IPPP3/443-1132/14-2/JŻ | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie zwolnienia od podatku VAT transakcji sprzedaży nieruchomości.
IPPP3/443-1132/14-2/JŻinterpretacja indywidualna
 1. grunty
 2. nieruchomości
 3. pierwsze zasiedlenie
 4. podatek od towarów i usług
 5. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2014 r. przesłanym zgodnie z właściwością przez Naczelnika Urzędu Skarbowego (data wpływu do tut. Biura 17 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT transakcji sprzedaży nieruchomości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2014 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT transakcji sprzedaży nieruchomości. Wniosek został przesłany zgodnie z właściwością przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka w 2000 roku nabyła od spółki prawa handlowego na podstawie aktu notarialnego, umowy sprzedaży:

 • prawo wieczystego użytkowania działki gruntu 5/4 o powierzchni 341 metrów kwadratowych wraz z budynkami i budowlami znajdującymi się na tej działce - jako towarami używanymi zwolnionymi z VAT,
 • prawo wieczystego użytkowania działki gruntu 5/6 o powierzchni 1 hektar 2298 metrów kwadratowych wraz z budynkami, budowlami i urządzeniami znajdującymi się na tej działce - jako towarami używanymi zwolnionymi z VAT.

Dla działek gruntu oraz budynków i budowli (tj.: Budynek przemysłowy nr inwentarzowy 1103 o pow. 144 m2, Budynek przemysłowy nr inwentarzowy 1104 o pow. 448 m2, Budynek przemysłowy nr inwentarzowy 1105 o pow. 245 m2, Budynek kotłowni nr inwentarzowy 1106 o pow. 110 m2, Budynek przemysłowy nr inwentarzowy 1112 o pow. 447 m2, Budynek socjalny nr inwentarzowy 1114 o pow. 627 m2, Budynek sanitarny przy kotłowni nr inwentarzowy 1117 o pow. 13 m2, Magazyn surowca nr inwentarzowy 1119 o pow. 384 m2, Budynek hydroforni nr inwentarzowy 1128 o pow. 128 m2, Budynek magazynu smarów nr inwentarzowy 1129 o pow. 20 m2, Budynek zgrzeblarni nr inwentarzowy 1130 o pow. 1480 m2, Budynek portierni nr inwentarzowy 1147 o pow. 60 m2, Budynek sprężarkowni nr inwentarzowy 1148 o pow. 66 m2, Budynek warsztatów nr inwentarzowy 1149 o pow. 80 m2, Drogi wewnętrzne nr inwentarzowy 2095, Komin pierścieniowy nr inwentarzowy 2101, Ogrodzenie terenu nr inwentarzowy 2102, Studnia wiercona nr inwentarzowy 2103, Sieć wody przeciwpożarowej nr inwentarzowy 2137, Zewnętrzne sieci kablowe nr inwentarzowy 2138, Oświetlenie drogi dojazdowej nr inwentarzowy 2139, Zewnętrzna sieć cieplna nr inwentarzowy 2140, Kanalizacja sanitarna nr inwentarzowy 2141, Kanalizacja deszczowa nr inwentarzowy 2142, Sieć wody gospodarczej nr inwentarzowy 2143, Plac węglowy nr inwentarzowy 2187, Oczyszczalnia ścieków nr inwentarzowy 2158, Instalacja niskoprądowa nr inwentarzowy 2159, Ogrodzenie zakładu nr inwentarzowy 2160, Studnia głębinowa nr inwentarzowy 2175) położonych na ww. działkach gruntu stanowiących odrębną nieruchomość, w Sądzie Rejonowym - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta. Przedmiotowa nieruchomość i zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego działki nr ew. 5/4 i 5/6 stanowią teren strefy 3U (teren działalności gospodarczej 3U,4U). Wydanie przedmiotu umowy nastąpiło z chwilą podpisania umowy. Transakcja została udokumentowana fakturą VAT wystawioną w 2000 roku, zgodnie z którą nabywcą i odbiorcą nieruchomości jest Spółka. Faktura zawiera dwie pozycje: poz. 1) działki 5/4, 5/6 - prawo wieczystego użytkowania działek gruntu 5/4 i 5/6 o pow. 12.639,00 m2 jako niepodlegające VAT; poz. 2) budynki, budowle i urządzenia znajdujące się na ww. działkach jako towary używane zwolnione z VAT – art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT od 13 października 1999 roku. Podstawowym zakresem działalności gospodarczej Spółki jest produkcja i sprzedaż wyrobów medycznych. Wnioskodawca nabył przedmiotową nieruchomość na cele związane z działalnością gospodarczą i ujął w księgach rachunkowych:

 • konto 011 - grunty poz. Bilansu Aktywa, Aktywa trwałe, Rzeczowe aktywa trwałe,
 • konto 083 - inwestycje poz. Bilansu Aktywa, Aktywa trwałe, Inwestycje długoterminowe - budynki i budowle.

Od daty nabycia do daty sporządzenia niniejszego wniosku o interpretację, Spółka nie poniosła wydatków na ulepszenie, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym, stanowiących co najmniej 30% wartości początkowej (Spółka jedynie poniosła w 2000 roku wydatek, stanowiący równowartość 0,78% wartości początkowej budynków, na remont dachu - pokrycie dachu papą). Spółka nie uzyskała żadnych przychodów w związku z posiadaniem tej nieruchomości. Spółka nie oddała nieruchomości do użytkowania, nieruchomość nie była przedmiotem najmu lub dzierżawy.

Działki gruntu na którym stoją budynki, budowle i urządzenia są nadal w wieczystym użytkowaniu i Spółka nie jest właścicielem tego gruntu.

Spółka planuje niezwłocznie sprzedać powyżej opisaną nieruchomość na którą składa się: prawo wieczystego użytkowania działki gruntu 5/4 o powierzchni 341 metrów kwadratowych wraz z budynkami i budowlami znajdującymi się na tej działce oraz prawo wieczystego użytkowania działki gruntu 5/6 o powierzchni 1 hektar 2298 metrów kwadratowych wraz z budynkami, budowlami i urządzeniami znajdującymi się na tej działce.

W związku z przedstawionym opisem zadano następujące pytanie:

Czy transakcja sprzedaży nieruchomości będzie zwolniona z podatku VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Sprzedaż będzie zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.).

W przedmiotowej sprawie przedmiotem dostawy będzie również prawo użytkowania wieczystego gruntu, na którym posadowione są budynki i budowle.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) art. 7 ust. 1 ustawy. Z cytowanych powyżej przepisów wynika, iż w obecnym stanie prawnym grunty są towarami w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast sprzedaż, gruntu stanowi dostawę towarów i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu w świetle ustawy o VAT stanowi dostawę towarów, co wynika z przepisu art. 7 ust. 1 pkt 7 tej ustawy. Zatem sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym posadowione są budynki lub budowle trwale z tym gruntem związane albo części takich budynków lub budowli:

 • podlega opodatkowaniu VAT - w sytuacji gdy budynki te lub budowle albo ich części opodatkowane są stawką 23% (art. 41 ust. 1 ustawy o VAT),
 • korzysta ze zwolnienia z VAT - jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione (art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT).

Stosownie do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku jest ustalenie, kiedy nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie art. 2 pkt 14 ustawy rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Mając na uwadze powyższy opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, iż dostawa opisanych budynków i budowli nie będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Natomiast przy dostawie opisanych budynków i budowli, spełnione będą warunki określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, ponieważ w stosunku do tych budynków i budowli nie przysługiwało Spółce prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz Spółka nie ponosiła wydatków na ich ulepszenie przekraczających 30% wartości początkowej budynków i budowli, w stosunku do których miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zatem, dostawa będzie mogła korzystać ze zwolnienia przewidzianego w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy – przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Dostawa towarów mieści się w definicji sprzedaży, określonej w art. 2 pkt 22 ustawy, według której sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Podstawowa stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku oraz zwolnienie od podatku VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle przytoczonego przepisu kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części jest ustalenie, czy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki okres upłynął od tego momentu.

Definicję pierwszego zasiedlenia zawiera art. 2 pkt 14 ustawy. Stosownie do tego przepisu, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 • wybudowaniu lub
 • ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Żeby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli zatem podatnik (bądź podmiot trzeci) wybuduje obiekt, lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekroczą 30% wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony przez podatnika do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony, ponieważ oddanie do użytkowania nie nastąpiło w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało natomiast miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę, najem, które to czynności będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zauważyć należy, że zarówno sprzedaż, jak i dzierżawa, czy najem, wykonywane przez podatników podatku VAT są bowiem czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

W tym miejscu należy podkreślić, że pojęcie „oddanie do użytkowania”, o którym mowa w powołanym art. 2 pkt 14 ustawy należy rozumieć jako objęcie faktycznego władztwa nad budynkami, budowlami lub ich częściami, możliwość dysponowania nimi, używania ich jak właściciel.

Tym samym należy stwierdzić, że zwolnienie od podatku od towarów i usług przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy znajdzie zastosowanie w odniesieniu do sprzedaży budynków, budowli lub ich części, jeżeli w momencie dostawy są one zasiedlone w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy i okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata.

Jednocześnie należy wskazać, że w świetle art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Przy czym w myśl art. 43 ust. 11 ustawy, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

W przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwił podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

I tak, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto – jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy – warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Z powyższych przepisów wynika, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a jest bezzasadne.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka w 2000 roku nabyła od spółki prawa handlowego na podstawie aktu notarialnego, umowy sprzedaży:

 • prawo wieczystego użytkowania działki gruntu 5/4 o powierzchni 341 metrów kwadratowych wraz z budynkami i budowlami znajdującymi się na tej działce - jako towarami używanymi zwolnionymi z VAT,
 • prawo wieczystego użytkowania działki gruntu 5/6 o powierzchni 1 hektar 2298 metrów kwadratowych wraz z budynkami, budowlami i urządzeniami znajdującymi się na tej działce - jako towarami używanymi zwolnionymi z VAT.

Wydanie przedmiotu umowy nastąpiło z chwilą podpisania umowy. Transakcja została udokumentowana fakturą VAT wystawioną w 2000 roku, zgodnie z którą nabywcą i odbiorcą nieruchomości jest Spółka. Faktura zawiera dwie pozycje: poz. 1) działki 5/4, 5/6 - prawo wieczystego użytkowania działek gruntu 5/4 i 5/6 o pow. 12.639,00 m2 jako niepodlegające VAT; poz. 2) budynki, budowle i urządzenia znajdujące się na ww. działkach jako towary używane zwolnione z VAT – art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT od 13 października 1999 roku. Podstawowym zakresem działalności gospodarczej Spółki jest produkcja i sprzedaż wyrobów medycznych. Wnioskodawca nabył przedmiotową nieruchomość na cele związane z działalnością gospodarczą i ujął w księgach rachunkowych:

 • konto 011 - grunty poz. Bilansu Aktywa, Aktywa trwałe, Rzeczowe aktywa trwałe,
 • konto 083 - inwestycje poz. Bilansu Aktywa, Aktywa trwałe, Inwestycje długoterminowe - budynki i budowle.

Od daty nabycia do daty sporządzenia niniejszego wniosku o interpretację, Spółka nie poniosła wydatków na ulepszenie, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym, stanowiących co najmniej 30% wartości początkowej (Spółka jedynie poniosła w 2000 roku wydatek, stanowiący równowartość 0,78% wartości początkowej budynków, na remont dachu - pokrycie dachu papą). Spółka nie uzyskała żadnych przychodów w związku z posiadaniem tej nieruchomości. Spółka nie oddała nieruchomości do użytkowania, nieruchomość nie była przedmiotem najmu lub dzierżawy. Działki gruntu na którym stoją budynki, budowle i urządzenia są nadal w wieczystym użytkowaniu i Spółka nie jest właścicielem tego gruntu.

Spółka planuje niezwłocznie sprzedać powyżej opisaną nieruchomość na którą składa się: prawo wieczystego użytkowania działki gruntu 5/4 o powierzchni 341 metrów kwadratowych wraz z budynkami i budowlami znajdującymi się na tej działce oraz prawo wieczystego użytkowania działki gruntu 5/6 o powierzchni 1 hektar 2298 metrów kwadratowych wraz z budynkami, budowlami i urządzeniami znajdującymi się na tej działce.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy transakcja sprzedaży nieruchomości będzie zwolniona z podatku VAT.

Aby stwierdzić czy w opisanym przypadku przy sprzedaży nieruchomości będzie przysługiwało Wnioskodawcy zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy niezbędne jest ustalenie, czy nastąpiło pierwsze zasiedlenie budynków i budowli posadowionych na działkach i jaki okres upłynął od tego momentu.

Mając na uwadze treść art. 2 pkt 14 ustawy należy stwierdzić, że w przedmiotowym przypadku sprzedaż budynków i budowli, nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim. Jak wskazał Wnioskodawca prawo wieczystego użytkowania działki gruntu 5/4 i 5/6 wraz z budynkami, budowlami i urządzeniami znajdującymi się na tych działkach nabył w 2000 r. Transkacja nabycia została udokumentowana fakturą VAT zawierającą dwie pozycje: 1. działki 5/4, 5/6 - prawo wieczystego użytkowania działek gruntu 5/4 i 5/6 o pow. 12.639,00 m2 jako niepodlegające VAT; 2. budynki, budowle i urządzenia znajdujące się na ww. działkach jako towary używane zwolnione z VAT – art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług. Zatem, najpóźniej w momencie przedmiotowej transakcji nastąpiło pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy względem budynków i budowli posadowionych na działkach 5/4 i 5/6. Pomimo bowiem, że nabycie budynków, budowli i urządzeń podlegało zwolnieniu z opodatkowania co do zasady podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jako dostawa towarów. Jednocześnie od daty nabycia nieruchomości Spółka nie poniosła wydatków na ulepszenie, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym, stanowiących co najmniej 30% wartości początkowej. Tak więc, w analizowanej sprawie pierwsze zasiedlenie względem budynków i budowli posadowionych na działkach 5/4 i 5/6 nastąpiło najpóźniej z chwilą nabycia przez Wnioskodawcę prawa wieczystego użytkowania działki gruntu 5/4 i 5/6 wraz z budynkami, budowlami i urządzeniami znajdującymi się na tych działkach, tj. w 2000 r. Zatem, pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą budynków i budowli posadowionych na działkach 5/4 i 5/6 minął okres dłuższy niż 2 lata.

W konsekwencji, sprzedaż budynków i budowli posadowionych na działkach 5/4 i 5/6 będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, w myśl którego – w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że – co do zasady – grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki na nim posadowione. Oznacza to, że w przedmiotowej sytuacji, w której budynki, budowle będą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, również dostawa prawa wieczystego użytkowania działek będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy.

Jednakże, z uwagi na twierdzenie Wnioskodawcy, że dostawa nieruchomości będzie mogła korzystać ze zwolnienia przewidzianego w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, a nie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, stanowisko Wnioskodawcy w wyżej przedstawionym zakresie uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Stronę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z poźn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.