IPPP2/4512-375/15-4/MMa | Interpretacja indywidualna

W rozpatrywanej sprawie spełnione zostały obie przesłanki określone w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy, mianowicie świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe są usługami kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, ponadto finansowane są w 100% ze środków publicznych. Zatem opisane usługi wsparcia coachingowego korzystają ze zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy.
IPPP2/4512-375/15-4/MMainterpretacja indywidualna
 1. podatek od towarów i usług
 2. projekt
 3. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 24 kwietnia 2015 r. (data wpływu 30 kwietnia 2015 r.) uzupełnione pismem z dnia 22 czerwca 2015 r. (data wpływu 25 czerwca 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 9 czerwca 2015 r. Nr IPPP2/4512-375/15-2/MMa (skutecznie doręczone w dniu 9 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia dla usług wsparcia coachingowego wykonywanego w ramach umowy podwykonastwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia dla usług wsparcia coachingowego wykonywanego w ramach umowy podwykonawstwa.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Podmiot gospodarczy, który prowadzi Wnioskodawca realizuje w ramach podwykonawstwa działania wspierające proces rozwoju kluczowych kompetencji studentów ostatnich lat studiów stacjonarnych realizowanych na Wydziale Studiów nad Rodziną U do przygotowania wejścia na rynek pracy.

Umowa o realizację podwykonawstwa podpisana jest z Uniwersytetem, który odpowiada za realizację całego projektu.

Projekt jest w 100% finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

W ramach rozliczeń za wykonane z tego tytułu usługi Wnioskodawca planuje wystawiać faktury ze stawką zw (zwolnioną) podatku VAT.

Działania te realizowane są w formie indywidualnych sesji coachingowo - szkoleniowych i obejmują następujące formy oddziaływania i zagadnienia:

 1. Wsparcie studentów w dokonywaniu świadomych i dojrzałych wyborów edukacyjnych i zawodowych w tym nabywania kompetencji niezbędnych na rynku pracy w kontekście kończenia studiów.
 2. Rozwinięcie umiejętności autorefleksji, samoświadomości i świadomości funkcjonowania innych osób u studentów.
 3. Ugruntowanie umiejętności autocoachingu i analizowania własnych postaw oraz pracy w ramach udzielania wsparcia dla poszczególnych członków rodzin jak i systemów rodzinnych w realizacji ich celów oraz rozwoju zasobów identyfikację, samoświadomość oraz rozwój posiadanych mocnych stron, zasobów, a także deficytów w kontekście planów zawodowych i prowadzonych stażów.
 4. Przygotowanie do rozmów rekrutacyjnych z potencjalnymi pracodawcami.
 5. Określanie celów długookresowych w obszarze zawodowym oraz planowanie sposobów i etapów ich realizacji.
 6. Wzmacnianie i motywowanie do podejmowania aktywności rozwoju kluczowych kompetencji poszukiwanych wśród absolwentów u potencjalnych pracodawców i podejmowania samodzielnych aktywności zawodowych.

Działania te stanowią element całego procesu realizowanego w ramach projektu realizowany jest przez Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

Projekt skierowany jest do studentów ostatnich lat studiów stacjonarnych i stanowi spójny i kompleksowy plan przygotowania zawodowego.

Efektem tego programu ma być przygotowanie studentów do szybkiego wejścia na rynek pracy zgodny z ich wykształceniem oraz oczekiwaniami pracodawców.

Działania przewidziane w ramach tego projektu, obejmują:

 • określenie potencjału osób zakwalifikowanych do projektu,
 • cykl szkoleń i warsztatów w wybranych kluczowych kompetencjach wykraczających poza standardowy zakres nauczania
 • w formie indywidualnych sesji coachingowych wsparcie i uzupełnienie procesu szkoleniowego, zdobycie umiejętności autocoachingu oraz wzrost motywacji do zmian
 • staże kilkumiesięczne w wybranych przedsiębiorstwach na stanowiskach związanych z kwalifikacjami rozwijanymi w ramach tego projektu oraz kierunkiem studiów.

W uzupełnieniu z dnia 22 czerwca 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Akademia posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
  W ramach wpisu Wnioskodawca prowadzi działania w formie niepublicznej placówki oświatowo - wychowawczej w zakresie kształcenia nieletnich i młodzieży szkolnej.
 2. Sesje coachingowe realizowane przez Wykonawcę są usługami ściśle związanymi z realizowanymi usługami mającymi na celu kształcenie zawodowe realizowane w ramach projektu „Kompetencje na start” studentów w zakresie kluczowych kompetencji i kwalifikacji w zawodach.
  Cały projekt realizowany jest przez Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”.
  Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy.
  Projekt skierowany jest do studentów i stanowi spójny i kompleksowy plan przygotowania zawodowego. Efektem tego programu jest przygotowanie studentów do szybkiego wejścia na rynek pracy zgodny z ich wykształceniem oraz oczekiwaniami pracodawców.
  Projekt obejmuje następujące działania:
  • cykl szkoleń warsztatowych,
  • indywidualne sesje coachingowe,
  • staże dla studentów,
  • szkolenia certyfikowane,
  • wizytę studyjną studentów w Niemczech.
  Działania wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach podwykonawstwa dla U obejmują wyłącznie realizację indywidualnych sesji coachingowych dla studentów objętych przygotowaniem zawodowym.
  Do celów szczegółowych związanych z realizacją sesji coachingowych dla studentów należy przede wszystkim:
  • Wsparcie studentów w dokonywaniu świadomych i dojrzałych wyborów edukacyjnych i zawodowych w tym nabywania kompetencji niezbędnych na rynku pracy w kontekście kończenia studiów;
  • Rozwinięcie u studentów umiejętności autorefleksji, samoświadomości i świadomości funkcjonowania innych osób u studentów;
  • Ugruntowanie umiejętności autocoachingu i analizowania własnych postaw oraz pracy w ramach udzielania wsparcia dla poszczególnych członków rodzin jak i systemów rodzinnych w realizacji ich celów oraz rozwoju zasobów.
 3. Wnioskodawca posiada dokumentację stwierdzającą, że źródłem finansowania usługi realizowanej przez niego w ramach prowadzonej działalności pod nazwą Akademia są środki publiczne.Dokumentem tym jest umowa o podwykonawstwo zawarta z Uniwersytetem na przeprowadzenie sesji coachingowych dla studentów w ramach projektu realizowanego przez U w ramach POKL Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1 „wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, konkurs zamknięty na programy rozwoju uczelni.
  Zgodnie z wyżej wymienioną dokumentacją dla przygotowaną przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju cały projekt i tym samym świadczone przez Wnioskodawcę usługi w ramach tego projektu jest finansowany w całości ze środków publicznych: tzn. 85% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% ramach wsparcia krajowego.
 4. Staże nie stanowią elementu usług coachingowych świadczonych przez Wnioskodawcę.Staże oraz szkolenia są realizowane przez inne podmioty, które mają zawarte odrębne umowy z U w ramach projektu .Wnioskodawca realizuje wyłącznie w ramach podwykonawstwa działania wspierające w formie sesji coachingowych proces rozwoju kluczowych kompetencji studentów i przygotowania do odbycia staży realizowanych oraz do przygotowania wejścia na rynek pracy.
 5. Staże nie stanowią elementu usług coachingowych świadczonych przez Wnioskodawcę i tym samym - nie stanowią dla Wnioskodawcy żadnego (w tym dodatkowego) dochodu.Umowa o podwykonawstwo Wnioskodawcy z U w ramach projektu „Kompetencje na start” obejmuje wyłącznie działania związane z realizacją usług coachingowych.Pozostałe działania w ramach projektu w tym staże, szkolenia itp. realizowane są w ramach odrębnych umów z U z podmiotami niezwiązanymi z Wnioskodawcą.Wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Akademia nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy świadczona przez Wnioskodawcę usługa wsparcia coachingowego w ramach umowy podwykonawstwa realizowana w projekcie podlega zwolnieniu przedmiotowemu z podatku VAT z uwagi na wskazane przesłanki do spełnienia w myśl art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Usługi coachingowe realizowane przez Wnioskodawcę w ramach umowy podwykonawstwa w projekcie powinny być przedmiotowe zwolnione z podatku VAT ponieważ spełniają dwie następujące przesłanki:

 • są to usługi ściśle związane z realizowanymi usługami mającymi na celu kształcenie zawodowe i przekwalifikowanie zawodowe: obejmuje to studentów w zakresie kluczowych kompetencji i kwalifikacji w zawodach, do których są poszukiwani pracownicy przez pracodawców i tym samym pozwoli zdobyć trwałe zatrudnienie.
 • cały projekt i tym samym świadczone w jego ramach usługi, są finansowane w całości ze środków publicznych: tzn. ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak wynika z art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów rozumieniu art. 7 (...).

Stawka podatku – zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienia od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Ponadto, stosownie do § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2015 r., poz. 736), zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Zwolnienia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 13, 14, 18 i 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r., w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2015 r., poz. 736), stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Dodatkowo zwolnienia, o których mowa w ww. rozporządzeniu, w ust. 1 pkt 13, 14, 18 i 19, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 • nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 13, 14, 18 i 19, lub
 • ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

W art. 43 ust. 17 ustawy postanowiono, że zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub,
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Ponadto w art. 43 ust. 17a ustawy, ustawodawca doprecyzował zwolnienie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług związanych z wymienionymi wyżej usługami, wskazując, że zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Powyższe regulacje stanowią odzwierciedlenie w polskim porządku prawnym przepisu art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 347 str. 1 z późn. zm.), zgodnie z którym państwa członkowskie zwalniają kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

Wskazać należy – co wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – że zakres zwolnień przewidzianych w Dyrektywie nie może być interpretowany w sposób rozszerzający. Czynności zwolnione zgodnie z Dyrektywą stanowią autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego, a ich ujednolicona interpretacja ma służyć unikaniu rozbieżności w stosowaniu systemu podatku od wartości dodanej w poszczególnych państwach członkowskich.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem „pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 Szóstej Dyrektywy powinny być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika” (wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r. C-461/08 w sprawie Don Bosco Onroerend Goed BV).

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca realizuje w ramach podwykonawstwa działania wspierające proces rozwoju kluczowych kompetencji studentów ostatnich lat studiów stacjonarnych realizowanych na Wydziale Studiów nad Rodziną U do przygotowania wejścia na rynek pracy. Umowa o realizację podwykonawstwa podpisana jest z Uniwersytetem im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który odpowiada za realizację całego projektu, finansowanego ze środków otrzymanych od Unii Europejskiej.

Działania te realizowane są w formie indywidualnych sesji coachingowo-szkoleniowych i obejmują: wsparcie studentów w dokonywaniu świadomych i dojrzałych wyborów edukacyjnych i zawodowych w tym nabywania kompetencji niezbędnych na rynku pracy w kontekście kończenia studiów; rozwinięcie umiejętności autorefleksji, samoświadomości i świadomości funkcjonowania innych osób u studentów; ugruntowanie umiejętności autocoachingu i analizowania własnych postaw oraz pracy w ramach udzielania wsparcia dla poszczególnych członków rodzin jak i systemów rodzinnych w realizacji ich celów oraz rozwoju zasobów identyfikację, samoświadomość oraz rozwój posiadanych mocnych stron, zasobów, a także deficytów w kontekście planów zawodowych i prowadzonych stażów; przygotowanie do rozmów rekrutacyjnych z potencjalnymi pracodawcami; określanie celów długookresowych w obszarze zawodowym oraz planowanie sposobów i etapów ich realizacji; wzmacnianie i motywowanie do podejmowania aktywności rozwoju kluczowych kompetencji poszukiwanych wśród absolwentów u potencjalnych pracodawców i podejmowania samodzielnych aktywności zawodowych. Działanie jest finansowane w 100% ze środków publicznych, na co Wnioskodawca posiada odpowiednią dokumentację.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zastosowania zwolnienia dla usługi wsparcia coachingowego realizowanego w ramach podwykonawstwa, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy.

W celu rozstrzygnięcia, czy usługi wsparcia coachingowego mogą korzystać ze zwolnienia z podatku na podstawie ww. przepisu konieczne jest określenie czy spełnione są dwie przesłanki, mianowicie uznanie opisanej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, a następnie jej finansowanie ze środków publicznych w całości bądź w co najmniej 70%.

Definicja kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego została zawarta w art. 44 rozporządzenia Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającym środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 str. 1). Rozporządzenie to wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. W myśl ww. art. 44 rozporządzenia, usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

Kierując się wskazówkami ww. rozporządzenia Rady UE należy stwierdzić, że kształcenie zawodowe jest procesem mającym na celu nauczenie, przekazanie wiedzy z określonej dziedziny zawodowej, która ma posłużyć zdobyciu, bądź uaktualnieniu wiedzy obecnie posiadanej przez uczestnika takiego szkolenia.

Analiza przedstawionych okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że przedmiotowe szkolenia, spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług. Jak wskazał Wnioskodawca, sesje coachingowe realizowane przez Niego są usługami ściśle związanymi z realizowanymi usługami mającymi na celu kształcenie zawodowe realizowane w ramach projektu „Kompetencje na start” studentów w zakresie ich kluczowych kompetencji i kwalifikacji w zawodach. Działania w ramach projektu skierowane są do studentów ostatnich lat studiów stacjonarnych i stanowią spójny i kompleksowy plan przygotowania zawodowego. Efektem tego programu ma być przygotowanie studentów do szybkiego wejścia na rynek pracy zgodny z ich wykształceniem oraz oczekiwaniami pracodawców. Szkolenia te pomagają uczestnikom ustalić ich predyspozycje zawodowe, przygotować do rekrutacji, wzmacniają autorefleksję, samoświadomość, pozwalają dokonywać świadomych wyborów zawodowych.

A zatem szkolenia prowadzone przez Wnioskodawcę należy uznać za szkolenia spełniające definicję kształcenia zawodowego.

W zakresie drugiej przesłanki uprawniającej do zastosowania ww. zwolnienia należy wskazać, że środkami publicznymi – w myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) są:

 1. dochody publiczne;
 2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
 3. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2;
 4. przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:
  • ze sprzedaży papierów wartościowych,
  • z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,
  • ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,
  • z otrzymanych pożyczek i kredytów,
  • z innych operacji finansowych;
 5. przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

Z ww. przepisu wynika wprost, że środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej mieszczą się w kategorii środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Należy zwrócić uwagę, że zarówno przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy, jak i przepis § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. uzależniają stosowanie zwolnienia od podatku VAT od tego, czy świadczona przez dany podmiot usługa kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego będzie finansowana w określonej wysokości ze środków publicznych. Wprowadzony wymóg finansowania w określonej wysokości przedmiotowej usługi ze środków publicznych jest spełniony w przypadku, gdy rzeczywistym (w znaczeniu ekonomicznym) źródłem finansowania tej usługi są środki publiczne.

Z powyższego przepisu nie wyklucza to, że w świadczeniu tej usługi uczestniczą podmioty trzecie w charakterze podwykonawców (niezależnie od tego, którym z kolei zleceniobiorcą w ewentualnym łańcuchu podwykonawców jest dany podwykonawca). Wydatkowanie przekazanych na realizację danego projektu środków publicznych przez ich dysponenta na realizację poszczególnych jego części (całości) przez podwykonawców, oznacza bowiem, że poszczególne części (całość) projektu realizowane przez podwykonawców są z ekonomicznego punktu widzenia – finansowane ze środków publicznych.

W konsekwencji względem nich znajduje zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w ww. przepisach (przy spełnieniu pozostałych warunków). Przedmiotowy warunek „finansowania ze środków publicznych” jest zatem spełniony zarówno w przypadku, gdy otrzymujący dofinansowanie ze środków publicznych sam świadczy przedmiotową usługę, jak również gdy w realizację tej usługi zaangażowany jest podwykonawca.

Istotne jest jedynie to, żeby środki publiczne stanowiły rzeczywiste (w znaczeniu ekonomicznym) źródło finansowania przedmiotowych usług (co zakłada istnienie ścisłego związku pomiędzy otrzymanymi środkami publicznymi a realizowanymi świadczeniami). Podwykonawca korzystający ze zwolnienia powinien zatem posiadać stosowną dokumentację potwierdzającą, że źródłem finansowania tej usługi są środki publiczne.

W analizowanej sprawie Wnioskodawca świadczy usługę szkoleniową wsparcia coachingowego jako podwykonawca na rzecz podmiotu otrzymującego w 100% dofinansowanie ze środków publicznych: 85% ze środków Unii Europejskiej oraz 15% z budżetu państwa. Jak wyżej wskazano, wprowadzony wymóg finansowania w określonej wysokości usługi kształcenia zawodowego ze środków publicznych jest spełniony w przypadku gdy rzeczywistym źródłem finansowania tej usługi są środki publiczne. Nie ma tu znaczenia, że w świadczeniu tej usługi uczestniczą podmioty trzecie w charakterze podwykonawców.

W konsekwencji w rozpatrywanej sprawie spełnione zostały obie przesłanki określone w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy, mianowicie świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe są usługami kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, ponadto finansowane są w 100% ze środków publicznych.

Zatem opisane usługi wsparcia coachingowego korzystają ze zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.