IPPP3/4512-195/15-2/JŻ | Interpretacja indywidualna

Uznanie dokonanej dostawy towarów na terytorium Białorusi za niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski
IPPP3/4512-195/15-2/JŻinterpretacja indywidualna
 1. Białoruś
 2. czynności opodatkowane
 3. dostawa towarów
 4. podatek od towarów i usług
 5. terytorium państwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy dostawie towarów -> Miejsce dostawy towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2015 r. (data wpływu 5 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania dokonanej dostawy towarów na terytorium Białorusi za niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania dokonanej dostawy towarów na terytorium Białorusi za niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka polska - P. dokonała zakupu towaru, który został wyeksportowany przez producenta - czyli sprzedawcę tego towaru poza granice Unii Europejskiej na Białoruś. Sprzedający dokonał eksportu i posiada na to zdarzenie odpowiednie dokumenty celne, potwierdzające wywóz sprzedawanego towaru. Transportu towaru dokonał na swój koszt kupujący – P. Sp. z o.o. Jednakże eksporterem towaru był sprzedawca i on występował przed urzędem celnym. Stawka VAT w tym przypadku dla polskiego nabywcy tego towaru - P. Sp. z o.o. wynosiła 0%. Własność towaru została przeniesiona na kupującego - P. Sp. z o.o. dopiero po dokonaniu eksportu czyli wywozowej odprawie celnej tzn. opuszczeniu Polski czyli na terytorium Białorusi. Zasadą całej tej transakcji przez P. Sp. z o.o. było nabycie towarów od sprzedawcy, znajdujących się poza polskim obszarem podatkowym.

Kupujący - P. Sp. z o.o. występował w roli importera białoruskiego, poza granicą Polski i polskie przepisy VAT w tym przypadku jego nie dotyczyły. Towar został ostatecznie sprzedany białoruskiej firmie.

W związku z przedstawionym opisem zadano następujące pytanie:

Czy P. Sp. z o.o. dokonując transakcji na Białorusi, sprzedając towar znajdujący się na terytorium Białorusi, białoruskiej firmie prawidłowo nie naliczyła podatku VAT opierając się, iż czynność ta nie podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT art. 22 ust. 1 pkt 3 miejscem dostawy towarów jest miejsce, w którym towar znajduje się w momencie dostawy, czyli w tym przypadku na Białorusi. Przepisy ustawy VAT nie regulują stawek podatkowych w transakcjach poza obszarem polski, gdyż takie transakcje nie podlegają polskim przepisom podatkowym dotyczącym VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają ww. czynności wykonane odpłatnie, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia jest terytorium kraju, przez które – w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy - rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

Podatek od towarów i usług jest podatkiem o charakterze terytorialnym, co oznacza, że opodatkowaniu w danym państwie podlegają tylko te czynności, które zostaną uznane za wykonane w tym państwie, a ściślej te czynności, które zostaną uznane za wykonane w danym miejscu. W tym wypadku określenie miejsca świadczenia determinuje miejsce opodatkowania.

W przedstawionym stanie faktycznym, Wnioskodawca dokonał zakupu towaru, który został wyeksportowany przez producenta tego towaru na Białoruś. Jak wskazuje Wnioskodawca, własność towaru została przeniesiona na niego dopiero po opuszczeniu Polski i odprawie celnej, czyli na terytorium Białorusi.

Wnioskodawca podaje również, że towar nabył ze stawką 0% oraz, że występował w roli importera białoruskiego, poza granicą Polski a towar został ostatecznie sprzedany białoruskiej firmie.

W związku z powyższym, Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy sprzedając towar znajdujący się na terytorium Białorusi, białoruskiej firmie, prawidłowo nie naliczył podatku VAT opierając się na tym, że czynność ta nie podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem VAT.

Aby prawidłowo określić miejsce opodatkowania danej dostawy należy wskazać, gdzie znajduje się w momencie dostawy. Określenie miejsca dostawy w przypadku dostawy towarów między podatnikami z różnych państw jest szczególnie istotne, gdyż wskazuje państwo, w którym dana czynność winna zostać opodatkowana.

W myśl zasady, wyrażonej w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią – miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.

Z kolei na mocy art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów niewysyłanych ani nietransportowanych – miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy.

Stosownie do powyższego zauważyć należy, że zgodnie z cyt. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega dostawa towarów na terytorium kraju. Należy tym samym mieć na uwadze terytorialny charakter podatku VAT, zgodnie z którym opodatkowaniu podlegają wyłącznie czynności, których miejscem świadczenia było terytorium Polski. W przypadku, gdy wykonanie danej czynności opodatkowanej będzie miało miejsce poza terytorium kraju (Polski), czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce.

Wnioskodawca wskazuje, że własność towaru została na niego przeniesiona dopiero po opuszczeniu Polski i odprawie celnej, czyli na terytorium Białorusi, gdzie występował w roli importera białoruskiego.

Tym samym, sprzedaż towaru przez Wnioskodawcę na rzecz białoruskiego nabywcy, który w momencie dostawy znajduje się na terytorium Białorusi, zgodnie z zapisem art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, powoduje, że miejscem dostawy towaru jest miejsce, w którym towar znajduje się w momencie dostawy, czyli Białoruś. Zatem, czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na terytorium Polski.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w wyżej przedstawionym zakresie jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z poźn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.