IPPP3/4512-148/15-7/JŻ | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie usług związanych z wyżywieniem świadczonych w restauracji znajdującej się w domu seniora oraz usług „concierge”
IPPP3/4512-148/15-7/JŻinterpretacja indywidualna
 1. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)
 2. podatek od towarów i usług
 3. stawki podatku
 4. usługi kompleksowe
 5. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 17 lutego 2015 r. (data wpływu 20 lutego 2015 r.), uzupełnionym w dniu 8 maja 2015 r. (data wpływu 11 maja 2015 r.), na wezwanie tut. Organu z dnia 30 kwietnia 2015 r. (skutecznie doręczone 4 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług związanych z wyżywieniem świadczonych w restauracji znajdującej się w domu seniora oraz usług „concierge” (pytanie nr 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług związanych z wyżywieniem świadczonych w restauracji znajdującej się w domu seniora oraz usług „concierge”. W dniu 11 maja 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku, będące odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 30 kwietnia 2015 r. (skutecznie doręczone 4 maja 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Wnioskodawca rozważa podjęcie współpracy ze spółką akcyjną będącą podmiotem powiązanym z Wnioskodawcą. Spółka akcyjna prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie działalności leczniczej. Jest podmiotem zarejestrowanym przez właściwy organ w rejestrze podmiotów prowadzących działalność leczniczą.

Zarówno Wnioskodawca, jak i Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością są polskimi rezydentami podatkowymi.

Współpraca ze spółką akcyjną polegałaby na realizacji opisanej poniżej inwestycji, polegającej na budowie i prowadzeniu osiedla dla seniorów.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wybuduje osiedle dla seniorów. Koncepcja obejmuje budowę domu seniora, w którym będzie prowadzona zarówno opieka całodobowa nad osobami „leżącymi” i „mobilnymi”, jak też opieka dzienna. W domu seniora projektowane są pokoje 1- i 2-osobwe, gabinetowa przychodnia lekarsko-pielęgniarska, oddział rehabilitacji, terapii zajęciowej, pomieszczenia restauracyjne i klubowe, kuchnia oraz administracja osiedla.

Projektowane jest też wybudowanie na osiedlu domów jednorodzinnych i dwurodzinnych (z dwoma mieszkaniami), które będą przystosowane dla potrzeb osób w wieku podeszłym. Każdy z domów ma posiadać własny ogród. Domy i mieszkania mogą być realizowane w standardzie ekonomicznym lub według indywidualnego projektu wnętrz.

Dla wszystkich mieszkańców osiedla przewiduje się oferowanie tzw. usług „concierge”. Usługi te mogą obejmować świadczenia związane z administracją osiedla, jak też polegające na zakupie i dostarczaniu podstawowych artykułów żywnościowych i sanitarnych, zapewnienie transportu, rezerwację biletów hotelowych i lotniczych, pielęgnację ogrodu, itp.

Po wybudowaniu osiedla seniorów Wnioskodawca będzie prowadzić działalność polegającą na obsłudze administracyjnej osiedla oraz na świadczeniu m.in. następujących usług:

 1. Usług świadczonych na rzecz mieszkańców domu seniora, tj.:
  Usług związanych z zakwaterowaniem, w tym zakwaterowaniem długoterminowym, w ramach których będzie wynajmować pokoje osobom starszym oraz świadczyć na ich rzecz usługi towarzyszące usługom zakwaterowania (np. sprzątanie w pokojach, zmiana pościeli, ścielenie łóżek, zapewnienie podstawowego wyposażenia wynajmowanych pokoi, zapewnienie posiłków).
 2. Usług świadczonych na rzecz pozostałych mieszkańców osiedla (mieszkańców domów 1- i 2-rodzinnych), tj.:
  Usług wynajmu długoterminowego domów jednorodzinnych i mieszkań w domach dwurodzinnych (przy czym przewidywana jest też możliwość sprzedaży domów jednorodzinnych i mieszkań w domach dwurodzinnych).
 3. Usług świadczonych na rzecz wszystkich mieszkańców osiedla seniora, zarówno mieszkańców domu seniora, jak też domów 1- i 2- rodzinnych, tj.:
  • usług związanych z wyżywieniem świadczonych w restauracji znajdującej się w domu seniora (przy czym usługi te mogą być świadczone również na rzecz osób trzecich, niebędących mieszkańcami osiedla),
  • opisanych wcześniej usług „concierge”.
 4. Usług świadczonych na rzecz spółki akcyjnej, tj:
  Usług wynajmu części pomieszczeń domu seniora (nie więcej niż 10% powierzchni obiektu) z przeznaczeniem na organizację przez spółkę akcyjną gabinetowej przychodni lekarsko-pielęgniarskiej, oddziału rehabilitacji oraz oddziału terapii zajęciowej.

W ramach współpracy dotyczącej prowadzenia osiedla seniora spółka akcyjna zapewni świadczenie na rzecz mieszkańców tego osiedla usług medycznych oraz związanych z opieką nad osobami starszymi. Spółka akcyjna - na podstawie umów zawartych bezpośrednio z mieszkańcami osiedla seniora, będzie świadczyć na ich rzecz usługi medyczne i związane z opieką (opieka lekarska, pielęgniarska oraz pielęgnacyjna, w tym opieka całodobowa, jak również usługi kosmetyczne i higieniczne, np. mycie, kąpanie, golenie, pomiary ciśnienia, cukru, rehabilitacja, przygotowanie i podawanie posiłków, realizacja recept, pomoc w prawidłowym przyjmowaniu leków, prowadzenie terapii zajęciowej, itp.). W zależności od rodzaju usług medycznych i związanych z opieką będą one świadczone bądź w gabinetach, zorganizowanych w pomieszczeniach wynajętych przez Wnioskodawcę, bądź bezpośrednio w pokojach/domach, zamieszkiwanych przez osoby starsze.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca poinformował, że:

Usługi związane z zakwaterowaniem, w tym zakwaterowaniem długoterminowym, w ramach których Wnioskodawca będzie wynajmować pokoje osobom starszym oraz będzie świadczyć na ich rzecz usługi towarzyszące usługom zakwaterowania, są zaklasyfikowane w polskiej klasyfikacji wyrobów i usług w dziale o symbolu ex 55.

Usługi związane z wyżywieniem, świadczone w restauracji znajdującej się w domu seniora są zaklasyfikowane w polskiej klasyfikacji wyrobów i usług w dziale o symbolu ex 56.

Usługi związane z zakwaterowaniem, w ramach których Wnioskodawca będzie wynajmować pokoje osobom starszym w domu seniora będą świadczone odpłatnie na podstawie zawartych z nimi umów. Okres świadczenia usługi każdorazowo wynikać będzie z umowy - przewiduje się zawieranie umów na czas określony, zarówno krótkoterminowych (od kilku dni do dwunastu miesięcy), jak też długoterminowy (powyżej dwunastu miesięcy).

W ramach usług związanych z zakwaterowaniem świadczone będą usługi towarzyszące (np. sprzątanie w pokojach, zmiana pościeli, ścielenie łóżek, zapewnienie podstawowego wyposażenia wynajmowanych pokoi, zapewnienie posiłków). Usługi te będą świadczone przez pracowników lub zleceniobiorców Wnioskodawcy.

Wynajem domów jednorodzinnych i mieszkań w domach dwurodzinnych będzie świadczony odpłatnie, na podstawie umów zawartych z najemcami. Przewiduje się zawieranie umów na czas określony (powyżej roku), jak też na czas nieokreślony. W ramach umowy najmu Wnioskodawca nie będzie świadczył na rzecz najemców usług dodatkowych (tj. sprzątanie domów/mieszkań, zmiana pościeli, ścielenie łóżek, zapewnienie podstawowego wyposażenia wynajmowanych domów/mieszkań, zapewnienie posiłków). Ewentualne usługi dodatkowe świadczone będą w ramach usług „concierge”. Domy jednorodzinne i mieszkania w domach dwurodzinnych będą miały charakter, mieszkalny. Domy jednorodzinne i mieszkania w domach dwurodzinnych będą wynajmowane wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Usługi „concierge” polegające na świadczeniach związanych z administracją osiedla będą świadczone na podstawie zawartych z seniorami umów (najmu pokoi w domu seniora lub najmu domów jednorodzinnych/mieszkań w domach dwurodzinnych), zaś wynagrodzenie za te usługi będzie stanowić element wynagrodzenia za usługi świadczone w ramach umów najmu. Usługi te będą świadczone przez pracowników Wnioskodawcy lub osoby, z którymi Wnioskodawca będzie miał zawarte umowy cywilnoprawne. Usługi „concierge” polegające na zakupie i dostarczaniu podstawowych artykułów żywnościowych i sanitarnych, zapewnienie transportu, rezerwację biletów hotelowych i lotniczych, pielęgnację ogrodu, itp. będą świadczone przez pracowników Wnioskodawcy lub osoby, z którymi Wnioskodawca będzie miał zawarte umowy cywilnoprawne. Rozliczanie tych usług będzie następować każdorazowo na podstawie odrębnych zleceń składanych przez mieszkańców osiedla i domu seniora (Wnioskodawca udostępni mieszkańcom wykaz oferowanych przez siebie usług „concierge” wraz z cennikiem), przy czym możliwe jest też świadczenie usług długoterminowych, na które będą zawierane odrębne umowy i przewidziane płatności okresowe (np. w przypadku usług związanych z pielęgnacją ogrodów). Przewiduje się - w zależności od indywidualnych ustaleń - nabywanie usług i świadczeń (w ramach usług „concierge”) przez Wnioskodawcę na własną rzecz i odsprzedawanie ich seniorom, jak również nabywanie ich na rzecz seniorów.

W związku z przedstawionym opisem zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku jako pytanie nr 3):

W jaki sposób na gruncie podatku od towarów i usług powinny zostać opodatkowane usługi świadczone na rzecz wszystkich mieszkańców osiedla dla seniorów, tj. usługi związane z wyżywieniem świadczone w restauracji znajdującej się w domu seniora (które będą mogły być świadczone również na rzecz osób trzecich, niebędących mieszkańcami osiedla), a także opisane w stanie faktycznym usługi „concierge”...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy usługi świadczone na rzecz wszystkich mieszkańców osiedla dla seniorów, tj. usługi związane z wyżywieniem świadczone w restauracji znajdującej się w domu seniora, które będą mogły być świadczone również na rzecz osób trzecich, niebędących mieszkańcami osiedla, powinny być opodatkowane podatkiem od towarów i usług według stawki 8%.

Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1719) stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwaną dalej „ustawą”, obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia. W poz. 7 załącznika do wskazanego rozporządzenia wymieniono usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży:

 1. napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,
 2. napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
 3. napojów, przy przygotowywaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju,
 4. napojów bezalkoholowych gazowanych,
 5. wód mineralnych,
 6. innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy.

W związku z powyższym usługi związane z wyżywieniem świadczone w ramach restauracji znajdującej się w domu seniora, o ile nie będą one dotyczyć sprzedaży towarów wskazanych w pkt 1-6 poz. 7 załącznika do rozporządzenia, podlegać będą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 8%.

Jeżeli zaś chodzi o opisane w stanie faktycznym usługi „concierge”, tj. zakup i dostarczanie podstawowych artykułów żywnościowych i sanitarnych, zapewnienie transportu, rezerwację biletów hotelowych i lotniczych, pielęgnację ogrodu, itp. Opodatkowane będą stawką podatku VAT właściwą dla konkretnych usług świadczonych w ramach usług „concierge”. I tak np. usługi polegające na zakupie i dostarczaniu podstawowych artykułów żywnościowych i sanitarnych, a także na rezerwacji biletów hotelowych i lotniczych w ocenie Wnioskodawcy powinny być opodatkowane podatkiem od towarów i usług według stawki 23%.

Usługi związane z pielęgnacją ogrodów znajdujących się przy domach 1- i 2- rodzinnych powinny być zdaniem Wnioskodawcy opodatkowane podatkiem od towarów i usług według stawki 8%.

Stosownie do art. 41 ust. 2 u.p.t.u. w zw. z poz. 176 załącznika nr 3 do ustawy usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni, sklasyfikowane w PKWiU pod poz. 81.30.10.0, opodatkowane są podatkiem od towarów i usług według stawki 8%.

Jak wynika z wyjaśnień głównego urzędu statystycznego grupowanie 81.30.10.0 obejmuje usługi dokonywania zasadzeń, pielęgnację i utrzymanie:

 1. parków i ogrodów:
  • przy domach prywatnych i domach wielomieszkaniowych,
  • przy budynkach użyteczności publicznej i częściowo publicznej (szkoły, szpitale, budynki administracyjne, kościoły itp.), na terenach miejskich (parki miejskie, strefy zieleni, cmentarze itp.),
  • przy budynkach przemysłowych i handlowych,
 2. zieleni:
  • budynków (zieleń fasad, ogrody na dachach i wewnątrz budynków itp.),
  • autostrad, ulic, dróg kolejowych i tramwajowych, brzegów dróg wodnych, w portach itp., terenów sportowych, terenów przeznaczonych do gier i zabaw na świeżym powietrzu i innych terenów rekreacyjnych (np. trawniki przeznaczone do zażywania kąpieli słonecznych, pola golfowe),
  • wód stojących i płynących (zbiorniki wodne, bagna, stawy, baseny kąpielowe, fosy, strumyki, potoki, rzeki, systemy oczyszczania ścieków),
 3. zagospodarowanie terenów zieleni i dokonywanie zasadzeń w celu ochrony przed hałasem, wiatrem, erozją oślepianiem lub dla ułatwienia widoczności,
 4. sadzenie i pielęgnację drzew i innych roślin, włączając przycinanie gałęzi i żywopłotów, przesadzanie wieloletnich drzew, pozostałe usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni innych niż rolnicze i leśne: renaturalizacja, rekultywacja, melioracja gruntów, tworzenie obszarów retencyjnych, zbiorników burzowych itp.,
 5. usługi projektowe i budowlane w zakresie drobnych prac związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni (kształtowania terenu, budowy ścian oporowych, ścieżek spacerowych itp.).

W związku z powyższym zdaniem Wnioskodawcy usługi związane z pielęgnacją ogrodów znajdujących się przy domach 1- i 2- rodzinnych powinny być opodatkowane podatkiem od towarów i usług według stawki 8%.

Również usługi związane z zapewnieniem transportu mieszkańcom osiedla dla seniorów powinny być opodatkowane podatkiem od towarów i usług według stawki 8%. Stosownie bowiem do art. 41 ust. 2 u.p.t.u. w zw. z poz. 157 załącznika nr 3 do ustawy usługi sklasyfikowane w PKWiU w grupowaniu 49.39 - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, opodatkowane są podatkiem od towarów i usług według stawki 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy świadczeniem usług jest natomiast każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 5a ustawy towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia niejednokrotnie odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od 1 stycznia 2011 r., jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl natomiast przepisu art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże, stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Jednocześnie, w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 247 z późn. zm.), obowiązującego do 31 grudnia 2013 r., stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Z dniem 1 stycznia 2014 r. ww. przepis znalazł swoje odzwierciedlenie w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1719), zwanego dalej „rozporządzeniem”. W § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia stwierdza się, że stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla towarów wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

W pozycji 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia wymieniono usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży:

 1. napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,
 2. napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
 3. napojów przy przygotowywaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju,
 4. napojów bezalkoholowych gazowanych,
 5. wód mineralnych,
 6. innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy.

Wyżej wskazane przepisy stanowią implementację przepisów prawa unijnego. Stosownie do art. 98 ust. 1 Dyrektywy VAT państwa członkowskie mogą stosować jedną lub dwie stawki obniżone. W myśl art. 98 ust. 2 Dyrektywy VAT, stawki obniżone mają zastosowanie wyłącznie do dostaw towarów i świadczenia usług, których kategorie są określone w załączniku III. Natomiast w poz. 12a załącznika III wskazano, że obniżoną stawkę VAT można stosować dla usług restauracyjnych i cateringowych, z możliwością wykluczenia dostawy napojów (alkoholowych lub bezalkoholowych).

Podkreślić trzeba, że pojęcia używane do oznaczenia towaru lub usługi opodatkowanych stawką obniżoną należy interpretować ściśle zważywszy, że możliwość zastosowania stawki preferencyjnej stanowi odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą towary i usługi opodatkowane są stawką podstawową.

Funkcją powołanej wyżej regulacji jest wyłączenie z możliwości zastosowania preferencyjnej stawki podatku sprzedaży towarów wymienionych w pozycji 7 załącznika do rozporządzenia. Regulacja ta rozumiana ściśle winna odnosić się do każdego przypadku obrotu tymi towarami (jednym z przypadków obrotu tymi towarami jest ich sprzedaż w ramach usługi związanej z wyżywieniem).

Zatem, przepis § 3 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 7 załącznika rozporządzenia, pozwala na objęcie stawką 8% świadczenia usługi związanej z wyżywieniem jednocześnie wyłączając możliwość opodatkowania tą stawką obniżoną sprzedaży towarów wymienionych w pozycji 7 załącznika do rozporządzenia.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca rozważa podjęcie współpracy ze spółką akcyjną będącą podmiotem powiązanym z Wnioskodawcą. Spółka akcyjna prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie działalności leczniczej. Jest podmiotem zarejestrowanym przez właściwy organ w rejestrze podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Współpraca ze spółką akcyjną polegałaby na realizacji inwestycji, polegającej na budowie i prowadzeniu osiedla dla seniorów. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wybuduje osiedle dla seniorów. Koncepcja obejmuje budowę domu seniora, w którym będzie prowadzona zarówno opieka całodobowa nad osobami „leżącymi” i „mobilnymi”, jak też opieka dzienna. W domu seniora projektowane są pokoje 1- i 2-osobwe, gabinetowa przychodnia lekarsko-pielęgniarska, oddział rehabilitacji, terapii zajęciowej, pomieszczenia restauracyjne i klubowe, kuchnia oraz administracja osiedla. Projektowane jest też wybudowanie na osiedlu domów jednorodzinnych i dwurodzinnych (z dwoma mieszkaniami), które będą przystosowane dla potrzeb osób w wieku podeszłym. Każdy z domów ma posiadać własny ogród. Domy i mieszkania mogą być realizowane w standardzie ekonomicznym lub według indywidualnego projektu wnętrz. Dla wszystkich mieszkańców osiedla przewiduje się oferowanie tzw. usług „concierge”. Usługi te mogą obejmować świadczenia związane z administracją osiedla, jak też polegające na zakupie i dostarczaniu podstawowych artykułów żywnościowych i sanitarnych, zapewnienie transportu, rezerwację biletów hotelowych i lotniczych, pielęgnację ogrodu, itp.

Po wybudowaniu osiedla seniorów Wnioskodawca będzie prowadzić działalność polegającą na obsłudze administracyjnej osiedla oraz m.in. na świadczeniu na rzecz wszystkich mieszkańców osiedla seniora, zarówno mieszkańców domu seniora, jak też domów 1- i 2-rodzinnych, usług związanych z wyżywieniem świadczonych w restauracji znajdującej się w domu seniora (przy czym usługi te mogą być świadczone również na rzecz osób trzecich, niebędących mieszkańcami osiedla) oraz usług „concierge”. Przy czym, usługi związane z wyżywieniem, świadczone w restauracji znajdującej się w domu seniora są zaklasyfikowane w polskiej klasyfikacji wyrobów i usług w dziale o symbolu ex 56.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy sformułowane w pytaniu nr 3 dotyczą opodatkowania świadczonych na rzecz wszystkich mieszkańców osiedla dla seniorów usług związanych z wyżywieniem świadczonych w restauracji znajdującej się w domu seniora (które będą mogły być świadczone również na rzecz osób trzecich, niebędących mieszkańcami osiedla) oraz usług „concierge”.

Odnosząc się do usług związanych z wyżywieniem wskazać należy, że usługi restauracyjne związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy w powiązaniu z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego wskazał, że będzie świadczył w restauracji znajdującej się w domu seniora usługi związane z wyżywieniem zaklasyfikowane w polskiej klasyfikacji wyrobów i usług w dziale o symbolu ex 56. Zatem, przedmiotowe usługi związane z wyżywieniem świadczone w restauracji znajdującej się w domu seniora podlegają opodatkowaniu według stawki podatku VAT w wysokości 8%. Przy czym, Wnioskodawca słusznie wskazał, że niniejszą stawką VAT nie jest objęta sprzedaż towarów wskazanych w poz. 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Odnosząc się natomiast do usług „concierge” wskazać należy, że z opisu sprawy wynika, że usługi „concierge” polegające na świadczeniach związanych z administracją osiedla będą świadczone na podstawie zawartych z seniorami umów (najmu pokoi w domu seniora lub najmu domów jednorodzinnych/mieszkań w domach dwurodzinnych), zaś wynagrodzenie za te usługi będzie stanowić element wynagrodzenia za usługi świadczone w ramach umów najmu. Usługi te będą świadczone przez pracowników Wnioskodawcy lub osoby, z którymi Wnioskodawca będzie miał zawarte umowy cywilnoprawne. Usługi „concierge” polegające na zakupie i dostarczaniu podstawowych artykułów żywnościowych i sanitarnych, zapewnienie transportu, rezerwację biletów hotelowych i lotniczych, pielęgnację ogrodu, itp. będą świadczone przez pracowników Wnioskodawcy lub osoby, z którymi Wnioskodawca będzie miał zawarte umowy cywilnoprawne. Rozliczanie tych usług będzie następować każdorazowo na podstawie odrębnych zleceń składanych przez mieszkańców osiedla i domu seniora (Wnioskodawca udostępni mieszkańcom wykaz oferowanych przez siebie usług „concierge” wraz z cennikiem), przy czym możliwe jest też świadczenie usług długoterminowych, na które będą zawierane odrębne umowy i przewidziane płatności okresowe (np. w przypadku usług związanych z pielęgnacją ogrodów). Przewiduje się - w zależności od indywidualnych ustaleń - nabywanie usług i świadczeń (w ramach usług „concierge”) przez Wnioskodawcę na własną rzecz i odsprzedawanie ich seniorom, jak również nabywanie ich na rzecz seniorów.

Zatem, w przypadku opisanych powyżej usług „concierge” polegających na świadczeniach związanych z administracją osiedla, które będą świadczone na podstawie zawartych z seniorami umów najmu pokoi w domu seniora lub najmu domów jednorodzinnych/mieszkań w domach dwurodzinnych, zaś wynagrodzenie za te usługi będzie stanowić element wynagrodzenia za usługi świadczone w ramach umów najmu zastosowanie znajdzie stawka podatku VAT właściwa dla usług najmu pokoi w domu seniora lub najmu domów jednorodzinnych/mieszkań w domach dwurodzinnych.

W przypadku natomiast usług „concierge” polegających na zakupie i dostarczaniu podstawowych artykułów żywnościowych i sanitarnych, zapewnieniu transportu, rezerwacji biletów hotelowych i lotniczych, pielęgnację ogrodu, itp., które będą świadczone na podstawie odrębnie zawartych umów, a rozliczanie tych usług będzie następować każdorazowo na podstawie odrębnych zleceń składanych przez mieszkańców osiedla i domu seniora, usługi „concierge” będą podlegać opodatkowaniu stawką VAT właściwą dla konkretnych usług świadczonych w ramach usług „concierge”.

Tym samym, z uwagi, że usługi polegające na zakupie i dostarczaniu podstawowych artykułów żywnościowych i sanitarnych, a także na rezerwacji biletów hotelowych i lotniczych nie zostały objęte obniżoną stawką podatku VAT, jak również zwolnieniem od podatku, usługi „concierge” polegajace na zakupie i dostarczaniu podstawowych artykułów żywnościowych i sanitarnych, a także na rezerwacji biletów hotelowych i lotniczych, powinny być opodatkowane podatkiem od towarów i usług według stawki podatku VAT w wysoskości 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

Odnosząc się do świadczonych usług związanych z pielęgnacją ogrodów znajdujących się przy domach 1- i 2-rodzinnych, należy wskazać, że w poz. 176 załącznika nr 3 do ustawy stanowiącego „Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku 8%”, wymieniono „usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni” - PKWiU 81.30.10.0. Z wyjaśnień Głównego Urzędu Statystycznego do PKWiU wynika, że grupowanie PKWiU 81.30.10.0 obejmuje:

 1. usługi dokonywania zasadzeń, pielęgnację i utrzymanie parków i ogrodów:
  • przy domach prywatnych i domach wielomieszkaniowych,
  • przy budynkach użyteczności publicznej i częściowo publicznej (szkoły, szpitale, budynki administracyjne, kościoły itp.),
  • na terenach miejskich (parki miejskie, strefy zieleni, cmentarze itp.),
  • przy budynkach przemysłowych i handlowych,
 2. zieleni:
  • budynków (zieleń fasad, ogrody na dachach i wewnątrz budynków itp.),
  • autostrad, ulic, dróg kolejowych i tramwajowych, brzegów dróg wodnych, w portach itp.,
  • terenów sportowych, terenów przeznaczonych do gier i zabaw na świeżym powietrzu i innych terenów rekreacyjnych (np. trawniki przeznaczone do zażywania kąpieli słonecznych, pola golfowe),
  • wód stojących i płynących (zbiorniki wodne, bagna, stawy, baseny kąpielowe, fosy, strumyki, potoki, rzeki, systemy oczyszczania ścieków),
 3. zagospodarowanie terenów zieleni i dokonywanie zasadzeń w celu ochrony przed hałasem, wiatrem, erozją, oślepianiem lub dla ułatwienia widoczności,
 4. sadzenie i pielęgnację drzew i innych roślin, włączając przycinanie gałęzi i żywopłotów, przesadzanie wieloletnich drzew, pozostałe usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni innych niż rolnicze i leśne renaturalizacja, rekultywacja, melioracja gruntów, tworzenie obszarów retencyjnych, zbiorników burzowych itp.,
 5. usługi projektowe i budowlane w zakresie drobnych prac związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni (kształtowania terenu, budowy ścian oporowych, ścieżek spacerowych itp.).

Grupowanie to nie obejmuje:

 1. produkcji w celach handlowych i dokonywania zasadzeń w celu sprzedaży roślin, drzew, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działów 01, 02,
 2. usług szkółek, włączając szkółkarstwo leśne, sklasyfikowanych w 01.30.10.0, 02.10.20.0, usług w zakresie utrzymania terenów rolniczych w dobrym stanie ekologicznym, sklasyfikowanych w 01.61.10.0,
 3. usług w zakresie architektury i projektowania krajobrazu, sklasyfikowanych w 71.11.4,
 4. robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach Sekcji F.

Przenosząc powyższe wyjaśnienia na grunt analizowanej sprawy, w szczególności biorąc pod uwagę wyjaśnienia Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące zakresu usług mieszczących się w grupowaniu PKWiU 81.30.10.0, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że preferencyjna stawka podatku znajdzie zastosowanie do usług „concierge” związanych z pielęgnacją ogrodów znajdujących się przy domach 1- i 2-rodzinnych. Przy czym, należy zaznaczyć, że z obniżonej stawki 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 176 załącznika nr 3 do ustawy mogą korzystać wyłącznie prace wymienione w opisie do grupowania PKWiU 81.30.10.0. Grupowanie to nie obejmuje m.in. usług w zakresie architektury i projektowania krajobrazu, a także robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach Sekcji F. W rezultacie, czynności których nie obejmuje grupowanie PKWiU 81.30.10.0, należy opodatkować podstawową stawką 23% w myśl art. 41 ust. 1 ustawy.

W odniesieniu do świadczonych usług związanych z zapewnieniem transportu mieszkańcom osiedla dla seniorów, należy wskazać, że jak wynika z załącznika nr 3 do ustawy, obniżoną 8% stawką podatku objęto wymienione w poz. 155 usługi transportu lądowego pasażerskiego, miejskiego i podmiejskiego (PKWiU 49.31). Natomiast w poz. 157 załącznika nr 3 wskazano pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKWiU 49.39). Powyższe ma zastosowanie jedynie do usług przewozu osób świadczonych we własnym zakresie. Zatem, Spółka świadcząc usługi „concierge”, o których mowa w pozycjach poz. 155 i 157 załącznika nr 3 do ustawy, może zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w związku z załącznikiem nr 3 do ustawy.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania przedmiotowych usług według PKWiU. Tut. Organ nie jest bowiem właściwy do weryfikacji poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania usług według PKWiU, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz.Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego w Łodzi. Tak więc to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania sprzedawanego towaru, czy też świadczonej usługi.

Jednocześnie tut. Organ informuje, że niniejsza interpretacja rozstrzyga jedynie w zakresie pytania nr 3, natomiast w zakresie pytań nr 1, 2, 4 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z poźn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.