IPPP3/4512-148/15-4/JŻ | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie usługi polegającej na wynajmie części pomieszczeń domu senioraz przeznaczeniem na organizację gabinetowej przychodni lekarsko-pielęgniarskiej, oddziału rehabilitacji oraz terapii zajęciowej
IPPP3/4512-148/15-4/JŻinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. działalność gospodarcza
 3. najem
 4. podatek od towarów i usług
 5. stawki podatku
 6. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 17 lutego 2015 r. (data wpływu 20 lutego 2015 r.), uzupełnionym w dniu 8 maja 2015 r. (data wpływu 11 maja 2015 r.), na wezwanie tut. Organu z dnia 30 kwietnia 2015 r. (skutecznie doręczone 4 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi polegającej na wynajmie części pomieszczeń domu seniora z przeznaczeniem na organizację gabinetowej przychodni lekarsko-pielęgniarskiej, oddziału rehabilitacji oraz terapii zajęciowej (pytanie nr 4) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi polegającej na wynajmie części pomieszczeń domu seniora z przeznaczeniem na organizację gabinetowej przychodni lekarsko-pielęgniarskiej, oddziału rehabilitacji oraz terapii zajęciowej. W dniu 11 maja 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku, będące odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 30 kwietnia 2015 r. (skutecznie doręczone 4 maja 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym.

Wnioskodawca rozważa podjęcie współpracy ze spółką akcyjną będącą podmiotem powiązanym z Wnioskodawcą. Spółka akcyjna prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie działalności leczniczej. Jest podmiotem zarejestrowanym przez właściwy organ w rejestrze podmiotów prowadzących działalność leczniczą.

Zarówno Wnioskodawca, jak i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością są polskimi rezydentami podatkowymi.

Współpraca ze spółką akcyjną polegałaby na realizacji opisanej poniżej inwestycji, polegającej na budowie i prowadzeniu osiedla dla seniorów.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wybuduje osiedle dla seniorów. Koncepcja obejmuje budowę domu seniora, w którym będzie prowadzona zarówno opieka całodobowa nad osobami „leżącymi” i „mobilnymi”, jak też opieka dzienna. W domu seniora projektowane są pokoje 1- i 2-osobwe, gabinetowa przychodnia lekarsko-pielęgniarska, oddział rehabilitacji, terapii zajęciowej, pomieszczenia restauracyjne i klubowe, kuchnia oraz administracja osiedla.

Projektowane jest też wybudowanie na osiedlu domów jednorodzinnych i dwurodzinnych (z dwoma mieszkaniami), które będą przystosowane dla potrzeb osób w wieku podeszłym. Każdy z domów ma posiadać własny ogród. Domy i mieszkania mogą być realizowane w standardzie ekonomicznym lub według indywidualnego projektu wnętrz.

Dla wszystkich mieszkańców osiedla przewiduje się oferowanie tzw. usług „concierge”. Usługi te mogą obejmować świadczenia związane z administracją osiedla, jak też polegające na zakupie i dostarczaniu podstawowych artykułów żywnościowych i sanitarnych, zapewnienie transportu, rezerwację biletów hotelowych i lotniczych, pielęgnację ogrodu, itp.

Po wybudowaniu osiedla seniorów Wnioskodawca będzie prowadzić działalność polegającą na obsłudze administracyjnej osiedla oraz na świadczeniu m.in. następujących usług:

 1. Usług świadczonych na rzecz mieszkańców domu seniora, tj.:Usług związanych z zakwaterowaniem, w tym zakwaterowaniem długoterminowym, w ramach których będzie wynajmować pokoje osobom starszym oraz świadczyć na ich rzecz usługi towarzyszące usługom zakwaterowania (np. sprzątanie w pokojach, zmiana pościeli, ścielenie łóżek, zapewnienie podstawowego wyposażenia wynajmowanych pokoi, zapewnienie posiłków).
 2. Usług świadczonych na rzecz pozostałych mieszkańców osiedla (mieszkańców domów 1- i 2-rodzinnych), tj.:Usług wynajmu długoterminowego domów jednorodzinnych i mieszkań w domach dwurodzinnych (przy czym przewidywana jest też możliwość sprzedaży domów jednorodzinnych i mieszkań w domach dwurodzinnych).
 3. Usług świadczonych na rzecz wszystkich mieszkańców osiedla seniora, zarówno mieszkańców domu seniora, jak też domów 1- i 2- rodzinnych, tj.:
  • usług związanych z wyżywieniem, świadczonych w restauracji znajdującej się w domu seniora (przy czym usługi te mogą być świadczone również na rzecz osób trzecich, niebędących mieszkańcami osiedla),
  • opisanych wcześniej usług „concierge”.
 4. Usług świadczonych na rzecz spółki akcyjnej, tj.:Usług wynajmu części pomieszczeń domu seniora (nie więcej niż 10% powierzchni obiektu) z przeznaczeniem na organizację przez spółkę akcyjną gabinetowej przychodni lekarsko-pielęgniarskiej, oddziału rehabilitacji oraz oddziału terapii zajęciowej.

W ramach współpracy dotyczącej prowadzenia osiedla seniora spółka akcyjna zapewni świadczenie na rzecz mieszkańców tego osiedla usług medycznych oraz związanych z opieką nad osobami starszymi. Spółka akcyjna - na podstawie umów zawartych bezpośrednio z mieszkańcami osiedla seniora, będzie świadczyć na ich rzecz usługi medyczne i związane z opieką (opieka lekarska, pielęgniarska oraz pielęgnacyjna, w tym opieka całodobowa, jak również usługi kosmetyczne i higieniczne, np. mycie, kąpanie, golenie, pomiary ciśnienia, cukru, rehabilitacja, przygotowanie i podawanie posiłków, realizacja recept, pomoc w prawidłowym przyjmowaniu leków, prowadzenie terapii zajęciowej, itp.). W zależności od rodzaju usług medycznych i związanych z opieką będą one świadczone bądź w gabinetach, zorganizowanych w pomieszczeniach wynajętych przez Wnioskodawcę, bądź bezpośrednio w pokojach/domach, zamieszkiwanych przez osoby starsze.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca poinformował, że:

Usługi związane z zakwaterowaniem, w tym zakwaterowaniem długoterminowym, w ramach których Wnioskodawca będzie wynajmować pokoje osobom starszym oraz będzie świadczyć na ich rzecz usługi towarzyszące usługom zakwaterowania, są zaklasyfikowane w polskiej klasyfikacji wyrobów i usług w dziale o symbolu ex 55.

Usługi związane z wyżywieniem, świadczone w restauracji znajdującej się w domu seniora są zaklasyfikowane w polskiej klasyfikacji wyrobów i usług w dziale o symbolu ex 56.

Usługi związane z zakwaterowaniem, w ramach których Wnioskodawca będzie wynajmować pokoje osobom starszym w domu seniora będą świadczone odpłatnie na podstawie zawartych z nimi umów. Okres świadczenia usługi każdorazowo wynikać będzie z umowy - przewiduje się zawieranie umów na czas określony, zarówno krótkoterminowych (od kilku dni do dwunastu miesięcy), jak też długoterminowy (powyżej dwunastu miesięcy).

W ramach usług związanych z zakwaterowaniem świadczone będą usługi towarzyszące (np. sprzątanie w pokojach, zmiana pościeli, ścielenie łóżek, zapewnienie podstawowego wyposażenia wynajmowanych pokoi, zapewnienie posiłków). Usługi te będą świadczone przez pracowników lub zleceniobiorców Wnioskodawcy.

Wynajem domów jednorodzinnych i mieszkań w domach dwurodzinnych będzie świadczony odpłatnie, na podstawie umów zawartych z najemcami. Przewiduje się zawieranie umów na czas określony (powyżej roku), jak też na czas nieokreślony. W ramach umowy najmu Wnioskodawca nie będzie świadczył na rzecz najemców usług dodatkowych (tj. sprzątanie domów/mieszkań, zmiana pościeli, ścielenie łóżek, zapewnienie podstawowego wyposażenia wynajmowanych domów/mieszkań, zapewnienie posiłków). Ewentualne usługi dodatkowe świadczone będą w ramach usług „concierge”. Domy jednorodzinne i mieszkania w domach dwurodzinnych będą miały charakter, mieszkalny. Domy jednorodzinne i mieszkania w domach dwurodzinnych będą wynajmowane wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Usługi „concierge” polegające na świadczeniach związanych z administracją osiedla będą świadczone na podstawie zawartych z seniorami umów (najmu pokoi w domu seniora lub najmu domów jednorodzinnych/mieszkań w domach dwurodzinnych), zaś wynagrodzenie za te usługi będzie stanowić element wynagrodzenia za usługi świadczone w ramach umów najmu. Usługi te będą świadczone przez pracowników Wnioskodawcy lub osoby, z którymi Wnioskodawca będzie miał zawarte umowy cywilnoprawne. Usługi „concierge” polegające na zakupie i dostarczaniu podstawowych artykułów żywnościowych i sanitarnych, zapewnienie transportu, rezerwację biletów hotelowych i lotniczych, pielęgnację ogrodu, itp. będą świadczone przez pracowników Wnioskodawcy lub osoby, z którymi Wnioskodawca będzie miał zawarte umowy cywilnoprawne. Rozliczanie tych usług będzie następować każdorazowo na podstawie odrębnych zleceń składanych przez mieszkańców osiedla i domu seniora (Wnioskodawca udostępni mieszkańcom wykaz oferowanych przez siebie usług „concierge” wraz z cennikiem), przy czym możliwe jest też świadczenie usług długoterminowych, na które będą zawierane odrębne umowy i przewidziane płatności okresowe (np. w przypadku usług związanych z pielęgnacją ogrodów). Przewiduje się - w zależności od indywidualnych ustaleń - nabywanie usług i świadczeń (w ramach usług „concierge”) przez Wnioskodawcę na własną rzecz i odsprzedawanie ich seniorom, jak również nabywanie ich na rzecz seniorów.

W związku z przedstawionym opisem zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku jako pytanie nr 4):

W jaki sposób na gruncie podatku od towarów i usług powinna zostać opodatkowana usługa świadczona przez Wnioskodawcę na rzecz spółki akcyjnej polegająca na wynajmie części pomieszczeń domu seniora (nie więcej niż 10% powierzchni obiektu) z przeznaczeniem na organizację przez spółkę akcyjną gabinetowej przychodni lekarsko-pielęgniarskiej, oddziału rehabilitacji oraz oddziału terapii zajęciowej...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy usługa świadczona przez Wnioskodawcę na rzecz spółki akcyjnej polegająca na wynajmie części pomieszczeń domu seniora (nie więcej niż 10% powierzchni obiektu) z przeznaczeniem na organizację przez spółkę akcyjną gabinetowej przychodni lekarsko-pielęgniarskiej, oddziału rehabilitacji oraz oddziału terapii zajęciowej, powinna być opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki 23%.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 18a u.p.t.u. zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich przedsiębiorstw, w których wykonywana jest działalność lecznicza. Ponadto w myśl art. 43 ust. 17a u.p.t.u. zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Mając na uwadze okoliczność, że Wnioskodawca nie będzie w opisanym stanie faktycznym podmiotem świadczącym usługi podstawowe w zakresie opieki medycznej należy uznać, że świadczenie usługi polegającej na wynajmie pomieszczeń na rzecz spółki akcyjnej (podmiotu leczniczego) z przeznaczeniem na organizację przez spółkę akcyjną gabinetowej przychodni lekarsko-pielęgniarskiej, oddziału rehabilitacji oraz oddziału terapii zajęciowej, nie będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18a u.p.t.u.

Zdaniem Wnioskodawcy wynajem tych pomieszczeń powinien zostać opodatkowany na zasadach ogólnych, według 23% stawki podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy świadczeniem usług jest natomiast każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca rozważa podjęcie współpracy ze spółką akcyjną będącą podmiotem powiązanym z Wnioskodawcą. Spółka akcyjna prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie działalności leczniczej. Jest podmiotem zarejestrowanym przez właściwy organ w rejestrze podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Współpraca ze spółką akcyjną polegałaby na realizacji inwestycji, polegającej na budowie i prowadzeniu osiedla dla seniorów. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wybuduje osiedle dla seniorów. Koncepcja obejmuje budowę domu seniora, w którym będzie prowadzona zarówno opieka całodobowa nad osobami „leżącymi” i „mobilnymi”, jak też opieka dzienna. W domu seniora projektowane są pokoje 1- i 2-osobwe, gabinetowa przychodnia lekarsko-pielęgniarska, oddział rehabilitacji, terapii zajęciowej, pomieszczenia restauracyjne i klubowe, kuchnia oraz administracja osiedla. Projektowane jest też wybudowanie na osiedlu domów jednorodzinnych i dwurodzinnych (z dwoma mieszkaniami), które będą przystosowane dla potrzeb osób w wieku podeszłym. Każdy z domów ma posiadać własny ogród. Domy i mieszkania mogą być realizowane w standardzie ekonomicznym lub według indywidualnego projektu wnętrz. Dla wszystkich mieszkańców osiedla przewiduje się oferowanie tzw. usług „concierge”. Usługi te mogą obejmować świadczenia związane z administracją osiedla, jak też polegające na zakupie i dostarczaniu podstawowych artykułów żywnościowych i sanitarnych, zapewnienie transportu, rezerwację biletów hotelowych i lotniczych, pielęgnację ogrodu, itp. Po wybudowaniu osiedla seniorów Wnioskodawca będzie prowadzić działalność polegającą na obsłudze administracyjnej osiedla oraz na świadczeniu m.in. następujących usług świadczonych na rzecz spółki akcyjnej, tj.: usług wynajmu części pomieszczeń domu seniora (nie więcej niż 10% powierzchni obiektu) z przeznaczeniem na organizację przez spółkę akcyjną gabinetowej przychodni lekarsko-pielęgniarskiej, oddziału rehabilitacji oraz oddziału terapii zajęciowej.

W ramach współpracy dotyczącej prowadzenia osiedla seniora spółka akcyjna zapewni świadczenie na rzecz mieszkańców tego osiedla usług medycznych oraz związanych z opieką nad osobami starszymi. Spółka akcyjna - na podstawie umów zawartych bezpośrednio z mieszkańcami osiedla seniora, będzie świadczyć na ich rzecz usługi medyczne i związane z opieką (opieka lekarska, pielęgniarska oraz pielęgnacyjna, w tym opieka całodobowa, jak również usługi kosmetyczne i higieniczne, np. mycie, kąpanie, golenie, pomiary ciśnienia, cukru, rehabilitacja, przygotowanie i podawanie posiłków, realizacja recept, pomoc w prawidłowym przyjmowaniu leków, prowadzenie terapii zajęciowej, itp.). W zależności od rodzaju usług medycznych i związanych z opieką będą one świadczone bądź w gabinetach zorganizowanych w pomieszczeniach wynajętych przez Wnioskodawcę, bądź bezpośrednio w pokojach/domach, zamieszkiwanych przez osoby starsze.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy sformułowane w pytaniu nr 4 dotyczą opodatkowania usług świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz spółki akcyjnej polegających na wynajmie części pomieszczeń domu seniora (nie więcej niż 10% powierzchni obiektu) z przeznaczeniem na organizację przez spółkę akcyjną gabinetowej przychodni lekarsko-pielęgniarskiej, oddziału rehabilitacji oraz oddziału terapii zajęciowej.

Zgodnie z art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Tak więc najem jest umową dwustronnie obowiązującą i wzajemną. Odpowiednikiem świadczenia wynajmującego polegającego na oddaniu rzeczy do używania jest świadczenie najemcy polegające na płaceniu umówionego czynszu.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z uwagi na powyższe przepisy należy stwierdzić, że świadczenie usług najmu wypełnia określoną w art. 15 ust. 2 ustawy definicję działalności gospodarczej, jeżeli jest wykonywana w sposób ciągły do celów zarobkowych (zawierane umowy najmu mają zazwyczaj długotrwały charakter, a uzyskiwane korzyści z tego tytułu są w zasadzie stałe).

W konsekwencji najem nieruchomości stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże, zarówno w treści powołanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej ustawodawca przewidział w określonych sytuacjach możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku bądź zwolnienia od tego podatku.

I tak, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Z przepisu tego wynika, że ze zwolnienia od podatku od towarów i usług korzysta wyłącznie świadczenie usług wynajmu nieruchomości na cele mieszkaniowe. Zastosowanie zwolnienia jest więc uzależnione od spełnienia przesłanek obiektywnych dotyczących charakteru wynajmowanego lokalu (lokal mieszkalny) oraz subiektywnych dotyczących przeznaczenia wynajmowanego lokalu (cel mieszkaniowy). W związku z tym zwolnieniu nie podlega wynajem nieruchomości o charakterze mieszkalnym na cel inny niż mieszkaniowy. Przy czym przepis nie uzależnia zastosowania zwolnienia od rodzaju czy formy prawnej podmiotu świadczącego usługę, jak i od podmiotu nabywającego tę usługę.

Zatem zwolnieniu od podatku podlega świadczona na własny rachunek usługa wynajmu lub dzierżawy nieruchomości o charakterze mieszkalnym – co istotne – na cele mieszkaniowe. Przesłanki do zastosowania zwolnienia są następujące:

 • świadczenie usługi na własny rachunek,
 • charakter mieszkalny nieruchomości,
 • mieszkaniowy cel najmu lub dzierżawy.

Zaistnienie wszystkich powyższych przesłanek skutkuje zastosowaniem zwolnienia od podatku VAT. Brak któregokolwiek z powyższych elementów nie pozwala na zastosowanie zwolnienia i w konsekwencji następuje opodatkowanie świadczonej usługi według stawki podstawowej 23%, gdyż najem jako usługa wypełnia określoną w art. 8 ustawy definicję usług i stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT.

Z uwagi na opis przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz spółki akcyjnej polegających na wynajmie części pomieszczeń domu seniora (nie więcej niż 10% powierzchni obiektu) z przeznaczeniem na organizację przez spółkę akcyjną gabinetowej przychodni lekarsko-pielęgniarskiej, oddziału rehabilitacji oraz oddziału terapii zajęciowej nie mieszczą się w katalogu czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy. Przedmiotowe usługi nie stanowią najmu wyłącznie na cele mieszkalne i tym samym nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie ww. przepisu.

Jednocześnie odnosząc się do powołanego we własnym stanowisku przez Wnioskodawcę art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy należy podnieść, że stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich przedsiębiorstw, w których wykonywana jest działalność lecznicza.

Przy tym w myśl art. 43 ust. 17a ustawy zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Tak więc w przedmiotowym przypadku nie zachodzą przesłanki umożliwiające zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy dla przedmiotowych usług polegających na wynajmie pomieszczeń na rzecz spółki akcyjnej (podmiotu leczniczego) z przeznaczeniem na organizację przez spółkę akcyjną gabinetowej przychodni lekarsko-pielęgniarskiej, oddziału rehabilitacji oraz oddziału terapii zajęciowej.

Zatem przedmiotowe usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz spółki akcyjnej polegające na wynajmie części pomieszczeń domu seniora (nie więcej niż 10% powierzchni obiektu) z przeznaczeniem na organizację przez spółkę akcyjną gabinetowej przychodni lekarsko-pielęgniarskiej, oddziału rehabilitacji oraz oddziału terapii zajęciowej podlega opodatkowaniu według stawki podatku VAT w wysokości 23%.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w wyżej przedstawionym zakresie jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie tut. Organ informuje, że niniejsza interpretacja rozstrzyga jedynie w zakresie pytania nr 4, natomiast w zakresie pytań nr 1, 2, 3 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z poźn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.