IPPP3/4512-356/15-4/JŻ | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie stawki podatku VAT dla prac zasilających plaże będących przedmiotem zamówienia publicznego
IPPP3/4512-356/15-4/JŻinterpretacja indywidualna
  1. podatek od towarów i usług
  2. stawki podatku
  3. świadczenie usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0% -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2015 r. (data wpływu 24 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 26 czerwca 2015 r. (data wpływu 29 czerwca 2015 r.), na wezwanie tut. Organu z dnia 18 czerwca 2015 r. (skutecznie doręczone dnia 22 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT dla prac zasilających plaże będących przedmiotem zamówienia publicznego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT dla prac zasilających plaże będących przedmiotem zamówienia publicznego. W dniu 29 czerwca 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku, będące odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 18 czerwca 2015 r. (skutecznie doręczone dnia 22 czerwca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka A/S w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy m.in. usługi budowlane. Spółka niejednokrotnie bierze udział w przetargach organizowanych na podstawie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Przedmiotem zamówień obsługiwanych przez Urzędy Morskie są różnego rodzaju roboty dotyczące akwenów (w tym kanałów) portowych i torów podejściowych jak również odbudowy i remontów budowli hydrotechnicznych takich jak nabrzeża i falochrony. Spółka złożyła ofertę dotyczącą przetargu „Sztuczne zasilenie brzegu morskiego w miejscowości”.

Przedmiotem zamówienia są prace zasilające plaże urobkiem pochodzącym z robót czerpalno-refulacyjnych toru podejściowego w porcie na terenie administrowanym przez Urząd Morski, w szacunkowej ilości ca 55000 m3. Lokalizacja: 267, 500-268, 300 km brzegu morskiego. Miejscem poboru urobku do sztucznego zasilania plaży będzie tor podejściowy do portu oraz osadniki na redach Portu.

Port leży na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego, we wschodniej części Pobrzeża.

Urobek wydobyty z osadników morskich i toru podejściowego w porcie należy przetransportować i wyrefulować na plażę na km 267, 500-268, 300 na działkach 269/1 oraz 268/1.

Zamówienie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, II oś Priorytetowa: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.2 „przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich”.

W związku z przedstawionym opisem zadano następujące pytanie:

Czy opisane powyżej prace, które są przedmiotem zamówienia podlegają opodatkowaniu stawką 23% podatku od towarów i usług...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki wyżej wymienione prace, zgodne z zamówieniem dotyczące zasilenia plaży urobkiem pochodzącym z robót czerpalno-refulacyjnych toru podejściowego w porcie na terenie administrowanym przez Urząd Morski, winny być opodatkowane stawką 23%.

Głównym zadaniem zamówienia jest zasilenie plaży urobkiem. Fakt, że miejscem prac czerpalnych jest tor podejściowy z morza pełnego położony pośrodku linii łączącej głowice wejściowe do portu, którego oś wyznacza linia namiaru 110,5 na latarnię morską nie oznacza, że Spółka powinna zastosować inną stawkę niż 23%.

Ponadto materiał na zasilenie plaży będzie pobierany także z osadników, czyli miejsc znajdujących się poza obszarem toru wodnego. Zgodnie z definicją pojęć zawartych w zmówieniu publicznym - osadniki na morzu - to zagłębienia w dnie morza, mające przechwytywać wleczone po dnie rumowisko (piaski) morskie. Zadaniem osadników jest przynajmniej częściowe przechwycenie osadów transportowanych przez fale i prądy morskie w rejon toru podejściowego i w ten sposób zmniejszenie tempa spłycenia się toru.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług związanych z ochroną środowiska morskiego i utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych.

Zadaniem Spółki jest zasilenie plaży urobkiem, a to nie jest usługa związana z ochroną środowiska. Również prace związane z pobraniem urobku z toru podejściowego oraz osadników nie dotyczą w sposób bezpośredni utrzymania akwenów portowych i torów podejściowych.

Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „utrzymanie”, wobec czego przy dokonywaniu wykładni tego pojęcia należy się odwołać do znaczenia językowego, zgodnie z którym „utrzymanie” oznacza zachowanie czegoś takim, jakim było wcześniej, dbanie o coś, zachowywanie w odpowiednim stanie. Utrzymanie obiektu oznacza zatem zachowanie go w niepogorszonym stanie, w tym zapewnienie jego odpowiedniej funkcjonalności.

W analizowanym przypadku materiał do refulacji pobierany będzie również z osadników wschodniego i zachodniego, które nie są zlokalizowane na obszarze toru podejściowego ani w obszarze wód portowych. Osadniki nie są wyszczególnione w treści art. 83 ust. l pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

W powyższej sytuacji, Spółka nie będzie miała możliwości wyodrębnienia prac związanych z zasileniem plaży urobkiem / pochodzącym z toru podejściowego jak i osadników, powinna być przyjęta stawka dotycząca usługi głównej tj. zasilenia plaży, która to jest opodatkowana stawką podstawową, tj. 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z poźn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podatek od towarów i usług
ILPP2/4512-1-279/15-2/AK | Interpretacja indywidualna

stawki podatku
ILPP1/4512-1-127/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

świadczenie usług
IPPP1/4512-707/15-2/EK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.