IPPP3/4512-387/15-2/JŻ | Interpretacja indywidualna

Możliwość odliczenia i zwrotu podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu
IPPP3/4512-387/15-2/JŻinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  2. podatek od towarów i usług
  3. podatnik
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 4 maja 2015 r. (data wpływu 12 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia i zwrotu podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu pn. „Z tradycją i kulturą w tle” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia i zwrotu podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu pn. „Z tradycją i kulturą w tle”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Parafia Rzymsko-Katolicka jest jednostką organizacyjną kościoła, posiada osobowość prawną co wynika z art. 5 i 7 ustawy z dnia 7 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 r. Nr 29, poz. 154 ze zm.). Nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie figuruje w ewidencji płatników podatku od towarów i usług, nie jest podatnikiem VAT. Parafia jest realizatorem/beneficjentem działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla działania „MAŁE PROJEKTY” w ramach Osi 4 programu obszarów terenów wiejskich na lata 2007-2013. Jest zobowiązana do przedłożenia z wnioskiem o płatność interpretację indywidualną w zakresie interpretacji prawa podatkowego wydaną przez właściwy organ upoważniony - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (beneficjent składa do wniosku o przyznanie pomocy oświadczenie o kwalifikowalności VAT oraz wykazał w kosztach kwalifikowanych podatek VAT). Parafia Rzymsko-Katolicka w odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności oraz zwiększającego się ruchu turystycznego na obszarze LGD postanowiła w ramach projektu zakupić: scenę muzyczną wraz z nagłośnieniem oraz namiot służący do organizacji spotkań. W ramach projektu została zakupiona scena z wyposażeniem oraz namiot. Na obszarze gminy nie ma możliwości wypożyczenia takiego sprzętu, który został zakupiony w ramach projektu. Kalendarz imprez kulturalnych w gminie jest dosyć ubogi. Parafia planuje być organizatorem takich przedsięwzięć oraz udostępniać zakupiony sprzęt. Organizacja takich imprez będzie stanowiła również swego rodzaju atrakcję turystyczną dla K. i obszaru LGD. Zrealizowany projekt pn. „Z tradycją i kulturą w tle” polegał na zakupie między innymi: Kolumny głośnikowe Mackie SRM 650 2 szt., Kolumny basowe Mackie SRM 1850 2 szt., Mikser audio Mackie PROFX 16 1 szt., Statywy kolumnowe 2 szt., Okablowanie 1 komplet, Podest sceniczny PAL-4 - blat bez nóg wym. 2x1m 9 szt., Nogi teleskopowe PAL-4 wys. do 0.7m 9 szt., Uchwyt mocujący uniwersalny UM-1 18 szt., Schody modułowe 0.6m - jedna poręcz 1 szt., Namiot wym. 6mx3m wys. prześwit. 2,70m oraz namiot cateringowy.

Składając wniosek o przyznanie pomocy Wnioskodawca złożył oświadczenie o kwalifikowalności VAT, które skutkuje tym, że VAT jest w przypadku realizacji projektu Wnioskodawcy wydatkiem kwalifikowalnym. Wnioskodawca nie może w żaden sposób odzyskać podatku VAT. Projekt jest zrealizowany przez Wnioskodawcę. Parafia nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

W związku z przedstawionym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku realizacji projektu w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla działania „Małe projekty” w ramach Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy przyznania pomocy zawartej z Samorządem Województwa, pn. „Z tradycją i kulturą w tle” przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu należnego podatku VAT poniesionego w związku z realizacją opisanego projektu...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W związku z istniejącą sytuacją prawną Parafia Rzymsko-Katolicka w K. beneficjent działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla działania „Małe projekty” w ramach Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, który nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług, który nie ma możliwości odzyskania tego podatku, w przypadku przedstawionego stanu faktycznego Parafii nie przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu kosztu podatku od towaru i usług poniesionego w związku z realizowanym projektem. Wnioskodawca uważa, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zmianami) obniżone kwoty podatku lub zwrot różnicy podatku należnego uzależnione są od zakupu, w jakim nabywane towary i usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną. W omawianej sytuacji (realizacji projektów) nie występuje związek ze sprzedażą opodatkowaną. W takiej sytuacji nie będzie spełniony warunek dający Parafii prawo obniżenia kwoty podatku należnego przy nabyciu towarów i usług związanych z realizowanym projektem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na podstawie art. 88 ust. 4 cyt. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Parafia Rzymsko-Katolicka jest jednostką organizacyjną kościoła, posiada osobowość prawną. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie figuruje w ewidencji płatników podatku od towarów i usług, nie jest podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Parafia jest realizatorem/beneficjentem działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla działania „MAŁE PROJEKTY” w ramach Osi 4 programu obszarów terenów wiejskich na lata 2007-2013. Parafia Rzymsko-Katolicka w odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności oraz zwiększającego się ruchu turystycznego na obszarze LGD postanowiła w ramach projektu zakupić: scenę muzyczną wraz z nagłośnieniem oraz namiot służący do organizacji spotkań. W ramach projektu została zakupiona scena z wyposażeniem oraz namiot. Na obszarze gminy nie ma możliwości wypożyczenia takiego sprzętu, który został zakupiony w ramach projektu. Kalendarz imprez kulturalnych w gminie jest dosyć ubogi. Parafia planuje być organizatorem takich przedsięwzięć oraz udostępniać zakupiony sprzęt. Organizacja takich imprez będzie stanowiła również swego rodzaju atrakcję turystyczną dla K, i obszaru LGD. Zrealizowany projekt pn. „Z tradycją i kulturą w tle” polegał na zakupie między innymi: Kolumny głośnikowe Mackie SRM 650 2 szt., Kolumny basowe Mackie SRM 1850 2 szt., Mikser audio Mackie PROFX 16 1 szt., Statywy kolumnowe 2 szt., Okablowanie 1 komplet, Podest sceniczny PAL-4 - blat bez nóg wym. 2x1m 9 szt., Nogi teleskopowe PAL-4 wys. do 0.7m 9 szt., Uchwyt mocujący uniwersalny UM-1 18 szt., Schody modułowe 0.6m - jedna poręcz 1 szt., Namiot wym. 6mx3m wys. prześwit. 2,70m oraz namiot cateringowy. W omawianej sytuacji nie występuje związek ze sprzedażą opodatkowaną.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest podatnikiem podatku VAT, a realizacja opisanego zadania nie jest związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu pn. „Z tradycją i kulturą w tle”. W konsekwencji, Wnioskodawcy nie przysługuje również prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego, w trybie art. 87 ust. 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznać należało za prawidłowe.

Zauważyć ponadto należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania i oceny w zakresie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.