IPPP3/443-893/14-2/KT | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu kosztów poniesionych w związku z projektem realizowanym w ramach działalności Fundacji
IPPP3/443-893/14-2/KTinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. dotacja
 3. działalność statutowa
 4. fundacje
 5. koszt
 6. podatek od towarów i usług
 7. prawo do odliczenia
 8. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007 r. nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2014 r. (data wpływu 11 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu kosztów poniesionych w związku z projektem realizowanym w ramach działalności Fundacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu kosztów poniesionych w związku z projektem realizowanym w ramach działalności Fundacji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest fundacją prowadzącą swoją działalność i korzystającą ze zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług (na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy). W związku z tym działalność jest realizowana jako podatnik VAT zwolniony. Działalność Fundacji koncentruje się na realizacji projektów, które są finansowane z dotacji. Dotacje te nie podlegają opodatkowaniu.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie wykonuje czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Fundacja uzyskała dofinansowanie na projekt w ramach środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Jednym z dokumentów niezbędnych do podpisania umowy i uznania podatku VAT jako wydatek kwalifikowany jest uzyskanie indywidualnej interpretacji US w sprawie braku możliwości odzyskania podatku VAT.

Celem realizowanego projektu jest zwiększenie potencjału atrakcyjności turystycznej obszaru działania Lokalnej Grupy, poprzez:

 • adaptację do potrzeb odwiedzających, w tym osób niepełnosprawnych, budynku - obiektu drewnianego z pocz. XX w.,
 • rewitalizację Skansenu - utworzenie i instalacja zabawek w kąciku zabaw dla dzieci, oraz
 • wdrożenie systemu monitoringu,

to jest wsparciu działań służących szeroko rozumianej promocji rybactwa i edukacji wędkarskiej dorosłych i młodzieży w okresie od marca 2014 r. do końca listopada 2014 roku.

Projekt przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, a operacja wpisuje się w działania związane z:

 • rewitalizacją miejscowości w wyniku realizacji operacji polegającej w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu - budową małej infrastruktury turystycznej - miejsca wypoczynkowego;
 • dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych obiektów turystycznych;
 • rozwojem skansenu mającego na celu zachowanie i prezentowanie lokalnego rzemiosła, historii sztuki i obyczajów, w szczególności związanych z tradycjami rybackimi.

Wnioskodawca realizuje projekt w związku z prowadzoną przez siebie działalnością statutową.

Wnioskodawca ponosi koszty związane z realizacją projektu. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie zapewnia on 15% środków finansowych, stanowiących wkład własny ogółu kosztów projektu. Wartość projektu wynosi 271.000,00 złotych, wartość dofinansowania 230.350,00 złotych, wartość wkładu własnego wynosi 40.650,00 złotych. Środki te będą pochodziły z dobrowolnych darowizn i datków od osób wspierających Fundację.

Towary i usługi nabywane w zawiązku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wnioskodawca, posiada faktury VAT dokumentujące powyższe zakupy, co jest niezbędne w celu rozliczenia wydatków związanych z realizacją projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym, tj. niewykonywaniem przez Fundację czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz zarejestrowaniem Fundacji jako podatnika VAT zwolnionego, Fundacja ma możliwość odzyskania podatku naliczonego zawartego w dokonywanych zakupach towarów i usług...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W świetle regulacji zawartej w art. 86 ust. 1 ustawy, prawo do obniżenia przez podatnika podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje jedynie w takim zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Skoro zatem Fundacja nie wykonuje czynności opodatkowanych, to nie ma możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego.

Wskazać też należy, że możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego jest dodatkowo warunkowana zarejestrowaniem podatnika VAT czynnego (art. 86 ust. 1 ustawy). Fundacja jest natomiast zarejestrowana jedynie jako podatnik VAT zwolniony (bierny). Potwierdza to dodatkowo brak możliwości do odzyskania przez Fundację podatku VAT naliczonego (zapłaconego) w zakupionych towarach i usługach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Podatnikami, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy, są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast w myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone przesłanki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zasada ta wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest fundacją prowadzącą wyłącznie działalność statutową, korzystającą ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług, tj. jest podatnikiem VAT zwolnionym. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie wykonuje czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Działalność Fundacji koncentruje się na realizacji projektów finansowanych z dotacji, które nie podlegają opodatkowaniu.

Fundacja uzyskała dofinansowanie na projekt dofinansowany ze środków programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Celem projektu jest zwiększenie potencjału atrakcyjności turystycznej obszaru działania Lokalnej Grupy , poprzez adaptację do potrzeb odwiedzających, w tym osób niepełnosprawnych, budynku Chaty - obiektu drewnianego z pocz. XX w., rewitalizację Skansenu oraz wdrożenie systemu monitoringu - to jest wsparciu działań służących szeroko rozumianej promocji rybactwa i edukacji wędkarskiej dorosłych i młodzieży w okresie od marca 2014 r. do końca listopada 2014 roku. Projekt przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.

Wnioskodawca realizuje ten projekt w związku z prowadzoną przez siebie działalnością statutową. Fundacja ponosi koszty związane z realizacją projektu i posiada faktury VAT dokumentujące te zakupy.

Wnioskodawca podkreśla, że towary i usługi nabywane w zawiązku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane przez Fundację do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Na podstawie analizy powołanych wyżej przepisów prawa, w kontekście przedstawionego opisu sprawy należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi – tj. brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Ponadto, Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Oznacza to, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT, dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją opisanego we wniosku projektu oraz inne koszty związane z działalnością Fundacji.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.