IPPP3/443-963/13-4/JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2013 r. (data wpływu 21 października 2013 r.), uzupełnionym w dniu 28 stycznia 2014 r. (data wpływu 31 stycznia 2014 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 17 stycznia 2014 r. (skutecznie doręczone w dniu 22 stycznia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Wniosek uzupełniony został w dniu 28 stycznia 2014 r. (data wpływu 31 stycznia 2014 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 17 stycznia 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

X. (dalej jako „X. ” lub „Instytut”) jako instytut naukowy działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. Nr 96, poz. 618);
 • ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U. nr 96 poz. 620);
 • statutu X. .

Instytut jest państwową jednostką organizacyjną zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającą osobowość prawną i działającą pod nadzorem Ministra Środowiska. X. jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT.

Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest:

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych;
 • dokonywanie analiz i ocen wspomagających kształtowanie i realizację polityki leśnej państwa i programów rozwoju leśnictwa;
 • tworzenie naukowych podstaw i inicjowanie racjonalnych form trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej;
 • przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;
 • wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Zasadniczo, działania X. obejmują swoim zakresem prowadzenie badań i prac badawczo-rozwojowych dotyczących nauk leśnych, których główne kierunki to:

 • wielostronne funkcje lasu, zrównoważony rozwój gospodarstwa leśnego oraz wykorzystanie zasobów leśnych;
 • biologia i ekologia zespołów leśnych oraz właściwości środowisk i siedlisk leśnych;
 • hydrologia i melioracje leśne;
 • oddziaływanie emisji przemysłowych i innych czynników antropogenicznych na las i restytucja drzewostanów na terenach wylesionych;
 • hodowla lasu, zadrzewienia i zalesienia gruntów nieleśnych;
 • ochrona lasu oraz metody wzmagania biologicznej odporności drzewostanów;
 • główne i uboczne użytkowanie lasu;
 • gospodarka łowiecka;
 • urządzanie, produkcyjność i monitoring lasu;
 • ekonomika gospodarki leśnej, jej powiązanie z innymi dziedzinami gospodarki narodowej, zasady i metody organizacji i zarządzania, polityka leśna oraz historia leśnictwa;
 • doskonalenie procesów technologicznych i środków technicznych w leśnictwie;
 • ochrona i bezpieczeństwo pracy w leśnictwie.

Do zadań Instytutu należy również:

 • osłona naukowa przy praktycznym upowszechnianiu wyników badań;
 • doradztwo naukowe;
 • opracowywanie prognoz i ekspertyz;
 • prowadzenie kursów i szkoleń dotyczących gospodarki leśnej;
 • prace normalizacyjne, certyfikacyjne, unifikacyjne i typizacyjne.

Dlatego też X. zawarł 28 sierpnia 2008 r. w W. umowę Konsorcjum Naukowego utworzonego w celu realizacji projektu rozwojowego: „P” (dalej: „Konsorcjum”) wraz z Uniwersytetem Y. z siedzibą w YY. (jako Koordynatorem konsorcjum), Uniwersytetem Z.. z siedzibą w ZZ. oraz Instytutem S w S. (1 października 2009 r. oraz 27 kwietnia 2010 r. zawarte zostały aneksy do umowy). Uniwersytet Y., jako Koordynator konsorcjum, zawarł w dniu 31 sierpnia 2009 r. z instytucją wdrażająca, tj. Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Instytut Badawczy (dalej: „OPI”), umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą: „P” (dalej: „Projekt”), realizowanego w ramach Działania 1.3, poddziałania 1.3.1, osi priorytetowej 1 programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Przedmiotem odpowiedzialnym za realizację Projektu, w tym osiągnięcie rezultatów, sprawozdawczość i rozliczenia finansowe przed OPI jest Uniwersytet Y. . Strukturę organizacyjną Konsorcjum tworzą: Rada Konsorcjum, Kierownik Projektu i Kierownicy Zadań. Jednocześnie umowa Konsorcjum oraz harmonogram projektu przewiduje szczegółowy podział zadań dla poszczególnych członków Konsorcjum.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) oraz dotacji celowej (15%) przekazywanej przez OPI. Zgodnie z zawartą umową, X. sukcesywnie otrzymuje środki na realizację Projektu, wykonując ustalony harmonogram.

Koszty poniesione przez X. w trakcie trwania projektu są zgodnie z Umową o dotacje przedstawiane Ministrowi, który ocenia rozliczenie poszczególnych transz oraz prawidłowość realizacji Projektu. Niewykorzystane środki podlegają zwrotowi.

Do zadań X. , zgodnie z harmonogramem Projektu, należy dokonywanie w określonych terminach m.in.:

 • prognozowania wilgotności podłoża leśnego;
 • wykorzystania zdalnych obserwacji satelitarnych do monitoringu i prognozowania zagrożenia pożarowego;
 • prognozowania występowania chorób grzybowych i szkodników owadzich głównych lasotwórczych gatunków drzew oraz zmiana zagrożenia lasów przez te czynniki, w związku z przewidywanym ociepleniem klimatu.

Uzyskane wyniki przeprowadzonych w ramach Projektu badań mogą być udostępnione nieodpłatnie każdemu zainteresowanemu podmiotowi.

W ramach działalności gospodarczej, X. dokonuje co do zasady, sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT. Jednakże w nielicznych przypadkach, występują transakcje zwolnione z tego podatku, jak i będące poza jego zakresem. Z uwagi na fakt, że w stosunku do części wydatków nie jest możliwe ich przyporządkowanie bezpośrednio do działalności zwolnionej, jak i opodatkowanej, X. pomniejsza kwotę podatku należnego o taką cześć kwoty podatku naliczonego, którą proporcjonalnie można przypisać czynnościom, w stosunku do których przysługuje mu prawo obniżenia kwoty podatku naliczonego.

Należy podkreślić, że współczynnik VAT sprzedaży opodatkowanej wyliczony dla X. za rok 2012, obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyniósł powyżej 99%. W konsekwencji, X. dokonuje 100% odliczenia VAT.

Analizując zadania, do których wykonania zobowiązany jest X. z tytułu uczestnictwa w Konsorcjum należy stwierdzić, iż w wyniku jego realizacji Instytut nie świadczy i nie będzie świadczył żadnych odpłatnych usług, a tym samym nie uzyskuje i nie będzie uzyskiwał żadnych przychodów z rezultatów osiągniętych w ramach projektu.

Z drugiej jednakże strony, X. w związku z realizacją Projektu, dokonuje określonych zakupów towarów i usług od podmiotów zewnętrznych, udokumentowanych fakturami zawierającymi podatek VAT. Nie istnieje jednak, ani bezpośredni, ani pośredni związek pomiędzy tymi wydatkami, a działalnością opodatkowaną Instytutu w świetle ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Skoro Instytut w ramach Projektu nabywa towary i usługi, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych (nie istnieje związek pomiędzy zakupionym towarem lub usługą a opodatkowaną działalnością Instytutu), to czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z poniesionymi wydatkami...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, że wszelkie rezultaty zrealizowanych przez X. , na mocy umowy Konsorcjum, zadań w ramach Projektu nie służą X. do wykonywania czynności opodatkowanych, to X. nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na towary i usługi, które zostały poniesione w związku z realizacją Projektu.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, w art. 15 ust. 2 Ustawy o VAT rozumie się m.in. wszelką działalność producentów, usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne, działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Dodatkowo w zakresie działalności gospodarczej mieszczą się również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Biorąc pod uwagę podstawowe prawo podatnika podatku VAT, tj. prawo do odliczenia podatku naliczonego, art. 86 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w powołanym powyżej art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie natomiast z postanowieniami art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Treść powołanych przepisów wskazuje więc, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje zasadniczo wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 • odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług; oraz
 • towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje więc co do zasady czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Podstawowym kryterium decydującym o prawie podatnika podatku od towarów i usług do odliczenia podatku naliczonego, zawartego w towarach i usługach które zostały przez niego zakupione, jest wystąpienie związku pomiędzy podatkiem naliczonym przy nabyciu towarów i usług, a podatkiem należnym z tytułu wykonywanej przez podatnika działalności opodatkowanej.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Przenosząc powyższe ustalenia do przedmiotowego stanu faktycznego, należy wskazać, iż Instytut jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, który posiada status instytutu badawczego i prowadzi badania i prace badawczo-rozwojowe dotyczące nauk leśnych. W prowadzonej ewidencji księgowej X. wyodrębnia co do zasady następujące grupy działalności: opodatkowaną, zwolnioną oraz niepodlegającą opodatkowaniu.

Realizowany przez Instytut Projekt finansowany jest ze środków europejskich. W toku realizacji projektu Instytut sporządza sprawozdania, jak również przekazuje dotyczącą go dokumentację oraz raporty finansowe.

Zadania X. w tym wykorzystanie efektów zrealizowanego Projektu, są więc bez wątpienia związane z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem, odliczenie podatku naliczonego od nabywanych przez X. towarów i usług wyłącznie dla celów realizacji Projektu stanowiłoby dla X. nieuprawnione rozszerzenie zakresu stosowania ustawy na sferę, której ta ustawa w ogóle nie dotyczy. Należy bowiem stwierdzić, że czynności niepodlegające opodatkowaniu nie są w ogóle objęte regulacją Ustawy o VAT, ponadto brak jest w ustawie przepisów, które dopuszczałyby możliwość odliczenia podatku naliczonego w tego rodzaju sytuacjach.

Jak już wspomniano, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W opisanej sytuacji warunek uprawniający do odliczenia nie jest więc spełniony, gdyż ze stanu faktycznego jednoznacznie wynika, że efekty projektu są związane wyłącznie z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT.

Dodatkowo należy nadmienić, że Instytut nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2013 r. poz. 247 ze zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Skoro X. nie spełnia tych warunków, to nie ma również możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 tego rozporządzenia.

Prezentowane przez Instytut stanowisko znajduje całkowite potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych, w tym również interpretacji wydanej na rzecz X. . I tak:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydając w dniu 4 kwietnia 2013 r. interpretację indywidualną na rzecz X. w zbliżonym stanie faktycznym (sygn. IPPP3/443-129/13-2/RD) potwierdził, iż: „...nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług, zawartego w fakturach VAT dokumentujących zakupy związane z realizacją wskazanego Projektu – brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. W konsekwencji powyższego Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z poniesionymi wydatkami w związku realizacji projektu (...)”.
 • W interpretacji indywidualnej z 17 października 2012 r., sygn. IPPP1/443-643/12-2/PR, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że „... otrzymana dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji projektu (...) nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (...) dokonywane przez Instytut zakupy w związku z nieodpłatnym świadczeniem usług związanych z realizacją projektu nie służą wykonywaniu czynnościom opodatkowanym VAT z uwagi na powyższe nie zostanie spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Tym samym Instytutowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług.
 • Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 5 kwietnia 2012 r., sygn. IPTPP1/143-109/12-4/MH stwierdził, że „Wnioskodawca nie ma prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją projektu (...) w ramach Programu (...) ponieważ efekty projektu nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie również w interpretacji indywidualnej z 29 czerwca 2011 r., sygn. IPPP3/443-700/11-4/MK stwierdził jednoznacznie, że: „Efekt jaki powstanie po zakończeniu realizacji projektu nie będzie generował żadnego przychodu (...) Towary i usługi nabywane przy realizacji ww. zadania nie będą miały wpływu na osiągane przychody przez Instytut (...) Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz okoliczności przedstawione we wniosku, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług - związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji przedmiotowego projektu”.
 • W tym samym duchu rozstrzygnął podobną kwestię Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 1 marca 2012 r. sygn. ILPP2/443-1562/11-4/MN, gdzie wskazał, że „... Wnioskodawca uczestniczy w realizacji przedmiotowego projektu na zasadzie partnerstwa, a nie na zasadzie usługodawcy w stosunku do koordynatora projektu (...) Koordynator projektu nie był odbiorcą usług, wobec tego nie można stwierdzić, aby Wnioskodawca dokonywał świadczenia usług na rzecz koordynatora czy też innego konkretnego podmiotu: osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej (...) Skoro w przedmiotowej sprawie nie występuje określony świadczeniobiorca, tzn. Wnioskodawca nie wykonał żadnych usług za wynagrodzeniem na rzecz innych podmiotów, tym samym wykonywane (...) czynności w ramach realizacji projektu nie stanowią usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zatem nie podlegają one opodatkowaniu tym podatkiem (...) w ramach realizacji (...) projektu nie dochodzi również do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami (rzeczami, ich częściami lub wszelkimi postaciami energii) jak właściciel. Tym samym, czynności (...) nie stanowią również odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy. Reasumując, czynności wykonane w ramach (...) projektu nie stanowią odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy ani odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, a w konsekwencji, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 Ustawy o VAT, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdy towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

  X. nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją Projektu, albowiem wykonywane w ramach projektu czynności (ewentualnie powstałe materiały, czy wartości niematerialne i prawne), nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z póżn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz nie podlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Instytut będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT wraz z Uniwersytetem Y., Uniwersytetem Z. oraz Instytutem S zawarł umowę Konsorcjum Naukowego utworzonego w celu realizacji projektu rozwojowego: „P”. Uniwersytet Y., jako Koordynator konsorcjum, zawarł w dniu 31 sierpnia 2009 r. z instytucją wdrażającą, umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą: „P”, realizowanego w ramach Działania 1.3, poddziałania 1.3.1, osi priorytetowej 1 programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) oraz dotacji celowej (15%) przekazywanej przez instytucję wdrażającą. Zgodnie z zawartą umową, Instytut sukcesywnie otrzymuje środki na realizację Projektu, wykonując ustalony harmonogram. Przedmiotem odpowiedzialnym za realizację Projektu, w tym osiągnięcie rezultatów, sprawozdawczość i rozliczenia finansowe przed instytucją wdrażającą jest Uniwersytet Y. . Instytut w wyniku realizacji zadań, do których wykonania zobowiązany jest z tytułu uczestnictwa w Konsorcjum nie świadczy i nie będzie świadczył żadnych odpłatnych usług, a tym samym nie uzyskuje i nie będzie uzyskiwał żadnych przychodów z rezultatów osiągniętych w ramach projektu. Instytut w związku z realizacją Projektu, dokonuje określonych zakupów towarów i usług od podmiotów zewnętrznych, udokumentowanych fakturami zawierającymi podatek VAT. Nie istnieje jednak, ani bezpośredni, ani pośredni związek pomiędzy tymi wydatkami, a działalnością opodatkowaną Instytutu w świetle ustawy o VAT.

Mając, zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług, zawartego w fakturach VAT dokumentujących zakupy związane z realizacją wskazanego Projektu - brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.

W konsekwencji powyższego Instytut nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z poniesionymi wydatkami w związku realizacji projektu pod nazwą: „P”.

W zakresie przedmiotowego projektu Instytut nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 247, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto stosownie do treści przepisu art. 14f § 1 ustawy Ordynacja podatkowa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40,00 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych – zgodnie z art. 14f § 2 ustawy Ordynacja podatkowa – opłatę pobiera się od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Wniosek Instytutu dotyczy jednego stanu faktycznego zatem należna opłata wynosi 40 zł. Wnioskodawca w dniu 16.10.2013 r. dokonał opłaty w kwocie 45,00 zł. zatem nadpłata w wysokości 5 zł zostanie zwrócona zgodnie z 14f § 2a ustawy Ordynacja podatkowa przekazem pocztowym na adres wskazany w części B.3 wniosku ORD-IN.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.