IPPP1/4512-954/15-2/RK | Interpretacja indywidualna

Prawo do korekty podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia nabywanych towarów i usług
IPPP1/4512-954/15-2/RKinterpretacja indywidualna
  1. dostawa towarów
  2. korekta podatku naliczonego
  3. podatek od towarów i usług
  4. przedawnienie zobowiązania
  5. zmiana przeznaczenia
  6. środek trwały
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Korekta kwoty podatku naliczonego
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2015 r. (data wpływu 11 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do korekty podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia nabywanych towarów i usług - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2015 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do korekty podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia nabywanych towarów i usług.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W 1992 r. Wnioskodawca przejął gospodarstwo rolne po rodzicach. W chwili obecnej wraz z żoną są właścicielami ok. 32 hektarów. Gospodarstwo rolne wraz z gruntami w całości znajdują się na terenie gminy A, powiat B. Głównym kierunkiem działalności gospodarstwa rolnego jest produkcja mleka, stado liczy w chwili obecnej 30 krów. W mniejszym zakresie Wnioskodawca uzyskuje również przychody ze sprzedaż cieląt wyhodowanych we własnym gospodarstwie oraz sprzedaży krów, które są już nieprzydatne do produkcji mleka. Innych przychodów poza tymi z gospodarstwa rolnego Wnioskodawca nie uzyskuje.

Od miesiąca sierpnia 2006 r. Wnioskodawca zrezygnował ze zwolnienia jako rolnik ryczałtowy i zarejestrował się jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Od tej chwili cała sprzedaż płodów rolnych opodatkowana jest podatkiem VAT. W 2004 r. Wnioskodawca rozpoczął budowę budynku inwentarskiego (obora). Inwestycja została zakończona w roku 2007 - w grudniu 2007 została wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotowego budynku gospodarczego. Obiekt ten w całości wykorzystywany jest do prowadzonej działalności rolniczej. Zakup materiałów i usług budowlanych do przedmiotowej inwestycji został w większości udokumentowany fakturami VAT (w nielicznych przypadkach usługobiorcy wystawili rachunki). Kwota podatku VAT zawartego w tych fakturach wynosi 22.039,05 zł.

W momencie dokonywania inwestycji Wnioskodawca był rolnikiem zwolnionym od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Wnioskodawca z dniem 1 sierpnia 2006 r. zarejestrował się jako podatnik VAT czynny. Do dnia 31 lipca 2006 r. nabywane towary i usługi wykorzystywane były do prowadzenia działalności zwolnionej od VAT na podstawie ww. artykułu. Od dnia 1 sierpnia 2006 r. wykorzystywane są do działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Tym samym, zmieniło się wykorzystanie zakupionych towarów i usług, tj. wykorzystanie budynku inwentarskiego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z rezygnacją ze zwolnienia od podatku VAT, a tym samym zmianą przeznaczenia środków trwałych, wykorzystywanych w prowadzonej działalności rolniczej - ze służących działalności zwolnionej na opodatkowaną – Wnioskodawca ma prawo do częściowego odliczenia podatku VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją jako czynny podatnik podatku VAT...

Zdaniem wnioskodawcy:

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje, gdy zostaną spełnione określone warunki, tj. odliczenia dokonuje podatnik VAT czynny oraz towary i usługi wykorzystywane są do czynności opodatkowanych. Na skutek rezygnacji ze statusu rolnika ryczałtowego i rejestracji jako podatnik VAT czynny z dniem 1 sierpnia 2006 r. Wnioskodawca nabył prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Stosownie do art. 91 ust. 2 ustawy o VAT w przypadku towarów zaliczanych przez podatnika do środków trwałych stanowiących nieruchomość korekty dokonuje się w ciągu 10 kolejnych lat licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. W myśl art. 91 ust. 7 ustawy o VAT jest możliwość skorygowania odliczenia podatku naliczonego od dokonanych zakupów, gdyż od sierpnia 2006 r. służą one wyłącznie czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. W myśl. art. 91 ust. 3 korekty, o której mowa w ust. 1 i 2 dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekt. W związku z powyższym można odliczyć VAT od wcześniej wymienionych zakupów. Można tego dokonać w deklaracjach za: styczeń 2007 r., styczeń 2008 r., styczeń 2009 r., styczeń 2010 r., styczeń 2011 r., styczeń 2012 r., styczeń 2013 r., styczeń 2014 r., styczeń 2015 r., w wysokości 1/10 podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących poniesione wydatki na zakup towarów i usług wykorzystanych przy budowie budynku inwentarskiego, w każdym z tych miesięcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z podstawową zasadą dotyczącą prawa podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca umożliwił podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak wynika z art. 86 ust. 10 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Stosownie do obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy).

W myśl art. 86 ust. 13 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.

Zasady dotyczące sposobu i terminu dokonywania korekt podatku naliczonego oraz podmiotu zobowiązanego do ich dokonania zostały określone w art. 91 ustawy o VAT.

Zgodnie bowiem z treścią art. 91 ust. 1 ww. ustawy, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

Na podstawie ust. 2 powyższego artykułu, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

Art. 91 ust. 3 stanowi, że korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej – w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy.

Z treści art. 91 ust. 4 ustawy wynika, że w przypadku, gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty.

Na mocy ust. 5 powyższego artykułu, w przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 - w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy, w przypadku, gdy towary lub usługi, o których mowa w ust. 4, zostaną:

  • opodatkowane – w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane z czynnościami opodatkowanymi;
  • zwolnione od podatku lub nie podlegały opodatkowaniu – w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku lub niepodlegającymi opodatkowaniu.

Jak wynika z art. 91 ust. 7 ustawy, przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

Zgodnie z art. 91 ust. 8 ustawy, korekty, o której mowa w ust. 5-7, dokonuje się również, jeżeli towary i usługi nabyte do wytworzenia towaru, o którym mowa w ust. 2, zostały zbyte lub zmieniono ich przeznaczenie przed oddaniem tego towaru do użytkowania.

Z przywołanych wyżej przepisów art. 91 ustawy jednoznacznie wynika, że w przypadku zmiany przeznaczenia m.in. towarów i usług nabytych do wytworzenia środka trwałego przed oddaniem go do użytkowania, tj. zarówno w sytuacji, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od użytkowanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, jak również w sytuacji, gdy nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi, podatnik jest obowiązany dokonać korekty podatku.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w 1992 r. przejął gospodarstwo rolne po rodzicach. W chwili obecnej wraz z żoną są właścicielami ok. 32 hektarów.

Od miesiąca sierpnia 2006 r. Wnioskodawca zrezygnował ze zwolnienia jako rolnik ryczałtowy i zarejestrował się jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Od tej chwili cała sprzedaż płodów rolnych opodatkowana jest podatkiem VAT.

W 2004 r. Wnioskodawca rozpoczął budowę budynku inwentarskiego (obora). Inwestycja została zakończona w roku 2007 - w grudniu 2007 została wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotowego budynku gospodarczego. Obiekt ten w całości wykorzystywany jest do prowadzonej działalności rolniczej.

Zakup materiałów i usług budowlanych do przedmiotowej inwestycji został w większości udokumentowany fakturami VAT (w nielicznych przypadkach usługobiorcy wystawili rachunki). Kwota podatku VAT zawartego w tych fakturach wynosi 22.039,05 zł.

W momencie dokonywania inwestycji Wnioskodawca był rolnikiem zwolnionym od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Wnioskodawca z dniem 1 sierpnia 2006 r. zarejestrował się jako podatnik VAT czynny. Do dnia 31 lipca 2006 r. nabywane towary i usługi wykorzystywane były do prowadzenia działalności zwolnionej od VAT na podstawie ww. artykułu. Od dnia 1 sierpnia 2006 r. wykorzystywane są do działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

Jak wskazano powyżej prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie, w sytuacji, gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z obowiązującą w systemie podatku od towarów i usług zasadą odliczania niezwłocznego, podatnik w momencie nabycia towarów lub usług powinien dokonać ich kwalifikacji do określonych rodzajów sprzedaży, z którymi zakupy te są związane. Istotna jest bowiem intencja nabycia – jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych. Natomiast, gdy zakupione towary (usługi) nie mają być wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych odliczenie to w momencie nabycia nie przysługuje.

Należy stwierdzić, że w sierpniu 2006 r. Wnioskodawca podjął decyzję o zmianie przeznaczenia budynku inwentarskiego - będącego jeszcze w trakcie budowy, ze służącego prowadzeniu działalności zwolnionej, na służący działalności opodatkowanej, zrezygnował ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust 1 pkt 3 ustawy i dokonał rejestracji jako podatnik VAT czynny i inwestycję wykorzystuje do czynności opodatkowanych. Zatem w kwestii możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi na budowę obiektu przed rejestracją jako podatnik VAT czynny znajdą zastosowanie przepisy art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wobec powyższych okoliczności, w rozpatrywanej sprawie nastąpiła zmiana przeznaczenia nabywanych towarów i usług ze zwolnionych na opodatkowane, Wnioskodawca może dokonać korekty nieodliczonego podatku naliczonego. W świetle powołanych wyżej regulacji, zakupione przez Wnioskodawcę towary i usługi budowlane w celu wybudowania budynku inwentarskiego (obory) przeznaczonego do wykonywania czynności zwolnionych, a następnie przeznaczone do czynności opodatkowanych, spowodowało, że wystąpiło prawo do dokonania korekty na podstawie art. 91 ust. 8 ustawy. Przedmiotowej korekty Wnioskodawca powinien dokonać jednorazowo w deklaracji składanej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia, a więc w rozliczeniu za sierpień 2006 r. Natomiast odnośnie zakupów dokonywanych po ww. zmianie przeznaczenia, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego na bieżąco na podstawie ogólnych zasad dotyczących odliczenia zawartych w art. 86 ustawy.

Wnioskodawcy przysługiwało prawo do dokonania korekty podatku naliczonego za okres od rozpoczęcia budowy czyli od 2004 r. do miesiąca w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia nabywanych towarów i usług czyli do sierpnia 2006 r. Natomiast od września 2006 r. do grudnia 2007 r. Wnioskodawcy przysługiwało prawo do dokonywania odliczenia podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy.

We wskazanych okolicznościach faktycznych sprawy wyjaśnienia wymaga kwestia, czy w analizowanej sytuacji nie nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego, którego skutkiem jest niemożność określenia kwoty samego zobowiązania podatkowego za dany okres rozliczeniowy, na które to zobowiązanie składa się podatek należny i podatek naliczony.

Zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) zobowiązanie podatkowe, przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Istotą przedawnienia uregulowanego w art. 70 Ordynacji podatkowej jest to, że na skutek upływu czasu zobowiązanie podatkowe wygasa z mocy prawa, zobowiązanie podatkowe bowiem przestaje istnieć.

Prawo do złożenia korekty wpływającej na zmianę zobowiązania podatkowego istnieje w związku z tym dopóty, dopóki zobowiązanie nie uległo przedawnieniu. Okres przedawnienia wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Podatnik ma zatem prawo skorygować deklaracje za okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Zatem z uwagi na ww. przepisy prawa podatkowego oraz okoliczności przedstawione w niniejszym wniosku stwierdzić należy, że Wnioskodawca z uwagi na okres przedawnienia nie ma możliwości dokonania korekty podatku naliczonego w myśl art. 91 ust 8 ustawy, dotyczącej wydatków poniesionych w okresie od rozpoczęcia budowy- 2004 r. do sierpnia 2006 r. (zmiany przeznaczenia nabywanych towarów i usług). Wnioskodawca miał możliwość dokonać wspominanej korekty do końca 2010 roku.

Również w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego Wnioskodawca nie ma możliwości dokonania tego obniżenia. Wnioskodawca miał możliwość dokonać ww. obniżenia nie później niż w ciągu 5 lat licząc od początku roku, w którym wystąpiło to prawo, zatem do końca 2010 roku.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.