IPPP2/4512-418/16-2/BH | Interpretacja indywidualna

Skoro przy nabyciu samochodu nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku, a okoliczności sprawy wskazują, że Spółka dokonała nabycia od podmiotu wymienionego w art. 120 ust. 10 pkt 1 ustawy w celu jego odprzedaży, to Spółce przy zbyciu tego pojazdu będzie przysługiwało prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT marża, przewidzianej w art. 120 ust. 4 ustawy.
IPPP2/4512-418/16-2/BHinterpretacja indywidualna
 1. marża
 2. podatek od towarów i usług
 3. pojazdy
 4. samochód
 5. samochód używany
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków -> Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 maja 2016 r. (data wpływu 2 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości dostawy samochodu w procedurze VAT marża - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości dostawy samochodu w procedurze VAT marża.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca nie sprzedaje towarów ani usług, które byłyby zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Głównym przedmiotem działalności firmy są roboty budowlane specjalistyczne PKD 4321 tj. wykonywanie instalacji elektrotechnicznych komputerowych alarmowych, monitoringu. Prace wykonywane są na terenie całego kraju. W lutym 2015 Spółka nabyła okazyjnie samochód osobowy od osoby fizycznej na zasadzie umowy kupna-sprzedaży. Ponieważ w Spółce zatrudniono od miesiąca maja pracownika, samochód przeznaczono do bieżących podróży służbowych, zwłaszcza reprezentacyjnych. W najbliższym czasie Wnioskodawca zamierza sprzedać samochód, ponieważ są potrzebne środki finansowe na bieżącą działalność Spółki.

Przy sprzedaży Wnioskodawca zamierza skorzystać ze szczególnej procedury VAT marża określonej w art. 120 ust. 1 pkt 4 ponieważ Wnioskodawca nie odliczał VAT a jest to towar używany. Wnioskodawca zakupił samochód z zamiarem dalszej odsprzedaży, ale z uwagi na sytuację Spółka używała go do celów wyjazdów reprezentacyjnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka może skorzystać ze szczególnej procedury opodatkowania VAT marża...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ustawodawca określił dla potrzeb stosowania szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych art. 120 ust. 1 pkt 4, że przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie. Zatem, Spółka będzie miała prawo przy sprzedaży przedmiotowego samochodu zastosować procedurę opodatkowania marży. Spełnione są bowiem przesłanki pozwalające na jej zastosowanie, a mianowicie pojazd spełnia definicję towaru używanego, w myśl art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz Spółka dokonała zakupu ww. samochodu na umowę kupna sprzedaży, w związku z czym przy sprzedaży samochodu na rzecz Spółki podatek nie został naliczony. Tym samym, Spółka wypełnia dyspozycje wynikające z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług pozwalające na zastosowanie szczególnej procedury opodatkowania przy sprzedaży samochodu, o którym mowa we wniosku. Dlatego też, Spółka będzie miała prawo do udokumentowania transakcji sprzedaży używanego samochodu osobowego w sposób przewidziany dla procedury marży, tj. za pomocą faktury VAT marża.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (...).

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W stosunku do dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków ustawa zawiera szczególne procedury w zakresie obliczania podstawy opodatkowania, uregulowane w art. 120 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym, w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Definicję towarów, w stosunku do których procedury szczególne mają zastosowanie zawiera art. 120 ust. 1 pkt 1-4.

W myśl art. 120 ust. pkt 4 ustawy, przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0).

Z wniosku wynika, że głównym przedmiotem działalności firmy są roboty budowlane specjalistyczne, a w szczególności wykonywanie instalacji elektrotechnicznych komputerowych alarmowych, monitoringu. W miesiącu lutym 2015 r. Spółka nabyła okazyjnie samochód osobowy od osoby fizycznej na zasadzie umowy kupna sprzedaży. Wnioskodawca zakupił samochód z zamiarem dalszej odsprzedaży, ale w rezultacie samochód był wykorzystywany w działalności Spółki i był przeznaczony do bieżących podróży służbowych, zwłaszcza reprezentacyjnych. Obecnie Spółka, ze względu na sytuację finansową, podjęła decyzję o sprzedaży samochodu.

Wnioskodawca ma wątpliwości, czy Spółka może skorzystać ze szczególnej procedury opodatkowania VAT marża.

Analizy zatem wymaga, czy w stosunku do czynności sprzedaży samochodu Wnioskodawca ma prawo do zastosowania procedury marży, na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy.

Z przepisu tego wynika, że procedurę marży można stosować m.in. do towarów używanych, przez co należy rozumieć ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w jego aktualnym stanie lub po naprawie.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że samochód będący przedmiotem planowanej sprzedaży spełnia warunki do uznania go za towar używany, w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy – stanowi ruchome dobro materialne, nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie.

Należy zauważyć, że zastosowanie procedury szczególnej w zakresie obliczania podstawy opodatkowania przy sprzedaży tego typu towarów uzależnione jest również od innych warunków, a w szczególności od statusu dostawcy tego towaru oraz procedury, w jakiej dokonano jego dostawy na rzecz Wnioskodawcy.

W myśl art. 120 ust. 10 ustawy o VAT przepisy ust. 4 i 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:

 1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;
 2. podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 3. podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;
 4. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 5. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Zauważyć należy, że polska ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje zatem stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy - między innymi - towarów używanych, polegającej na opodatkowaniu marży, czyli różnicy między całkowita kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia pomniejszoną o kwotę podatku. Stanowi to wyjątek od ogólnej reguły opodatkowania obrotu, czyli kwoty należnej z tytułu sprzedaży pomniejszonej o kwotę należnego podatku. Ta szczególna procedura dotyczy jednak tylko dostawy towarów używanych, które podatnik nabył od osób wymienionych w art. 120 ust. 10. Warunkiem zastosowania szczególnej procedury opodatkowania marży, jest to, że we wcześniejszej fazie obrotu podmiot sprzedający używany towar pozbawiony był prawa odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego przy jego nabyciu. Dotyczy to zarówno osób, które nie są podatnikami tego podatku i już z tego powodu pozbawione są możliwości obniżenia podatku należnego, jak i osób, które wprawdzie podatnikami tego podatku są, ale z różnych powodów prawo do obniżenia podatku należnego im nie przysługiwało.

Jednak, jak wynika z przywołanego przepisu art. 120 ust. 4 ustawy, warunkiem niezbędnym do zastosowania tej procedury jest określenie, że towar – samochód (także w sytuacji, gdy pojazd ten przed odprzedażą podatnik użytkował dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej) – został jednak nabyty ostatecznie w celu odprzedaży.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że skoro przy nabyciu przedmiotowego samochodu nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku, a okoliczności sprawy wskazują, że Spółka dokonała nabycia od podmiotu wymienionego w art. 120 ust. 10 pkt 1 ustawy w celu jego odprzedaży, to Spółce przy zbyciu tego pojazdu będzie przysługiwało prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT marża, przewidzianej w art. 120 ust. 4 ustawy.

W związku z tym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.