IPPP1/4512-532/15-2/KR | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z poniesionymi wydatkami na spotkania biznesowe.
IPPP1/4512-532/15-2/KRinterpretacja indywidualna
 1. alkohol
 2. artykuły spożywcze
 3. czynności opodatkowane
 4. poczęstunki
 5. podatek od towarów i usług
 6. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 maja 2015 r. (data wpływu 29 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z poniesionymi wydatkami na spotkania biznesowe – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z poniesionymi wydatkami na spotkania biznesowe.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Spółka Komandytowa jest spółką komandytową (dalej jako „Wnioskodawca”). Wnioskodawca prowadzi działalność prawniczą wykonując czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług i jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. W ramach tej działalności Wnioskodawca organizował w przeszłości i zamierza organizować spotkania biznesowe z klientami lub potencjalnymi klientami, które odbywają się: i) w siedzibie (biurze) Wnioskodawcy lub ii) poza tą siedzibą (biurem), np. w restauracjach (dalej jako „Spotkania Biznesowe”).

Celem Spotkań Biznesowych jest nawiązywanie współpracy z nowymi klientami oraz podtrzymywanie współpracy z dotychczasowymi kontrahentami. W szczególności, Spotkania Biznesowe służą omówieniu spraw biznesowych, propozycji lub ofert współpracy, negocjowaniu warunków współpracy, zakończonych, trwających lub możliwych w przyszłości projektów lub transakcji itp. Podczas Spotkań Biznesowych zwyczajowo podawane są drobne przekąski oraz poczęstunek w formie lunchy, obiadów czy kolacji oraz napoje, w tym napoje alkoholowe. Spotkania Biznesowe nie mają charakteru szczególnie uroczystego, wytwornego czy okazałego, w szczególności ich celem nie jest okazanie przepychu czy imponowania kontrahentom wystawnością, lecz wyłącznie omówienie bieżących spraw biznesowych na neutralnym gruncie.

Tym samym, wyłącznym bądź dominującym celem Spotkań Biznesowych nie jest stworzenie pewnego wizerunku Wnioskodawcy, stworzenie dobrego obrazu firmy czy działalności Wnioskodawcy, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami Spotkań Biznesowych.

W związku z organizacją Spotkań Biznesowych, Wnioskodawca ponosi wydatki na ww. poczęstunek, napoje, w tym napoje alkoholowe, co jest w pełni zgodne z polskimi obyczajami handlowymi (dalej jako „Wydatki na Spotkania Biznesowe”).

Wydatki na Spotkania Biznesowe są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wydatki na Spotkania Biznesowe są dokumentowane fakturą VAT wystawianą na Wnioskodawcę oraz opisywaną przez Wnioskodawcę w sposób umożliwiający ustalenie kontrahenta (partnera biznesowego) oraz celu spotkania. Tym samym, faktury VAT dokumentujące Wydatki na Spotkania Biznesowe w sposób jednoznaczny identyfikują przedmiot świadczenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca może obniżyć kwotę podatku należnego w podatku od towarów i usług o podatek naliczony w związku z poniesieniem Wydatków na Spotkania Biznesowe...

Zdaniem Wnioskodawcy, może on obniżyć kwotę podatku należnego w podatku od towarów i usług o podatek naliczony w związku z poniesieniem Wydatków na Spotkania Biznesowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 UVAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 UVAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a UVAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wskazuje się w literaturze, prawo do odliczenia podatku naliczonego jest fundamentalną zasadą podatku VAT i nie może być, co do zasady, ograniczane (J. Matarewicz, Ustawa o podatku od towarów i usług. Komentarz, LexisNexis 2014).

Jednocześnie zauważyć należy, że przepisy powyższe stanowią implementację przepisów wspólnotowych wprowadzonych dyrektywą 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz UE L z 2006 r., poz. 347, nr 1, ze zm., dalej: „Dyrektywa VAT”). Stosownie do art. 168 Dyrektywy VAT, jeżeli towary i usługi wykorzystywane są na potrzeby opodatkowanych transakcji podatnika, podatnik jest uprawniony, w państwie członkowskim, w którym dokonuje tych transakcji, do odliczenia kwot VAT należnego lub zapłaconego w tym państwie członkowskim od towarów i usług, które zostały mu dostarczone lub które mają być mu dostarczone przez innego podatnika, od kwoty VAT, którą jest zobowiązany zapłacić.

Stąd też należy wyraźnie podkreślić, że zarówno na gruncie przepisów krajowych, jak i wspólnotowych, podatnikowi VAT przysługuje prawo odliczenia podatku VAT naliczonego od towarów i usług nabytych przez podatnika w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Mając powyższe na uwadze, organy podatkowe prezentują obecnie stanowisko aprobujące możliwość odliczania podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków na poczęstunek podczas spotkań z klientami i kontrahentami podatnika, o ile poczęstunek ten ma związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT świadczonymi przez podatnika. Związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni. Charakter bezpośredni oznacza sytuację, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży, jako towary handlowe lub też, gdy nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Natomiast pośredni związek pomiędzy nabyciem towarów a prowadzoną przez podatnika działalnością opodatkowaną powstanie w sytuacji, gdy ponoszone wydatki mają związek z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa podatnika i pośrednio wpływają na wysokość obrotów z tytułu sprzedaży towarów i usług. Takimi wydatkami są w szczególności wydatki związane z organizacją spotkań biznesowych z klientami podatnika, które umożliwiają omówienie bieżącej lub przyszłej współpracy i tym samym przyczyniają się do zwiększenia obrotów podatnika.

Stanowisko takie wyrażono m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 sierpnia 2011 r. (ILPP2/443-786/11-2/AK), cyt.: „Biorąc pod uwagę opis sprawy stwierdzić należy, iż nabywane przez Wnioskodawcę artykuły spożywcze, które przeznaczone są do zużycia jako drobny poczęstunek dla zewnętrznych kontrahentów i potencjalnych kontrahentów oraz na spotkaniach roboczych przez pracowników Spółki mają związek (pośredni) z wykonywaniem czynności opodatkowanych, bowiem nabywane przez Zainteresowanego towary nie służą dalszej odsprzedaży, ani nie są wykorzystywane do wytworzenia wyrobów i usług będących przedmiotem obrotu. Reasumując, Wnioskodawca może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem produktów spożywczych przeznaczonych na drobny poczęstunek dla kontrahentów oraz zużywanych podczas organizowanych spotkań pracowniczych, ze względu na fakt, iż poniesione wydatki służą Zainteresowanemu do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług”.

Ponadto, analogiczne stanowisko zajął organ w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 3 lipca 2012 r. (sygn. IBPP1/443-371/12/AL), cyt.: „W świetle cytowanych wyżej przepisów, należy uznać, iż Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, przy nabyciu towarów, o których mowa we wniosku, o ile wydatki na towary związane z nieodpłatnym przekazaniem mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (warunek obowiązujący do dnia 30 listopada 2008r.) i nie zachodziły inne ograniczenia tego prawa określone w art. 88 ustawy o VAT”, jak również w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 czerwca 2012 r. (nr IPPP3/443-456/12-2/RD), w której organ podkreślił: „Reasumując, Wnioskodawca może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem (...) napojów bezalkoholowych jak i alkoholowych, przeznaczonych do zużycia w trakcie (...) spotkań z kontrahentami Spółki, ze względu na fakt, iż poniesione wydatki służą Zainteresowanemu do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług”.

Na marginesie Wnioskodawca pragnie podnieść, iż również na gruncie odpowiednich ustaw o podatku dochodowym organy podatkowe prezentują obecnie stanowisko, iż wydatki poniesione przez podatników na poczęstunek podczas spotkań biznesowych mogą stanowić koszt uzyskania przychodu. Takie stanowisko zaprezentowano m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 grudnia 2014 r. (sygn. IBPBI/1/423-38/14/ ESZ), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 stycznia 2014 r. (sygn. IPPB1/415-12/10/14-5/S/EC), czy interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. (sygn. IBPBI/1/415-1033/13/ESZ). A zatem również na gruncie ustaw o podatku dochodowym nie ulega obecnie żadnym wątpliwościom, że wydatki na poczęstunek oferowany podczas spotkań z kontrahentami podatnika mogą stanowić koszt podatkowy, co dodatkowo podkreślono w wyroku NSA wydanym w składzie 7 sędziów w dniu 17 czerwca 2013 r. (sygn. II FSK 702/11), w którym wskazano, że tylko wydatki na zakup tych usług gastronomicznych, których jedynym (głównym) celem jest stworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewnątrz podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów.

W ocenie Wnioskodawcy okoliczność, iż na gruncie przepisów dotyczących podatków dochodowych podatnikowi przysługuje prawo do pomniejszenia przychodu o koszty uzyskania przychodów w postaci wydatków na poczęstunek, stanowi dodatkowy argument przemawiający za tym, iż podatnikowi powinno również przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z poniesieniem Wydatków na Spotkania Biznesowe.

Przy czym Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że nawet gdyby przyjąć, że podatnik nie ma prawa do pomniejszenia przychodu o koszty uzyskania przychodów w postaci wydatków na poczęstunek, to w żaden sposób nie wpływałoby to na prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z poniesieniem Wydatków na Spotkania Biznesowe.

Należy bowiem zauważyć, że od dnia 1 grudnia 2008 r. nie obowiązuje art. 88 ust. 1 pkt 2 UVAT, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Reasumując, w świetle całości przedstawionej wyżej argumentacji jest oczywiste, że podatnik nabywa towary w postaci posiłków oraz napojów, w tym napojów alkoholowych, w celu organizacji Spotkań Biznesowych, a zatem wydatki te są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Stąd też należy przyjąć, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z poniesieniem Wydatków na Spotkania Biznesowe, wobec spełnienia przesłanek ustawowych.

Ponadto, takie prawo przysługuje podatnikowi również na gruncie przepisów wspólnotowych wprowadzonych Dyrektywą VAT.

Nadto, prawo to dodatkowo usprawiedliwione jest faktem, iż w obecnym stanie prawnym wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodu na gruncie odpowiednich przepisów o podatku dochodowym.

Mając na względzie powyższe, nie ulega wątpliwości, iż Wnioskodawca posiada prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z poniesieniem Wydatków na Spotkania Biznesowe, w szczególności wydatków na poczęstunek, napoje, w tym napoje alkoholowe, podawane podczas Spotkań Biznesowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 15 ust. 1 podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Natomiast w myśl art. 15 ust. 2 działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (...).

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie precyzują, jaki związek musi istnieć pomiędzy zakupami a sprzedażą, żeby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia. Związek ten może być bezpośredni lub pośredni. Związek bezpośredni występuje wówczas, gdy nabywane towary służą dalszej odsprzedaży lub też w bezpośredni sposób wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Wnioskodawcę.

Natomiast o związku pośrednim mówimy wtedy, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania podmiotu, a więc w sposób pośredni wiążą się z działalnością gospodarczą i z osiąganymi przychodami. Aby wskazać, czy określone zakupy mają związek pośredni musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy między dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. Pośredni związek dokonanych zakupów z działalnością gospodarczą występuje wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotów.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

Treść art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy stanowi, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Wskazać należy, że od 1 stycznia 2011 r. dla celów podatku VAT stosuje się PKWiU wprowadzoną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2008, Nr 207, poz. 1293 ze zm.). Powyższa Klasyfikacja Wyrobów i Usług zawiera Sekcję I – Usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne wskazując, że sekcja ta obejmuje m.in.:

 • usługi gastronomiczne,
 • usługi przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 • usługi stołówkowe,
 • usługi przygotowywania i podawania napojów.

I tak w dziale 56 ww. klasyfikacji mieszczą się „usługi związane z wyżywieniem”, w tym pod symbolem PKWiU 56.10 „usługi restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych” oraz pod symbolem PKWiU 56.29 „pozostałe usługi gastronomiczne”. Natomiast usługi cateringowe zostały sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 56.21 „usługi przygotowywania i dostarczania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)”.

Z powyższego wynika, że usługi cateringowe są usługami odrębnymi w stosunku do gastronomicznych, co wynika wprost z powołanej wyżej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Zatem wyłączenie prawa do odliczenia podatku naliczonego odnosi się do usług gastronomicznych innych niż catering. Tym samym z uwagi na odmienny charakter tych usług od usług gastronomicznych, nie można uznać, że do usług cateringowych znajdzie zastosowanie ograniczenie w odliczeniu podatku naliczonego wynikające z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest spółką komandytową i prowadzi działalność prawniczą wykonując czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, będąc zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. W ramach działalności Wnioskodawca organizował i zamierza organizować spotkania biznesowe z klientami lub potencjalnymi klientami, które odbywają się w siedzibie firmy bądź poza nią, np. w restauracjach. Wnioskodawca wskazał, że celem ww. spotkań jest nawiązywanie współpracy z nowymi klientami oraz podtrzymywanie współpracy z dotychczasowymi kontrahentami. Przede wszystkim spotkania służą omówieniu spraw biznesowych, propozycji lub ofert współpracy, negocjowaniu warunków współpracy itp. Podczas wspomnianych spotkań podawane są drobne przekąski oraz poczęstunek w formie lunchy, obiadów czy kolacji oraz napoje, w tym napoje alkoholowe. Jak wspomniał Wnioskodawca w związku z organizacją tych spotkań ponosi wydatki na zakup produktów niezbędnych do zorganizowania poczęstunku, a wydatki te są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem. Wszystkie poniesione koszty dokumentowane są fakturą oraz opisywane przez Wnioskodawcę w sposób umożliwiający identyfikację kontrahenta oraz celu spotkania.

W związku z tym, Wnioskodawca powziął wątpliwość dotyczącą prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki poniesione na organizację spotkań biznesowych.

W świetle przedstawionych okoliczności, organizowanie ww. spotkań dla klientów i kontrahentów – jak wskazuje Wnioskodawca – ma na celu nawiązanie współpracy, omówienie projektów spółki i podtrzymanie relacji z dotychczasowymi partnerami, co w efekcie wpłynie na pozyskanie nowych klientów usług opodatkowanych podatkiem VAT. Z uwagi na opis sprawy stwierdzić należy, że nabywane usługi cateringowe, artykuły spożywcze, napoje bezalkoholowe jak i alkoholowe, które przeznaczone są do zużycia w trakcie tych spotkań z klientami i kontrahentami Spółki mają związek pośredni z wykonywaniem czynności opodatkowanych, bowiem nabywane przez Wnioskodawcę towary i usługi nie służą dalszej odsprzedaży, ani nie są wykorzystywane do wytworzenia usług będących przedmiotem obrotu.

Reasumując, Wnioskodawca może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem usług cateringowych, artykułów spożywczych, napojów bezalkoholowych jak i alkoholowych, przeznaczonych do zużycia w trakcie spotkań spotkań z klientami i kontrahentami, odbywających się w siedzibie firmy, w tym również poza siedzibą, jednak z wyłączeniem restauracji, ze względu na fakt, że poniesione wydatki służą Zainteresowanemu do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Jednak podkreślenia wymaga fakt, że w świetle powołanego art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, podatek naliczony z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych nie podlega odliczeniu.

Z uwagi na przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie w restauracjach usług gastronomicznych w związku ze spotkaniami biznesowymi. Usługi te mieszczą się bowiem w zakresie usług wskazanych w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, do których nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe, gdyż tut. Organ nie podzielił stanowiska Wnioskodawcy w całym zakresie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.