IPPP3/443-834/14-2/JF | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od opodatkowania zbycia udziału w działce
IPPP3/443-834/14-2/JFinterpretacja indywidualna
  1. nieruchomości
  2. podatek od towarów i usług
  3. zwolnienie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 sierpnia 2014 r. (data wpływu 28 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od opodatkowania zbycia udziału w działce – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od opodatkowania zbycia udziału w działce.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

„Spółka“ lub „Wnioskodawca” jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Spółka została zawiązana 4 marca 1998 r. Spółka jest współwłaścicielem zabudowanej nieruchomości składającej się z działki oznaczonej w rejestrze gruntów jako teren mieszkaniowy (dalej: „Działka Spółki”). Oprócz Spółki współwłaścicielami działki Spółki są trzy osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Udział w Działce Spółki został przez Spółkę nabyty na podstawie umowy sprzedaży z 21 grudnia 1998 r. od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Transakcja nie podlegała opodatkowaniu VAT i w związku z tym Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego w związku z nabyciem udziału w Działce Spółki. W latach 80. jeszcze przed wejściem w życie przepisów o VAT (przed wejściem w życie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym; Dz. U. z 1993 r. nr 11 poz. 50 ze zm.) na Działce Spółki osoba trzecia (dalej: „Osoba X”) wzniosła budynek (samowola budowlana). Do dnia dzisiejszego nie zostały rozliczone nakłady z Osobą X z tytułu wzniesionego na Działce Spółki budynku. Spółka nie wykorzystywała Działki Spółki (udziału) w prowadzonej działalności gospodarczej, nie wynajmowała budynku osobom trzecim, ani nie oddała go do używania w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Spółka nie dokonywała również odpisów amortyzacyjnych z tytułu posadowionego na jej działce budynku, nie decydując się na wprowadzenie tego budynku do ewidencji środków trwałych. W okresie luty 1993 r. - czerwiec 1994 r., tj. jeszcze przed nabyciem przez Spółkę, miała miejsce rozbudowa (ulepszenie) budynku, której wartość przekraczała 30% wartości początkowej. Po tej dacie nie dokonywane były żadne ulepszenia w budynku znajdującym się na Działce Spółki.

Obecnie planowany jest podział Działki Spółki w wyniku, którego powstaną co najmniej dwie działki: 1/działka zabudowana budynkiem mieszkalnym; 2/ działka niezabudowana. Podział dokonywany będzie w celu ostatecznego rozliczenia nakładów dokonanego w ramach transakcji zamiany udziałów w nieruchomościach, tj. Spółka oraz pozostali właściciele Działki Spółki wydadzą Osobie X wydzieloną część zabudowanej samowolnie Działki Spółki, a Osoba X wyda Spółce (i pozostałym współwłaścicielom Działki Spółki) udział w innej działce, której jest współwłaścicielem. Osoba X jest bowiem współwłaścicielem działki oznaczonej w rejestrze gruntów jako teren mieszkaniowy (dalej: „Działka Osoby X”).

Dla Spółki transakcja będzie de facto zbyciem udziału w Działce Spółki. Wartości udziałów w działkach nie będą ekwiwalentne, bowiem otrzymana przez Osobę X działka będzie więcej warta niż wydana przez tę osobę część Działki Osoby X. Podobnie udział Spółki w Działce Spółki będzie więcej wart od udziału, który dostanie w zamian od Osoby X, tj. od otrzymanego udziału w Działce Osoby X. Różnica w wartościach udziałów związana będzie z rozliczaniem nakładów, które podniosą wartość udziału w Działce Spółki - Osoba X zrzeknie się roszczenia o zwrot nakładów w zamian za nabycie udziału w budynku wzniesionego na Działce Spółki. Zgodnie z umową zamiany, jaką podpiszą strony, w zamian za wydanie udziału w Działce Spółki, Spółka otrzyma udział w Działce Osoby X. Spółka nabędzie udział w Działce Osoby X w takiej samej proporcji, w jakiej pozostaje obecnie współwłaścicielem w Działce Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy transakcja zbycia udziału w Działce Spółki będzie po stronie Spółki korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zbycie udziału w Działce Spółki będzie zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, tj. jako zbycie nieruchomości, z tytułu nabycia której nie przysługiwało Spółce prawo do odliczenia VAT naliczonego oraz, które nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT (dostawa 2 lata po pierwszym zasiedleniu).

Czynność zbycia (zamiany) Działki Spółki może rodzić odrębne skutki podatkowe dla poszczególnych współwłaścicieli Działki Spółki w zależności od tego, jaki jest ich status podmiotowy (np. na gruncie podatku VAT). W odniesieniu do Spółki transakcja ogranicza się do zbycia udziału w Działce Spółki, a więc części zabudowanej nieruchomości. W odniesieniu więc wyłącznie do zbycia udziału w Działce Spółki należy rozpatrywać implikacje podatkowe dla Spółki w zakresie podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”), od czynności cywilnoprawnych (dalej: „PCC”) oraz dochodowego od osób prawnych (dalej: „CIT”).

Wnioskodawca zwraca uwagę, że na gruncie VAT zamianę nieruchomości traktuje się jak dwie odrębne dostawy nieruchomości (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 października 2008 r., IBPP3/443-515/08/PK). Zbycie udziału w Działce Spółki należy traktować jak zbycie części nieruchomości (Działki Spółki), która z uwagi na wzniesione na niej naniesienia (samowola budowlana) stanowi nieruchomość zabudowaną. Zbycie udziału w nieruchomości stanowi dostawę towaru (uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 października 2011 r. sygn. akt I FPS 2/11).

Dostawa udziału w Działce Spółki będzie zwolniona z VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjęty zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

  1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

W niniejszej sprawie Spółka nie ponosiła wydatków na ulepszenie budynku znajdującego się na Działce Spółki. Wydatki te zostały poniesione przez inny podmiot w okresie, w którym Spółka nie była właścicielem udziału w Działce Spółki (lata 1993-1994).

Co więcej, Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego w związku z nabyciem udziału w Działce Spółki, bowiem nabyła go od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (sprzedaż nieopodatkowana VAT).

Jednocześnie transakcja sprzedaży udziału w Działce Spółki nie będzie podlegała zwolnieniu, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, bowiem przed samą zamianą nie doszło do pierwszego zasiedlenia Działki Spółki. Art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT stanowi bowiem, że zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez „pierwsze zasiedlenie” ustawa o VAT rozumie oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisowo podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Sformułowanie „oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu” praktyka interpretacyjna organów podatkowych nakazuje interpretować jako np. oddanie w najem, dzierżawę lub sprzedaż, stanowiące przejaw czynności podlegającej opodatkowaniu VAT (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 5 listopada 2010 r., sygn. IBPP1/443-1045/10/MS; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 grudnia 2010 r., sygn. IPPP1-443-934/10-4/AS). „Przez czynności opodatkowane należy rozumieć nie tylko dostawę ale również najem, dzierżawę, leasing lub podobne, które w rozumieniu przepisów ustawy stanowią odpłatne świadczenie usług” (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 sierpnia 2010 r., sygn. IPPP1-443-471/10-4/EK).

Spółka zwraca uwagę, że w odniesieniu do pozostającego własnością Spółki udziału w Działce Spółki nie doszło jeszcze do pierwszego zasiedlenia, bowiem sprzedaż udziału na rzecz Spółki była transakcją niepodlegającą opodatkowaniu VAT. W tych okolicznościach, dopiero zbycie udziału w Działce Spółki w zamian za udział w Działce Osoby X będzie stanowiło pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. W tych okolicznościach, do transakcji zastosowanie znajduje art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, bowiem - jak zostało to powyżej wykazane - spełnia ona warunki przewidziane w tym przepisie. W interpretacji indywidualnej z dnia 5 grudnia 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (sygn. ITPP1/443-1104/12/IK) odniósł się do transakcji zbycia zabudowanej nieruchomości, w stosunku do której nie doszło wcześniej do pierwszego zasiedlenia (która sama stanowiła pierwsze zasiedlenie w rozumieniu przepisów o VAT). Organ uznał, że „Zatem dostawa budowli, stanowiącej własność Powiatu, nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu w art. 2 pkt 14 ustawy, tym samym nie ma podstaw do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Natomiast z uwagi na fakt, iż Powiatowi przy nabyciu przedmiotowej budowli nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego (decyzja wojewody), transakcja zbycia korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy w związku z art. 29 ust. 5 tej ustawy o podatku od towarów i usług”.

Jednocześnie Spółka zwraca uwagę, że nawet gdyby przyjąć, że pierwszym zasiedleniem była sprzedaż udziału w Działce Spółki przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej na rzecz Spółki dokonana w grudniu 1998 r., to z uwagi na upływ 2 lat od tej sprzedaży, transakcja zbycia udziału w Działce Spółki w ramach umowy zamiany byłaby zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Reasumując, zbycie udziału w Działce Spółki będzie zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, tj. jako zbycie nieruchomości, z tytułu nabycia której nie przysługiwało Spółce prawo do odliczenia VAT naliczonego oraz, które nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT (dostawa 2 lata po pierwszym zasiedleniu).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W tym miejscu należy zauważyć, że Wnioskodawca pominął art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, w myśl którego zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jednakże powołany przepis pozostaje bez wpływu na rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie, gdyż analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego prowadzi do wniosku, że dostawa Nieruchomości będącej przedmiotem zapytania nie będzie korzystała ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, gdyż budynek wzniesiony na działce Spółki nie był wykorzystywany na cele działalności gospodarczej, nie był wynajmowany osobom trzecim, nie był oddany do użytkowania w ramach czynności podlegających opodatkowaniu, a ponadto przy nabyciu Spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Tym samym, nie zaistniały przesłanki umożliwiające zastosowanie zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od towarów i usług, natomiast w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.