy zakupie o symbolu PKWiU 24.45.11.0, a następnie pociętego na kawałki jest opodatkowana podatkiem VAT przez sprzedawcę czy należy stosować VAT odwrócony.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy podkreślenia wymaga fakt, że najistotniejszym elementem jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji towaru lub usługi wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Obróbka plastyczna w potocznym znaczeniu oznacza metodę obróbki metali i ich stopów polegającą na wywieraniu na nich (za pomocą odpowiedniego narzędzia) nacisku przekraczającego ich granicę plastyczności. Ma na celu trwałą zmianę kształtu i wymiarów obrabianego przedmiotu, a także zmianę struktury powodującą zmianę właściwości mechanicznych. Proces kształtowania może przebiegać na gorąco, na półgorąco lub na zimno. Ze względu na sposób odkształcenia, rozróżnia się głównie:

 • walcowanie – materiał zgniatany jest przez napędzane walce,
 • kucie – materiał kształtowany jest uderzeniem młota, kowarki lub naciskiem prasy,
 • wyciskanie – materiał znajduje się w pojemniku zwanym recypientem, a kształtowany jest poprzez wyciskanie z matrycy,
 • ciągnienie – materiał kształtowany jest poprzez przeciąganie przez oczko ciągadła,
 • tłoczenie, któremu poddaje się blachy i taśmy zmieniające kształt bez zasadniczej zmiany grubości.

Jak wynika z powyższego obróbka plastyczna polega na trwałej zmianie kształtu i wymiarów przedmiotu, ale jednocześnie zmianę struktury metalu skutkującą zmianą właściwości mechanicznych.

W przedstawionych okolicznościach sprawy Spółka wskazuje, że sprzedawany nikiel nie stanowi odpadu ani złomu. Wobec tego nie jest również towarem wymienionym w poz. 28 załącznika nr 11 do ustawy.

Jednocześnie - jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego - Spółka zakupiony przez siebie nikiel poddaje cięciu na kawałki określone przez zamawiającego np. (10cmx10cm) i w takiej formie Spółka go sprzedaje. Skoro więc cięcie metalu nie jest zaliczane do obróbki plastycznej (nie jest walcowaniem, kuciem, wyciskaniem, ciągnieniem, tłoczeniem), to przedmiotem sprzedaży jest nikiel nieobrobiony plastycznie. Zatem sprzedawany nikiel jest towarem wymienionym w poz. 27a załącznika nr 11 do ustawy i zarazem towarem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy. Wobec tego jego dostawa jest objęta zasadami opodatkowania polegającymi na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku należnego na nabywcę, na rzecz którego jest dokonywana dostawa przedmiotowych towarów przy spełnieniu pozostałych przesłanek określonych w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Spółka wskazuje, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem od towarów i usług. Poza tym nikiel pocięty na kawałki a wcześniej kupiony jako nieobrobiony plastycznie nie stanowi towaru, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 1 (nie jest towarem używanym).

Zatem dostawa niklu nieobrobionego plastycznie (pociętego na kawałki niklu) sklasyfikowanego pod poz. PKWiU 24.45.11.0 dokonana na rzecz podatnika o którym mowa w art. 15 ustawy, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny podlega opodatkowaniu na zasadach odwrotnego obciążenia.

Wobec powyższego stanowisko Spółki, należało uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

obciążenia
ITPP3/443-628/14/MD | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
ILPP3/4512-1-68/15-4/DC | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.