IPPP1/4512-540/15-4/BS | Interpretacja indywidualna

Nakładane opłaty, mające charakter sankcyjno – odszkodowawczy, nie mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT i tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.
IPPP1/4512-540/15-4/BSinterpretacja indywidualna
 1. kara umowna
 2. odszkodowania
 3. opodatkowanie
 4. podatek od towarów i usług
 5. rekompensaty
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2015 r. (data wpływu 1 czerwca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 28 lipca 2015 r. (data wpływu 28 lipca 2015 r. na wezwanie tut. Organu z dnia 20 lipca 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 24 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania opodatkowania Opłat dodatkowych oraz Opłat porządkowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania opodatkowania Opłat dodatkowych oraz Opłat porządkowych.

Wniosek uzupełniony został w dniu 28 lipca 2015 r. (data wpływu 28 lipca 2015 r. na wezwanie tut. Organu z dnia 20 lipca 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 24 lipca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. („Wnioskodawca”) zajmuje się świadczeniem usług parkingowych, polegających na udostępnianiu klientom (kierowcom samochodów) miejsc parkingowych w określonej lokalizacji przez ustalony czas, w zamian za wynagrodzenie.

Obecnie Wnioskodawca zamierza rozpocząć świadczenie usług parkingowych według nowego modelu, zakładającego oferowanie klientom miejsc parkingowych na parkingu niestrzeżonym. Szczegółowe zasady świadczenia usług parkingowych według tego nowego modelu zostały określone w regulaminie („Regulamin”).

Zgodnie z Regulaminem, parking płatny działa na zasadach krótkoterminowego najmu miejsca parkingowego. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla pojazdów, których użytkownicy zapłacili w parkometrze opłatę za najem miejsca parkingowego lub wykupili stosowny abonament. W przypadku korzystania z parkometru, opłatę parkingową należy uiścić z góry (niezwłocznie po wjeździe na parking), przy czym cennik i czas najmu miejsca parkingowego umieszczone są na parkometrze. Dowodem uiszczenia opłaty w parkometrze jest pobrany z parkometru bilet parkingowy. Bilet parkingowy (względnie karta abonamentowa w przypadku klientów, którzy wykupili abonament) powinien zostać umieszczony w czasie korzystania z parkingu wewnątrz pojazdu, pod przednią szybą, tak aby umożliwić Wnioskodawcy lub osobom działającym w jego imieniu kontrolę uiszczenia opłaty parkingowej.

W przypadku: (i) braku uiszczenia opłaty parkingowej lub (ii) uiszczenia tej opłaty w kwocie niższej niż odpowiadająca faktycznemu czasowi korzystania z parkingu lub (iii) braku umieszczenia ważnego biletu parkingowego w miejscu możliwym do jego odczytania, Wnioskodawca nalicza klientowi tzw. opłatę dodatkową („Opłata dodatkowa”). Wysokość Opłaty dodatkowej jest stała i jest taka sama dla każdego spośród ww. przypadków naruszenia Regulaminu. Jeśli pojazd nie opuści parkingu po upływie określonego czasu od naliczenia Opłaty dodatkowej (a ten dodatkowy czas korzystania z Parkingu nie został opłacony), wówczas Wnioskodawca uprawniony jest do naliczenia kolejnej Opłaty dodatkowej.

Ponadto, Regulamin przewiduje również możliwość obciążenia klienta opłatą porządkową („Opłata porządkowa”), w przypadku gdy dokonuje on na parkingu czynności zakazanych w Regulaminie, np:

 • parkuje pojazd poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi lub na dwóch miejscach parkingowych jednocześnie,
 • dokonuje naprawy, mycia lub odkurzania pojazdu na parkingu,
 • dokonuje wymiany płynów samochodowych na parkingu,
 • pali lub używa otwartego ognia na parkingu,
 • przetrzymuje na parkingu paliwa, substancje łatwopalne lub niebezpieczne,
 • zanieczyszcza parking, parkuje pojazd z nieszczelnymi układami lub dokonuje innych czynności, które mogą stwarzać zagrożenie na terenie parkingu.

Również w przypadku Opłaty porządkowej, jej wysokość jest stała i jest taka sama dla każdego spośród ww. przypadków naruszenia Regulaminu.

Dowodem nałożenia Opłaty dodatkowej lub Opłaty porządkowej jest wydrukowany mandat karny / bilet karny, pozostawiany na przedniej szybie samochodu (np. za wycieraczką). Termin zapłaty Opłaty dodatkowej lub Opłaty porządkowej może wynieść kilka lub kilkanaście dni.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych („podatek CIT”). Wnioskodawca jest ponadto zarejestrowany jako podatnik VAT czynny w Polsce.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Opłaty dodatkowe oraz Opłaty porządkowe podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług („podatek VAT”)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Opłaty dodatkowe oraz Opłaty porządkowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno Opłaty dodatkowe jak i Opłaty porządkowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Otóż, w ocenie Wnioskodawcy, nałożenie Opłaty dodatkowej lub Opłaty porządkowej nie wiąże się z wykonaniem przez Wnioskodawcę jakiejkolwiek czynności, która podlegałaby opodatkowaniu podatkiem VAT. Jak wynika bowiem z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT). Z kolei, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (art. 8 ust. 1 ustawy o VAT).

Tymczasem, nałożenie Opłaty dodatkowej lub Opłaty porządkowej nie jest ani wynikiem przeniesienia przez Wnioskodawcę na rzecz osoby korzystającej z parkingu prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (a więc nie jest wynikiem dostawy towarów) ani też wynikiem wykonania na rzecz osoby korzystającej z parkingu jakiegokolwiek innego świadczenia niestanowiącego dostawy towarów (a więc nie jest także wynikiem świadczenia usług).

Ponadto, jak podnosi się w orzecznictwie (patrz - wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 stycznia 2010 r., sygn. I FSK 1501/08), aby doszło do czynności opodatkowanej podatkiem VAT, między stronami tej czynności musi istnieć zgodne porozumienie, wyrażające się w tym, że jedna strona ma wolę wykonania na rzecz drugiej strony określonego świadczenia, a druga strona chce to świadczenie otrzymać. Innymi słowy, aby doszło do czynności opodatkowanej VAT, dostawca/usługodawca musi mieć zamiar i świadomość wykonania określonej czynności na rzecz drugiej strony. Tymczasem, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, nie występuje wola ani zamiar Wnioskodawcy do wykonania na rzecz osoby korzystającej z parkingu jakiegokolwiek świadczenia, od którego zależałaby możliwość nałożenia Opłaty dodatkowej lub Opłaty porządkowej. Wprost przeciwnie, Opłata dodatkowa lub Opłata porządkowa uzależnione są wyłącznie od określonych działań osoby korzystającej z parkingu, na które Wnioskodawca nie ma żadnego wpływu.

Jak wynika zatem z powyższego, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nałożenie Opłaty dodatkowej lub Opłaty porządkowej nie jest konsekwencją wykonania przez Wnioskodawcę jakiejkolwiek czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. A zatem, przedmiotowe opłaty nie stanowią wynagrodzenia za czynność podlegającą opodatkowaniu VAT i z tego powodu nie są obciążone podatkiem VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, Opłaty dodatkowej oraz Opłaty porządkowej nie można również uznać za formę wynagrodzenia za świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz klientów usługi parkingowe.

Przede wszystkim, jak wynika z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (patrz - Wyrok C-102/86 Apple Pear Development Council v. Commissioners of Customs and Excise, wyrok C-16/93 pomiędzy R.J. Tolsma v. Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden, wyrok C-154/80 Staatssecretaris van Financien v. Stowarzyszenie spółdzielcze „Cooperatieve Aardappelenbewaarplaats GA) o dostawie towarów i usług za wynagrodzeniem można mówić jedynie w sytuacji, gdy istnieje ścisły związek pomiędzy wykonywanymi czynnościami i wysokością otrzymanego wynagrodzenia oparty o relacje cywilnoprawne pomiędzy podmiotami. Związek, o którym mowa, musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można było powiedzieć, że płatność następuje za to świadczenie. Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe warunki sformułowane przez Trybunał, nie są spełnione w przedstawionym zdarzeniu przyszłym.

Należy w szczególności zauważyć, iż świadczeniu przez Wnioskodawcę usługi parkingowej odpowiada wynagrodzenie płacone przez klienta w formie opłaty parkingowej. To zatem opłata parkingowa jest ekwiwalentem za świadczenie usług parkingowych, nie zaś Opłata dodatkowa lub Opłata porządkowa.

Co więcej, jak zostało to już wskazane, Opłata dodatkowa i Opłata porządkowa nie są należne za jakiekolwiek działania Wnioskodawcy, lecz są wyłącznie konsekwencją działań klienta (a konkretnie działań stanowiących naruszenie Regulaminu). Jeżeli zatem klient/posiadacz pojazdu nie naruszy Regulaminu i będzie w sposób prawidłowy korzystał z parkingu, wówczas w ogóle nie powstanie obowiązek zapłaty Opłaty dodatkowej i Opłaty porządkowej, pomimo wykonania przez Wnioskodawcę usługi parkingowej. Dowodzi to jednoznacznie faktu, iż pomiędzy świadczeniem usługi parkingowej i Opłatą dodatkową lub Opłatą porządkową nie występuje żadna zależność.

Warto także podkreślić, iż uiszczenie Opłaty dodatkowej lub Opłaty porządkowej nie stanowi zamiennika opłaty parkingowej. Może się bowiem zdarzyć, że klient zobowiązany zostanie do uiszczenia Opłaty dodatkowej lub Opłaty porządkowej pomimo, iż uprzednio uregulował już opłatę parkingową. Sytuacja taka wystąpi m.in. wówczas, gdy klient uiści opłatę parkingową lecz zapomni umieścić bilet parkingowy w pojeździe zgodnie z wymogami Regulaminu (wskutek czego zostanie dodatkowo obciążony Opłatą dodatkową), lub też wówczas, gdy klient uiści opłatę parkingową lecz zaparkuje swój pojazd w nieprawidłowy sposób (np. zajmując dwa miejsca parkingowe, co skutkować będzie nałożeniem Opłaty porządkowej). Może również wystąpić odwrotna sytuacja, gdy klient po ukaraniu go Opłatą dodatkową lub Opłatą porządkową, będzie zamierzał pozostawić jeszcze swój pojazd na parkingu. Będzie wówczas zobowiązany do uiszczenia, opłaty parkingowej w pełnej wysokości, a więc bez pomniejszania jej o uiszczoną już wcześniej Opłatę dodatkową lub Opłatę porządkową.

Jak zatem wynika z powyższej argumentacji, Opłaty dodatkowe i Opłaty porządkowe są całkowicie niezależne od opłat parkingowych, nie stanowią również zamiennika opłat parkingowych. Nie mogą zatem zostać uznane za formę wynagrodzenia za świadczenie usług parkingowych.

Warto ponadto zauważyć, że Opłaty dodatkowe oraz Opłaty porządkowe mają charakter sankcyjno-odszkodowawczy. Mają bowiem zapobiegać podejmowaniu przez osoby korzystające z parkingu działań, które mogą wyrządzić szkodę lub sprowadzić niebezpieczeństwo na Wnioskodawcę lub na innych użytkowników parkingu (w tym sensie opłaty te mają zatem działanie odstraszające). Po części, opłaty te mogą także służyć pokryciu szkód, jakie mogą powstać u Wnioskodawcy w przypadku nieprawidłowego korzystania z parkingu. Celem tych opłat nie jest natomiast wynagrodzenie Wnioskodawcy za świadczone przez niego usługi parkingowe. Charakter Opłat dodatkowych i Opłat porządkowych oraz cel ich stosowania potwierdza zatem dodatkowo, że przedmiotowe opłaty nie mogą być uznawane za formę wynagrodzenia za świadczenie usług parkingowych.

Reasumując, zarówno Opłata dodatkowa jak i Opłata porządkowa nie stanowią wynagrodzenia Wnioskodawcy należnego za dostawę towarów lub za świadczenie usług (w szczególności, nie stanowią formy wynagrodzenia za świadczone usługi parkingowe). Opłaty te mają charakter sankcyjny i odszkodowawczy i jako takie nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art.52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.