IPPP3/443-1121/14-2/KT | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków europejskich
IPPP3/443-1121/14-2/KTinterpretacja indywidualna
  1. fundusz unijny
  2. podatek od towarów i usług
  3. prawo do odliczenia
  4. projekt
  5. wydatek
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007 r. nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 7 listopada 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków europejskich – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków europejskich.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r., z późn. zmianami, w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z dnia 31 lipca 2008 r.), Wnioskodawca, jako stowarzyszenie, może być beneficjentem i ubiegać się o pomoc na operację tzw. „małe projekty”, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 1 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zgodnie z par. 4 pkt 3 ppkt 1 powyższego rozporządzenia, do kosztów kwalifikowanych „małych projektów” zalicza się również podatek od towarów i usług (VAT), w przypadku, gdy wnioskodawca nie może tego podatku odzyskać z instytucji skarbowej (art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.Urz. UE L 277 z dnia 21 października 2005 r. str. 1, z późn. zm).

Stowarzyszenie powołane zostało przez mieszkańców do życia 24 stycznia 2010 roku. Jego celem jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, oświatowego, kulturowego i gospodarczego wsi D., podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. Wnioskodawca, realizując cel statutowy, opiera się na społecznej pracy Jego członków, jak też osób niezrzeszonych. Nie prowadzi działalności dochodowej. Nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT (nie składa deklaracji VAT), a tym samym nie ma możliwości odzyskiwania VAT.

W roku 2014 Wnioskodawca wystąpił o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013: „Coraz bliżej”. Celem projektu jest umożliwienie podniesienia jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację szkoleń z zakresu rzemiosła i rękodzielnictwa tradycyjnych dla obszaru LGD i kursu artystycznego oraz promocja lokalnej twórczości kulturalnej poprzez organizację Wieczoru Wigilijnego z tradycyjnymi potrawami regionalnymi w 2014 r.

Środki pomocy są przeznaczone na prezentację artystycznego dorobku ludowego (w tym: zamieszczenie ogłoszenia i artykułu o planowanym projekcie w prasie lokalnej, wydruk plakatów i folderów), przeprowadzenie kursu artystycznego i szkoleń z zakresu rzemiosła artystycznego i rękodzielnictwa oraz organizację Wigilijnego Wieczoru (przygotowanie stołów z tradycyjnymi potrawami). Koszty zawierają podatek VAT i podlegają refundacji w działaniu 4.1/413 PROW 2007-2013. Zakupione towary i usługi nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych. Wszystkie działania na rzecz środowiska lokalnego, realizowane w ramach ww. projektu, mają charakter nieodpłatny i nie generują przychodów.

Zainteresowany zwraca się z prośbą o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej braku możliwości odzyskania podatku VAT dla wydatków ponoszonych w ramach realizacji ww. operacji w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w inny sposób, niż zakwalifikowanie go do kosztów kwalifikowalnych i tym samym sfinansowanie środkami unijnymi wydatków poniesionych za wymienione zadania w wartości brutto.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość odzyskania przez Wnioskodawcę podatku VAT dla wydatków poniesionych w związku z realizacją operacji w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007- 2013 w inny sposób, niż zakwalifikowanie go do kosztów kwalifikowalnych i tym samym sfinansowanie środkami unijnymi wydatków poniesionych za wymienione zadania w wartości brutto...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionej sytuacji brak jest związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, zatem nie zachodzą przesłanki wymienione w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku. Nie jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako podatnik podatku od towarów i usług i nie prowadzi działalności gospodarczej, a ponadto wszystkie Jego działania na rzecz środowiska lokalnego, realizowane w ramach ww. projektu, mają charakter nieodpłatny i nie generują przychodów.

Wnioskodawca wyraża stanowisko, że w powyższym zdarzeniu nie ma możliwości odzyskania przez Niego podatku VAT płaconego w cenie nabytych towarów i usług w związku z realizacją operacji w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, tzw. „małe projekty”, których zakres, kwalifikowalność i tryb przyznawania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. z późn. zm. (Dz.U. Nr 138, poz. 868).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Przepis art. 86 ust. 1 ustawy stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zaś zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w dalszych przepisach art. 87 ustawy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Treść cytowanych przepisów wskazuje, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Zasada ta wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca funkcjonuje jako stowarzyszenie, którego celem jest wspieranie rozwoju społecznego, oświatowego, kulturowego i gospodarczego wsi, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. Wnioskodawca, realizując cel statutowy, opiera się na społecznej pracy swoich członków oraz osób niezrzeszonych, nie prowadzi działalności dochodowej, nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT (nie składa deklaracji VAT).

Wnioskodawca wystąpił o przyznanie pomocy ze środków unijnych na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013: „Coraz bliżej”. Celem tego projektu jest podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację szkoleń z zakresu rzemiosła i rękodzielnictwa tradycyjnych dla obszaru LGD, kursu artystycznego oraz promocja lokalnej twórczości kulturalnej poprzez organizację Wieczoru Wigilijnego z tradycyjnymi potrawami regionalnymi. Środki pomocy są przeznaczone na prezentację artystycznego dorobku ludowego, przeprowadzenie kursu artystycznego i szkoleń z zakresu rzemiosła artystycznego i rękodzielnictwa oraz organizację Wigilijnego Wieczoru. Koszty zawierają podatek VAT i podlegają refundacji w działaniu 4.1/413 PROW 2007-2013. Zakupione towary i usługi nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych - wszystkie działania na rzecz środowiska lokalnego, realizowane w ramach ww. projektu, mają charakter nieodpłatny i nie generują przychodów.

Na podstawie analizy powołanych przepisów prawa w kontekście przedstawionych okoliczności sprawy należy zatem stwierdzić, że w niniejszej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi – tj. brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Ponadto, Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Oznacza to, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją opisanego we wniosku projektu. W konsekwencji, Wnioskodawca nie ma również prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Należy przy tym podkreślić, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania w zakresie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych projektu finansowanego ze środków unijnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Regulacje podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.